ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະໂຫຍດຂອງໝາກລິ້ນໄມ້

  • ຝັກອ່ອນ: ຊ່ວຍໃນການຂັບຖ່າຍລົມໃຫ້ຣົດຂົມຮ້ອນ.
  • ຝັກແກ່: ຊ່ວຍແກ້ອາການຮ້ອນໃນລະລາຍນໍ້າໃຫ້ຣົດຂົມ.
  • ແກ່ນແກ່: ຊ່ວຍແກ້ອາການໄອ, ຂັບຂີ້ກະເທີ່ ແລະ ຊ່ວຍລະບາຍທ້ອງໃຫ້ຣົດຂົມ.
  • ເປືອກຕົ້ນ: ຊ່ວຍໃນການດັບພິດ, ແກ້ອາການຮ້ອນໃນ ຫຼື ທ້ອງວ່າງ ຊ່ວຍໃນການຮັກສາບາດແຜ ເຮັດໃຫ້ນໍ້າເຫຼືອງກັບເປັນປົກກະຕິຕະຫຼອດຈົນຊ່ວຍດັບພິດເລືອດ ຫຼື ໃຊ້ຕໍາປະສົມກັບເຫຼົ້າທາຕາມຕົວຜູ້ຍິງທີ່ທົນການຢູ່ໄຟບໍ່ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງຊາໆລວມເຖິງນໍາມາໃຊ້ຕໍາປະສົມກັບນໍ້າສົ້ມມົດແດງກັບເກືອ ກິນເພື່ອຂັບລົມໃນລໍາໄສ້ ແກ້ອາການໄອບໍ່ຢຸດ ແລະ ແກ້ທ້ອງບິດ ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດນໍາມາຕົ້ມກິນແກ້ອາການຂີ້ກະເທີ່ຄາຄໍ ຊ່ວຍບໍາລຸງເລືອດ ຂັບເລືອດເນົ່າໃນເຮືອນໄຟ ແລະ ແກ້ຈຸກສຽດ ຕະຫຼອດຈົນນໍາມາຝົນກັບເຫຼົ້າ ແກ້ພິດຊາງ ເມັດສີເຫຼືອງ ແລະ ແກ້ອາການຕົກຊໍ້າບວມ ຫຼື ທາແກ້ປວດຝີ ແລະ ແກ້ຊາງເດັກ ໃຫ້ຣົດຝາດຂົມເຢັນ.
  • ຮາກ: ຊ່ວຍບໍາລຸງທາດ ແກ້ອາການຖອກທ້ອງ ລວມທັງເຮັດໃຫ້ເກີີດນໍ້າຍ່ອຍອາຫານ ແລະ ນໍາມາປົນກັບນໍ້າປູນໃສທາແກ້ອາການອັກເສບຕົກຊໍ້າບວມໃຫ້ຣົດຝາດຂົມ.
  • ທັງ 5 ຢ່າງນີ້ ຊ່ວຍແກ້ອາການນໍ້າເຫຼືອງເສຍ ຊ່ວຍຮັກສາແຜ ແກ້ອັກເສບຕົກຊໍ້າບວມ ແລະ ໃຊ້ເພື່ອລົມ ແລະ ເລືອດຕະຫຼອດຈົນແກ້ອາການທ້ອງວ່າງໃຫ້ຣົດສົ້ມຝາດຂົມເຢັນ.