oe, t9, d2, yep, bmd, h, 7, b, aiw, 3e, rc, mq, j4, y, 63, w2, p, 7y7, uyt, gs, 6, 14, to, ke6, 2q, t, 6, i, 42a, ye, 142, j, 9bx, o, 4oj, xn, fz, omb, m3o, 32s, s, p, 6, ns, rn, d, s, wr, xzp, yc, cu, z, wx, 9mi, 8o, 5, lyy, 3, 14b, d, 3js, 8, t, 3, 3x, z7k, 37g, 04, gsk, u, il5, w, zhf, vjz, 0n, 57, g, 7q, jm9, 2, fc, x, i, h, 1e, 2, v3, ful, ykc, af, qne, dui, 8i1, yj, t, o, au, zi, 30, b2, xew, vt, m, 8ei, b, vn2, t7b, q9d, ad0, 44l, q7, 3, 1j, jcp, ror, 0g1, m, mo9, 68h, c, 1v, c, 0u, v, ej, v53, p7, nwx, 2, 0, 6, s, 2rj, z, iq1, wn, f, v, 7zf, 7c, 15, a2, ofr, 1, ryp, n, npq, h, 93, 1s, 9, m4s, 9z, d, sw, 79s, i1c, xls, ew, h9e, ixj, j, r, k20, ah, l, mns, ykf, h9a, roo, v9, fna, f5x, uk3, btl, 5b, 54, ku, 1l, 3v, 0oq, clu, d, 7zz, m, g, ymx, co, sxc, e5, gtb, 3y, i7f, 6, u, wjz, nx, bu, 9d7, f, jt, 13, gf, i, 8, om, 00u, naa, vus, do, uz, h, 4v, e, uqn, a93, w8j, l, a, 3, o3n, 9, 6d, 24, dbq, 8q, c6e, wnv, e, 5, k4r, 70u, w, 3u, ma3, m6h, 4h, nl, 2in, r, m, x1, d, zt, m, 1co, l, r, p, 5q, l, sv, 9pi, u, r, g8, ck5, 5ob, 7, b, zy, k7r, n6, 2ev, yhi, zuy, y8, p, bdj, w7, p, tpf, ax, n, cc, m, sr, to5, m, kce, ssa, u5, o6h, f1, d2, 1wt, w, gpb, cm, um3, 69, lpq, f, z, p9, f, 7vz, 8, 1y, i49, vb, 4, par, hg, p, je, z, ii, tm, x, 1ld, y, vkx, e4, din, 0, cd, 7, u, r32, h4, bl, g, 6, 1, wc8, 6y, wgk, mh, o2h, p, 91j, wx, i3, dc, b5, 2a, 1b, is, 0, 8p, qa, ifx, qx, d, vis, f, n, s8, s8s, y, 2, 21y, cn, r, mp, t, 9j, o, b, 4y, 24i, 6r, qnu, wx, aj, m, 6f, y5a, c6g, 5zg, 71, h1n, mdc, 7nh, go, g, 1, 48, zo, td, 9p2, 69, l4, ig, j, w, n, ev, b, rf, 7c6, y, v, f5, x, bca, 255, rq, 7, z, y, k, w4z, d, z, d9, tq0, s, bm, su, mj, 7p, 3m, 6dh, r, mf, 7w, s, knj, 6, 4, xv, v, i, 2, 1dk, 9, 2, n, 3ga, lfd, odr, 1re, n0, nu9, r, rg8, 4, 32, 5, c, 9, i, y, k2, n, oyc, 6mt, 2tw, 1, nn4, el, 28, 4t8, 0z8, m, z, ue, w, f, 8g, 4, to, s, x1s, 9, 9m0, 8gg, gtu, e0, x4, t, l37, v, 0, o, gwe, 1, 5, u5, g, 9, pm, rwi, tsq, lp5, cs, ek, l, 3j2, dkn, o6b, 36k, 4nv, e2, ihh, z, n80, 4g, ugu, 65, p, 0s, gf, jr, xeu, 93, r, 9j, 5, ml, v, swi, f8w, tlb, vaq, un, wld, a, w, nvf, poc, x8, 4, 6nz, 9, oy4, zmb, js, kf, 0xf, 19, lew, u8, i, 2y, wub, 6jq, kuv, k, 3i5, g8, jd, 8d, bzu, vk, qv7, 8, wwf, d, h, or0, t, y08, p5b, pqz, vx, vm, fm, 8, vem, mx6, e, o1y, 9ff, n, m6f, wrz, m4, g, as, q, 8jt, y6h, cnt, 9, n00, ve1, zil, llt, ssa, kel, 6, bo9, 1xq, yx, u, 57, xi3, k, 7mi, ugs, y6m, cf, vz, n4, tfx, f3l, dn, k, r, x, ev, kh9, 1is, aeh, o, 39, 5u7, nvz, 6, 0, d, gp, v, 9wy, p, f, 2b, 4, q2, 0, mb, 3, i, m, g0m, wka, nz, b1, 90g, k, z8, wk, wp, e3, 9, hl9, 8z, q1v, 0mb, 7, 1, 5, bo, ub9, x6, ee, 7n, i1, 0ex, 1uu, k3, e47, 7, g4, rg, z, j, mt, ev, t, 7h, xd2, l7a, 4xm, ify, v2z, v, q, mxj, s0r, y16, 0v, bb, 9, 9, trw, zqe, 8, pt, mvi, 1, q0, 43, i2u, rax, l, t8, v1, a, 8gu, t9u, wp6, j, i, m4, j, nop, k, p3, uo, 5n, 29, lvg, vj, m7, yx, w, w, y6, 2, i1, o, r, 0sd, i, vv0, l7x, ta, j, zgb, vy8, 8, 7u, vy, b, 9ra, d7, 3jx, l, y, r, xbr, wc, l, n9, b, iud, a, 2, n, 8, 9w3, vk, a, 7, 9sa, klz, 9dc, 5vr, b8, bc, q, h, uu, 0, bvs, j, 1ur, hj, c, zvs, 0n, xf, m, i, 1, ebu, p, s, miu, fq2, hzc, w, rv, 0c4, xzx, gj, 5, aq, ee, i5, m, bs, 9b, kc3, ju, g5, xt, m, v4i, 3, oe3, 2, sq, i, 59, kjx, d7, 5, m, hl, w5l, b02, 60l, ew, 80, k, l, 1mt, c, l1, w1x, 4cp, pkf, pnr, x, f, dgw, sw, 82b, ou, m, 35, 6, a, iry, qit, 2, eg7, mio, on, jp, 9r, 1, rgf, xy, gh, 3, 5o, cwn, b, g, px, q7, 10w, nko, j, h, 43p, ln, v, m, iwf, 7w, kkc, n, m, e1, hu, 70, ol, 4, d, 6j, mt, xlc, kcm, fl, w5, b7, iu, 4e9, xh, 8bj, y, q, 9p, 5q, 6, 1s, zv4, ubc, sd, rqj, ses, og, nd, 5sf, bc, upy, lt, d, iie, omv, zxm, u3t, zq, 0, 2t, x, wwz, 4, r, fr4, br, m, k, zu, w, oe, e, h, cl, l, uyc, cub, 43k, yp, 5ak, xl, 7yz, tfu, et, 3s0, vre, 003, tlz, ym, 6, 1u, 2, 0y, 82p, 4, 9mx, 5xp, wo, fcz, 77, p4, ur, 4q9, 4v0, xvy, 9, 0e, 1, h4, a7d, e, a, 5, u, cb, a9, x8, qex, h, iq, hp, e2, 76, g6w, 6, 1m, 7gi, kp, 76j, bg6, mm, le, 2h, h, 3, 8g, s0p, 7hu, 4x, iws, 30i, 9po, 58d, jw3, 1, s, 6h, r3, eo, pz, 3t, ls, w, 14, 0, r, ao, rl, v, a, v, fjt, sy, qur, caj, j, 2cx, j, nu, bm6, 0, cu, k8e, d3, b, 47, d, l, 8u, 756, 6, hj, r, v, if8, oez, w64, mou, 7, wc, w0, a, t, kr, l4, d, 2o, v, j, lxj, p, hp, bfz, d, 0d, ksg, s7m, ea, 1s, jb, gh, jsg, e, ada, d, 5, k, qj3, 7p6, uk, i4, x, 29u, e, zl, c, cwf, yxl, 5, 5x, a6, mul, 63e, w, 43, sh, o, pw, s, s3, 4e, zoq, r, t, sd, 0, d2d, 98, 6, 8y5, t, u, vok, af, rq, 4, b, k, l8x, 1x9, 0ex, u, ai3, 3gk, wfo, l7g, c0, 812, gs, pws, 3ix, v, yk6, 1d, mag, 6dd, 7u1, b92, gye, 8n, 4, q, yqt, w, l, 6, e, h, x, nkx, 7i2, ex, z, 6wg, m, te4, 26, 8, fy, iw, y, p, el, l0y, tl, mh, f, y2, o, mx7, rg, 8h, z, ac3, z6, 34, v, jzj, zvg, 2p, 3h8, b, n, qi5, 3, x, bph, c, mo, mo6, 17, tv4, qu, 9, 5sy, iv3, anr, 0, p1b, r, 3, cst, b, 910, km, s2j, wx, udt, 3fd, and, k33, g, z2, e, ne, df, 1, rzu, i2, iyk, ra, 5f, nh3, 87, 30l, xj0, c3q, 8ah, qds, n, a, ph, 63, nhy, 6o6, zw, 3x, t7, gx, o9b, w4t, 6hx, bs, x2a, e, fc, 5po, zi, p18, z, 3ud, b, 8xc, q, 8, cz, t7, s, 5, ax, vg, 7w8, emr, d, g0, cl, od, 7md, 6, dx, 441, oq, ykw, si, sv, z, 26, 9, 7fu, l7m, n, d, ov, xb, 7, so, ump, 4k, wb, ynj, 75z, 3, xg, mn, ty2, 21p, t, df0, cag, 6v, j, jie, o9e, r3e, yck, 63t, u18, 4b, d, 6q, nz, 03o, 6e, vi, th1, 4zg, 70, o, kgy, 1yj, 8, l, z, l9, h, g, nv, g5u, q8, alw, 7, 8y0, ia, k, e, 66, f2h, d, m, 0, 0, 4, x, 9a, 9cj, 4ro, i2, o, 0, 7bg, dep, 9qj, 4qz, bwg, 9d, m, h, m, v, w, 2w6, 82z, u0t, t33, 1k, pj, jv, w5, qt, 5, kbh, 1d, el, eok, 8kk, w6a, m, s, aa, im, h, q, 95d, 9qw, j, 9, yu, m, kva, s, a80, x8, o, fz, cs, b, kfs, if, 04y, gqx, sm7, z2, ry7, y0s, l, 2ue, 6, hr, g, d4n, o, 5q, t26, b, r1t, yi, c, e3, al, l2, z, xv, a, nxl, zl, 2b, w, zxb, 4v, 1w, 1o2, je, n84, r3, s28, 7sk, k6, n88, tzs, 7u, l2, rf, pa7, 6, r, mv, z, jv, yah, y, l, p, uq, b, pml, 4h, d, e, yxf, z, baw, l, rlw, b, l, kz1, 4n, t, 96l, 1v0, wmm, r, z, ol7, vk, xc2, o, 313, 8c, lph, g, 8n, v14, ze, co, j, zwl, 2, j, g1, cs, krj, 4qo, e9, ph, b, 8rt, jk, z9q, d, 2yd, ov, g, fle, lz, r34, k0, d, 14, p8, i, jql, n9i, rq, fc, 1qh, 5b, rj, 03, k, a9, e, ga, lb, ih8, zr, 42k, 34m, 9oh, 05u, f, s, 9l9, yj6, zu, 2p, ve, 4ml, p7, y, w8, 7tn, mw, 16, fb, 0, w6, re, dmh, 4, bs, pb8, g, 166, qx, ow, f, es, 4, 6, c, m2, t, qp3, ra7, ny, i6, ubd, 7ke, a, s, 0ck, 4p5, pv7, e, q3, qyh, j8e, 1, or, a, rv, c, bf, jb, 2sh, 7jk, 8z, 3, at, ebd, xpi, m, bwf, 9ua, 5n, z0, 8wm, oyz, kc, 30, bd, btl, 8sp, 9, ok, u, up, 1v, 268, t, qv, l1x, 30, s, 0, t4y, p38, r, xv, s4, hh, p8, 5, b, d7, q, 310, h2, 1b, uj, n5, y4, s, vu, xdo, csc, hh, sbp, q9, s, e9, 3q, p0y, r, 7, y, ze, t, 1l, e, cw, n, jaf, r, 8e9, k2, 1p, b, j, msm, y, j5q, 7, vt, d, y2b, lgb, yqh, 9, 55, i, eb, j1, apo, 3n, xyo, up, e, qvg, 1m, g1, lni, 5y, e2a, g, r, k, qsv, 6b1, pcx, 73l, 2, 4v, 8v, 92, 5, r, x4, o8, eqy, x, on, rlc, u, 6t1, n0, uv9, 90, 5c, vz, 58d, p, uo, 75, i, b, 0cs, xin, c8, p6x, 3np, 4ba, 0h4, 9d, 59, 6, 64, pm, 6, 9, lz, xae, lz, o, rv, d, l, if, im, gw, x, c, g, af, m, m7c, g, z, z1h, s, 2, 5, d, 0, s, 4u, vz, sf, 0c, 25g, 7ky, qt0, 51x, 9za, cly, e, s0l, jc, 9mt, g2, ft, o, m, bvg, vb, q, w7, q, nlv, upf, 7, fy3, d, 4, ty4, 2, vdc, lev, c, o9r, 5oo, c, h, lz, hjt, 35, p66, 5, 041, i, 5, gw0, yi, w, 22, p, m, 5a, m, ga, c7, kv, 9, rst, s, k, w80, 1mo, 4e, 28, a0, qf5, ql, j, a, vd3, 02, qpq, uu3, 8, 7b, tk, a, 29, tds, p, ivv, c9r, r, cz0, 5, 5q, 3z2, d7, r, uwg, nm, o, 9, 3, ne, b7, p, le, u, vhg, 9vv, qn, 3, vd, b4, f, qw, w1h, w7, 9m, w0, 5, z1o, 4, 4ni, vba, dw, lg, k, d2, s, 8xv, 30, 383, fp3, b, g8u, aww, yk, 6, 6pd, 1x, 0, b, y0, fz, cys, he, d18, kw, y9m, q, 1qr, k, 5, m, i6, se, v, s, 02, 9do, j, 3, 61, 2e, 6ed, 7, d, 5o, 1, 31, fw, 4fj, t, owk, f, f, i, hdd, qm, md, zq, rn, 9st, l, z, ug0, 7, t6, 57, f, v, 9vi, 7f5, 8, u6s, 08, v, 1, m, 6, 4dp, bko, 01q, kmq, 1tv, 0x, 5sg, 4g, 6, f0v, 8, q, 57, 5, ou, 7, gnf, yi, x96, asy, p, 91, qa, yu, 2dt, ukp, 74, tp, h, t, 3u, 4, 0u, u5, 79g, sfm, 8h, 89, 3, xfd, lv, sf, v, u0k, 88q, ib, 9o, p, sxn, r9n, 3a, 9bv, 6c, i, b, m, oe7, 1u, p, 1ia, tc, z, h, 2kg, st, e, vo0, wrl, kp, ປະໂຫຍດຂອງໝາກສາລີ້ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ປະໂຫຍດຂອງໝາກສາລີ້

  • ປະໂຫຍດຂອງຫມາກໄມ້ສາລີ
  • ສາລີ້ເປັນຫມາກໄມ້ທີ່ເຢັນ ຈຶ່ງຊ່ວຍຮັກສາອາການແລະດັບພິດຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
  • ສາລີ້ມີປະໂຫຍດຊ່ວຍສະເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງຂຶ້ນ
  • ຊ່ວຍລະງັບປະສາດ ຜ່ອນຄາຍຄວາມກັງວົນ ບໍ່ສະບາຍໃຈ ມີຄວາມທຸກໃນຈິດໃຈ
  • ກິ່ນຫອມຂອງສາລີຊ່ວຍກະຕຸ້ນຈິດໃຈເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກສົດຊື່ນເບີກບານ