ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນຂອງເຄືອເຂົາຮໍ

ໃບ: ຊ່ວຍບຳລຸງນ້ຳບີ ແກ້ປວດແຂ້ວ ຕະຫລອດຈົນຊ່ວຍແກ້ອາການໄຂ້ ແກ້ພະຍາດຜິວໜັງຕ່າງໆລວມທັງກຳຈັດພິດປວດແສບປວດຮ້ອນ ແລະ ຊ່ວຍຂ້າແມງໄມ້ທີ່ເຂົ້າໄປໃນຫູ.

ໝາກ: ຊ່ວຍຂັບຂີ້ກະເທີ່ ແລະ ແກ້ໄອ ມີຣົດຊາດຂົມ

ເຄືອ: ຊ່ວຍແກ້ໄຂ້ ພະຍາດແຊກຊ້ອນຈາກໄຂ້ທໍລະພິດ ເອີ້ນວ່າແກ້ໄຂໄດ້ທຸກຊະນິດ ຕະຫລອດຈົນຊ່ວຍບຳລຸງກຳລັງ ບຳລຸງທາດໄຟ ບຳລຸງນ້ຳບີ ຊ່ວຍໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ ແກ້ອາການສະເອິ ແກ້ຮ້ອນໃນຫິວນ້ຳ ແລະ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເລືອດເຢັນ ຄົນບູຮານເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຊົານົມ.

ຮາກ: ຊ່ວຍກຳຈັດພິດຮ້ອນ ຖອນພິດໄຂ້ ຕະຫລອດຈົນຊ່ວຍແກ້ໄຂ້ທີ່ສູງ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ ຣົດຊາດຂົມເຢັນ.

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເຖິງວ່າຕົ້ນເຄືອເຂົາຮໍທີ່ເຮົາຄຸ້ນເຄີຍກັນນີ້ຈະມີປະໂຫຍດຫຼາກຫຼາຍເທົ່າໃດກໍຕາມ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງໂດຍສະເພາະບໍ່ຄວນກິນຕິດຕໍ່ກັນຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາດົນ ຫຼື ເກີນ 1 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ຄວນມີການເວັ້ນໄລຍະ ເນື່ອງຈາກອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບຫົວໃຈໄດ້ ແລະ ທີ່ສຳຄັນກໍ່ຄື ຫາກຜູ້ທີ່ຮັບປະທານເຄືອເຂົາຮໍນີ້ເຂົ້າໄປແລ້ວເກີດອາການແຂນຫຼື ຂາບໍ່ມີແຮງ ຫຼື ມືື ແລະ ຕີນຊາ ກໍບໍ່ຄວນກິນຕໍ່ ຄວນຢຸດກິນໃນທຸກກໍລະນີ.