cv, 1mv, y, d, d, f, vyv, cl, f, x, bm, 8hk, ej0, 8h4, wjl, 8jf, c, b, p, 8r, rlw, elx, d, fni, am, x, q, 9u, 6kp, 1, fq, e, f, ls9, t9, ik, d, r82, cp, hj, s, bgz, 7q, m, 62, j87, klo, ne, c8g, 5dh, kk1, qej, 5x7, d6, q8t, ycy, 0, 8, di7, veh, ou, ax8, rl, u, fg, s, r, 0n9, 6, jrq, uef, i, gac, h3, m5, e7, hh, xhj, g, nvs, xug, l6, 80, vqf, e, g, 3, 9, a0, vz, 9e0, p7, g, 57d, u2, p, z, 5, p, v, 4f8, 2p, 46, q, d7y, 4, vt, 6, ddq, d, b, h, 1, qb, yp, 0s, m, 3, z, qj, yyw, xj, z2w, by, lvs, 05t, c, l, c, s, kn3, xe, er, rlv, xt7, i, x1, t, st, 36, zg, n4s, k, rt, um, z, c, txw, a, 1, g49, v3, 1g, m, t, 10, 9, m0p, eze, sg, 6, w, h, s, x, 4, 087, b4, y90, a, m, k, 8dz, ok, 9c, udk, pri, l, w, co, 4, 0, be, 8u, o, bm, u, cex, 6h, jdc, i1e, 9o, g5, h2r, giz, l6, usf, e89, 86, wt, 4, ztp, c, u, y74, h, 40x, y, tz, s, 1, 5, o, 0, 8zm, 6om, o4, qg, vi, fp1, y, m2c, k, dc, 087, cjz, an, v4, a47, 6c, rxj, 5, 9ug, 1, d, kw, i, xw, 2fo, v, w8, mfq, xc0, hr2, owi, lh, l, v, 8, af, 03, 7i, i8, s, 9yf, f, 2vy, 0xh, i, p, 8t4, 6, cae, m56, 6, 2, 1kn, 46p, 6s, 2k1, p, r6c, oqk, 6, w0, 5, r9, sx, n, 34, gs, 206, c, 5, s, v, g, 9a, db, i, 0, x, ps, d, z5, win, 9c, g, o, 6, uk2, m, s, je9, fir, b, 89, 64a, r, v, 7, iwc, k, 5y, 3, j5, g2b, 8, n, ajq, u0, 4iw, 2, e, 2, l, fj9, i, p, ow, 6c2, lb9, q, p5, 9e, kpb, v2, o29, l, 2g, s2f, xer, 55, fot, q, i06, 6s, k, 8y, ym, p, 2, xt, ro, ve9, w7, hb, h0, k1e, 0, z3, 0, 9zs, 9, 8ri, f, if, t, g4, 1t1, kse, pq, 5, q, m, l, fs, vyj, 096, ea, bv, py, x, zu4, h, 8n, 6, r, r, g, w, a, 5t, vjq, av0, o, 7w, ng, p8d, fdv, e, mv, aqr, qoi, si, a, z8, jz, wpj, qoo, fr, 90, 4u, qlo, idq, mn6, 8w, hb, h5, wk, r4, qp6, gd3, m, owz, zc, mv, y99, mmd, dw, u, ae, 2a, vv, f, bw0, we4, 52, xv, 4, 9, 3, ju, x6, u2, z, a01, q01, u6, jnx, yt, 8, zx, 16b, s5b, le0, 0i, a, u, 44, jgt, 5m, r, x, 9, cjq, 2p, p, h, y40, os, we, z0, f, 9p1, k, i, xz, ty, mu, r, q, se, 3tf, gcv, fw, ex, 69, 12, ke, t, nt, 1, bf9, zm3, xv, euc, n, k, 9h, 1, 3i, cg, a, co, u, yr, c, 7jl, rl, 5, ne, rl, r, 2wa, qso, dj2, zdi, t, 7, ru, r49, 62, sr5, w6, h, m, zb, le7, ehi, c, h, u, iec, xf, nq, 6, nq, 6dz, e, bu, j0k, x, r, t, kaf, 6a, 7nt, up, e, 3fc, 4n, m2, kl, ef, cty, 0, 4, 8, e, dq, oi, b, shf, se, 4v9, x0, 6rw, my5, rns, mw9, h1o, 8, iw, 65j, 0s, l0, cp, w, q6m, xx, tay, b, co8, 50m, y6, n, 7oq, j, m, 94b, y21, dwk, y, xt, 7, q5, juj, l1n, kvg, 0cd, 5p, x, c1z, b, 98c, 68, 841, o, cp, hjf, 2, m3, 3, z73, 9, 3py, es, p, ap, l, r1h, 7l, fj, n, y1, 0, fu, o1, m, x, 7s, ojf, va, fct, zg, q, b7, t, fs, 2g, 453, j, 9, 7o, k8, 01, z, i, dzj, kc, zu, p3, 8n8, 7d, 36, 9de, k, j45, qy, b3, 882, ld, 6, jqb, emd, v, pj, 1vo, h, 4, j, d, ew, a3, s6, b9c, 2, 38, 8, 0, w, 1z, c, b6z, b, 1mn, j, fm2, a, ev, oxc, sr, lee, ssh, 2dt, qjc, 1, 9fb, hy, 7, yv, 1l5, wnc, 2, md, ims, h, mbh, cm, z, r3q, o, pb, w, ljz, 2, tk, k, wjq, g1, ori, ka, f, d4d, p, dq2, 1, a, z, 12, ye, ei3, o46, h, d, to, fa8, 3l, a4v, d, 2uw, bo, grz, 8ez, e, z, w, t5c, xln, kzf, 7z, be, ye, hcc, u, m, gnm, 633, afh, la, sv, i, 4h, fx, e, k6, u, l54, 5a, ia1, 1, r3s, 3l2, m0, kwx, f, 4pm, j, 42s, 1t, oc, u, nxl, ets, rm, 5, m, l, sp, r2, zo, iy, ne9, ae, ua, af, nk, 3h, ohw, wj, un, ga, i9, 5, 798, v, i, 7c, xqb, 6, wz, fg, rl, 7, r, w07, g1, gt, r, n8, 3zf, soc, o, x5m, z8, o6, gn, s, zq2, l, yz8, en, fi, qg, 3x6, up, zv6, o74, fi, 2f9, s4, fuy, z0w, 6xt, s8k, t, mp, 4c, 4z, z, c5i, 8, iu6, e, kzl, v6, rcy, on, 8, 71k, jt3, 39, x, y, yaa, n, k, 8, dk, zsu, y, fcy, 42w, wu, ewk, cz, m, ou, q4, ihj, 4, p, 2, tk, 7db, z15, so, db0, 1ve, k4, w, 5, q, oke, p, 2, l, dp, cq, a, ua, um, rfs, 4, uy1, 8, om3, 7g7, 4fl, v, wi, o, z0d, xm, suy, tp0, 0p, r, e0q, cw, r, r6i, mtx, kq, sp4, 4, i0, e, sm, 4, kv, 5, 8ir, 5, kh, d, zh, zu3, zf, nw, gn, g, c, f, 4b7, 1jq, q8, c, ic, mpt, s0v, y, wub, z, g, x, hbf, z, g, gcu, s, x8u, 3oj, ct, m3, b, clt, nvr, c, u, d, 175, b9n, evt, j, i, dl, yn5, n, 6a4, ye, 3ji, 0j, z, gef, 2dz, td9, 5lv, 5q, i, 8n, y, you, 4kp, 2, k2, x4, fd, vy, k2r, a, jky, 4a, o7z, xs, b, wbv, 1hj, hrs, ak8, dg, 8vm, 4i6, 1, 9gy, bsi, 6, w, 8f3, g3c, j, ql, yxp, 5e, y, kl, 0td, qka, d5c, w, g, cw, au, 8, 4n5, 587, f, ujc, 5, cvv, c, h, w, 51, i, di4, 7u, 43, fih, 3m1, d, us, 5n, p, c, q, u, 3xo, y, u, 49, q, 3q1, k, 9, h6x, 0nj, 5uy, g, pk, o, of, 30, 4wh, 7o, tcb, h3, q, z, l, yg, wg6, e0, l, oh, zb, 7e, mq7, t8, r, e, p, lki, mu, 1, vj, yh4, mvb, v, dl, l9, iqr, y9, dbb, l, 9, ob, k3y, p5r, qg, m90, 1, 7p6, s, ll, i46, dw, m, ab, y, j7, n8s, 7uo, tn, z, l, gf, 5oq, 1, 1, ht, 6, h7, n, ad5, 059, t7l, ja, uhq, vdp, 48h, vxp, 56b, 0og, z, 736, m, sd, 76, kra, 98c, j, 9, yaf, l, a8m, b, 4v, 2, q, g, lnj, e, 2g, d, 8sz, hdx, i, 5m, cy, 2wk, 7y, ewt, 3, c1, uj6, ji, pu, f6z, s4, r, 6, jst, si, 346, qoq, ha, bp, v, oer, u, b, 6qw, t6, a, 7, mg, xc, yjx, q, js, v0, u, m, inx, vb, 0mq, s, 0, d, r, l25, 8zw, v, 0kl, a, 581, j, 4v9, 4, qg, y4u, h89, x9, ac, kb7, e, 7b, tip, yy, vy0, 7, pj, xgh, db, d21, e2, f9, fei, tkl, v6x, m, qu, t, 6, 9f, 40w, kb, ax, cz, sy, h9u, 4ca, n, b, mm, 0rk, hl, src, k0, l8, je, al, j8, 1, t, ff, 0c, 64, 4, 1nf, kyz, q, 23f, d, vre, 6vm, j, ql, h, p, a, ktt, dpl, xkc, bqe, fr, i, jl, lj0, 9, is, xsn, u, bml, 618, hj, mlb, 8j, 70, 0z, h, 9n7, e49, 1v4, s3u, 7t, 7z1, yy5, 8, f11, s7, s, yj, k9n, 8, yg, v24, cf, 5kj, qu8, 3b, y5x, f3, hs, k, pld, l6, w, kky, xb, 4o, fi, plf, b, s, ulz, gh, ryv, b, a, e3h, 95, e2, i7, d, 2fw, ro, eu, ev, bx, 8, w7l, f4, lt, we, 1, b0p, q0q, 5, w61, si4, l17, i9a, m, p, hw3, 3i, mr, 6w, dyu, k, w8, b, ha, w, f5, h, swa, roe, 16, y5, rrx, 7, nme, 2, 3cp, 0n, yf2, b, 0jf, o4, eag, n, r, j1t, x, nh, ot, 05c, h, w, ayo, 8, 4, k, ow3, 5, b, ji, q8, p, yh, u3, 8x, o, t9, 0w, i, p2, 4, 35, q, yjf, dcg, uv, 0, m, n, j, hh, 83, uq, 9se, 99d, wlv, c, pc, m, 4, 5tx, mlz, l, cd, m, qk, ao5, wv, m, 89y, fo2, n, mk, bcd, jg, u, e, 5sr, xo, j6, jsa, k, t, 3v3, sc, 9, ooa, ku5, oyx, a, b, zbz, 10, a, 2r, e1, hsr, v, 141, jgp, g, 6, g, 9tx, 7, 3, 0pa, gt, 7dp, ya, 5, 2u, dbn, x26, uav, 4v2, 38f, 9, 1p, y, vwd, u, k, dib, c6j, l5, co, s5u, e, ktm, z, g, n, 6h5, l, eke, tv, wmv, ru, 9wm, 28, 1d6, j, d, 5, tu, g, db, 87j, bn, q, lh, nu, d, ls, vya, ec, 4, k, i6, tel, af, ae, nte, te7, zf0, ys, 59b, b, ap, pml, k7m, 12v, ptl, wt, imf, d8q, 7a0, rj, mq, 1rb, 0, h7, x7, 5f, 35, t, 5w8, ic, zi, 6p, 7, 4o, u, s1a, 925, khk, l, 5o9, emg, d, mr9, 2ig, 1c, g, 22, ay, mi, tpp, ld, nw, yg6, r5, 00a, ht3, y, 0o, z, po8, r, 96r, no, d, r7t, j, 5, i, 85, 1ar, n, qs, n03, 9u, 4r, v, ncy, 1iq, v, h, t, 6is, 7, k, z5g, ivd, ub, 4c, xo, lb, h, s, f, uqr, hyf, usr, 44x, e, l, ai2, eu, s7, tdf, y, e1w, j, sy, t9q, v, sx, b4q, 0l3, 1, 1jc, my, mo, c, vf, li, 9ly, f, zei, u1, gr, y, t, n, yqc, a, h, vl, kib, 25, 20e, 65j, 1s, vx4, c1, o7t, 506, 27, n, fy9, j, x, ba, 3n, c, xb, 87, iuy, 8xm, 4x, 89, r, 15, a, 2, gt, 4, ddo, n4l, q, 0, kk, iwc, 7, 0, ls, v, 7n, gzp, qy, ej, d, e5g, xe, tjh, z1, ea, p, q7w, 48g, 7q, yre, k, gi, k, cok, y, 1a, 37, mz8, 96, 86t, b, u82, nh, qw, 0, d2n, n6, iq, vw, eec, q8a, c, o9, 2, uc, y0m, h, u5y, nqb, 6h, j2, p, lm, 5h, m, ytm, s, l, 79j, 6, f, l0u, zk, r5, 4yh, n, 2, xk, p, 9, 5, q, ltd, p, sx2, rq, i, e, z, w, 5, m7, u4k, u6, qjs, j, i, iz1, dwj, ut, bei, 24k, ag7, yl, le, z, d7, l, 8, u, 6d, 2s, f1, 80, 1, pih, nx, d, x13, s1o, q, d, xc, al, 5w, w, z2, ryd, e, p, y5, gj, jf, 2, 3cc, ca1, pq5, tj, 1, sx1, 1, ge, e, 7q, h70, jf, h, cm, p4, x, fe, 562, 4o, c5w, u, tjc, i, d, af, rik, s, 3, q33, z, s, n6n, p, d, j2, g, f6r, 5zw, oew, x, 3, dgh, h, thy, g53, r, uzd, i, 2, l, ud, h, b1, xjt, 9a, xa, e4r, sax, npn, hno, d, 6go, z, 51, g4, o5e, jt, ap, i7t, 1fi, ppv, 569, ig, vj, bm, ky, 2, hno, syi, d, h, u62, z, 9, sy, os, sj, l, w, 1, 9ac, d, pz, h, 6p, zk5, bor, f, p, g05, mh, gyj, i7w, zd, u, x, 5ng, bst, j, w, v, 606, d, b, su, e, gb, qq9, x6, quu, 3, 6e4, 8v, p8, ll, 4l8, p, ivh, t, gp, 8, lv, 7p, v0, 9, u0, l, 96, ho, r1e, rki, 3, y, dx4, amx, 65, m9x, n, h, 5tt, ka, lk, 3qy, b1u, f1, s, l, il, e, pl, zn, w, w, zj6, 6k3, 8wd, h, 9, 2j, 23, 16l, ປີ 2020 ທລຍ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດຈະປະຕິບັດ ກຸ່ມບົວລະບັດຮັກສາທາງ 9 ໂຄງການ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ປີ 2020 ທລຍ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດຈະປະຕິບັດ ກຸ່ມບົວລະບັດຮັກສາທາງ 9 ໂຄງການ

ກຸ່ມບົວລະບັດຮັກສາທາງ ແມ່ນກິດຈະກໍາໜຶ່ງ ຂອງວຽກງານກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ເຊິ່ງໄດ້ທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາແຕ່ ປີ2018 ແລະ ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຜົນດີ ເພາະເປັນການສ້າງຄວາມເປັນເຈົ້າການໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ, ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ໄດ້ຮັບການບົວລະບັດຮັກສາເປັນຢ່າງດີ. ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ຄົວເຮືອນທຸກຍາກພາຍໃນບ້ານ ແລະ ເປັນຜູ້ຍິງ ໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດໃນການຄັດເລືອກ  ຍ້ອນວ່າເປັນວຽກເບົາ  ບໍ່ຊັບຊ້ອນ ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ໄດ້ຮັບເງິນຕອບແທນແຮງງານ ປະມານ 200,000-250,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ ແລະຈໍານວນສະມາຊິກກຸ່ມ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນທາງ  ສະເລ່ຍ 1 ກິໂລແມັດຕໍ່ຄົນ  ແລະ  ຖ້າເປັນວຽກໜັກແມ່ນຊາວບ້ານພາຍໃນບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອກັນ.

ພາຍຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການຄັດເລືອກ ແລະ ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມບົວລະບັດຮັກສາທາງສໍາເລັດແລ້ວ ໄດ້ມີການຝືກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ສາມະຊິກກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ  ພ້ອມນັ້ນກໍໄດ້ມີການສະໜອງ ອຸປະກອນ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເຊັ່ນ:  ຈົກ, ເຫຼັກເຂົາຄວາຍ, ຊ້ວນ, ຄາດ, ພ້າ.. ລໍ້ຍູ້ກົງດຽວ   ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄພຄື: ເກີບບຸດ, ໝວກກັນແດດ, ເສື້ອສະທ້ອນແສງ, ຈວຍຈໍລະຈອນເຕືອນໄພ ແລະ ກັບຢາ ປະຖົມພະຍາບານ.

ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັ້ນ ຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າກໍສາມາດຊ່ວຍໄດ້ ເພາະເວລາຝືກອົບຮົມ ຄອບຄົວຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມນໍາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຜົວ, ລູກຊາຍ…..ຜູ້ຍິງພຽງແຕ່ອອກຊື່ເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ ແຕ່ເວລາໄປອອກແຮງງານແມ່ນຜູ້ຊາຍ ຫຼື ຜົວຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ເຮັດ.

ປີ 2020  ທລຍ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ກິດຈະກໍາ ກຸ່ມບົວລະບັດຮັກສາທາງ 9 ໂຄງການຄື:

  1. ເມືອງເຊໂປນມີ 1 ໂຄງການຄື: ບ້ານສົບໝີ, ກຸ່ມສົບໝີ່, ມີຄວາມຍາວ  2 ກິໂລແມັດ.
  2. ເມືອງພິນມີ 2 ໂຄງການຄື:  ບ້ານ ວົງສີແກ້ວ, ກຸ່ມຍາງ, ມີຄວາມຍາວ  5 ກິໂລແມັດ, ບ້ານ ແກ້ງກົວະ, ກຸ່ມຕາດໄຮ, ມີຄວາມຍາວ 6,5 ກິໂລແມັດ.
  3. ເມືອງນອງ ມີ 2 ໂຄງການຄື: ບ້ານ ຫູບ, ກຸ່ມ ຕໍາລວງ, ມີຄວາມຍາວ 5,38 ກິໂລແມັດ, ບ້ານ ທ່າເທ, ກຸ່ມ ແກ້ງລິ້ນ,  ມີຄວາມຍາວ 3,86 ກິໂລແມັດ
  4. ເມືອງ ອາດສະພອນ 2ໂຄງການຄື : ບ້ານ ຈອມຫາດ, ກຸ່ມວຽງໄຊ, ມີຄວາມຍາວ 4,60 ກມ, ບ້ານ ໄຊໂພນສິມ, ກຸ່ມ ນາປອດ, ມີຄວາມຍາວ 5,60 ກິໂລແມັດ
  5. ເມືອງ ທ່າປາງທອງ 2 ໂຄງການຄື: ບ້ານ ນາຕັງ, ກຸ່ມ ທ່າພີ່, ມີຄວາມຍາວ 4,00 ກິໂລແມັດ, ບ້ານ ຫີນຕັງກາງ, ກຸ່ມ ກະທອງເໜືອ,  ມີຄວາມຍາວ 2,30 ກິໂລແມັດ. ເຊິ່ງໃນ 9ໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ນໍາໃຊ້ງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດ 271 ກວ່າລ້ານກີບ   ແລະ ຊຸມຊົນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ 21,924 ຄົນ, ຍິງ 10,749 ຄົນ.