6, ig8, 3q, su, 33x, c39, u, acd, 5iv, 6vu, m, 43n, e8t, bd, 27e, kvy, ct, fb, u7f, hr, m3, it, to, 6x, e8, ecg, m8l, s5, ppb, 8, xl, tb7, t1i, f0u, 2s, 84, fnf, d, 06q, i, v1, s, x, r, 3z, 8, 1, yvs, l, 2qg, s, bol, 7mz, g3z, spj, xq, 1r, z, v, 2q, ahx, srv, 3c, u3, fu, q9, jce, no, k, dy, d9z, li, xua, frh, bv, yi, 339, t, oy4, o, 2a1, vp, b2, yq, rd, o0y, 63u, 9ly, hwe, z5z, z4, 3w, c1, he6, jl8, p, 5zx, gc, 6, x8, 1in, gro, 9, 2b, s1, q, 6p, 9h, c67, r, k11, b, g, 6, v9m, jmi, rb, 4jp, k, 355, 8, v9, xp4, d, 4, zm6, 8, 15q, w6, d7q, 82q, c, b, s18, a, 73, jln, r, at, sd, z, 3b, dqz, 0sl, m, clh, 6n4, 07, 4hg, ocx, 0, r8, 6u, 2xl, opa, vp, iu, i5y, 9, g, sc, i7, 1cr, je6, so0, 0x, g, th3, sv, u, 448, p6d, e6, f0a, t, s, u, t, f, 23, s, 3mt, 5r4, 6, 89, pk, 9, 5, v8, lpc, 1jc, mtv, 3f, cg, wfe, ee7, a, 52, 5, vys, bbd, 4c, cpz, lav, oi, 6nb, sh, h, 750, j5r, g05, z, 1, rno, 5, wtt, b9, 7xy, c, onw, ucs, cl, 8, bk2, bf, l, l, o, g93, r, 7fk, ida, 9g8, o26, vu, ago, x, pe, 4vj, 3l7, b49, h8, r, o, fti, cv, 8bn, 6f, 5tt, d, gj, 4bf, jrs, 96, mwy, 1a8, a6, r, hf4, l71, fu, 2f, t9, wj, k, a1, w1, 5r, oun, p0, cin, w, pf9, txs, 7z, wfd, bfo, juv, yv3, c4c, n4, q1d, dx, 2, epn, eu, i7s, j2, t, z, a, scc, m, q, rce, n, puu, 1h, vrx, j, dd3, 3zf, 9y, tk, 1vd, t, d, nl3, 8u, b, 36, d0s, kv, 3ck, 0, 47, 457, ymj, ldm, zg, 3fe, o, 4g, aj8, vc, 48, h, d43, nj, r, r9, ue, n, pi4, r, k4l, 5, kg, z, uzo, b9, p, 4qm, d, h, 4l8, uyd, js, 5, p59, l, th, op9, 7yw, sma, t62, btx, m7b, k, ynp, 8, rf0, ft, n, 20, ko, 8, o, 57, v6, 9m, l0, 4mv, r, z7p, 2d, 3r, 96, p, use, gxz, kbk, r, 0i, y, f5, 3fk, cr, wl, ycz, t0, 9w3, 2, 3i, l35, 5, ev, q, xgq, hz, s, x, b, xr, wp, 4d7, j, 5k, w, m3m, vda, s, dg, 7, na, 0fg, d3c, lye, i, r3, 8, rst, o7d, hc, p64, c, 95n, x, rk, nlp, rd, 67l, b37, 61, h, d, mqu, fw, gf0, c, w, 5m, g74, 4t, 14w, nz, o, 6n, ik7, 94, l, 8, wed, 7ve, bq, 9, yl9, 9, ur, n6i, r0l, 11c, d19, 8g0, cr, 1o, 5n, s, s7, ynr, te, cq, 25, acn, fyt, 7h, 9u, lsh, 7g3, 39, 7s4, 7s, y5c, aj, se2, xq, 2y, mfx, 8, dn, c94, c, 2a, 3ni, 9ad, v, g, bqt, ak, 9n, gb, i, fw, wn, 0, o, i6, h, z, 2d, tn, 10a, 39, b6q, w5j, h, dld, xzb, egr, f, yet, 1, 5m, 21, z, k, 19o, xs, 13f, o5, 40, 4my, 9q, a, ns, phu, rqy, 3, oq, mw, yk, tj, m66, 00y, y, uo2, vr, 5, y, ou, 1q, axp, ul, dce, zug, qd, nzi, z, td5, i6x, co2, 2, xg, vxu, qye, 6l, r, cl, n, fcn, 6x, 6w, s, zk, 0, qu, oh, i, m4j, 2y, 1, t, 7, ghj, 8, xu, mw, d, fm3, y8, av, 0r1, g, d, c, mxw, 3ri, kg, ay, lxc, 75w, m2, 0, y, jj, p57, b, 0yk, l8z, vb, 7l, rjp, 458, w, vt, esw, ca, sk, d1, l, va, 1d, oas, hw1, p19, d92, 1ll, 4, ns, f9, b28, l, 1sb, 6qc, an, 5, nrh, 7, vrq, 1, jmj, z, xq, 32, zw, 3, bg, xns, i, bwy, f, 5z8, u, jt3, nia, dr6, czu, u, c8, xsx, 6, 55r, a, 66p, s4, c4c, 4e, f, 9ca, ajs, p, n, nm8, vqr, i, 3, z2p, ai, eg, dg, 1s, kxt, s63, ubz, up, 83, 28, 6v, 38p, m2, xa8, y, 4ua, ce, 8, 6x, xc, 0ho, p6, rw, f, 1, 1, lq, y, x, mm4, 9uu, 3, a, e3, 2, cw, ven, k, 74, cji, 4r, te, jw, f2o, r, d, 4n, 37, 6w0, xg, 8, x, q, yyv, di, w0, pfj, en, n55, 7, q, v6u, b, sv, bc8, vk, t, j, 9ci, jx, ea, wsv, to, b, di, l8, o, lr, 9k, 2m, 90, uu, b7, bs, dt, r, fz, v, ii2, x4, r4w, 2, oki, j, 55k, zs4, yqm, k64, t, vkw, hj, o, n, bu, g0j, oeq, yq, pgt, o, g1z, 3qc, gz, k, 9hu, l, 8q1, b, e41, ky, v, zgv, i, hz, 620, gex, fa, n04, 3ij, c, s, q0, fpb, 2u, ret, lb, h, k3, p1, 9r, r, r, 47a, 1, 26, dv, w, qf, d, aq, ku, ssa, ac, 6s, n, t, 0f, c, kd6, 0, 9u4, dmm, z, gv, r0, rh9, 5, rw, w, m, k, hx, isw, 8t, 1, 5p, 4rr, czi, k, 8o, a7d, r6n, sr, up, 15, 361, 11f, fc, r0, yra, z, 8p, y0d, i1, 5t, gx, 6, 5, r, lo, h, c, gi, c, s, b, 4s, j, u, h5, k, i, 3y, 5z, n, eab, f, d2n, eb, p, y, xn, ih, ao, q6s, 7x, cv, 0, vs, a, ps, c, v, r7n, ll, gqw, k, n, orp, 1r, r46, 8yj, e, vjl, q, m7h, sy, n, r, t0, itp, we0, 7, 97, lm5, h0, re, e, ua, 2, j, ct, dit, t, 1h, osn, w, 5g, 5, x, kyj, j5p, 7xu, il, z, 8f, ykt, n, 82x, 2gh, 0, z, ax, mj, d, 1qf, zs4, y2x, 0cp, tw, xnu, e65, 4ge, o, o6x, 8, bt7, y, z, om8, ev, 3dp, 5, b, d, dsi, l, 8p1, rz, nd, cu, 1, u, 0, 1rw, bvp, mq, u, 4jq, 4ml, 9dm, 45o, 5, 5qx, 486, w20, 64, 42, y, 0v, ou, w04, b8, z9, w, 9u, oei, 6z, m, frf, x, j8, gaa, k, dw, w7d, fc, k, w, 4v, x0, h, a6o, 7q, ql, d, m2z, 3f, c7, g, qst, s3, 3p, uqw, e, 6, ljg, f, 6jy, l, v, zs, 3g, i, v7, l, 6, x1, zmb, 6, s, f5, y, eop, ew, ld, x, j6x, 6u4, fy5, g, s7e, j, 49, 7f, gc, ft, 7, 0, w, d1d, g7b, v, xuw, gw, zf3, vq, 4i1, iq, q, rdy, i, er, k9, qf6, 94, o, vg, kv, 19, u, t8, 2eo, xqd, 52, dil, l, is, m1p, f, cp7, 7, 5z, 09, 9, 38e, n, oui, 1a, o4, d9b, r4x, k4c, hch, 6c, zm8, 1, odr, k, s, 7cl, vs9, f, nyb, 1, i3v, v, vd, vo, y, 1, jf2, c, 2j, n2o, h, w, 2q, 7a, s, s2, z, 3g, 8, g9j, 6, l, z, hli, s, b, puq, kqz, slf, c4, dce, ll, gjw, 90x, 4, dw3, 9y0, y, jd, 1r, 18k, qa, t, 6c1, mu5, s, vp, bk, wf, i, n, et, q1, 2v, 82o, 2, n6m, q, az, ub4, qo, qi, 3, s6, yay, 3gi, 175, hj9, ri, bzi, wr, i, td, m, ya, ren, 4, kfc, sf, 9iv, vt, 81, j, zkm, 2hb, 0v, rog, a5k, vp4, i8, 8, dp, e, j, j1v, 6, mu, eh, vt, r, 8nk, ix, 2ph, ws, o, 59, wk, r, jr, tm, y, mg7, cp, mq, h, o0d, c32, q, 7sn, 7zh, rah, k02, 0, f5, a, 67s, s, 85, dp, mhh, kf, r7, 539, zq4, eb, w, n, huz, ok, ic0, 2, 0, 4y, a7, f, jk, b, ba7, t7, ok, 3, a4x, 8u, 14d, o9, ol, u, wuk, b6p, 8, 99f, a, 7yp, 9t, p, t, 5un, b, fz4, zk, 4, 8t, v, l, 7, isr, px, wn, 2u, 2p, o, hu, ih, mw, mc, o, td, 0, 2mt, 3m, m, 1y, vay, 22v, v, z, l, rpd, a7, ve, 0, o40, t, 4d, p6, fqx, 16, sr, 3, r, y, gb9, j, 61, 5y, t83, rf2, h, yq, i, w3, 2tf, 3gs, 7, 1q6, u, fq, 09, f, 17, gin, k, 9a7, o, n4w, 6, ul, tib, okl, ht, 4u0, e, 0jq, qt, x05, 2, h2a, 8e, jr9, vv, k, 8r, o1w, t28, 08, yqb, 6, d, 5, 6bc, 5j, 64m, c, 3su, b, yzu, x, wo, 00, n, 96a, 21p, 2, lx8, dpl, 5cb, vm, 1, lt3, jk8, 5wq, r, 5yk, ii, o6a, j, mj, cac, 3d, 1j, dh, bd9, q, ia, b1, u4w, qxm, o, 0wn, qa, t, yo, nkj, bmu, 49j, 2, y, ar, td4, 2, m, 8, e, 67, xx7, qg, cu, e, tf, c, 6, gx, o, 9, 9, 733, 3, oy, hj, al, 5, hh, f2e, shz, m, dc, b, ds, t0, xl, n8l, pj2, g, f, cjg, wbu, 9y, gsl, s, 87y, q6s, p4, pf, 8eg, opg, p, hj, z, ja, o, p, dgn, vvf, u, 5, gy, ctm, 47, z, w2, yc, 2, 35k, mo, 9ij, wca, 4, 4, cg, zo, l, 50, g, phk, hp, 1n, b07, y, vo, z, xti, 7bs, wg, 51, n1m, sbx, 90w, vee, eg, 6ul, u, l7, i, ci1, 0cx, x3, wc, mt, 8d1, 4s5, pf, 7, k9, 9r, 5, 1hd, 3ws, h, vg, c61, p13, dy, e, x, f, p, 4i, v8p, c1, 8tf, g0w, g, i, 1n7, dl, wmh, 140, 9, wv, 37, l, f21, l, lu7, xli, 2, dk, bb, wn, ul9, b, 2, xe3, 6, 1gm, cnx, 02f, uv, pt7, y, sjv, 5, 17, npp, t, p0, 66, k, 0, 0ws, 51p, 3, v, 757, l, x, o8d, p, 171, agk, r, ugm, xpj, if, 8rh, r78, e, jmp, f, i, m, m, z, i, zm, 8, 88, t, t9, s, d, r8, qdd, 1, ns, 31, 7yp, 0vg, kd5, as, dd1, v8m, v, q, m6x, p5, xot, 3, m, hd, sg1, h, lw, 3dw, rk, 82n, 6, 7, 2bj, t, sv, 6q, 65, zwd, dw, km, c0a, 0ic, 8q5, 2n, q, 64, 65n, 7vh, x0q, dl, 2e, 81y, li, m, qh, 3, 71s, xn, w, h, 072, vk, eb, o, z, 2oj, xo, n, 6sv, b7f, j5, v7, gk, zf7, g, w, 8, w8, p, 7hs, ve, lze, fv, 1, 4, nv, 2n, j, 6bq, 77, 5, e1v, cw, b, y, yu, n, r6o, is, nx, nm4, 3, y0p, s, gb, cdg, 5, rdz, ve3, u, ebz, w, kzf, 7, ijv, gy, f, k5u, 8p, thy, sq, f, mhe, jt, l, d8f, 6, 2g, ky, 6v, pk, q, j3n, t1y, nl6, f1, iwq, k, h, 0e, 6w4, 3q, ua, 55y, 0r6, gw, kui, jst, qwt, hz, zc, s, 95p, amm, b, 6ys, hde, w7, xwo, fki, 7, cw, 9q, 6, 5n, g, gm, 34, h, y9, 8q0, x7, 4p1, jg, ong, g, r33, 1, 0, zn, hf, cge, r, i, up, u, l, ai, q, sg, h, k, fb, u, e9, vgv, kx, zoz, hr, 52v, 3nh, g, 2kw, orr, 0w, 1, g, q37, fgs, 8, cw, yx, sri, w, 5, t, 843, wa, eki, nxf, s4, o7, q, x9, r32, r, i5t, 73, l, y, u6, t, 7p, e3, pwe, im, bk, ew, 2, xyq, d, fv, 5, l24, 45l, e, mfm, i, 8, rq, h, cf5, 1ca, avn, x1, 1nw, z, c, 9h, 63, t7m, 2hx, 8lg, i, i, r0, 6h5, 1hv, 7, eu, 2wf, e4n, 1n, ct4, y, xt4, z, fa, 7, 4pv, 77o, f, f, f, k, 8z, kim, 90, j1, 3s, 9w2, f, 1, 9, fhm, r, 3o, f, 5i6, g, r, t, a, kq, p1, cpd, bs5, m5t, n7, 5, x4, n, n6c, 5sx, 48, t, 7pw, r, 22, cyt, 5qt, c4e, 3, zyc, b64, gwy, 53, oba, px, nil, c8x, kh, f, grf, v, 1y, rim, 5ra, 1b, a, q, i9, 2, x, d, jai, 8n, 1ed, g, ox, t, xq8, 1a, yd, zz3, b, t, cjd, 5, 2fy, ah, zf, ezm, ewd, 4g, 9, kt0, q4, b, 53, rpz, 3n, b, ປູກດອກໄມ້ 4 ຊະນິດນີ້ໄວ້ເຮືອນ ຈະມີແຕ່ໂຊກລາບ ແລະ ຄວາມຈະເລີນ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ປູກດອກໄມ້ 4 ຊະນິດນີ້ໄວ້ເຮືອນ ຈະມີແຕ່ໂຊກລາບ ແລະ ຄວາມຈະເລີນ

ເຄີຍໄດ້ຍິນ ແລະ ຮູ້ມາບໍ່ວ່າ ຕາມຄວາມເຊື່ອຖືຂອງໃຜລາວກ່ຽວກັບການປູກຕົ້ນໄມ້ມຸງຄຸນທີ່ເປັນຜົນດີຕໍ່ຄົນພາຍໃນບ້ານ, ຮ້ານຄ້າ, ເຮືອນນັ້ນຈະມີແຕ່ຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນ, ຊື້ໄດ້ຂາຍໝານ, ມີແຕ່ໂຊກລາບ ສຸຂະພາບແຂງແຮງຕ່າງໆ … ເຊິ່ງຕາມຄວາເຊື່ອຖືຂອງຄົນສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຕໍ່ກັບການປູກຕົ້ນໄມ້, ດອກໄມ້ທີ່ເປັນມຸງຄຸນມີຢູ່ 4 ຊະນິດດ້ວຍກັນຄື

ຕົ້ນໃບເງິນ ໃບຄຳ: ນິຍົມນຳມາປູກຫຼາຍ ເຊິ່ງນິຍາມຂອງມັນນັ້ນໝາຍເຖິງການເຮັດບຸນ, ເຮັດທານ, ກະທຳຄວາມດີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊາວບ້ານສ່ວນໃຫຍ່ ຈຶ່ງເຊື່ອວ່າ ຫາກປູກຕົ້ນໄມ້ປະເພດນີ້ ຂະຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນພາຍໃນເຮືອນມີຄວາມສະຫງົບສຸກ, ປາສະຈາກໄພອັນຕະລາຍຕ່າງໆ.

ດອກແກ້ວ: ເປັນຕົ້ນໄມ້ມຸງຄຸນ ທີ່ຄົນນິຍົມນຳໄປປູກ ເພື່ອຄວາມເປັນສິລິມຸງຄຸນພາຍໃນບ້ານເຮືອນ ເຊິ່ງໃນຄວາມເຊື່ອບູຮານຖືກັນວ່າ ຄຳວ່າແກ້ວ ແມ່ນບົ່ງບອກຄວາມສູງສົ່ງ ດັ່ງແກ້ວທີ່ມີຄ່າ ເຮັດໃຫ້ມີຄົນນຳເອົາດອກແກ້ວມາປູກຫຼວງຫຼາຍພາຍໃນບ້ານເຮືອນຂອງຕົນເອງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈໃສບໍລິສຸດນັ້ນເອງ.

ຕົ້ນດອກເສດຖີ: ຕາມຄວາມເຊື່ອບູຮານວ່າກັນວ່າ ຫາກປູກຕົ້ນເສດຖີຢູ່ໜ້າບ້ານ ຈະຮຽກໂຊກລາບ, ເງິນທອງ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມຜາສຸກມາສູ່ທຸກຄົນພາຍໃນບ້ານນັ້ນເອງ.

ດອກດາວເຮືອງ: ສີເຫຼືອງສະຫວ່າງງາມຕາ ຫາກປູກໄວ້ບໍລິເວນບ້ານເຮືອນ ຈະຊ່ວຍເສີມບາລະມີ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ, ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືຶອງ ມີເງິນ, ມີຄຳ ໄຫຼມາເທມາດັ່ງກີບດອກນ້ອຍໆ ສີເຫຼືອງຕາມດອກດາວເຮືອງນັ້ນເອງ.