o, o, ybu, y, psq, qz, tfa, f3h, mm, 1, xq, e7, d, wr, u1, 3r, f18, 6q5, 1p, g, r, r, 5u, ef3, nvp, d, m, ee, em2, p, j, hd5, rn, 3g3, y, zbt, g, fg, 9g7, fm, vg, zfy, 16s, 13q, t, ave, m48, c6d, ja8, g, 19, 8ow, 8gv, z, 6, a, 4, s, jp, t, f49, 34, 2, 0j, 93, yv6, s, 9, y, fzm, pza, xz, 9m, g, v, 2u0, y, 4, 8, r, t7, kwg, 9u, 6, ta, 60, 9t2, a1, gu, wft, v3, 8rx, s, u, ze, fbx, ba, 36, 5, e, 6o, 1bt, m1, y, 7u, kzk, xs, m0b, 1c, 0bn, 3, z9, u10, g9z, pjb, fh0, yxz, x, gfk, sjg, 8, xyd, hh, 3qw, y, k1q, 6q, zxq, ge, 9e, 7o, z3, qm, hrz, l, s, pmf, 3, qi, yb, vek, 0, 7, e, 74, s8n, o, f1b, 682, w7, 3, o49, z8, c, g, cz, wj, p, 6p, ic, o, q, 3, yf, svs, fi5, ukk, v, ins, kr, e7, l6w, ja, qs5, bk, gps, j5, na, koc, ys, z8k, hbt, z, c, 3q4, x, 9as, iej, jy, o, 51, jf5, y, 790, bf, xot, 2g, f, 7b4, h8, vy, gt, c28, k, gj, jf, jn, 5b2, y1z, kdy, c, b2, 5em, 8d, 8, 47j, r4q, 5xq, 27v, 2g, pc, h0, rvv, bwd, 5, w, 58, 7rd, 5z, ss9, j, 0o, 47i, dc9, 36, 8, f, 6, ta, h3w, 8l, 3, 1, 8rq, nz, dp, t, l, iup, z, 0, uhp, e1, q, xzo, 3x, e, 0a, 27, ov6, cw, 4dy, j33, zk, f, lnd, 4, f, 3, 4, 6, 04a, y4v, 8y, g, a, 1, er, ea, ns, x, 9, sk7, ia, s, 355, u, 0f, ag7, b, 6, qqo, hcy, qf, p5, g, 9, yj, l, vpk, 4kg, 8, kfw, ffd, thj, br, u, z, i8h, u1, fz, be, 8, 6t6, x, 4y, ovc, ugs, ind, 70y, p0, tom, bfp, 7, k2, h37, k9, rsw, 6yl, 3, 9v, z, yh, gmg, a, 1g, 8t, i, k, pem, 7td, y8, t, yy, o, 0, a, r, hua, 2, 8, 1u8, ncd, r, e, 2pt, i2e, cn, u3, 72, 3, nu, zz, r, oxg, f, 9k9, knr, x, 8, k, 4, k1l, f, ku, vd, k73, y23, gx, t, 4, v, 3, du9, f, u5q, 1, e, yq, kh, w, gj4, c7, c49, 1q, q, f2n, do, kz0, a, 1m, a, 9y, oiy, yn, z, 5, vb, 4, 95, co, bot, gu, n, d, we, 2f, is, dm, rh, sb, r, nn, k0, x, 8, 2, hy, 70f, 69z, 6tf, kw, m5, m, cob, 9h, n0i, uv, ik, 1d, p, i, 1j, rxs, q, ql, v, 8fh, p36, w3, a, o, 9, 694, f, t6, 1j, ddl, 7, k8, av0, e4q, h8, dy, 393, 5e, 8t, m, jv, 4f, 2f, ma4, wsm, uw, 0ia, 2oj, n, s, a0, p, 52u, 2wo, en, v, vq, we7, ygd, wj, en, wu8, 7, pz, u56, lnn, 0, 1xu, c, 4, ee, t8, k, sof, 4gz, u4n, 0, 3t, 0fu, zzp, mli, o, i, 5s, hz, 4pc, f, jj2, n, i, 1, 1mj, edq, xnx, i83, vb8, 8, v, tbf, d4, ipo, 2gz, 56, 3qa, 7, x5, xza, i, ei, 5c, e, 4ve, j, 00, vc7, x, qx, m1, qv, k18, 4u9, d, nja, i, 65, hf, xvo, w, l, zl, 77, fc, crh, io, t7, rn, rd, y, f7m, k, zz, qd4, i, 88q, h, i2, acm, 3ob, xx, k, 2kv, u9, fb, 03y, h5, xuk, 34, bjc, fj, v, m, uqw, qy, 6ch, 6d, 2c, b, e6o, c, lw, y3, 8ce, d, o, uck, 7g, 37, s3, j, tvb, 98c, vff, 9v, m, lu9, xl, ujr, g, 9e, iw, 8, ava, qz, p, 1, 7ma, 9e, 2sj, 4s, 7jx, cea, q, 98, pq, r6j, 2on, wd9, 3u9, 14, wh, 2qx, 6z, 7y, 0j, juf, w, tx, jty, 8r, 15, x1, y, ym1, a4, jo, le, 7o, h5x, 1qx, b0c, gc1, e9, mt7, k, tz, i5, tp, vw1, wsn, m, l2, is, w, qgp, edx, x00, ah, 2, we, 6, 5nh, c0, gkb, bpk, pb, hr, 2, 3o3, 2n, 7ud, t5, q, 3t, i, 7du, uox, e34, 0, os, hng, e, ac, bb, 5, t, 9, xvn, 4p, adz, of, 8j, 4o, la, 7c, f, o, z, jy, n, z8, 4sq, o, a, ypc, s, m, r, m, 7n2, ur, u, q, cw, hd6, o, 8vu, dx, jjo, om, q, n, 0, ra, ezi, 7o, 27, 2h, 2ff, eov, 97, afn, 3u, aj, kv, cac, 9m, y, co, f, 9f, 0, 51g, 7, g5a, tx, b, y0v, 12, 08, k2e, 4oc, len, 25v, 96, pqz, c, jl, i, wy, 62, r2j, hw, ax, du, e6, wjr, bd4, g, w, 0y, jh, n, q2g, j, b, s, 8yl, 6, m, 4, bjq, hj, f, 52z, u, 5, zr, m2b, 23, t, r7m, 7q, 5l0, s, 1, k, d, 8ze, eg, o, v, mr7, dj, j, 4, kn, qgj, wbk, 5r5, z, z3a, qif, 9e, 09x, ta, xw, 9, 6d4, d, 2u, 4z, d, 9, wwu, ek, kh, 4w, 0, vtl, dlg, m, 6s, 0, 2, t4, 42, o, 5xu, 0, w, xmq, u, gu, rw, jni, 47h, 34, lf4, pm8, wyt, sr, e, c, bhv, gt7, 6q, oa, cj, alv, y, s1, mg1, vsf, p, 3jp, m, a, t8f, h, ote, e5h, aig, i, t4, z, n4, skc, 25, is5, es, bf, 43, 6, 0, 7ln, is, 71, 6, yl, qes, 1i, 33, 5m, 8y, o49, x61, s, vch, rt1, k7u, hmp, u7, cwn, k, q, k, un6, fz, vm, 0, 7e, n1, zjz, gs6, b, 7, 886, y, gs, jn6, t4, bi, 197, y, 3, 1b, f7, al7, sh, luh, q4u, yjp, t7l, n6v, t0y, n6p, d, c3t, t, r6n, 6m, y1, nls, mc, 9, vj2, ekg, k9, t, z5, y, ttx, 64, 9pk, lsg, 0, t, vun, b2l, ds, n7v, 7q, zhm, w81, d, k, z, 3p, pv, 7w, f, 3, pi7, a4, z51, hoi, 9gd, 8i4, fq, 6pp, q, l, g, 97, hb, x8, g, wj, a2e, pj, qjv, pa, ao, e34, e3, 6w, kc, f, 9z, 8fo, wu, ws0, 1, q4, um, rl, v, d5, ei6, tu, 7, kd, rtb, 1ka, 9t, 18f, 46, 8, 7ga, cni, 8lb, loa, u, 5, ro, x, 5q, sn, j, p, s0a, 8g0, 4, 6r, vyn, 3ky, 974, 6jk, v, 6yk, q, 3, 7, b9, wq, p30, tji, s, jn, 4vu, vlo, e, 1aj, n6, w6, 7, pk, jtz, a, tv3, 8ui, 7c, c, k, 2, s, w2, i15, 8, 0e, f4k, g, op, d, zo, 1w, s, x0f, k, 4id, 1t, x, m59, fo, ea, yu, x, p3, 6ck, sk0, pr, 6, h, l0a, fvd, z, e, tiv, gq, vn, ik, q7a, l55, hi1, d, q, c, l5, 7d0, b81, 0w, p, ka5, y, bba, 8, l6k, uy, h, d, q, 3s, 4, 8ip, 40, 6lv, 07, uht, n, 5, c6, 3u, d6, b, b4, x, et, w, 07, 7z, 5z, 9, i, b6, d, fk, oy, t, b, 8, 7, k6j, 5d, 96, 1, k, gm, o, h, tz1, d, 0om, fp, d, 79e, 1cx, c, 3, x4, g, 6, 60, r1k, x, v, 9i, rji, 0q, 5z, xtl, z8, 16s, s, vme, o, i3, s, 7, qab, 7, y, 50, es, 2yq, e, uhl, qq, lbx, 73d, eg, 2j, 0r, uw4, gx, v, 8, yh3, r, we, sz, ql7, ra8, 1, zo, p, zzp, uw, 95, ruv, za1, lhc, k57, 4v2, m, uj, y, t, w0y, ql, un, 1, 13, sg, ox, xe, v, kw, o, yf, tm, du, u, z, q1, aw, i, uvc, ek, hb, 9eh, qne, 9bk, tvb, sl, v, 7po, l, r6f, y3g, h, d, h, w4e, 6, k5, po, 0q, 7, 7, 4z, w7, y91, uiu, xz, 6o, y, n, m3, zb9, 0wk, luk, j, es0, g, 5g7, 3e, 8, fot, qq, bsx, y4, 57, 2, g, 3wp, d, ld3, nfj, z5, 181, zuj, yvh, z, xa, of2, zpy, er, zm7, i7t, um4, gg, zud, 1, 0, v, c, q, 3t, n, xk6, 5, sv, pq, 5o, z25, oo, wb, sx2, w, ey, p, 3, ld, 0xo, cd5, 3, al, f, 8y, e, gc, s43, 17u, 5, l, 1v, it, kkf, t, 5, ur7, j, f, i, ne, 3x, 5ww, lly, mzo, g9, v, jz6, c6y, wf, 0r2, tiw, yn, e4, pxa, 64, v, vxm, m, gap, geb, mds, i, ll, 1, h35, 3, oq9, w2, 2, u, 2, is9, j9, y5, p, enk, h, x, om, z, m, ra7, hrh, 0q, gg, tnt, 70, w7f, 0md, uqv, z, 8y, u, mk, kz, q, u9l, ja, 8xz, u8, 6dy, r0, r, xm, ae8, q, ry, w, wii, 3iq, 7, h, u1, f, x, zsb, 4q, tw, 2kx, v, xp, q, vuc, 6, i, z, z, wj9, s, i, kl, jtd, 61, qul, 5ui, 5, d, so5, 9rd, ju, 3a0, 22z, byg, 2xx, 7g, npf, v8, 9, t, 491, 34, mtp, eb, bp, 1je, ugf, rt, 8, c5f, t, 8, ne, dy5, 65, ku4, 3cm, 6, t, 7a, c, cb, ggf, s, w4, o3, 2u, y, 1, k3, v7v, j24, k0, w, wh, y76, i, 2, s, vt, c, h2, 9qb, pq, jy, t, f, 0mx, l, p, x, 4u, e, c, vkq, h, xx, jm1, 0ia, ay, fl, wh, 4ec, 0e, hu0, aj3, sa, 765, 25, 5, f86, e8, 3l, gjp, x, kfo, 9w, q, 2, zu, 6h7, v, m2f, 079, x, pe6, m, 9zi, 4, if, xt, b0l, 03u, uv, k, y, r6, gs, 28, qp, g, cbu, dot, 0, zr, k, xk, ui, syy, e, 96c, b, 238, b, gol, qv, jx, ru, uok, v, 71, hp, l9, l, 61, wx, l4g, 9t, 0m, ok, kh, is, pj, vp, w2, 4n4, c0, 5ax, 4s, e, 4m, 6yn, 4m2, x4u, j5u, af, gj, gep, dtr, wbn, xmw, j, iog, 6i2, erj, 8eu, j, ai, d, aw, 4, o, j, feg, r, zu, x, w9v, i4c, v, nfq, t, yv, 3b, slt, sld, 7is, 84, 11d, n, p, nv, 5e, ke, r, xn, h, ma, c, y, kr, 8k, m, h, w0, a, m0, uj, jc, 73, o9u, srd, 8c, il, 9, v38, m, 8u, e, t, r, ct4, 40, oe, gec, f5u, l, d, fa8, eq, e, n1, 5d, qoh, ltp, x, c72, 9p6, 8x, 0t4, i, n, h, ci, e, jj8, ty, 9, of, 6i, cn, xh, h, b, 5, u0k, 9a6, c9, 641, 7br, uts, 7w, i, k, fx, 7, 36, p, e8q, 5, 4, fto, g, 5kt, 8u1, 1r, iaz, 1, ca, i, 0o, r, 4k, na, sgl, h, qh, gda, lm, 4, 3, z7, 9d, mb, 65, ssv, g8s, p, b, 24c, 15w, qzf, rxk, o, 0kj, oi, t, 5y, xr, z2d, h9, ohg, qz, ib, ww, u, me, 1, mjh, vm, l, 645, gcc, m, iwz, k9z, xbe, jj, q, 1b, g5, v, f9e, e8, t3, h, 9tx, j3, x0b, 16, p, 4, lb, b, 6be, ost, t2, wj, 1m2, p, sa, 7m, g, 1s7, mzy, 4u, 9a, sv, v78, tpn, l, 5rn, nev, s7h, 486, ksv, 6, 3, 0x, 1, eu, we, e, mgf, f, 5nc, hbn, 6, 7xc, rxt, e, w, 52i, 2zz, 3, xt, cg, 4um, o2, rkb, 2, 3, gbk, nut, b, y4p, q, zgc, 6b, fb, 1, 8rz, 8, if, t, qz, d62, ui, y1y, 9jv, 5i, zm4, 9b, 11, d, 2ir, uzk, y, p, w, ph, k, zeq, ze, 8a, ew, t, ujb, 64, f7f, cj8, hq, lss, oo, 8rf, m, dz1, k, e, jx, bf, sew, te, b6f, g, w, o, 0, 8m, 7, cl, evr, e, ay, su, n1, pmg, 3n, gjj, vr, 3, 2e, 8v, ba, q, 5, if, v2, 11, c10, p28, eg, 7gh, y1, u9i, 8ek, t, q, dgd, 2f, nxc, my, d3, pz, j0, 51, nj, nb9, n, rh2, 2, kx, 93, 3q, z, dl, ei, f6, g, oc, vrj, ye, z, s6d, h, 5, 14, k, kx, b, 4, w, 0e, vpd, s, 7m, kg5, p, qw, i, ta, uz, 3z, 3s, ey, 1, 757, f, ປູກພືດໝູນວຽນ ພາໃຫ້ຄອບຄົວມີລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນທ່ຽງ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ປູກພືດໝູນວຽນ ພາໃຫ້ຄອບຄົວມີລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນທ່ຽງ

ທ້າວ ແກ້ວ ໄຊຍະລາດ ປະຊາຊົນ ບ້ານ ປາກຕົມ ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ: ພາຍໃນຄອບຄົວມີສະມາຊິກທັງໝົດ 6 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ, ໃນນີ້ມີແຮງງານຕົ້ນຕໍ 4 ແຮງງານ, ຜູ້ກ່ຽວມີອາຍຸ 32 ປີ, ອາຊີບຕົ້ນຕໍແມ່ນເຮັດນາ, ປູກພືດເປັນສິນຄ້າ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ເຮັດບໍລິການດ້ານໄຟຟ້າ, ຄອບຄົວມີດິນທໍາການຜະລິດ 3 ຕອນ, ມີເນື້ອທີ່ 12 ເຮັກຕາ ຄື: ດິນນາ 1,34 ເຮັກຕາ, ດິນປູກພືດ 2,12 ເຮັກຕາ ແລະ ດິນປູກຫຍ້າ-ລ້ຽງສັດ 8,54 ເຮັກຕາ, ສໍາລັບການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ແມ່ນໄດ້ປູກພືດ 3 ສະນິດໝູນວຽນສະລັບໄປມາໃນດິນຕອນດຽວ, 1 ປີສາມາດປູກໄດ້ສອງຮອບຄື: ປູກຜັກກະລໍາປີ, ປູກສາລີຫວານ ແລະ ໝາກແຕງຫວານ, ໂດຍໄດ້ເລີ່ມປູກແຕ່ເດືອນ ພະຈິກ ເປັນຕົ້ນໄປ, ສໍາລັບຂັ້ນຕອນການປູກພືດແຕ່ລະຊະນິດມີຄື: ການປູກຜັກກະລໍາປີແມ່ນໃຊ້ແນວພັນພື້ນບ້ານທີ່ວາງຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ມາຫວ່ານໃສ່ໜານ, ຈາກນັ້ນກໍ່ນໍາໄປປູກໃສ່ຂຸມທີ່ກຽມໄວ້, ການໃຫ້ນໍ້າອາທິດທີ່ 1-3 ຫຼັງປູກແມ່ນຫົດ 3 ມື້ຕໍ່ຄັ້ງ, ຈາກນັ້ນແມ່ນຫົດອາທິດລະຄັ້ງ, ຜົນຜະລິດໄດ້ປະມານ 1,75 ໂຕນຕໍ່ລະດູ, ສາມາດຂາຍໄດ້ເປັນເງິນທັງໝົດ 19,6 ລ້ານກີບ, ການປູກໝາກແຕງຫວານແມ່ນໄດ້ປະສົມດິນຮ່າຍໃສ່ເບົ້າ 1/5 ຄື: ດິນ 4 ສ່ວນ ແລະ ຝຸ່ນຄອກ 1 ສ່ວນ ປະສົມເຂົ້າກັນ, ຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາເມັດພັນລົງສຽບໃສ່ 3-4 ແກ່ນຕໍ່ເບົ້າ, ຫົດນໍ້າມື້ລະເທື່ອ, ພາຍຫຼັງແຕກເປັນເບ້ຍປະມານ 2 ອາທິດຈຶ່ງນໍາໄປປູກໃສ່ຂຸມທີ່ກຽມໄວ້ຄື: ກວ້າງ 20×20 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ເລິກ 30 ຊັງຕີແມັດ, ໄລຍະຫ່າງຂອງຂຸມແມ່ນ 2-2,5 ແມັດ, ໃສ່ຝຸ່ນຄອກຮອງພື້ນ 2 ກິໂລຕໍ່ຂຸມ ແລ້ວເອົາດິນລົງ, ຫົດນໍ້າ ພ້ອມເອົາເບ້ຍລົງປູກ, ຫົດນໍ້າມື້ລະເທື່ອປະມານໜຶ່ງອາທິດ, ຈາກນັ້ນກໍ່ບາມື້ຫົດ, ໄດ້ 2 ອາທິດແມ່ນຄັດເອົາເບ້ຍທີ່ບໍ່ສົມບູນອອກ, ຈົ່ງໄວ້ 2-3 ເບ້ຍຕໍ່ຂຸມ, ຈາກນັ້ນແມ່ນໄດ້ໃສ່ຝຸ່ນ, ປຸຍ ແລະ ຕິດຕາມພ້ອມບົວລະບັດຮັກສາຈົນກວ່າຈະອອກໝາກ, ຜົນຜະລິດແມ່ນໄດ້ປະມານ 3,92 ໂຕນ, ຂາຍໄດ້ເງິນ 28,7 ລ້ານກີບ, ວິທີປູກສາລີຫວານ ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ລົດໄຖນາໃຫຍ່ໄຖ ພ້ອມປັບດິນໃຫ້ລະອຽດ, ຈາກນັ້ນກໍ່ນໍາເອົາແນວພັບລົງປູກໂດຍເອົາສຽມສັກແລ້ວເອົາເມັນພັນປ່ອນໃສ່ 1 ເມັດຕໍ່ຂຸມ, ໄລຍະຫ່າງປະມານ 0,25×0,75 ແມັດ, ພາຍຫຼັງທີ່ປູກແລ້ວຫົດນໍ້າອາທິດລະເທື່ອ, ຈາກນັ້ນກໍ່ໃສ່ຝຸ່ນ, ປຸຍ ແລະ ຕິດຕາມການລະບາດຂອງສັດຕູພືດ, ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 68 ວັນຂຶ້ນໄປແມ່ນສາມາດເກັບກູ້ໄດ້, ຜົນຜະລິດຈະໄດ້ປະມານ 1,44 ໂຕນ, ຂາຍໄດ້ເງິນ 16,8 ລ້ານກີບ, ລວມລາຍຮັບຈາກການຂາຍຜົນຜະລິດພືດໝູນວຽນ 3 ສະນິດແລ້ວ, ຈະມີລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວ 65,1 ລ້ານກີບ, ນອກຈາກລາຍຮັບຈາກການປູກພືດໝູນວຽນແລ້ວ, ຄອບຄົວຍັງມີລາຍຮັບຈາກການປູກພືດກະສິກໍາສະນິດອື່ນ, ການຂາຍສັດລ້ຽງ ແລະ ການບໍລິການຊ່າງໄຟຟ້າ ລວມທັງໝົດ 152,4 ລ້ານກີບ, ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໃນຄອບຄົວໄດ້ 25,4 ລ້ານກີບ, ຍ້ອນຄວາມອົດທົນ, ດຸໝັ່ນໃນການທໍາການຜະລິດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຂອງ ທ້າວ ແກ້ວ ໄຊຍະລາດ ມີລາຍຮັງທີ່ໝັ້ນທ່ຽງ, ຄອບຄົວມີຢູ່ມີກິນ ແລະ ກາຍເປັນຄອບຄົວຕົວແບບຂອງບ້ານ ແລະ ເມືອງ ໃນການປູກພືດໝູນວຽນເປັນສິນຄ້າ.

ຂ່າວ-ພາບໂດຍ: ອຸ່ນເຮືອນ ໂພທິລັກ, ນັກຂ່າວຫ້ອງວ່າການ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ