ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຜັກບົວລະພາມີດີກ່ວາທີ່ຄິດ

ໃບ: ຊ່ວຍແກ້ລົມວິນວຽນ ແກ້ອາການທ້ອງອືດທ້ອງເຟີ້ ລວມທັງຊ່ວຍຂັບລົມໃນລຳໄສ້ ຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ ແລະ ຂັບຂີ້ກະເທີ່ ຕະຫລອດຈົນສາມາດນຳມາຕຳພອກແກ້ໄຂຂໍ້ອັກເສບ ແກ້ແຜອັກເສບ ໂດຍບໍລິເວນຍອດອ່ອນສາມາດນຳມາຕຳປິດແຜຈາກງູກັດໄດ້ ແລະ ສາມາດນຳມາປະສົມກັບຕົ້ນນ້ຳນົມລາດສີນຳມາຕົ້ມດື່ມເລັ່ງນ້ຳນົມ ຫຼື ຕຳກັບແມງດາໃຊ້ຮັບປະທານ ແລະ ພອກແກ້ພິດຈາກຂີ້ກະເດືອນ ຫຼື ໂຕຄັນຄາກ ມີຣົດຊາດເຜັດຫອມ.

ໝົດຕົ້ນ: ຊ່ວຍແກ້ຝີ ແກ້ໄຂ້ ທັງແກ້ຫລອດລົມອັກເສບ ແກ້ພິດຕານຊາງ ຕະຫຼອດຈົນແກ້ພະຍາດມະເຮັງຕ່າງໆ ແລະ ແກ້ອາການເດັກທີ່ນອນສະເດີດ ໃຫ້ຣົດຊາດເຜັດຂົມຫວານ.

ໝາກ: ຊ່ວຍໃນການຂັບປະຈຳເດືອນ ໃຫ້ຣົດຊາດເຜັດຫອມ.

ແກ່ນ: ຊ່ວຍຂັບນ້ຳເຫຼືອງ ຂັບພະຍາດ ແກ້ອາການໄອ ແລະ ສາມາດນຳມາບົດພອກຝີ ຫຼື ແຊ່ນ້ຳກິນ ຊ່ວຍໃນເລື່ອງການຂັບຖ່າຍ ໃຫ້ຣົດຊາດເຢັນຫອມ.