ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

FM 103.7Mhz

FM 103.7Mhz

ລາຍການອອກອາກາດ ລະບົບ FM103.7MHz ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ (ເດືອນ 05/2017)
ລ/ດ ເວລາ ວັນຈັນ ວັນຄານ ວັນພຸດ ວັນພະຫັດ ວັນສຸກ ວັນເສົາ ວັນທິດ
1 6:00-06:30 ສະບາຍດີວັນໃໝ່
ທ ໄຊະພອນ
ສະບາຍດີວັນໃໝ່
ທ ໄຊະພອນ
ສະບາຍດີວັນໃໝ່
ທ ໄຊະພອນ
ສະບາຍດີວັນໃໝ່
ທ ໄຊະພອນ
ສະບາຍດີວັນໃໝ່
ທ ໄຊະພອນ
ສະບາຍດີວັນໃໝ່
ທ ໄຊະພອນ
ອາຊຽນວັນນີ້
ພະແນກຂ່າວ
2 06:30-07:00 ສຽງເພງຍາມເຊົ້າ
ນ ດວງຕາວັນ
ສຽງເພງຍາມເຊົ້າ
ນ ດວງຕາວັນ
ສຽງເພງຍາມເຊົ້າ
ນ ດວງຕາວັນ
ສຽງເພງຍາມເຊົ້າ
ນ ດວງຕາວັນ
ສຽງເພງຍາມເຊົ້າ
ນ ດວງຕາວັນ
ຂັບລຳທ້ອງຖິ່ນ
ນ ຈັນທອນ
ຂັບລຳທ້ອງຖິ່ນ
ນ ຈັນທອນ
3 07:00-07:30 ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ
4 07:30-08:00 ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 10ຂອງພັກ
ທ ສີຈັນ
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 10ຂອງພັກ
ທ ສີຈັນ
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 10ຂອງພັກ
ທ ສີຈັນ
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 10ຂອງພັກ
ທ ສີຈັນ
ເຂົ້່າໃຈມະຕິ10
ທ ສີຈັນ
ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ
ທ ສີຈັນ
ຍົກບັນຫາມາສົນທະນາ
ພະແນກຂ່າວ
5 08:00-08:30 ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ
ທ ບຸນທ່ຽງ
ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ
ທ ບຸນທ່ຽງ
6 08:30-09:00 ເປີດໃຈໄວໜຸ່ມ
ທ ຄຳຜ່ອນ
ນິທານຫຼານນ້ອຍ
ນ ວຽງທອງ
7 09:00-10:00 ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາ
ທ ອຸດອນ
ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາ
ທ ອຸດອນ
ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາ
ທ ອຸດອນ
ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາ
ທ ອຸດອນ
ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາ
ທ ອຸດອນ
ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາ
ທ ອຸດອນ
ລາຍການ ກາແດງ
8 10:00-10:05 ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ
9 10:05-10:30 ມໍລະດົກລາວ
ທ ສີແຫຼ
ມໍລະດົກລາວ
ທ ສີແຫຼ
ມໍລະດົກລາວ
ທ ສີແຫຼ
ມໍລະດົກລາວ
ທ ສີແຫຼ
ມໍລະດົກລາວ
ທ ສີແຫຼ
ມໍລະດົກລາວ
ທ ສີແຫຼ
ມໍລະດົກລາວ
ທ ສີແຫຼ
10 10:30-11:00 ຂ່າວບໍລິການ
ທ ສົມມີໄຊ
ຂ່າວບໍລິການ
ທ ສົມມີໄຊ
ຂ່າວບໍລິການ
ທ ສົມມີໄຊ
ຂ່າວບໍລິການ
ທ ສົມມີໄຊ
ຂ່າວບໍລິການ
ທ ສົມມີໄຊ
ຂ່າວບໍລິການ
ທ ສົມມີໄຊ
ຂ່າວບໍລິການ
ທ ສົມມີໄຊ
11 11:00-11:30 ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
ນ ຖາວອນ
ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
ນ ຖາວອນ
ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
ນ ຖາວອນ
ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
ນ ຖາວອນ
ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
ນ ຖາວອນ
ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
ນ ຖາວອນ
ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
ນ ຖາວອນ
12 11:30-12:00 ເພງກ່ອນທ່ຽງ
ທ ເອກ
ເພງກ່ອນທ່ຽງ
ທ ເອກ
ເພງກ່ອນທ່ຽງ
ທ ເອກ
ເພງກ່ອນທ່ຽງ
ທ ເອກ
ເພງກ່ອນທ່ຽງ
ທ ເອກ
ເພງກ່ອນທ່ຽງ
ທ ເອກ
ເພງກ່ອນທ່ຽງ
ທ ເອກ
13 12:00-12:30 ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ
14 12:30-13:00 ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະລືບລາງຄວາມທຸກຍາກ ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ ຍົກບັນຫາມາສົນທະນາ ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ ສຽງຈາກແນວລາວສ້າງຊາດ ສົນທະນາ ລຸງສ້າງ-ລຸງສາ
15 13:00-13:30 ເພື່ອນທະນາຄານ
ທ ວັນໄຊ
ເພື່ອນທະນາຄານ
ທ ວັນໄຊ
ເພື່ອນທະນາຄານ
ທ ວັນໄຊ
ເພື່ອນທະນາຄານ
ທ ວັນໄຊ
ເພື່ອນທະນາຄານ
ທ ວັນໄຊ
ເພື່ອນທະນາຄານ
ທ ວັນໄຊ
ອາທິດ ບັນເທີງ
ມຊ+ສູນລາວຢີ່ປຸ່ນ
16 13:30-14:00 ບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ
ນ ອາລີ້
ບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ
ນ ອາລີ້
ບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ
ນ ອາລີ້
ບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ
ນ ອາລີ້
ບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ
ນ ອາລີ້
ບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ
ນ ອາລີ້
17 14:00-14:30 ເພງສາກົນ
ນ ວິຈິດສະຫວັນ
ເພງສາກົນ
ນ ວິຈິດສະຫວັນ
ເພງສາກົນ
ນ ວິຈິດສະຫວັນ
ເພງສາກົນ
ນ ວິຈິດສະຫວັນ
ເພງສາກົນ
ນ ວິຈິດສະຫວັນ
ເພງສາກົນ
ນ ວິຈິດສະຫວັນ
ເພງສາກົນ
ນ ວິຈິດສະຫວັນ
18 14:30-15:00 ເພງຍາມບ່າຍ ເພງຍາມບ່າຍ ເພງຍາມບ່າຍ ເພງຍາມບ່າຍ ເພງຍາມບ່າຍ ເພງຍາມບ່າຍ ເພງຍາມບ່າຍ
19 15:00-15:05 ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ
20 15:00-15:30 ຊີວິດໃນເມືອງ
ທ ອາດີສັກ
ຊີວິດໃນເມືອງ
ທ ອາດີສັກ
ຊີວິດໃນເມືອງ
ທ ອາດີສັກ
ຊີວິດໃນເມືອງ
ທ ອາດີສັກ
ຊີວິດໃນເມືອງ
ທ ອາດີສັກ
ຊີວິດໃນເມືອງ
ທ ອາດີສັກ
ຊີວິດໃນເມືອງ
ທ ອາດີສັກ
21 15:30-16:00 ຄື້ນແຫ່ງປັນຍາ
ທ ສົມມາລາ
ຄື້ນແຫ່ງປັນຍາ
ທ ສົມມາລາ
ຄື້ນແຫ່ງປັນຍາ
ທ ສົມມາລາ
ຄື້ນແຫ່ງປັນຍາ
ທ ສົມມາລາ
ຄື້ນແຫ່ງປັນຍາ
ທ ສົມມາລາ
ຄື້ນແຫ່ງປັນຍາ
ທ ສົມມາລາ
ຄື້ນແຫ່ງປັນຍາ
ທ ສົມມາລາ
22 16:00-16:30 ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ທ່ອງທ່ຽວລາວ ມ່ວນດີມີສຸກ
23 16:30-17:00 ຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງ
ພະແນກຂ່າວ
ຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງ
ພະແນກຂ່າວ
ຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງ
ພະແນກຂ່າວ
ຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງ
ພະແນກຂ່າວ
ຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງ
ພະແນກຂ່າວ
ຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ສັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບຢືນຍົງ
24 17:00-17:30 ອາທິດອັດສະດົງ
ນ ສຸພາລິນ
ອາທິດອັດສະດົງ
ນ ສຸພາລິນ
ອາທິດອັດສະດົງ
ນ ສຸພາລິນ
ອາທິດອັດສະດົງ
ນ ສຸພາລິນ
ອາທິດອັດສະດົງ
ນ ສຸພາລິນ
ອາທິດອັດສະດົງ
ນ ສຸພາລິນ
ອາທິດອັດສະດົງ
ນ ສຸພາລິນ
25 17:30-18:00 ສົນທະນາບັນຫາ ພາສາແມ່
ນ ໄພຊານ
ສົນທະນາບັນຫາ ພາສາແມ່
ນ ໄພຊານ
ສົນທະນາບັນຫາ ພາສາແມ່
ນ ໄພຊານ
ສົນທະນາບັນຫາ ພາສາແມ່
ນ ໄພຊານ
ສົນທະນາບັນຫາ ພາສາແມ່
ນ ໄພຊານ
ສົນທະນາບັນຫາ ພາສາແມ່
ນ ໄພຊານ
ຄອບຄົວສຸກສັນ
ນ ພົງພັນ
26 18:00-18:30 ເພື່ອຊີວິດປອດຢາເສບຕິດ
ທ ສີແຫຼ້+ ນ ວຽງທອງ
ປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອຊີວິດປອດຢາເສບຕິດ
ທ ສີແຫຼ້+ ນ ວຽງທອງ
ປະກັນສັງຄົມ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ
ທ ສີຈັນ
ອາຊຽນວັນນີ້
ພະແນກຂ່າວ
27 18:30-19:00 ເພງມ່ວນໝໍລຳດັງ ເພງມ່ວນໝໍລຳດັງ ເພງມ່ວນໝໍລຳດັງ ເພງມ່ວນໝໍລຳດັງ ເພງມ່ວນໝໍລຳດັງ ເພງມ່ວນໝໍລຳດັງ ເພງມ່ວນໝໍລຳດັງ
28 19:00-19:30 ພາກຂ່າວຄໍ່າ ພາກຂ່າວຄໍ່າ ພາກຂ່າວຄໍ່າ ພາກຂ່າວຄໍ່າ ພາກຂ່າວຄໍ່າ ພາກຂ່າວຄໍ່າ ພາກຂ່າວຄໍ່າ
29 19:30-20:00 ເມືອງລາວຄົນລາວ ເມືອງລາວຄົນລາວ ເມືອງລາວຄົນລາວ ເມືອງລາວຄົນລາວ ເຂົ້່າໃຈມະຕິ10 ແຜ່ນດິນແມ່ ແຜ່ນດິນແມ່
30 20:00-20:30 ຖ່າຍທອດຫວຍ ຄື້ນນີ້ມີສຸກ
ນ ອານຸລັກ
ຊອກຮູ້ວັດທະນາທຳມະຫາຊົນ ຖ່ານທອດຫວຍ ຊອກຮູ້ວັດທະນາທຳມະຫາຊົນ ຄື້ນນີ້ມີສຸກ
ນ ອານຸລັກ
ມາຕຸພູມ
ພະແນກລາຍການ
31 20:30-21:00 ເພງດັງໃນອາດິດ ເພງດັງໃນອາດິດ ເພງດັງໃນອາດິດ ຂັບລັບທ້ອງຖິ່ນ ຂັບລັບທ້ອງຖິ່ນ ຂັບລັບທ້ອງຖິ່ນ
32 21:00-21:15 ຂ່າວ 15ນາທີ ຂ່າວ 15ນາທີ ຂ່າວ 15ນາທີ ຂ່າວ 15ນາທີ ຂ່າວ 15ນາທີ ຂ່າວ 15ນາທີ ຂ່າວ 15ນາທີ
33 21:15-22:00 ນີ້ແຫລະໄວໜຸ່ມ
ທ ອາໝິງ
ນີ້ແຫລະໄວໜຸ່ມ
ທ ອາໝິງ
ນີ້ແຫລະໄວໜຸ່ມ
ທ ອາໝິງ
ນີ້ແຫລະໄວໜຸ່ມ
ທ ອາໝິງ
ນີ້ແຫລະໄວໜຸ່ມ
ທ ອາໝິງ
ນີ້ແຫລະໄວໜຸ່ມ
ທ ອາໝິງ
ສຽງເພງເພື່ອໄວໜຸ່ມ
34 22:00-23:00 ບົດກອນ ແລະສຽງເພງ
ນ ໄກສອນ
ບົດກອນ ແລະສຽງເພງ
ນ ໄກສອນ
ບົດກອນ ແລະສຽງເພງ
ນ ໄກສອນ
ບົດກອນ ແລະສຽງເພງ
ນ ໄກສອນ
ບົດກອນ ແລະສຽງເພງ
ນ ໄກສອນ
ວັດທະນາທຳຈີນ
ທ ກະຕ່າຍ
ວັດທະນາທຳຈີນ
ທ ກະຕ່າຍ
35 ບົດກອນ ແລະສຽງເພງ
ນ ໄກສອນ
ບົດກອນ ແລະສຽງເພງ
ນ ໄກສອນ
35 23:00-24:00 ລາຕຣີສຽງເພງ
ທ ທອງພຸດ
ລາຕຣີສຽງເພງ
ທ ທອງພຸດ
ລາຕຣີສຽງເພງ
ທ ທອງພຸດ
ລາຕຣີສຽງເພງ
ທ ທອງພຸດ
ລາຕຣີສຽງເພງ
ທ ທອງພຸດ
ລາຕຣີສຽງເພງ
ທ ທອງພຸດ
ລາຕຣີສຽງເພງ
ທ ທອງພຸດ