ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ລາຍການຕາມຕາຕະລາງ

ລາຍການຕາມຕາຕະລາງ

ລາຍການອອກອາກາດ ລະບົບ FM103.7MHz ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ( ອັບເດດ 01/11/2016)
ລ/ດ ເວລາ ວັນຈັນ ວັນຄານ ວັນພຸດ ວັນພະຫັດ ວັນສຸກ ວັນເສົາ ວັນທິດ
1 6:00-06:30 ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ສະບາຍດີວັນໃໝ່ ອາຊຽນວັນນີ້
2 06:30-07:00 ສີສັນຍາມເຊົ້າ ສີສັນຍາມເຊົ້າ ສີສັນຍາມເຊົ້າ ສີສັນຍາມເຊົ້າ ສີສັນຍາມເຊົ້າ ຂັບລຳທ້ອງຖິ່ນ ຂັບລຳທ້ອງຖິ່ນ
3 07:00-07:30 ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ- ຂ່າວພາກເຊົ້າ
4 07:30-08:00 ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 10ຂອງພັກ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 10ຂອງພັກ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 10ຂອງພັກ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 10ຂອງພັກ ເຂົ້່າໃຈມະຕິ10 ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ຍົກບັນຫາມາສົນທະນາ
5 08:00-08:30 ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ
6 08:30-09:00 ເປີດໃຈໄວໜຸ່ມ ນິທານຫຼານນ້ອຍ
7 09:00-10:00 ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາ ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາ ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາ ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາ ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາ ສີສັນສຽງເພງບ້ານນາ ລາຍການ ກາແດງ
8 10:00-10:05 ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ
9 10:05-10:30 ມໍລະດົກລາວ ມໍລະດົກລາວ ມໍລະດົກລາວ ມໍລະດົກລາວ ມໍລະດົກລາວ ມໍລະດົກລາວ ມໍລະດົກລາວ
10 10:30-11:00 ຂ່າວບໍລິການ ຂ່າວບໍລິການ ຂ່າວບໍລິການ ຂ່າວບໍລິການ ຂ່າວບໍລິການ ຂ່າວບໍລິການ ຂ່າວບໍລິການ
11 11:00-11:30 ຊອກຮູ້ສິ່ງໃໝ່ ຊອກຮູ້ສິ່ງໃໝ່ ຊອກຮູ້ສິ່ງໃໝ່ ຊອກຮູ້ສິ່ງໃໝ່ ຊອກຮູ້ສິ່ງໃໝ່ ຊອກຮູ້ສິ່ງໃໝ່ ຊອກຮູ້ສິ່ງໃໝ່
12 11:30-12:00 ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ
13 12:00-12:30 ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ
14 12:30-13:00 ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ ພັດທະນາຄຸນນະພາບຊິວິດ ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ ຍົກບັນຫາມາສົນທະນາ ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ ສຽງຈາກແນວລາວສ້າງຊາດ ສົນທະນາ ລຸງສ້າງ-ລຸງສາ
15 13:00-13:30 ເພື່ອນທະນາຄານ ເພື່ອນທະນາຄານ ເພື່ອນທະນາຄານ ເພື່ອນທະນາຄານ ເພື່ອນທະນາຄານ ເພື່ອນທະນາຄານ ອາທິດ ບັນເທີງ
16 13:30-14:00 ບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ ບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ ບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ ບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ ບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ ບັນເທີງເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ
17 14:00-14:30 ເພງສາກົນ ເພງສາກົນ ເພງສາກົນ ເພງສາກົນ ເພງສາກົນ ເພງສາກົນ ເພງສາກົນ
18 14:30-15:00 ສຽງເພງແທນໃຈ ສຽງເພງແທນໃຈ ສຽງເພງແທນໃຈ ສຽງເພງແທນໃຈ ສຽງເພງແທນໃຈ ສຽງເພງແທນໃຈ ສຽງເພງແທນໃຈ ໃໝ່
19 15:00-15:05 ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ ຂ່າວຕົ້ນຊົ່ວໂມງ
20 15:00-15:30 ຊີວິດໃນເມືອງ ຊີວິດໃນເມືອງ ຊີວິດໃນເມືອງ ຊີວິດໃນເມືອງ ຊີວິດໃນເມືອງ ຊີວິດໃນເມືອງ ຊີວິດໃນເມືອງ
21 15:30-16:00 ຄື້ນແຫ່ງປັນຍາ ຄື້ນແຫ່ງປັນຍາ ຄື້ນແຫ່ງປັນຍາ ຄື້ນແຫ່ງປັນຍາ ຄື້ນແຫ່ງປັນຍາ ຄື້ນແຫ່ງປັນຍາ ຄື້ນແຫ່ງປັນຍາ
22 16:00-16:30 ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ຍາມບ່າຍຄ້າຍແລງ ມ່ວນດີມີສຸກ
23 16:30-17:00 ຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມື່ອງ
24 17:00-17:30 ອາທິດອັດສະດົງ ອາທິດອັດສະດົງ ອາທິດອັດສະດົງ ອາທິດອັດສະດົງ ອາທິດອັດສະດົງ ອາທິດອັດສະດົງ ອາທິດອັດສະດົງ
ລ/ດ ເວລາ ວັນຈັນ ວັນຄານ ວັນພຸດ ວັນພະຫັດ ວັນສຸກ ວັນເສົາ ວັນທິດ
25 17:30-18:00 ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນານະວັດຕະກຳ ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນານະວັດຕະກຳ ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນານະວັດຕະກຳ ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນານະວັດຕະກຳ ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນານະວັດຕະກຳ ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນານະວັດຕະກຳ ຄອບຄົວສຸກສັນ
26 18:00-18:30 ເພື່ອຊີວິດປອດຢາເສບຕິດ ປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອຊີວິດປອດຢາເສບຕິດ ປະກັນສັງຄົມ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ອາຊຽນວັນນີ້
27 18:30-19:00 ເພງມ່ວນໝໍລຳດັງ ເພງມ່ວນໝໍລຳດັງ ເພງມ່ວນໝໍລຳດັງ ເພງມ່ວນໝໍລຳດັງ ເພງມ່ວນໝໍລຳດັງ ເພງມ່ວນໝໍລຳດັງ ເພງມ່ວນໝໍລຳດັງ
28 19:00-19:30 ພາກຂ່າວຄໍ່າ ພາກຂ່າວຄໍ່າ ພາກຂ່າວຄໍ່າ ພາກຂ່າວຄໍ່າ ພາກຂ່າວຄໍ່າ ພາກຂ່າວຄໍ່າ ພາກຂ່າວຄໍ່າ
29 19:30-20:00 ເມືອງລາວຄົນລາວ ເມືອງລາວຄົນລາວ ເມືອງລາວຄົນລາວ ເມືອງລາວຄົນລາວ ເຂົ້່າໃຈມະຕິ9 ແຜ່ນດິນແມ່ ແຜ່ນດິນແມ່
30 20:00-20:30 ຖ່າຍທອດຫວຍ ຄື້ນນີ້ມີສຸກ ຄື້ນນີ້ມີສຸກ ຖ່ານທອດຫວຍ ຄື້ນນີ້ມີສຸກ ຄື້ນນີ້ມີສຸກ ມາຕຸພູມ ໃໝ່
31 20:30-21:00 ນີ້ແຫລະໄວໜຸ່ມ ນີ້ແຫລະໄວໜຸ່ມ ນີ້ແຫລະໄວໜຸ່ມ ນີ້ແຫລະໄວໜຸ່ມ ນີ້ແຫລະໄວໜຸ່ມ ນີ້ແຫລະໄວໜຸ່ມ
32 21:00-21:15 ຂ່າວ 15ນາທີ ຂ່າວ 15ນາທີ ຂ່າວ 15ນາທີ ຂ່າວ 15ນາທີ ຂ່າວ 15ນາທີ ຂ່າວ 15ນາທີ ຂ່າວ 15ນາທີ
33 21:15-22:00 ບົດກອນ ແລະສຽງເພງ ບົດກອນ ແລະສຽງເພງ ບົດກອນ ແລະສຽງເພງ ບົດກອນ ແລະສຽງເພງ ບົດກອນ ແລະສຽງເພງ ບົດກອນ ແລະສຽງເພງ ສຽງເພງເພື່ອໄວໜຸ່ມ
34 22:00-23:00 ມ່ວນຊື່ນຍາມເດິກ ມ່ວນຊື່ນຍາມເດິກ ມ່ວນຊື່ນຍາມເດິກ ມ່ວນຊື່ນຍາມເດິກ ມ່ວນຊື່ນຍາມເດິກ ມ່ວນຊື່ນຍາມເດິກ ມ່ວນຊື່ນຍາມເດິກ
35 23:00-24:00 ລາຕຣີສຽງເພງ ລາຕຣີສຽງເພງ ລາຕຣີສຽງເພງ ລາຕຣີສຽງເພງ ລາຕຣີສຽງເພງ ລາຕຣີສຽງເພງ ລາຕຣີສຽງເພງ