ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນຍ້ອນການດື່ມເຫຼົ້າ

ຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນຍ້ອນການດື່ມເຫຼົ້າ

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ວັນໄຊ ຕະວິນຍານ

ຕາມຂໍ້ມູນທາງປະຫວັດສາດ ການດື່ມເຫຼົ້າຂອງມະນຸດ ມີມາແຕ່ດຶກດໍາບັນ ຈົນສືບທອດເຈືອນຈານຝັງເລິກເກືອບທຸກສັງຄົມ ຕິດພັນກັບກິດຈະກໍາກັນທາງເສດຖະກິດ,ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ.(ຍົກເວັ້ນ ສາສະໜາຕ່າງໆ).

ໃນຍຸດທະສາດຂອງພາກພື້ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍທີ່ເກີດມາຈາກເຫຼົ້າ ຂອງອົງການ

ອະນາໄມໂລກຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ:ໃນທົ່ວໂລກມີຄົນດື່ມເຫຼົ້າ ປະມານ 2 ຕື້ຄົນ.ອິງຕາມການປະເມີນ ພົບວ່າ ມີປະຊາກອນ 76 ລ້ານກວ່າຄົນ ເປັນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກເຫຼົ້າ.

ການດື່ມເຫຼົ້າທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ (ກິນແບບຂາດສະຕິ ໄປບໍ່ເປັນ) ເ ກວມອັດຕາສ່ວນ 4% ຂອງການເກີດພະຍາດທັງໜົດ ແລະ 3,2% ເຮັດໃຫ້ຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນໄວອັນສົມຄວນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ມີຄົນຫຼາຍສິບລ້ານ ເປັນພິການຕະຫລອດຊີວິດ.ການດື່ມເຫຼົ້າທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເປັນຄວາມສ່ຽງອັນດັນນຶ່ງຕໍ່ສຸຂະພາບໃນບັນດາປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາຕໍ່າ ຊຶ່ງກວມອັດຕາສ່ວນ 6,2% ແລະ ເປັນຄວາມສ່ຽງອັນຮ້າຍແຮງອັນດັບທີ່ສາມໃນບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ຊຶ່ງກວມອັດຕາສ່ວນ 9,2%.

ຮອງ ສາສະດາຈານ ດຣ ກອງຊັບ ອັກຂະວົງ ຫົວໜ້າສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ

ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຫລຸດຜ່ອນການດື່ມເຫຼົ້າ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຊີ້ແຈງວ່າ:”ການດື່ມເຫຼົ້າ ເຮັດໃຫ້ຕິດພະຍາດຫຼາຍກວ່າ 60 ຊະນິດ.ເຊັ່ນ:ພະຍາດກະເພາະ,ມະເຮັງຕັບແຂງ,ອອກລິດຕໍ່ຈິດປະສາດ ແລະ ການຂ້າໂຕຕາຍເປັນຕົ້ນ.ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີຄວາມກ່ຽວພັນກໍ່ໃຫ້ເກີດເພດສໍາພັນທີ່ບໍ່ປອດໄພ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕິດເຊື້ອພະຍາດ HIV… ບັນຫາທີ່ເກີດຈາກເຫຼົ້າ ບໍ່ໄດ້ເກີດກັບຜູ້ທີ່ດື່ມເຫຼົ້າເທົ່ານັ້ນ,ແຕ່ມັນຍັງເປັນກະທົບຕໍ່ຜູ້ອື່ນ,ຄົນອອ້ມຂ້າງ,ສະມາຊິກຄອບຄົວ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ເກີດອຸບັດເຫດການດື່ມເຫຼົ້າທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ  ເຮັດໃຫ້ເສັຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງມະຫາສານໃນການປິ່ນປົວ

ສຸຂະພາບ,ສະຫວັດດີການ,.ຕົວຢ່າງ ຢູ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ແຕ່ລະປີ ໃຊ້ຈ່າຍເຖິງ 19 ຕື້ໂດລາ,ປະເທດອົດສະຕາລີ ຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານທີ່ພົວພັນກັບເຫຼົ້າ ເກືອບ 1% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ.”

ເປັນທີ່ສັງເກດວ່າ ຈໍານວນຊາວໜຸ່ມຢູ່ປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ ດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍຂື້ນ ເທົ່າກັບ ຊາວໜຸ່ມຢູ່ປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ.ຂະນະດຽວກັນ ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມພັດແມ່ນກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຍ້ອນອຸບັດເຫດ,ຄວາມຮຸນແຮງ,ການແຕກແຍກໃນຄອບຄົວຫຼາຍກວ່າກຸ່ມຄົນອື່ນ.ສະເພາະໃນປີ 2002 ຢູ່ ຢູໂຣບ ຊາວໜຸ່ມແຕ່ ອາຍຸ 15 ຫາ 29 ປີ ເສຍຊີວິດຍ້ອນການດື່ມເຫຼົ້າ ມີເຖິງ 6 ໜື່ນ 3 ພັນຄົນ.

ຕາມປະເພນີ ຫຼື ອາດຈະຍ້ອນສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ,ເພື່ອບຸກຄະລິກ,ຄວາມຊີນເຄີຍ,ການພົວພັນສັງຄົມ…ຜູ້ຊາຍຈະດື່ມເຫຼົ້າຖີ່ກວ່າຜູ້ຍິງ.ແນວໃດກໍ່ຕາມ ການດື່ມເຫຼົ້າ ຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ນັບມື້ ນັບມີທ່າອ່ຽງຢາກເທົາກັນ.ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຜູ້ຊາຍອາດປະສົບຄວາມອັນຕະລາຍໂດຍກົງຈາກການດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍກວ່າຜູ້ຍິງ.ຜູ້ຍິງສ່ວນຫຼາຍມັກຈະໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ຜົນກະທົບຈາກການດື່ມເຫຼົ້າຂອງຜູ້ຊາຍ.ໂດຍສະເພາະຜູ້ຊາຍເມົາເຫຼົ້າຂັບລົດພາໃຫ້ເກີດອຸບັດເຫດ ພິການ ຫຼື ເສຍຊີວິດ.ກ່ຽວກັບທາງເພດ ເຊັ່ນ:ການຖືພາໂດຍບໍ່ເຈດຕະນາ ,ອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງ, ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ,ຕິດເຊື້ອ HIV ແລະ ເພີ້ມຄວາມສ່ຽງເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ…

ຈາກຜົນຮ້າຍຂອງການດື່ມເຫຼົ້າ ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກໄດ້ອອກກົດໜາຍວ່າດ້ວຍທາດເຫຼົ້າ,ກໍານົດບ່ອນຈໍາໜ່າຍເຫຼົ້າໃຫ້ເປັນເວລາ,ກໍານົດອາຍຸຂອງຄົນດື່ມ,ອາຍຸຂອງຜູ້ຈໍາໜ່າຍ ຫຼື ຜູ້ຊື້ ແລະ ວິທີການອື່ນໆ ທີ່ເຂັ້ມງວດ.