ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະຫຼຸບວຽກງານ 2020 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການ 2021 ໃນວັນທີ 8 ມັງກອນ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນຜະລິດເມັດພັນໂພນງາມ ໃຫ້ກຽດຮ່ວມຂອງທ່ານ ໂສມ ບຸດຕະກູນ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ຮອງເຈົ້າແຂວງຈໍາປາສັກ,ທ່ານ ບົວລີ ເພັດສົງຄາມ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ເຈົ້ານະຄອນປາກເຊ,ທ່ານ ປອ ສົມລິດ ວິລະວົງ ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ,ມີຮອງຫົວໜ້າພະແນກ,ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 9 ເມືອງ,1 ນະຄອນ,ຂະແໜງການ ແລະ ວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້,ໄດ້ສະຫຼຸບວຽກງານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການປີ 2021, ໄດ້ສັງລວມຫຍໍ້ ບົດສະຫຼູບການພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ປ່າ ໄມ້ 5 ປີ (2016-2020) ແລະ ກໍານົດທິດທາງແຜນການ 5 ປີ (2021-2025),ປະກອບຄໍາເຫັນ ຕໍ່ກັບ ແຜນພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງ ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ໂດຍສົມທຽບ ກັບ ຮ່າງແຜນພັດທະນາ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງກະຊວງ , ບັນດາກົມວິຊາການ ຈາກ ກະຊວງ ທີ່ ເຂົ້າຮ່ວມ ເຊັ່ນ: ກົມປູກຝັງ, ລ້ຽງ ສັດ- ການປະມົງ, ຊົນລະປະທານ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ-ສະຫະກອນ ແລະ ກົມປ່າໄມ້), ຜ່ານບົດສະເໜີ ແຜນປະຕິບັດງານ ດ້ານການຄໍ້າປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານສະບຽງອາຫານ-ໂພຊະນາການ (ຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ) ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາ ເປັນສີນຄ້າ ຕິດພັນກັບການຜະລິດສະອາດ, ມີຈຸດສູມທັນສະໃໝ ເປັນມິດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການສ້າງຕົວແບບ,ບົດສະເໜີແຜນປະຕິບັດງານ ດ້ານການຄໍ້າປະກັນຄວາມໝັ້ນ ຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ-ໂພຊະນາການ (ລ້ຽງສັດ-ການປະມົງ) ເພື່ອ ຮັບປະກັນການສະໜອງໃຫ້ສັງຄົມ ສະເລັ່ຍ 64.54 ກລ/ຄົນ/ປີ,ບົດສະເໜີແຜນປະຕິບັດງານດ້ານການສະໜອງນໍ້າ ເພື່ອຮັບປະ ກັນການສະໜອງນໍ້າ ໃຫ້ ໄດ້ 9.000 ຮຕ/ປີ (ໃນລະດູ ແລ້ງ) ແລະ 13.000 ຮຕ/ປີ, ໃນລະດູຝົນ ເພື່ອ ຕ້ານແລ້ງ-ຕ້ານຖ້ວມ (ແຜນປ້ອງກັນໄພພິບັດ),ບົດສະເໜີ ແຜນປະຕິບັດງານ ດ້ານປ່າໄມ້ ເພື່ອ ສູ້ຊົນໃນການ ປົກປັກຮັກສາເນື້ອທີ່ດິນປ່າໄມ້ 70% ແລະ ຍົກລະດັບປົກ ຫູ້ມໃນເນື້ອທີ່ ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ໄດ້ 73%, ດ້ວຍຮູບການ ປູກ 950 ຮຕ/ປີ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າ 8.050 ຮຕ/ປີ,ບົດສະເໜີແຜນປະຕິບັດງານ ດ້ານວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ ເພື່ອ ສູ້ຊົນລືບລ້າງຄອບຄົວ ທຸກຍາກ 423 ຄຄ, ບ້ານທຸກຍາກ 9 ບ້ານ, ທັງໝົດ ກໍ່ເພື່ອບັນລຸ ຄອບຄົວພັດທະນາ ໃຫ້ໄດ້ 96% ແລະ ບ້ານພັດທະນາໃນທົ່ວແຂວງ ໃຫ້ໄດ້ 90% (ຕາມມາດຖານ 348/ລບ), ພ້ອມນີ້ ຕໍ່ກັບການສ້າງຕົວແບບ ດ້ານກູ່ມ (1 ກູ່ມບ້ານ/1-3ກູ່ມຜະລິດ) ແລະ 1 ເມືອງ 2-3 ສະຫະກອນ (ໃນນີ້ເມືອງມີທ່າແຮງ ແມ່ນ 2-3 ສະຫະ ກອນ ທີ່ ເຂັ້ມແຂງ),ບົດສະເໜີແຜນປະຕິບັດງານ ເພື່ອ ສູ້ຊົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຄາດໝາຍການວາງແຜນ-ຄູ້ມຄອງດິນກະສິກຳປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ 22% (ໃນສະພາບປະຈຸບັນ ທີ່ມີການນຳໃຊ້ດິນກະສິກຳ ປະມານ 27%)
ສໍາລັບ 1 ປີທີ່ຜານມາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ປະຈໍາປີ 2020, ເຖິງແມ່ນວ່າ ແຂວງພວກເຮົາຈະປະສົບກັບຄວາມຍຸ້ງຍາກ ໂດຍສະເພາະການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ (COVID-19) ແລະ ອີກປະການໜຶ່ງ ຍັງພົບກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດບໍ່ເອື້ອອໍານວຍ (ໄລຍະຕົ້ນປີຝົນຕົກນ້ອຍ, ນໍ້າບໍ່ພຽງພໍໃນການປັກດໍາ), ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດໃນລະດູຝົນມີຄວາມຊັກຊ້າ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຢ່າງໄກ້ຊິດ ຂອງຄະນະພັກຂັ້ນເທິງ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຮັດໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດໃນແຕ່ລະດ້ານ:
ລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວເພີ້ມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ້ 4.931,76 ຕື້ກີບ, ກວມ 23,99% ຂອງ GDP, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວເພີ່ມຂື້ນ 10,15%, ທຽບໃສ່ແຜນປີປະຕິບັດໄດ້ 109,87% (ແຜນ 4.488,67 ຕື້ກີບ) (ສາເຫດເພີ່ມຂື້ນຍ້ອນວ່າ: ປະລິມານ ແລະ ລາຄາຜົນຜະລິດປະເພດໝວດປູກຝັງເພີ່ມຂື້ນ 7,23% ໄດ້ແກ່: ເຂົ້າເປືອກ, ເຜືອກມັນ, ມັນຕົ້ນ, ຖົ່ວ, ຂີງ; ປະເພດໝວດປ່າໄມ້ 1,4 ເທົ່າ ໄດ້ແກ່: ໄມ້ສວນປູກ, ໝາກຈອງ, ເປືອກບົງ, ເຄືອແຫມ, ຢາງພາລາ; ປະເພດໝວດສັດລ້ຽງເພີ່ມຂື້ນ 3,38% ໄດ້ແກ່: ແບ້, ໄຂ່, ໝູ; ການປະມົງເພີ່ມຂື້ນ 5,21% ໄດ້ແກ່: ປາລ້ຽງ) ໃນນັ້ນ: ດ້ານປູກຝັງ ມີມູນຄ່າ 3.949,18 ຕື້ກີບ; ດ້ານລ້ຽງສັດ ມີມູນຄ່າ 374,47 ຕື້ກີບ; ດ້ານການປະມົງ ມີມູນຄ່າ 338,92 ຕື້ກີບ ແລະ ດ້ານປ່າໄມ້ ມີມູນຄ່າ 269,81 ຕື້ກີບ,
ແຜນງານ ຄໍ້າປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ: ການດຸ່ນດ່ຽງເຂົ້າກິນ: ປີ 2020 (ເຊີ່ງໄດ້ຈາກຜົນຜະລິດເຂົ້ານາປີ 2019 ບວກກັບ ຜົນຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ 2020) ບັນລຸໄດ້ 358.591 ໂຕນ, ເຂົ້າສະເລ່ຍໃສ່ພົນລະເມືອງໄດ້ 484 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ (ໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການບໍລິໂພກພາຍໃນແຂວງ): ຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າເພື່ອການບໍລິໂພກແມ່ນ 207.283 ໂຕນ, ເຂົ້າແຮ 37.015 ໂຕນ, ເຂົ້າແນວພັນ 7.356 ໂຕນ,ມີເຂົ້າເຫຼືອກິນ 71.078 ໂຕນ,
ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ມີການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເເຫັນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ,ພິເສດຮັບຟັງຄໍາໂອອ້ລົມຈາກ ເຫັນຈາກທ່ານ ໂສມ ບຸດ ຕະກູນ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງຈໍາປາສັກ ເພື່ອເນັ້ນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາດ້ານກະສິກໍາ,ປ່າໄມ້ ການຜະລິິດສະບຽງອາຫານ ກໍຄືການພັດທະນາຊົນນະບົດແກ້ໄຂ້ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິິງ ອີກດ້ວຍ.
 
ເກດສະໜາ ແກ້ວສຸວັນນະແສງ
Loading...