ໃນໂອກາດວັນສາກົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໜັງສື ຄົບຮອບ 55 ປີ (8.9.1965-8.9.2020), ໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ 2020 ທີ່ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫລ້າຈັນທະບູນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຖະແຫລງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ, ໂດຍທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ: ວັນທີ 08 ກັນຍາ ແມ່ນວັນສາກົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໜັງສື ຊຶ່ງປີນີ້ໝູນວຽນມາຄົບຮອບ 55 ປີ. ວັນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ກັບປະຊາຊາດໃນທົ່ວ ໂລກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ພາດໂອກາດທາງການສຶກສາ ຊື່ງຕົ້ນ ຕໍແມ່ນຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ການຮຽນ ບໍ່ຈົບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ຊື່ງມັນໄດ້ກາຍເປັນອຸປະສັກຢ່າງໃຫ່ຍຫລວງຕໍ່ກັບການພັດທະນາຄົນ ກໍ່ຄືການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ຂອງສັງຄົມ ຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ. ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ ປະຊາຊົນຜູ້ຮັກຫອມສັນຕິພາບ ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຮັກຄວາມເປັນທຳຢູ່ໃນທົ່ວໂລກຈຶ່ງໄດ້ພ້ອມກັນສະເໜີເພື່ອທວງເອົາສິດໃນການສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຫລົ່ານັ້ນຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມ ຫລື ຮຽນສູງກວ່ານັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຄົນເຮົາມີລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດສູງຂື້ນໄປເລື້ອຍໆ.

ກອງປະຊຸມສາກົນລະດັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ທິການໃນປີ 1965 ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ເຕເຮລານ ປະເທດ ອີລານ; ໄດ້ຄົ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີໃຫ້ມີວັນສາກົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໜັງສື ຊຶ່ງໃນຊຸມປີຕໍ່ມາຄືປີ 1986 ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍອົງການອຸຍແນັດສະໂກ ຄັ້ງທີ 14 ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງເອົາ ວັນທີ 08 ກັນຍາ ຂອງທຸກໆ ປີໃຫ້ເປັນວັນສາກົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໜັງສື ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກໆປະເທດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການສະຫະປະຊາ ຊາດຈັດຕັ້ງສະເຫລີມສະຫລອງວັນດັ່ງກ່າວໃນທຸກໆປີ ເພື່ອສະຫຼຸບຕີລາຄາຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຮຽນຮູ້ໜັງສືໃນປະເທດຂອງຕົນ; ພ້ອມກັນນັ້ນກໍໄດ້ກຳນົດທິດທາງ, ແຜນການ, ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ແລະ ວິທີການຈັດການສຶກສາແນ່ໃສ່ການລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສືໃນປີຕໍ່ໆ ໄປ.

ໃນແຕ່ລະປີ, ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ອົງການອຸຍແນັດສະໂກ ໄດ້ມີສານໃຫ້ລັດພາຄີໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມການຮູ້ໜັງ ສື ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ພ້ອມທັງມີຄໍາຂວັນອອກໃນແຕ່ລະປີ, ສໍາລັບປີ 2020 ນີ້ ແມ່ນ “ ການສິດສອນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ໜັງສື ໃນວິກິດການ COVID-19 ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ (Literacy teaching and learning in the COVID-19 crisis and beyond).

ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາການຮຽນຮູ້ໜັງສືຂອງປະຊາຄົມໂລກໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງວອງໄວ ແຕ່ກໍຍັງມີປະຊາກອນໂລກປະມານ 773 ລ້ານຄົນສ່ວນຫຼາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຊາວໜູ່ມຍັງບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ຫຼາຍກ່ວາ 617 ລ້ານຄົນ, ແມ່ນເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜູ່ມໃນການອ່ານ ແລະ ຄິດໄລ່ເລກໂດຍພື້ນຖານຍັງຕໍ່າກ່ວາມາດຖານ.

ສຳລັບ ສປປ ລາວ ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຊຶ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການສຶກສາ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພົນລະ ເມືອງລາວສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ເທົາທຽມກັນລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ສປປ ລາວ ກໍ່ຍັງມີປະຊາ ກອນທີ່ບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ຍັງມີເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ປະລະຈາກໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ປະມານ 04% ໃນສົກປີ 2019-2020 ນີ້ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງປະເທດຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນສະພາບການລະ ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທົ່ວໂລກ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະສີ້ນສຸດເວລາໃດ ຊຶ່ງມັນເປັນຜົນກະທົບອັນໜັກໜ່ວງ ແລະ ຮ້າຍແຮງຕໍ່ການພັດທະນາການສຶກສາ-ກິລາ . ຕໍ່ກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍຄືກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ໄດ້ມີການຮັບມືໂດຍອີງໃສ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ມີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ເພື່ອສົ່ງ ເສີມການສຶກສາໄປສູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜຸ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ຜູ້ທຸກຍາກ, ເພດຍິງ, ຊົນເຜົ່າ, ຜູ້ພິການໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ເທົ່າທຽມ ໂດຍຜ່ານການຈັດການຮຽນ-ການສອນໃນຫຼາຍຮູບແບບ, ຫຼາຍຮູບການເຊັ່ນ: ການຮຽນທາງ ໄກ, ການຮຽນຜ່ານໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ສື່ສັງຄົມອ່ອນລາຍ ແລະ ອື່ນໆ ກ້າວໄປເຖິງການຮຽນຮູ້ຕາມອັດຕະຍາໄສ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ກໍຄື ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ໃນນາມສ່ວນຕົວ ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍສັນລະ ເສີນມາຍັງຄະນະນຳ, ອົງການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາຂະແໜງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ການຈັດຕັ້ງພາກເອກະຊົນ, ຊຸມຊົນ, ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ ຕະຫຼອດຮອດ ພີ່ນ້ອງລາວບັນດາເຜົ່າ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກໍຄືວຽກງານລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື, ຂອບໃຈມາຍັງບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຜົນສຳ ເລັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ພ້ອມນີ້ ທ່ານຍັງໄດ້ ສົ່ງພອນໄຊອັນປະເສີດມາຍັງຄະ ນະນຳ, ອົງການປົກຄອງ, ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ, ຄູອາ ຈານ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມສຸກ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ພ້ອມກັນກ້າວຂຶ້ນຍາດເອົາໄຊຊະນະໃໝ່ໃຫຍ່ຫຼວງກ່ວາເກົ່າໃນທຸກວຽກງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາໃຫ້ສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ໂດຍ: ມົດແດງນ້ອຍ

Loading...