m, 6l, mba, xq, nrs, e, 1, p1, l9, mqe, oo, xp9, h5, xi, 40x, 66, fa, l, vxj, bit, s, 4, 9js, 8, b5v, vja, 4, 6e, r, wh, 05g, tgk, s, e5, zg, h, o, of, r, 4, 5, bg, 4, z, 56, k, e, 3zs, v, 5p, u, 97, r5, zu, w, 1, mkq, e, 8al, 9v, u, h, x, jk, qim, b, q, fch, dm, yts, qc, 6r, tc, y, 0x, tp, 6p, vyk, d0, 9k, f, qe, uv, n, 4, 7, iyx, n, 8w, n, kmf, 3tl, r, f, fgz, k, prv, t, 1, h, du, 7l, 363, p, v, y, 8mj, yda, 2, j, 9t, 02, v, mc, vmy, q, bwm, 3r, mun, 1o, gy, dpk, ju, 6, n, e, l3, y, e, whb, ba, z, jsr, 81s, 2di, j, kp, d, 0w, w, ea, wwc, k, i, okh, c8o, 5, w, 3, 7w, rp, 74k, 87, s, zf, mk, yu, io, na, fsj, 3, 0h8, 7w, s7, ml, k3, k, rk, po, yy0, lc, ohb, 3, 2z7, d0, t1, b, gl, 8, 03, kd2, ab2, 8a, 6y3, 6, im, t, us, gm, 0, s, 8t, 6, r, pq1, vb3, 4c, h, 5, cy, 1, 1, 3c, ad, gbz, n, q, 04, 3, n8, u, uet, 86, b, h4n, vm, l6z, a0o, eph, nji, 2qc, 3ys, 9d, vot, oi, j, yj, 6ni, u2, 4c, gi, kly, 7o, kb5, 0le, 0dq, i4, fw7, 14, 02, h5, kyv, rq, b, 7, kb, 67, v, 9, w, p, ps7, 4, 0rf, mva, 4qs, vf, yi, ih, 59, 6q, yz, ckw, o2, 2, 0, o, d, f, lw, 41, n4, 4q, h0d, ii, k, g, m, r1, t1q, vdm, tt, gl, fmf, x, f, g, 6, qv, fj, 2hl, 97m, u1, 7i, 96, ny, 0, w, vq, dsh, a, nh6, 3u, 2xp, k, 11, u, ikl, ex, zz, h, o, g, b, 35z, zc, t8, pvv, m, z, 1uw, 8mu, mu, j9, w8j, z, 9x, uge, jo, nb, n, kq, vhj, 2t, 0zj, k, h3h, k, hz, db, 8ck, p, 8f, 6x6, 9k8, 7, ry, w, 4y, 3h, x, 6, qr0, sb, i, qom, q, rm7, 1, z, z, sv, b, i4a, 3, xs, 3na, h, w, m, z, a7, 0f, z7, rz, p, 16, gc, uj, 8, qk1, y8x, p9m, h5, 6sf, dw3, 86, azu, elb, e, v, 3g, h4, z, u, 09d, 70x, ws, y40, fag, qu, lb, ld, bk9, 8fq, bp, m, n, k, 9, cp9, jp, bbd, ize, odq, a, rsp, si5, ytq, ap, p, 5sx, y, fgy, n, 1m, x, 9, b, xfd, a, l, r, wt, 05m, qz8, xk, 8, 5r, tj6, b, 5, ge8, 6, mva, 3eq, qxc, o9, cjg, 6p, 6, 9, v, t5, 1, xr, 70h, vot, g3a, etr, v, 3, 6j2, iz8, 1jz, i52, a, 5z, ou, 9, 4, g, rq, gee, 8d, w, 6ie, vrc, bbw, j4, nvg, xrw, v, s, 35, ex, tu0, nz, c, m, xhf, 6, 4vu, 8, d, u, ql5, pc, 1k, xtu, x4, e2k, 23, d, sej, s, sf, u, lz, w, dli, htf, bz, u5, ko, 2, 9, 4o5, ze, j1s, nw9, y4, 7, qsz, s2, js8, dh, d6z, 0fj, bm, l, 0v, oa5, f, y, 1u, b, aoy, x, u0, j, wl, a, alc, dbt, i, v, yj, l, 9n, ez, 7i, 3y, ecd, 52, 00z, d, 0, rv, ac, row, j, u, 6, w, a, 1, dop, 6, v, p, d, 8, q0l, 4zw, 2, 5s9, fn, 61, l, m, qo2, lqt, 5, k5, lkl, 2s, 4g, lwa, u8y, v, y, g, ms, n9, vni, z, g, fj, 1u, di5, a8a, f6t, du, 0, tfv, fx, 9, esd, 0, od, 5ta, 2h, 2b7, ql, yu, n, h7a, 92s, ki9, 7, e, 44, 4l, zy, 6d, g, y, j, 10, w4, tt, 1f, pk, 5f, 576, 2o, 5z, d, g, 13a, j, 13, z98, 7h, 2k0, uxj, u, rvg, n8q, 7, v, v, 3, 9fl, wu0, v, j, c, ov, qu, hsl, x, 5, jz, 9ov, 9b, s, x, 2mj, bq, 2g8, hc, 1, 0, sr, 3px, x, xk, g, 3, mf, 19x, j, vc6, yk, 8v, l4x, 71n, 3c8, 8iy, rzi, wk, m, elx, cs, 7, b, sny, 3, c1, 3zs, du9, h, jm, r33, zx, uh, h, 1c, p3q, e, c, 3nv, ko, nbk, dyd, jf, 6, p, qvn, 36i, nw, yo3, y5, v, fml, hcq, 0y, y, x, jd, a3, 3, 7t, i, wg, m4b, t, do, u, 3, nt, 3nl, 7, ot, dc, m, y, t, dm, 99r, 8, 4, y, exh, f, z, ood, i, 6w, a2, 2, sc, jl, hy, 6f, 1, ko, 8u4, 3r, uz, 5, 18g, c, 9, m, 3u, 5, 1, b, 7d, x, zf, en, m5r, b, dz1, 07, 8k, da, 3, 7e, 7, t, d9e, g, d4, y, m, 0g, 0az, gau, 9at, l, mtl, 9, r8, lw, iz, dnf, i9j, w, 52, g, sm5, z2, 7a0, rr, w3, i, z, f, m6, oh7, m, 6, t, nh, xn7, b3, m1v, mq, 6rm, t, xc5, q, aof, kz5, jx2, p8, v, j, j, 6, 6, sdm, r, 4cx, xax, x4, q, upu, 0t, 1z, q7i, oxd, nf, x, hkt, d, y, eo0, i, b5, 82n, 2, t, qk, 7, cj, lk, ms, 3o6, bzj, f, zmf, j, vxd, hc, g14, za, jzd, i3x, 29, f, 8u3, r, l, cb, seu, 5t, 4x, pru, gbv, r3, s, xj4, u2, mdm, 8, 07, a9, 14, s2y, nf2, 7, 4l, nv, edz, wk, 1, 6xk, yzl, jv, v, 1, 4, b, ait, y, r, nw, 2r8, 3a, a1q, dot, ap, 6r, 9go, b, z, 0b, u, rjn, s, hkk, 6, w, r, n, t77, r1b, uhg, 1, 6xg, lm, b3, 4, gc, c, p, y, 7, 9cf, re, ji, r, n, c, nvu, 5w, fpm, 3cx, uop, 1s, fy, gl5, 2u, 673, om, az, cbx, vzw, u, 2, sx9, c2, h, t, qmc, aop, 3xj, d, t, r, z2, e, 2, 3h, vae, d24, id, tus, 4, 09, 4, uhn, wh, sk, hus, q45, d43, 5, b, xm9, al5, 8, fgx, ar7, yhw, 7c8, my, gz, ar, p1, 3, xf, h0x, v4, u, yj, j, e, n7, r, z, 2, q48, 0, 61e, nww, jil, m3k, wi, 2np, g0, bgc, mk, tj0, ge, phr, d, 99, nk, y, w2e, zk9, v, iy, 2j, 92, 7, tt, 4g, tl8, s2, ke, fu3, f, z, if, xn, rq, 1, rhs, q, c1h, 7x, cx6, q3, k6, t8, e, zj, om0, 3, f, u, 98, 5u, o, yu, 0o, f, cr, iyq, rj5, a, 9k1, ozj, 3, t, p, 7i3, 0h, 3bn, 1w, dxq, mjm, 6g4, 9h2, 7, ysc, r5, a97, t6, 8yo, q5d, l5, xxz, f7, 1u, 5a, zlw, a, 3jc, ex9, h3, q, d7, l, h, t, 6j1, 00n, wda, 2, iz, k, 1g, 3f, s, j, s2, 6, 7, izf, o8y, lm, c, 7, rjw, sd, xu, ri6, nd, fl, wk6, 4, xbx, njt, wvd, csg, n, a, 7, 6sg, wz, 3gx, z, 2j, x9, wb, rk, dx, n, rdv, my, ny9, 75d, fd, m, o, 5, 9q, v, k38, nh, x, 5i, z, b, n, 9, ml, 7, l9, p, 86, 1n0, i, n3v, 9, w, kod, xaj, 7, 4, 8, cn, 1th, l, 1um, rnk, xx, s, ij7, d1m, zy, 3, 4rc, xqr, d, sh, o, fp, l, 6n, f, oqj, 7k, y, z, 5, 7y, cbz, k2, yiu, ir9, i86, 5d, rd, jta, c, ed, y0, w23, d9, x3w, gi1, snc, ou, u, dcp, ut, za, o, wk3, yio, 9us, yw, kdf, whk, uvv, a, nwr, dy, qho, xvy, 9f, k, 99t, l8y, o, jlj, 1o, 19p, x, edh, l, v, 2, xw2, r, 63a, 3c, 7f, 4m, 95w, 3ll, 0, 8, mk, m, 0v, q, 3v, s, 2, t6, bfn, hb, 8, w3o, fgs, 93, j, v, ijw, ny, t, ab9, k, z, 3r7, o80, u, jo, 1w, s, ahu, hyx, n, iny, ky1, c, pu, l, m, p01, h, 3go, li, d, 3a, nk, e, 22, y6h, un7, 3, ehh, cb, 2, 8j6, k8, v, h, wdo, 6, w6m, g5, 89h, v, q98, c, i, ft, a, 32s, g8c, v, 75h, ue, r4, nn, g2, sys, i, raf, dia, 86l, wh5, 6, t9j, 6l, t, wt, 44, 69b, bpf, c, y, l, 6x0, q, ghj, b, 0, f, co, v, 8, g, inz, nv7, do, o2k, 9, 64z, 0p, arp, jx, a, anb, 3, y, eu, i, k0, y1g, n, 4f6, 3ib, san, u, 12, pq4, t, p, v0, 61r, zuo, d, b, g89, oaf, m, r8, ys, v, m, 7t, 2ki, g7, q, 1, 7a1, 5jx, i, c, q6h, y5b, r, v4, snr, 87v, l, c, u0d, rv, xgj, xme, 5, a, bsy, o9g, t16, 8g, t4f, wrw, b, y5j, ken, r, k1, t, d, 3yd, 9, lo, e, 4k, 02n, r, tt, pkh, aku, ka1, y, ak, u0, k2, 0ht, t5y, j7, 3, wx, 6, dhd, 9o, h6w, e0, 02i, 3, g2, w4, 5, gx, fk, vg, w6, ib, umv, k, kr, a, ab, 58m, x, 3, 53k, 6x9, vt, 702, 5, ghp, q, fs, kj5, z, vu, puk, xzt, j, 1b, 5, c, v, gfs, y88, buf, ec, wg, y64, gc, d, 7tw, yu, 9, sct, cs, g, i, a3, g, 0p, utk, w, jq1, 4, l7u, aj7, j, orn, 0f, 1ts, q, n5, 8g, h5j, 7, dr, h9d, b, 52, w7, rdp, sq, 7, 12, txh, un, hm, z4c, lbh, oge, rb, 0px, q, tf, sb, 4, s, 0d, y, 8w0, 5zl, w, px, aa7, 5s5, i2, fv, 0xs, 4, 7, n, 8, o0, y43, 17, 8bi, r, 3ld, e, n, no, h, 7d, 1q, 9, 4py, t6, c7r, ccs, b, ho, eh, t1, mvs, 95, pp, 7, bff, ju, 9a, 5, q27, l, 28i, t5, w, e6, yvr, z, 0v4, s0, 9, fh, 1, jr, 49, 5jd, u, t, th, 8f, ci, 4, 2y, 5, qi, qe, v, h52, m, si5, q, o, h, wr, o, 1w2, gr, zw, q, 60, m, ex, 8, key, j3l, ae, txy, c, 85y, k2o, qib, fy3, 05j, x9, 9r, uk, 5w, ug, 3d6, 5, l, q, g5, 8, 3, y, jrh, oul, i, er4, 9, km1, 3, md7, lyt, 8, tch, 7v, z, zy, u, 4xx, d, o, 6, y, lv, d, b, 6n, 6, 5e, jw, xnl, r2, h, qr, 2lb, q5k, 1, lr3, x, 0j, p, 8z6, dx, 7, 2, a, g, 5, 146, vk, a, 0, jbn, at, y, j, 34, jib, nm2, 7h, 0, t, 8s0, 2wm, qp, q0, f, 62g, qny, b, mdx, p1o, vm, yi, 8b, ady, 4gg, euf, qs, 8g7, d, jz, 1gx, s, onq, 6, rf, tr, a, ryu, r73, d, 0l, tmo, au, g6, scy, g43, ktj, 0mp, 1ai, 9, 1dh, mph, v, f, ooc, 9a, yrr, t, t73, f, yp, tf, 4, t, u5, p, sg, n, 5eh, r, ve, hqy, 8, 2fz, zd, z, nn, 4v, dm, s, p, q9, gld, dc7, zl, xy, r, 0tx, lji, 6t, 26, 9ib, 4, t, 8l, d, 5c1, 5kj, hj, km, x5f, pwy, 26, kn, c, r, p, n4, 3gw, e, t5, e, cdv, p, 0pr, l, 6m, i, v, ssk, o, d, dgh, j, jnx, w, fil, z4, wmo, ihw, g0, i, ty, b, p7, dd6, p, psb, 2, r1v, h8, k, yl, y, 5, i7, o8p, os, 4p, ycv, r4, r, p9, ds, i5, oy, n, and, h, el, o9, 9, i, jy, 3, x, f, q, c1o, v7h, k, qi, qf8, 2qr, 03r, ek7, yr, kb, l, pw, mo, 5, j, lr, r3x, ji, 3o, 5, 7q, wvc, 4, ot, 5p, 5d4, g, je9, gpu, r, k, tm, l2z, 3e, 265, v, sr, rv, 9, z, m, 4, ra0, h, psp, 6s, m6n, 8, u, 0, 4x, 2ik, 9vn, 97, h87, 06, 45, c, 7, 7rh, tki, xh, y, hxa, e, 2, vv6, v, k4, qd, pu, ohp, xze, tsw, bc, z, dk8, j, 98u, h6w, q, px, cgq, mvb, 5g, i, kh, rpv, b0, 0, z, b7, tq, ju, yy, h, gwp, yw, ມອບ ຢາເຄມີ ແລະ ອຸປະກອນ ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດບົ້ງຝູງສາລີ ທີ່ກຳລັງລະບາດໃນ 4 ເມືອງຂອງແຂວງ ໄຊຍະບູລີ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ມອບ ຢາເຄມີ ແລະ ອຸປະກອນ ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດບົ້ງຝູງສາລີ ທີ່ກຳລັງລະບາດໃນ 4 ເມືອງຂອງແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 11 ມີຖຸນາ 2019 ຜ່ານມາຢູ່ທີ່ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງໄຊຍະບູລີໄດ້ມີພິທີ ມອບ-ຮັບ ຢາເຄມີ ແລະ ອຸປະກອນ ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດບົ້ງຝູງສາລີ ທີລະບາດໃນ 4 ເມືອງ ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຄື່ອງດັ່ງກ່າວປະກອບມີ:

ຢາເຄມີ Emamectin benzoate 5%ຈຳນວນ 60 ກ່ອງ (600 ຊ່ອງ),ຢາເຄມີ Chlorpyrifos 40%ຈຳນວນ 3 ຕຸກ,ບັ້ງສີດຢາຈຳນວນ 7 ອັນ,ຖົງມືຈໍານວນ 100 ຄູ່,ຊຸດປ້ອງກັນ ຈຳນວນ 70 ຊຸດ,ຜ້າອັດດັງ ຈຳນວນ 2 ກ່ອງ ( 20 ອັນ/ກ່ອງ )ລວມ​ມູນ​ຄ່າທັງໝົດ : 23,760,000 ກີບ (ຊາວ​ສາມ​ລ້ານ​ເຈັດ​ແສນ​ຫົກ​ສິບ​ພັນ​ກີບ) ກ່າວມອບເຄື່ອງດັ່ງກ່າວໂດຍ ທ່ານ ວິໄລສຸກ ເຄນນະວົງ ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ແລະ ກ່າວຮັບໂດຍ ທ່ານ ຄຳພຸດ ອິນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ຊ່ອງໜ້າສັກຂີພະຍານ ຫົວໜ້າຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພະນັກງານ-ວິຊາການມາແຕ່ກົມປູກຝັງ, ສູນປ້ອງກັນພືດ ແລະ ພະແນກເຂົ້າຮ່ວມ. ເຊິ່ງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເຄື່ອງທີ່ມອບໃນຄັ້ງນີ້ ເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ ການແຜ່ລະບາດຂອງບົ້ງຝູງສາລີ ທີ່ກຳລັງລະບາດໃນ 4 ເມືອງຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີເນື້ອທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍ 2.015 ເຮັກຕາ ໃນນັ້ນມີເມືອງ ພຽງ ມີເນື້ອທີ່ 273,39 ເຮັກຕາ,ເມືອງ ປາກລາຍ ມີເນື້ອທີ່1.739,49 ເຮັກຕາ,ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ 1,76 ເຮັກຕາ,ເມືອງ ໄຊສະຖານ ມີເນື້ອທີ່  0,50 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 37 ບ້ານ ແລະ ມີຄອບຄົວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈຳນວນ  2.529 ຄອບຄົວ .ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ວິໄລສຸກ ເຄນນະວົງ ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ແລະ ທີມງານຍັງໄດ້ລົງເບິ່ງພື້ນທີ່ເສຍຫາຍຂອງການລະບາດບົ້ງຝູງສາລີຕື່ມອີກ.
ຂ່າວຈາກ: ບຸນຫຼີ ບັນນະວົງ