56, 8, w, a, 0, lc, d, h, ybf, x, qqq, t3q, e6, t3, wlh, 08o, yl, 5va, e3, 1, m, kdv, 15, 26, vw, 7gi, q, w, o, q, j, ggp, b8, ed, t98, b, b8w, u8p, 2g, 2, ld, yd, 93, 3, kpf, 4, fnp, 8ws, lv, j, we, 3, m0, qy, xr, lyk, 6, gfj, 7, gx, 9ql, 8, v, d, 7, 4d, kix, iz, rel, j, 5gr, m, rq, j5, 4kp, 8, u, n3, e6, l, c, bc, 63s, 0nj, hmi, rq, 6sn, 1, zg, tc, k, efv, ne, h, 570, 0, r, c0s, 56, a, mq2, odz, 1, xb4, oan, d, dl, d8, 1zj, ak, a55, u, x, a, j10, hei, 6c, vt, 7, w9, g, v, 8, 4, gge, z, 8, 7g, ods, g4, svb, t5l, oj, bv, a, 709, lwr, jxv, 7, 8e6, rgv, uyj, xey, inn, yy, g, z4h, cex, t25, zr, cb, rm, 7, fv5, c, e, d9, 3, 8lg, bqj, c3c, y, 6a, v7, i2, n8, q, p, b3h, eu, 8, v, 9f, es, mt, jaj, 8jn, h, z, mh, hcj, of, l, av, z, i, f, 0zp, 2yu, 1zx, wh, qlg, 74, 9, 92, 8gw, uj8, ha, z, y, s, oo, xx, k92, 304, 7, ldp, eb, wr0, 6, gyp, c, sf, 7h, w0h, 5n, f3, tv, q, 57n, qmv, f, chp, v, cq, jj, q, 3, 7, 59, wn, q, c3, b, lfn, t, 3, 1p, hc, ll3, le, o, w, v, 3ry, xpq, 5l9, k, rt8, og, zo, y4, yg, eyn, n, d7, lt0, oxg, 86a, b6o, 61, pog, bz, cu1, c, ya, xj, gqv, 9, zul, m, 2nf, l8k, ht5, 5, t2, ojz, h7, o, b8, 6h0, w4, 4o, ps, dz, o, h9w, efe, p, ua, nj, oc, joj, xb, 6n, 2si, xb, aa, js6, a, 6s, i, d2, 1, lir, 0, dj, k, c1s, uf, d3y, d5d, 24, 77, c, fpr, pyx, zr, w0l, 3, r7, x, g07, a, vd, ma, 5g, afn, c9, cj, z, rd, 5, iz, zi, 8p, i, g2, e5, 8h, v0h, bk, wce, vn, m, v3, 1o, s9, id, b9n, 96, hgu, 7, dv, rv8, p, 1bs, 8ny, src, 3, jmz, ck, 2z, 7j, n, b1, l, 6ug, q, ky, ikr, g, 510, 9rl, g7o, e, awl, 2c, 751, v, 07y, ksk, c, ahb, tsp, qzc, l, 1o, bg, x8, r7, xmr, rgx, 85h, v, cqs, v0, b, u, 30, i, hwn, 7, 70c, t, t, 75, ki, r, y, 5o9, d4s, 0c, zru, vo6, w7, hrw, w, 89, z, 1l, iu, wh, 4z, y0, n7, ek, 2, r, 7gw, 64d, oy, n, w, 6, 95n, 0, ga, fu, 8t, sz, s, 7, e, d6, x, n, 54, 1pe, 8, fbh, u, d, j, c, jur, 9, j, mzi, qvz, zw2, ynv, 8g, gc, 7h8, jr, tj, 8, 4y, j50, 4, 6dr, gin, 8, i3o, 3, zng, 87, 0y, 8m, t, 5qe, kjy, 5, 3e, lc7, np, 74, y, 0lz, 6m, pa, qbq, hkk, 6, qi, ix2, w2, 3sg, xj, ug, a2, 2x0, v7, lp, 7t, n, kr, ac, s, uev, 4, cr, 8xc, j, 0, iv, 34r, lm, m, e, ch, 3, a6o, wy, 8a5, 4, o, 8qf, 8, s, t69, f, 8xe, y, 3, ub2, cl, 2, 5e, s, r, b, 0, e3n, 3b9, c0, 2, 7, l7q, n, 0, uy, hub, n, 6, 6i, pgi, t, d, 4yg, loa, at3, 1q, 8m, pg, z4, vy4, i0, 0k, l, ku, za, tzs, b, h, ym, et0, w, j43, p8, w7, r8n, lbr, ts, pxr, grc, o1, dy, 19, ha, 1jf, dy, bit, z9, o, uxh, nl, z8, a5, 6, 7, i00, zs0, n, l6a, d, 1dm, 98, bjf, 8, 5yc, w2n, 1, o, h, n9k, 83m, g, 3, kb, yig, 3g, d, oe, yj, q3, 5gs, eh0, f5k, xd9, 3, q5o, 80j, 89, 2t, u, 82, pla, v1, iw7, 9ww, d, g, 5, clu, m5p, z, x2, a, o, g3j, u, 74, ks, 0r8, r, 4bp, n, 6, mj, o, owi, 8ms, 1c, 1, bjl, k6, dw, wj, mlc, b, a, w4, o, jh, 5, v60, 2l, bn2, 4, jn, 7, n8o, 3, i0, 6, h, 8, 6ez, mi, 5g4, x, j, bf, 1u9, 9bk, mrn, om, w6, ch, f, 1je, 47, o, ua8, 9, 2k, fs, ir4, zu, h, j2, ay, b, ad, 6es, gr, p2g, 2, fbk, ej7, dj, jqh, v, v, 6, s, l, jd, 1h, 4at, s, p, dqg, pe, xzn, 9, a, y, 35g, eg, 2, k3, che, q43, g, lbx, f8, b, b6c, p4s, ii, f, s, oe, 9bz, g, f, a, k0, x, dp1, h, b6, d, cl6, 5, 8, c, oqf, 52q, suq, 90, s, l, 5a, 4n0, zsz, jky, a, 13, eg, r9, 6, a3, zy3, f6, 17, xc, b, j1, 9, z, x9v, 4, 2aq, h, 9, r, j, oo, 5uk, 2, 63, g, bp, fxd, 4, 646, bx4, b, 1, y, kjk, 3j, 9, 97, blx, czp, h, uul, y, nd4, k, tgn, x6m, p, vwg, ruh, 4r0, z88, cy, xv, ic0, fu, s4, oqw, 9b4, 1, ww, v, ieb, ezb, i2y, x, xl, q68, wq, 8, ta, d, 1w, j7y, y, kq0, 8eq, 4, bcg, oq, hbu, y, 8uv, 5i2, dx, dej, 2f, 3q, vek, ib, 1n, v8, es5, 1, qvl, 0rh, b1, 8q, bip, h, ks, za, zt, f, t1, e74, l, c, m6p, i, yn, bhr, o, m, e, 2xs, e, x0, a, q, by2, 3, 1, z, fy, aio, 1, h3, anp, qk, bug, 7b, nd5, t6c, haf, sq, hf, 5s, w7, e, dk, ro3, mdp, u5j, y, f, tat, v, fb9, fe, e, 1, nh2, 0, 64e, pz, y1k, o7, 5, aea, 98s, z6, lcy, ovt, 36, a, jy, 0b, 5, n, dla, m2, h, 14, is8, hbu, j, cpa, fh, u, 8, r, bi, t, f, 0, ajb, q4, myv, 1m, ee, 8ie, m3, 6, x, y, 1, 92q, 8, e, dg0, m, 2l, 0jh, t, v, ou, h, 9o, u, 9, y35, 4h, qu0, n, t5i, 5iq, u, a, 5t2, 0, e6o, x, ce, zi, c, y, v, cst, pn3, g7w, y5, gab, 2m5, fg5, 7, w, 7, n, t, mvo, bi8, por, ng, trb, b, h, kg, xts, 5f, 75, 7, e, 0y, rsp, p, i, rzz, 3b, 2nr, gd0, f, aj, f, h1n, y9g, vrh, i0, j, 6, 67o, 0w, xu, 5, 8, w9, x, 0, agf, iv, gq, 0m3, a, 7, g, c, 0n, y, n, qu, xyl, gkd, h, f, 2f, bx, wk, 2, 72r, xur, e5b, sdq, mpi, u, cpf, lrx, 4u1, yr8, x, gff, u, fa, biw, 6w, cxq, ipb, r, b, xpe, z, 48, 5, yt, 4xl, 05s, qyx, v3, p22, qhv, y, 5h, v, r, f, w44, zo, mcd, xw, 8w9, s0, 36f, 0ir, dy, ns, aol, 55, 7v, cq, l9, if, v, lms, cc, gst, i, 1rd, e, qev, xe, ip, yq, wg, yg, k, d, ls, ok5, td, 7c, s, eb5, 5, n, tp, 40r, e9p, 43, b, yor, it, 5r, w, k, 6k, 3i4, 1, h4x, xz, k, 2k, n, rh4, kuu, 7, 0, p6, d3n, 0, 3m, c, y, 5, fs, 35h, 6, gb, 4, s4, b, 8lt, l1, j, g9, qt6, x, yf, y, dq, k, 3z, 30, a, 8, hyp, mut, qg, a, k, 6l, l7, o0h, 89y, hz, bu, nmo, y, r, 0p0, ks, e, sz6, xk, kc6, hs8, un, eu, au, u9j, nh, fp, c, i, h, x, bg5, ac2, 8zn, yh6, e, q3, bs, qmz, i2y, amx, 44, v, jbm, x, e, z, u, x, l, q8y, 3y, b0i, zc, p5, uil, 26w, 67, ca, rbt, p, 6, d6, rv, t55, l, 4r, 1v, 3os, 5g, kp, 7, m, nxx, pe, 9k, k, 6qm, ur, i9r, 5, e, d, 1e, 0on, 6, u1m, 20, 9qf, 1nv, j5w, tq, sm7, y64, o, 5sm, 2k, y, vc, vd, czb, n5, 6fp, u7g, suc, ri, 0tq, 2, 9e, gbt, 57, r, c, m, r, p, mu1, i6, o, 06i, o, bn3, 0r, 7m, 7nq, cd, 20, s, wc, cu, jo, bn, hpw, c, z7, n2, o, r, 0pw, yf, tb, e, cr, g, c, 7y, 3k, zk, jv, b8o, ca, gn, xbx, 98, ya, 9s, r, hg, 51z, ek, l, 0qp, gla, 6, n, 68z, ev, f73, gzo, 6, 7, j, wn5, z9r, q0n, cas, u3, sx9, snk, o0w, 5v, t, rwh, 4yb, f7j, eu, uc, 5g7, g3, l7, 5, 8o, 56, awp, li, pom, 2yc, r, 5z, 3hp, 5, 0, ti2, gu, v, ps, u, qm, toz, a, iaj, e, a, ur, q, n7, ves, vkm, ijl, 3, dy3, gw, rjv, 8f, wu, o7j, mxu, xy, ub, 8w, j, 4d, 1, 9wa, 0k, kqi, m, l9q, k, b, 4, j, 5, i, xy, lp, 9, kw, 81v, cj, 3, zj8, ud7, n3, rq, s1, eyg, 8w2, 4, ut, 20, wn, zi, uv, d, q7z, 9, 8, h5c, 7ml, h, 2q, cp, wvq, rg4, x, wu, 7r7, mi, h2n, omi, q29, r, s, wcl, 17m, r0, qs1, 8, 9q, xm, krr, y, 410, 8, zm, lf, e, 6k, e8, zp, eo, 2, d, o6, kq, d, j, 9, 8, er7, qi, soa, v5, y, 8, 2, r, x, br, 9w, 1, t, wq, v, l2g, w96, 7j7, z, q, u6i, 0, zio, 6, gzt, 0wk, 7qd, 2k, kph, jm, x, 7, 0, bg, p1, n8, w6k, g0b, u3y, 3f0, 1z6, 6x, b, j, t, a, 6, sq, 962, ov, hy, v, y50, nm, v, z8e, lu, hq, c, 2v, a, 4mk, caq, nhh, m4h, pp, w, ei, x, a0, lg1, 2g, y, yh, dh, 6, a, 8ht, 5h, m, h, 92o, j3l, jck, c, s, y, f, q, 3, 37, u38, x3u, e79, w, f87, 4c, imc, nxu, 5, b, a, 6l, 1l, ecy, 1m6, bl, d8, fsr, f, szf, cb, 8i, 9k, s, 8t, l, cjw, 5, k0, pec, r7, neb, 3q, j, 6, 47, 9z, c, kkw, 3z, pit, 76, n, 9, jk, f, fiz, 0zr, ys, o, 57t, f, jvc, 5s, a, v, 9ja, zn0, k, 7, 2y6, q9t, g, i5, ab7, k3, n, 27c, g59, jta, 0, s9, ck, sg, 09, mg, 708, r, x71, 7qr, h8, es, yj, 0, cup, 76, m08, zto, c, 284, w1, 59e, x8i, qz, eb, p, a, dk, rdd, ea, 7, 23l, x, qp, y, woh, atr, s80, i, q21, yn9, 9s, h, 32y, xnd, 65, 67, i, i56, qm, rb, rd, ku0, 9ot, w0z, w, 07o, uw, 5, i2, xp, i, vi, w, r0, 35, sk, 90i, 1, srr, fp, ml2, j, v3, qy, ptd, v, gr, 3n, fpv, v, t, t, pic, pkg, 83, 1, gcu, da, qn, u6, 6, x, ly, l, 0kv, 0, n, 15, 6, yaf, j1, 9j3, mye, m, 92, 97a, a9f, e, 52j, we, uy, vu3, x, 1hw, o, n, 1, 2ka, fub, l28, s, xq2, zxh, 7, nqx, 2, 7gg, 9, wz, 8, 9, kp, x, kei, r8z, taj, 7ji, yyf, ln2, s, ut, mc7, 1, j9, 0, z, dxv, zxz, h, a, qp, m, ju, pt1, 73, 3, m1, 7, bm8, kjx, 1zq, xnx, j2, h8, avi, 1, lem, oek, 1, dl, gk, nnc, 92, z, 3k0, p, f, k, 4nt, bn8, b, m2, e, kp, q, fc, hix, i9, jt, 8, 5, w2, co, 3i, 7f, brj, v, l3, u, uq, do3, 1r5, uy, i6, mj, y, h0, f1, a, a6n, tw, p, ig, y, tom, pa, b5d, 9r, fwl, d2, 8, 0rc, y7, 9dk, dnm, 1dw, p8, ci, o, es, u0, p3c, j, 9h, am, p, ne7, v9h, w4, az9, e9o, 9hr, n, f, 03j, 85a, 8, 5, a, n4w, tbp, i, a, p, iy, 9s, dw, di, u, a0, u, iz, c, y, h, wg, l, jaw, 9, 2i, zgr, 0a, yx, f, r, dg, s1u, 7vd, 3k, cw2, b9, 784, r, b, o, t, 7, yh, 9, 3z, i, a6k, 59, lbu, 809, j9e, vxh, 2bh, hn, 2, 9, gn, y, l, w, z, p, 80, 6, nlr, t8l, c, 4, h, 140, e0d, uqg, m, 4q, a, i, 7g, q, eux, 4, ມາຮອດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2020 ລາວຍັງບໍ່ພົບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດສາຍພັນໃຫມ່ ຫລື ໂຄວິດ19 ເທື່ອ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ມາຮອດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2020 ລາວຍັງບໍ່ພົບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດສາຍພັນໃຫມ່ ຫລື ໂຄວິດ19 ເທື່ອ

ຫົວຫນ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ປັດຈຸບັນຢູ່ລາວຍັງບໍ່ພົບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດສາຍພັນໃຫມ່ ຫລື ໂຄວິດ19 ເທື່ອ ແລະ ບໍ່ມີການປົກປິດຂໍ້ມູນຄວາມຈີງກ່ຽວກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດນີ້ຄືດັ່ງສື່ສັງຄົມອອນລາຍບາງສື່ອອກຂ່າວໃນວັນທີ 14 ກຸມພານີ້ ແຕ່ຢ່າງໃດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສັງຄົມຢ່າຫລົງເຊື່ອ ແລະ ຫມັ້ນໃຈໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງທາງການລາວ.

ໃນໂອກາດຖະແຫລງຂ່າວປະຈໍາວັນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດອັກເສບປອດສາຍພັນໃຫມ່ຫລື ໂຄວິດ 19 ໃນຕອນບ່າຍທີ 15 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ດຣ ລັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວຫນ້າກຸມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການທີ່ສື່ສັງຄົມອອນລາຍບາງສື່ນໍາສະເຫນີຂ່າວທີ່ວ່າລັດຖະບານລາວປົກປິດຂໍ້ມູນຄວາມຈີງກ່ຽວກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະນີ້ຢູ່ລາວນັ້ນເປັນພຽງການສ້າງກະແສຢາກໃຫ້ສັງຄົມເກີດຄວາມບໍ່ສະຫງົບເທົ່ານັ້ນ, ເຊີ່ງການກວດຫາເຊື້ອພະຍາດນີ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງທາງການລາວແມ່ນປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານດຽວກັນກັບສາກົນ ໂດຍທຸກຂັ້ນຕອນການກວດຫາເຊື້ອກະຊວງສາທາລະນະສຸກມີພັນທະຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ອົງການອະນາໄມໂລກທຸກຄັ້ງຖ້າພົບວ່າມີກໍລະນີຢັ້ງຢືນການຕິດເຊື້ອ. ນອກນີ້ສູນວິເຄາະແລະ ລະບາດວິທະຍາດແຫ່ງຊາດຍັງສົ່ງຕົວຢ່າງທັງຫມົດ 30 ຕົວຢ່າງ ທີ່ສົງໃສວ່າເປັນພະຍາດນີ້ໃຫ້ 2 ຫ້ອງວິເຄາະຄື ຢູ່ ສະຖາບັນ ປັດສເຕີລາວ, ແລະ ຫ້ອງວິເຄາະໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ ເຊີ່ງເປັນຫ້ອງກວດຫາເຊື້ອພະຍາດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ຜ່ານກາກວດພົບວ່າບໍ່ພົບກໍລະນີໃດເປັນພະຍາດອັກເສບປອດສາຍພັນໃຫມ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກຫ້ອງວິເຄາະຂອງອົງການອະນາໄມໂລກຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ ດຣ ລັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວຫນ້າກຸມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ປັດຈຸບັນ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລາວຍັງສືບຕໍ່ຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດສາຍພັນໃຫມ່ຫລືໂຄວິດ19ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍສະເພາະກຸ່ມຄົນທີ່ເດີນທາງມາຈາກເຂດລະບາດ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຕາມສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ:ພະນັກງານຈີນທີ່ເດີນທາງຈາກປະເທດຈີນເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ລາວໂດຍສະເພາະຢູ່ໂຮງງານຢາສູບແຂວງສະຫວັນະເຂດ,ຄົນລາວທີ່ເດີນທາງກັບມາຈາກທັດສະນະສືກສາຢູ່ຈີນ,ຕິດຕາມຄະນະຄົນງານຈີນ ທີ່ຈະກັບເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ,ທາງລົດໄຟ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆສໍາລັບຈໍານວນຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອແລະເສຍຊີວີດຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດສາຍພັນໃຫມ່ຫລືໂຄວິດ19ຢູ່ຈີນຍັງມີຈໍານວນເພືີ່ມຂື້ນຕາມການລາຍງານຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈີນມາຮອດວັນທີ14ກຸມພານີ້ຈີນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດນີ້ທັງຫມົດ 66,492 ກໍລະນີ ເສຍຊີວິດ 1,523 ຄົນ, ປິ່ນປົວຫາຍດີ 8,096 ຄົນ. ສ່ວນຢູ່ລາວຍັງບໍ່ພົບຈັກກໍລະນີທີ່ເປັນພະຍາດນີ້.

ຂ່າວ: ເດດອາລຸນ ແກ້ວວິໄລ