ໃນໂອກາດລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 27 ຕຸລາ 2020 ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສໍາເລັດໃນການພັດທະນາດ້ານການສຶກສາຂອງລາວວ່າ: ປີ 2020 ນີ້ ລັດຖະບານ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 15 ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນຂະແໜງການສຶກສາ, ໃນນີ້: ມີ 6 ຄາດໝາຍທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້, ມີ 3 ຄາດໝາຍປະຕິບັດໄດ້ດີຂຶ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາທີ່ຄາດ ວ່າຈະບັນລຸໄດ້ ແລະ ມີ 6 ຄາດໝາຍມີທ່າອ່ຽງທົດຖອຍ. ນອກຈາກນີ້ ລັດຖະບານ ໄດ້ສຸມໃສ່ຍົກລະດັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖີງ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການສະໜອງໂຄງລ່າງພື້ນ ຖານ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ການສະ ໜອງຫໍພັກນັກຮຽນ ແລະ ຄູສອນຂອງບັນດາໂຮງຮຽນມັດ ທະຍົມຕອນຕົ້ນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ. ຂະນະດຽວກັນ ໃນໄລຍະທີ່ເກຮດການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຈັດການຮຽນ-ການສອນດ້ວຍການສຶກສາທາງໄກຜ່ານລະບົບອີເລັກໂຕຣນິກແຕ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຫລາຍ ແລະ ບໍ່ຄົບຕາມຈຳນວນວິຊາ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 15 ຄາດ ໝາຍດ້ານການສຶກສານີ້ ອີງຕາມການລາຍງານໃນກອງປະ ຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27-28 ສິງຫາ 2020 ຜ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: 6 ຄາດໝາຍທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ປະກອບມີ ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີ ໃນຊັ້ນການສຶກກ່ອນໄວຮຽນປະ ຕິບັດ 82,7%, ຈຳນວນເມືອງທີ່ມີອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ສູງກວ່າ 60% ປະຕິບັດໄດ້ 142 ເມືອງ, ອັດຕາເຂົ້າຮຽນສຸດທິຊັ້ນປະຖົມ ປະຕິບັດໄດ້ 99%, ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງນັກຮຽນ ປ.1 ປະຕິບັດໄດ້ 6,3%, ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຊັ້ນປະ ຖົມ ປະຕິບັດໄດ້ 3,1%, ປະຊາກອນທຸກເພດທຸກໄວເຂົ້າ ຮ່ວມການຫັດກາຍ ອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຫຼິ້ນກິລາ ປະຕິ ບັດໄດ້ 30%.

ສໍາລັບ 3 ຄາດໝາຍທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແຕ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ປະກອບມີ ອັດຕາລອດເຫຼືອຮອດ ປ.5 ປະຕິບັດໄດ້ 82,1%, ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມ ມ.ຕົ້ນ ປະຕິບັດໄດ້ 83,3% ແລະ ນັກຮຽນຈົບ ມ.ຕົ້ນ ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ສາຍອາຊີວະສຶກສາ ປະຕິບັດໄດ້ 3,8% ເຫັນວ່າລື່ນຄາດໝາຍປີຜ່ານມາ.

ສ່ວນຄາດໝາຍທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ທົດຖອຍ ຈຳນວນ 6 ຄາດໝາຍ ປະກອບມີ: ອັດຕາປະລະການຮຽນ ປ.1 ປະ ຕິບັດໄດ້ 6,4%, ອັດຕາປະລະການຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ 4,3%, ອັດເຂົ້າຮຽນລວມ ມ.ປາຍ ປະຕິບັດໄດ້ 54,8%, ຈຳ ນວນເມືອງທີ່ມີອັດຕາປະລະຊັ້ນປະຖົມຕໍ່າກວ່າ 6% ປະຕິ ບັດໄດ້ 112 ເມືອງ, ອັດຕາປະລະການຮຽນມ.ຕົ້ນ ປະຕິ ບັດໄດ້ 10,3%, ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຈົບ ມ.ປາຍ ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບຕ່າງໆ ແມ່ນຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ຊັດເຈນ.

ຂ່າວ: ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ

Loading...