ໃນໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025) ລັດຖະບານ ກໍານົດຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ ແລະ 25 ແຜນວຽກຈຸດສຸມເພື່ອປະຄັບປະຄອງເສດຖະກິດຂອງປະເທດບໍ່ໃຫ້ຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາວະວິກິດ, ຫັນໄປສູ່ຄຸນນະພາບ, ມີຈຸດສຸມ, ຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ.
ໃນໂອກາດລາຍງານງານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ຕໍ່ກອງປະ ຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ໃນວັນທີ 13 ມັງກອນ 2021 ສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ເປັນແຜນຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ແລະ ເປັນແຜນ: 1). ສືບຕໍ່ກະກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອນໍາເອົາປະເທດຊາດອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ, ປະຊາຊົນມີວຽກເຮັດງານທໍາ ຊີວິດການເປັນຢູ່ໄດ້ັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ, 2). ບຸກທະລຸແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ອຸປະສັກຕ່າງໆ ໃນການພັດທະນາ ໄລຍະຜ່ານມາ, ບວກກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະໃໝ່ ເຊັ່ນ: ຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ສົງຄາມການຄ້າ ແລະ ສະພາບທີ່ບໍ່ແນ່ນອນຂອງສາກົນ ແລະ ຂົງເຂດ ແລະ 3). ເສີມຂະຫຍາຍປັດໄຈ ແລະ ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງຊາດ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ICT) ທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ກາຍເປັນກໍາລັງແຮງ ແລະ ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ເພີ່ງຕົນເອງດ້ານເສດຖະກິດເປັນກ້າວໆ.
ສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ: ເພື່ອປະຕິ ບັດໃຫ້ໄດ້ 3 ຈຸດໝາຍນີ້ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ຕ້ອງມີລັກສະນະບຸກທະລຸ ເພື່ອປະຄັບປະຄອງເສດຖະກິດຂອງເຮົາບໍ່ໃຫ້ຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາວະວິກິດ. ສະນັ້ນ ໃນແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ຄັ້ງນີ້ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຫັນໄປສູ່ຄຸນນະພາບ, ມີຈຸດສຸມ, ຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ, ເຊີ່ງໃນແຜນດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກໍານົດ 6 ເປົ້າ ໝາຍໃຫຍ່ ແລະ 25 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ດັ່ງນີ້:
– ເປົ້າໝາຍທີ 1: ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ ເນື່ອງ, ມີຄຸນນະພາບ, ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ ( ປະກອບມີ 5 ວຽກຈຸດສຸມ), ໃນນີ້ ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍໃນລະດັບ 4-5% ຕໍ່ປີ ມູນຄ່າ GDP ໃນໄລຍະ 5 ປີ ເທົ່າກັບ 1.057.689 ຕື້ກີບ, GDP ຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້ 2.887 ໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2025.
– ເປົ້າໝາຍທີ 2: ຊັບພະຍາກອນມະນຸດມີຄຸນນະພາບສູງ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະ ນາ, ມີຄວາມສາມາດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບ ແລະ ສ້າງຄຸນຄ່າເພີ່ມການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ ( ປະກອບມີ 4 ວຽກຈຸດສຸມ).
– ເປົ້າໝາຍທີ 3: ຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈຸດໃຈຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ( ປະກອບມີ 5 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ).
– ເປົ້າໝາຍທີ 4: ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ( ປະກອບມີ 3 ວຽກຈຸດສຸມ).
– ເປົ້າໝາຍທີ 5: ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງ, ກາລະໂອກາດທີີ່ຕັັ້ງ, ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການຮ່ວມມື ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ( ປະກອບມີ 4 ວຽກຈຸດສຸມ ).
– ເປົ້າໝາຍທີ 6: ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານລັດມີປະສິດທິ ພາບ, ສັງຄົມມີຄວາມສະເໝີພາບ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມທິດການປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍທີ່ສັກສິດ ແລະ ເຂັັ້ມງວດ ( ປະກອບມີ 3 ວຽກຈຸດສຸມ).
Cr: ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ
Loading...