ລັດຖະບານ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານ ອື່ນໆ ຢ່າງແຂງ ແຮງເນື່ອງຈາກເປັນວຽກງານຫນື່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານທີ່ກໍານົດນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທໍາຕໍ່ປະຊາ ຊົນລາວບັນດາເຜົ່າແລະຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດ, ຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນສັງຄົມສະຫມັກໃຈເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດເຮັດໃຫ້ຜູ້ ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກໄພທໍາມະຊາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຢ່າງເຫມາະສົມແລະສາມາດກັບມາດໍາລົງຊີວິດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ໃນໂອກາດໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນວັນທີ13 ຕຸລາ 2020 ,ເນື່ອໃນໂອ ກາດວັດຄຸ້ມຄອງໄພ ພິບັດແຫ່ງຊາດ,ອາຊຽນ ແລະວັນຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດສາກົນວັນ ທີ12 ຕຸລາ ຢູ່ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ທ່ານ ຄໍາແພງໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງ ງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນທາງດ້ານການແກ້ໄຂບັນຫາຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ການຂະ ຫຍາຍກໍາລັງການຜະລິດ,ການຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາ ຫານ, ການຫັນເປັນອຸດສະຫະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມລວມເຖີງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ ປະຊາຊົນບັນເຜົ່າເນື່ອງຈາກບັນຫາໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດທີ່ເກີດຂື້ນ ແຕ່ລະຄັ້ງລ້ວນແຕ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃນດ້ານຕ່າງໆເປັນຈໍານວນບໍ່ຫນ້ອຍເຊີ່ງລັດຖະບານໄດ້ມີແຜນການຕອບໂຕ້ຢ່າງທັນການໂດຍການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດສາກົນແລະພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນສັງຄົມເພື່ອຟື້ນຟູພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຍັງແມ່ນປັດໄຈສໍາຄັນທີ່ສົ່ງເສີມເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າສາມາດໍາລົງຊີວິດຢ່າງມີຄວາມສຸກ,ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ມີພາລະນາໄມສົມບູນ,ສະນັ້ນລັດຖະບານກໍ່ຄືກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫລືອບັນເທົາທຸກແລະສົງເຄາະໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດເພື່ອໃຫ້ປະສົບໄພພິບັດແລະຜູ້ດ້ອຍໂອກາດສາມາດເຂົ້າເຖິງແລະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຢ່າງທັນການເປັນຕົ້ນ:ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ,ໂພສະນາການ, ການສຶກສາ,ທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ.

   

ທ່ານ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ:ປະຈຸບັນລາວໄດ້ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຊື່ງ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງແລະປະກາດໃຊ້ເປັນທາງ ການໃນເດືອນສິງຫາປີ2019ທີ່ຜ່ານມາ.ຈຸດປະສົງຂອງກົໝາຍສະບັບນີ້ ໄດ້ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ,ປະສິດທິຜົນແລະທັນສະໄໝຮັບປະກັນການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານວ່ອງໄວ,ຊັດເຈນແນໃສ່ເຝົ້າລະວັງ,ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກໄພພິບັດຕໍ່ສູຂະພາບ, ຊີວິດ, ຊັບສິນຂອງລັດ, ລວມໝູ່, ປະຊາຊົນ, ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານພ້ອມທັງຟື້ນຟູ,ບູລະນະແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພ ພິບັດ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກ ພື້ນ ແລະ ສາກົນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມທິດສີຂຽວ, ຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ,ສໍາລັບຄວາມສຳຄັນ ແລະ ພັນທະຂອງລາວ ຕໍ່ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກ ງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂອງອາຊຽນແລະສາກົນໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນການຮັບຮອງເອົາບັນດານິຕິກຳກ່ຽວກັບການ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຂອງບັນດາຜູ້ນຳໂລກ ເຊັ່ນ: ສັນຍາປາຣີ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງທາງດິນຟ້າອາ ກາດ,ເຊິ່ງຖືກຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະ ຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການ ສະຫະປະຊາດ ຄັ້ງທີ 70 ທີ່ ນິວຢອກ ແລະ ການ ຮັບຮອງເອົາຂອບແຜນງານເຊັນໄດ ວ່າດ້ວຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໃນກອງປະຊຸມໂລກ ວ່າດ້ວຍການ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຄັ້ງທີ 3 ໃນປີ 2015 ທີ່ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ເຊິ່ງຂອບແຜນວຽກດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປັນທິດ ທາງ ແລະ ບ່ອນອີງອັນສຳຄັນໃນການປະສານງານແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຮ່ວມກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໄປຄຽງ ຄູ່ກັບຍຸດທະສາດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) ຈົນຮອດປີ 2030 ແລະ ອື່ນໆ.

ໂດຍ: ເດດອາລຸນ ແກ້ວວິໄລວົງ

Loading...