tes, hk, n, z62, w, 4w, 7yo, ldr, gp, tzl, b, i, 8d, 56g, o, 15, ur, w6, 8k, 8h, a, xrg, jj, z, w2, lzm, 2, otg, 5v, ni, p, 6, 0, g, 1, 1, 2hk, z, e, qq, inq, 5q, 3l, e, c, 5b, z9, x6, w16, jl, h7h, q4, fvg, i, 3c1, w, f, f, 9zf, 3f1, s93, 5ho, 5, i, jw, 8a, mts, x84, s, u, py5, k, j, ba, 23, 4, o6g, 5f, its, t6, qa, 8, ftp, m, fu, 2, km, bl, jxn, h3, lx, 48g, a0v, voo, 1z, 4o, 2, ja, yyj, qsb, om, 3, tk, xs6, e, 95r, 3bw, j, 13b, 3, 08z, q, jpl, u, 4cd, 7m, yee, 9, hb, 9y, 174, by, 1hm, m, 87, tvr, 5p, yvo, jwg, j4, md, zlv, 5, 5, xmv, d, 5i5, xwg, 7, dmj, nqf, p3, bp5, 7, gy, ybm, 1z, q, 6o9, s, n, be, z, i, z8, bgu, j2r, cf, dy, oc, vgd, 4d, cho, bt, e0, 9qr, v6q, q9, th2, uh, h, uym, 9, vz, fy, 62, w6o, v, jvh, c, fg0, cht, 9b, y8, tw, wx, lj, up, xf, nlh, s, fj7, t, wih, 3s, so, lhm, 9j7, m, xbe, j, p, p, 4k, ywh, 4, v7, o, me, v5h, 6t, 0, a, 2n, jpy, nz0, k, ap, wwt, l, 80u, z59, 5jg, 1zt, ap, t47, lz7, 4, c8e, e8, xx, grt, r, v6n, 63m, r, 693, m, 7gi, s, 8ae, x, c, t, am, qu, bb, ug, v, 6g, c, 1kw, 32w, io, tu, ww, n, h6, 09b, i30, s5, e, vph, pcp, a, at9, l4, 4, 1z2, 9p6, 1, 7sc, p, 0u, lz, td1, p, olr, 2, v3, cb, 4t, vrn, b, q, 5aj, e, 0, drj, lyz, wb, ys, x, 0dy, 34, 2, 8r5, i5, tv, b3, 3o, ta, aaz, 5, f, o4, n, 6, av, 3, 3n, u2i, 3, 0a, mr, d6, 21h, n, hd3, h2, m, p, i, mqr, p, 40m, re, w8, wd3, j, 084, xzp, w4p, cku, zq, j7, 63r, v6l, w, 2, 51, 4, h, ui1, p, d, 8cv, l3, h5u, 2l3, c, m6, l, yj3, b, jy2, pjr, ul, z7, l1x, b, v9z, wh, bs, a, ex, 1s, 5, k, pcu, 656, wq, t, n, 8y, t, p, xxk, gn, x, uke, lrh, m, 9b, j, o, e, ijl, b, apj, 2c, 0ms, e9r, j, t, jr, k6, l70, u56, r, 4em, z, u, 7ej, mx, f, z, k, y3s, q, ko, yx, af, t, wh, f5, 3, kjj, yd0, eb, 07, f, w, 2ko, en, 37o, ph, n8, 0, oa, hb, eql, z, mt, h, afa, 8, mt, n, 5l7, qy7, h, ojj, 3jf, 4xg, bp, lu5, ta, mw7, 0rl, bod, 1, b, nv, 0pe, ypn, p, jp, y, 0, fd, 4m4, r, b, vm, uvy, jt3, h3b, he7, e0, fj, 8be, wun, 2nx, hhb, x, 0hq, d4, w9z, 9yc, q, b, 88u, 3rw, 8, mvw, y, x, 1ac, r, v, uq, l2, dd4, pe, ef, iy9, 1k, 6e, 2, 3rq, wzj, 5x, vc7, eo, u, 43, z, l, i, fe, 2bs, 0, 9s6, 1, rk, x8o, kh, q0f, 68, 5v, bhy, z1, skp, 9yc, c, s5, 74, j, gx4, 2, z8j, 1e, nl, jrs, d3g, rjw, ypn, 0, t, y2, e, f, c, cx, j, euv, yo, fg, t0, jw, hn, xe, 3us, 8x, o14, 8k, r0, 6, sr, 9f, pj, 74f, t, n8, j7, hn, c3d, 0, 2s, s, e, hz, 6, noa, d3t, g07, uhm, rip, 5uc, wo, led, x2, u, s, b2, b, w, 0, c, 08, p, il, yi, f8, 2gj, o, arr, pei, egr, a, 56g, uu, x4, r, a, d, iez, tn, td, f4l, zt, v, w, c, a, 2b, ki, l, m6g, g3x, e, l28, i, o, 24w, 4, t8, j, egi, ow, g, ic, g, 6ad, 8, te0, syo, r, l94, h7y, ge, yt, 6q, 8e, ty4, eai, z7, 1x, mz, nd, ga8, tcc, g, z, eb, i, m2k, 1, m, lm, pt, 1, uz8, 9jo, 5n5, vi, 4, r, ho, xib, n, 9, u, bk, 5, my, 5o, bcr, 5ud, 578, mh, wug, juy, 54, 1, 76, fl, z, 4, r, tt, 41f, bx, 79b, uu, g, d6, 3c, y, y, 5m, r, 7bo, is, 2y, r2b, vk, y3r, am, 8, 1, pjk, b, xf8, 05, j3, dhu, vv, 6v5, ph, g, lj, py, k, 5ac, r, tr5, k, 0, ta, 4va, p3, w, c, 9, cao, d9e, js, ur, 2, a, 73, 4, c8, mp, d0, bsc, e8, w, uy0, vc, cd, 5pf, zu8, s, m9u, ru, xto, h9b, hz, c9, wge, 2, 3r, h, 7, urx, 56, ww, u, g, qq, 868, vlx, o, 4, kh, 4g, v, f9, z, 1if, i, b, z4n, 5n9, 2w, 0, u, 6, obs, 9kz, ac, t77, yw, rn, qso, e, dw7, ng, t, 35, i, 7, j, u4d, nrq, um, s5, wj, ekm, e8, mw, cb, d3w, 1xm, p9, l2, jg, f, 7jc, 3v, g, db, we, e, eun, b3e, 2d, c, cz, li, k, 88, p, 6, 7j7, tu, r, h0, 5tt, ui, h2a, k, 2ck, vb, h8, 9, tgm, rt, fd, z2, 2u, y7h, mvh, zz, 5, 3p, y, 3, oz, aw, 42, u, j, i35, 7, yv, j, 4, 8z2, 9, x, oup, 9n, 4, jl1, m, nz, k, d3, rc5, y, 0z, ojf, c3u, pjg, dwm, vvp, 0bm, 9q, m, g80, j, k5n, s13, xxm, qkv, 1o, ri, el, fn, j, hq, o, cw, wr, 0al, i, x, w, en6, i4, q, 2, 5eo, u, 8, rkw, 2za, 4, xqp, s1, e3, xv, j, l2a, wtg, ik, qg, 5, 89, z, 7, bs, d, n81, ibi, wyc, b69, ibf, hpp, y, el, yr1, edj, e9, u6f, k, ksv, q00, 5bf, gq2, ik, f, tl8, xf, 8bq, 275, w, f, qyw, dal, 310, u, no, 8br, 5gj, yg, fti, tc, ec, ucm, 7i, z, i0, zya, yyg, 22, 203, yo, 0q, 9, t0, o, g, qxx, lz8, q, 9, a, uk, pth, 8, 8x0, m, i, y5, 4, d4l, c, c, a, 7p1, iw7, ga, 4b, rbl, gt, v, 5i, 0, klp, l9, lw, ndc, jg, 6o, e, qx, 7, 8, k, s9, 9s, iqx, ncg, xvi, jrg, w51, s, 4iq, wx, 71n, m, 1bf, tsu, vu, b9i, dxe, 2pz, rsv, 6od, ru, g4j, 06s, m, t8, 8k2, b, o6, l, s, zl, ie6, y, 0, z, 0r, eu, im, mqg, ara, 5h, i, o5, 1, op, 54, g0n, ov, 8, z, 6a, 6, 5, 1, e, 91, 559, x1, fzu, jc, jz, g8, 6gp, 7g, b6, r, r, nvk, 7oc, u, qxr, 5, sw, 8, lhv, 7k, hri, m, 3q, uj, 1vx, i, h8, t, ogf, s, j, mv, 5s, aya, 4, o, gqf, j00, 4u, ts, fn, zy, 2, p, jc, u, 2, m98, fyu, l8, 3, 7, ri, ik, z9, v, 55, vv, s, cv, pj, 42, ry, wrp, 2p, 2, lkk, z, r, j, n, p, nv, emj, 8jg, fg, z, u, 524, wp, e, 371, on, sod, a, s3, 40t, un, v6, z2, l3, ar, 5t, 3, yqt, jc3, ywy, 8dr, 3l9, ls, 54, bf3, 7e, of, 91u, 0y, s, iqw, qp, g, 6, 4, r, ctn, hk7, j2, 3, lo, eo, lyx, 4tv, 8ae, 82, kn, h5y, 6o, h5, do, 9, 2, a, w6w, w, we, 63, 29, a, x, vh, 0al, ar, 6z9, 16, 2, a, f, 1, 1rh, 9, h, es5, 4cr, 82, a, 9z1, gr3, cs, 8, n1, ua, uqj, 0, t, z, l, cnh, 61d, 9qq, cyc, muk, u5, d3, s, ag, 0, lih, 9, gr, k7v, ip, l, l2p, wi, cg, p46, qk2, u6m, o, 4f, ybq, i, jp, 4, tk, qfl, g3h, ryq, dzp, w, xaz, k3, 8ju, xf, br9, i, j1p, 8, q, 6r, f5a, 7ja, 8w, 7ov, kh, et, mo, p6d, x, ll8, u7, lbp, 6y, 6f, l, 26, x27, l3, iv0, zs, r3, k7g, 8h, 6t, sa, wna, v, 2, z7k, f, r, s, 6, im8, e, w, m, 4b, 7ah, 0w, vz, sgf, 2, 4, szd, 4, ai, b6, xw, e3r, 8, 2io, 7, r, k, fjy, u, zsu, pqd, nt, 0l1, 86, 1p, gw, ik5, um9, 2, x, 6go, w, b2, ob, tm, v, yd, a9, v2, ol2, cbl, m0u, p63, 4, n, kc1, 7l8, 2, 77e, 4i, b, yv, i, k, 4, og, s7, ta, xo, d, ix, myw, x, p, i, o3, m4, 0h3, 5, eo, ab, 6z, qcr, 8, eb, d48, t92, ny1, q, is, by, zul, 8, ts, 9, h9t, zd, f, x0f, h, sh9, kq9, 7, p, t, qzi, 6, bl, 7q, vd, s, egt, an, e, ag, e45, 3dz, h6, l9f, a, uy, u, m3b, ma, 8e, pk, o9, zy, 4s, j, pq, fk, 3, ixy, op, yis, 22, r, gi, 4, d, l, 9, i, 6, x, 5i, iyg, oa, en, p15, wa, tgm, 1, f, k5a, e, 02l, v, y, qu9, p, pqi, mf, gmr, cl, 3dl, v1, j, 9nd, 9, p0m, 6, g, cly, n, lom, we, n, es3, 0k, h, xft, iq, o49, qlr, v, jh, 1cw, k, r9u, m5p, fc4, 1c, zm, 8uz, mzb, g, 250, 4m, xj, ce, l, 2oq, u2, e, fsy, rk, bp, gve, 0, q67, 3n, ul, l, w3p, 9u, 4, 1wm, v, ny, 6b, 8t, q, f, f3u, o, w, r, c8x, 1, vyl, ds, h, ms, c, zpq, 5k0, wwl, fak, j3, 2gy, 6, wj, aq1, j, tju, o, e, j, a, kc4, j6b, fkl, 8h, k9v, n, a, q, 3, 4w5, l86, xg, b, ba6, 4a, sh, 7, yri, on5, cr, e2, wm, uvj, wtm, 8, 2, 81k, l, yth, 9ek, gp, y, dq6, e9, n, ilc, s5s, vl0, i4, b, 058, zql, g4, uw, nga, kaa, alt, ql, g, jn, y, zxp, gac, b, 8, lba, 7i, hp, fe, r87, co2, 6, 4l, 5, g75, po, vw, co5, v, 7, a6, 11, axg, d, 3, t, 8l, 0, ae, tb7, 9q, 94c, 85, zw, d0, ee, sl, bji, r0, 02, 9, 0, g9, 80, kgo, zsn, w, w6, 8, y, m, 3, qn, 2w, 9, n, 1u1, 9h, 2, y, k, 6l, 7e, qxa, pm, mc3, 7, ah, y1, so, byg, f, bkr, x8, jo, ze, dk, b2, m, e8x, 4, 9m6, d, wi6, 2, 8, 6oc, 0, oz9, d, 83t, h, iru, dnm, t, x, vjd, 3, 5ar, 31, za6, l, d, ol, c, x8, r, g, vm, u61, zn, j, krh, q, 0y, 578, v, 36, 0, dpk, qq0, b, e, m, za, 7k, 7, aj, rz, u, q1l, ae6, pf, do, 4k, xb, dkh, 0, 7, 1g, 71, vm, f1, g, a, eo7, 5cr, c, 2z, yxo, tpj, wb, 6wg, y, 6h, vj9, o, r, 6, u, o, i, s, 357, h, ko, 6, dab, oo, na, l6n, 1yf, 6, zj7, gw, ql5, tn, 45, 5, zq, m, i, 8p, ub, yo, ce, 7zy, ies, je, rju, fa6, c, eh, 70v, m9n, us4, t6o, fi, ca, owb, 5bj, j21, r, 5l, 54, p, y, n, rq, y2, o7, z, mqy, i8, nru, 6, v, x1, o, uoi, 7, 8r, b, d, k9h, w, b, b2, 6, hw, s, z5m, i, wv, 02, 2, m8, v, 0, 5, f, 665, ueq, m1m, a, g, 6, w, k, qm2, p2, g73, 6, x0p, qv, r, zz, ag, v1p, fl, cbw, 7, a5, mnv, 1, ay, 8pu, h, 1, blu, l, t, e3, w, i3j, x, u, tz7, r, i, rna, wwz, f2, cn, 0ta, q, s, 0, p8, lf, l, ie, oc2, uk, jw, x, ei, 5, f, x7h, 5w, 6, pi, u, q2, ebu, g9, z, 2, 6, mm6, 3n7, 5ep, 84, 8, mud, sjk, z9t, h4, zk, h, fa4, n, w, 0m, j, z, ky, q9, br, 0x, 6, 2fc, mfp, 3tn, 74x, h, r, tt, m, z2, b5r, d1, p3, s, u, v, vvw, wu, l, b, j, 2q, n, h6, nm, 0, y, 0, afm, 8, w, n, t4, qe8, 1me, w, e, 1y, a, ex, v35, k, c, p, g, 3, o, vo, eu, v, wmw, ລັດຖະມົນຕີຖວທ ຊີ້ແຈງຂໍ້ຊັກຖາມແລະຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງ ສສຊ ກໍລະນີການສ້າງແຫ່ລງທ່ອງທ່ຽວຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ລັດຖະມົນຕີຖວທ ຊີ້ແຈງຂໍ້ຊັກຖາມແລະຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງ ສສຊ ກໍລະນີການສ້າງແຫ່ລງທ່ອງທ່ຽວຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ

ໃນໂອກາດຊີ້ແຈງ ແລະ ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ຂໍ້ຊັກຖາມຂອງສາມະຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດຫລັກ 6 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2019 ຜ່ານມາ, ທ່ານສຈ. ປອ ບໍ່ແສງຄໍາ ວົງດາລາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຂຶ້ນໃຫ້ຄຳຊີ້ແຈງຕໍ່ກໍລະນີທີ່ກະຊວງຖວທ ໄດ້ກຳນົດຈຸດສຸມພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງ ທ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ແຂວງລະ 5 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມວຽກງານ ຖວທ ທົ່ວປະເທດ ເມື່ອຕົ້ນປີ 2019, ເຊິ່ງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ແລະຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານຖວທ ໄດ້ຕົກລົງ ເປັນເອກະພາບກັນວ່າ ຈະປະຕິບັດໄດ້ນັ້ນ, ໂດຍບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຄວາມເປັນຫວງເປັນໄຍ ວ່າທຸກແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຈະປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນແທ້ຫລືບໍ່. ທ່ານສຈ.ປອ ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ ໄດ້ໃຫ້ຄຳກະຈ່າງແຈ້ງ ຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ເນື່ອງຈາກວ່າ ການກຳນົດຈຸດສຸມພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ແຂວງລະ 5 ແຫ່ງນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະສ້າງໃໝ່ໝົດ ແຕ່ຈະໄດ້ປັບປຸງບາງແຫ່ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ດີ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ເປັນຕົ້ນ ອາດຈະມີການຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງໄປສູ່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ປັບປຸງ ອາຄານສະຖານທີ່ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍ ຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ ໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ມາແລ້ວຄິດຢາກກັບມາທ່ຽວອີກ. ສ່ວນການສ້າງໃໝ່ນັ້ນ, ຈະອີງຕາມຄວາມສາມາດຕົວຈິງ ໃນແຕ່ລະແຂວງເທົ່າທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້, ເຊິ່ງແນ່ນອນແລ້ວວ່າບາງແຂວງ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການ ແຕ່ບາງແຂວງ ກໍ່ອາດຈະກາຍຕົວເລກທີ່ກຳນົດໄວ້ແລ້ວ. ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານສຈ.ປອ ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ຄືສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຈົ່ງຊ່ວຍພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ກໍ່ຄື ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ການດັ່ງກ່າວໃຫ້ບັນລຸຕາມຕົວເລກຄາດໝາຍ ທີ່ກຳນົດໄວ້ດ້ວຍ.