1. ຈໍານວນທັງໜົດ 27ກໍລະນີແລະ ເສຍຊີວິດ 00 ກໍລະນີ. 
  2. ຕົວເລກກໍລະນີສະສົມທັງໝົດ ແຕ່ວັນທີ28/12/2019-19/9/2020 ມີ6,477 ກໍລະນີ ແລະ ເສຍຊີວິດ 11 ກໍລະນີ (ອັດຕາຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງພະຍາດ Case Fatality Rate (CFR) = 0.2%), ລາຍລະອຽດ

ຕ່າງໆກະລຸນາເບິ່ງຕາຕະລາງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 

 

Loading...