ໃນວັນທີ 21 ກໍລະກົດ ຜ່ານມານີ້ ທີ່ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດໂຄງການ “ແຜນງານການຮ່ວມມືຂອງອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນໃນໂຄງການຢຸດຕິການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດ ໂດຍການພັດທະນາບໍລິການການແພດສຸກເສີນ ແລະ ມາດຕະການຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ” (SAFER) ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ດໍາເນີນການເປັນຫຼັກ ໃນໂຄງການນີ້ປະກອບມີ: ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມະຫາວິທະຍາໄລຊຶກຸບະ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະຖານບັນຄົ້ນຄວ້າ ການບໍລິການທາງສັງຄົມຂອງຍີ່ປຸ່ນ (JRISS). ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ໄດ້ຮັບການລົງນາມຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2021. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ (JICA) ດ້ວຍງົບປະມານ ທັງໝົດ 118 ລ້ານເຢັນ (ຫຼື 10 ຕື້ກວ່າກີບ). ຮ່ວມລົງນາມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລະຫວ່າງທ່ານ ສອນໄຊ ລາດຊະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍມິດຕະພາບ, ທ່ານ TaKaaKi SUSUkI ຜູ້ຈັດການໂຄງການແຜນງານການຮ່ວມມືຂອງອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນໃນໂຄງການຢຸດຕິການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດເຫດ ໂດຍການພັດທະນາບໍລິການ ການແພດສຸກເສີນ ແລະ ມາດຕະການ ຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ (SAFER).
ໂຄງການນີ້ມີຈຸດປະສົງ ໃນການເສີມສ້າງຂາດຄວາມສາມາດຂອງການບໍລິການ ການແພດສຸກເສີນ ແລະ ຢຸດຕິການເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພ້ອມທັງຄາດໝາຍທີ່ຈະເປັນ ຕົ້ນແບບໃນການສ້າງຕັ້ງ ການບໍລິການ ການແພດສຸກເສີນ (EMS) ໃຫ້ໄດ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍຢຶດຖືຫຼັກການ “ການເບິ່ງແຍງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຖືກເວລາ ແລະ ຖືກສະຖານທີ່”.
ໃນ ສປປ ລາວ, ຈໍານວນອຸບັດເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ທີີ່ມີການເພີີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນສາເຫດຫຼັກຂອງການເສຍຊີວິດ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມໄວໜຸ່ມ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທາງດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນ. ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບວິກິດການນີ້, ການປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືພາຍຫຼັງການເກີດອຸບັດເຫດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນການເສຍຊີວິດຈາກການກະທົບທີີ່ປ້ອງກັນໄດ້ແມ່ນສິີ່ງທີ່ຈໍາເປັນ. ໃນຂະນະທີີ່ບັນດາທີມກູ້ໄພກໍາລັງປະຕິບັດໜ້າທີີ່ຮັບມື ກັບອຸບັດເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນນັ້ນ, ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ຊຶ່ງເປັນໂຮງໝໍສູນກາງຂອງລາວທີີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເປັນສູນກະທົບ (trauma center) ພຽງແຫ່ງດຽວນັ້ນ ແມ່ນກໍາລັງປະຕິບັດໜ້າທີີ່ເປັນໂຮງໝໍ ຮັບກໍລະນີກະທົບທີີ່ຮຸນແຮງທີີ່ສຸດ ຈາກທົ່ວປະເທດ. ໂຮງໝໍມິດຕະພາບແມ່ນຫົວໃຈຫຼັກຂອງລະບົບ EMS ຂອງລາວ ແລະ ໄດ້ແບກຫາບຄວາມທ້າທາຍ ທັງໃນການເບິ່ງແຍງຄົນເຈັບທີີ່ມີອາການຮຸນແຮງໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ສ້າງຕັ້ງລະບົບ EMS ທີີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນທັງໝົດ ຊຶ່ງລວມທັງການສ້າງຕັ້ງໝາຍເລກຕິດຕໍ່ 1195 ທີີ່ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ແບບລວມສູນ.
ຕັ້ງແຕ່ປີ 2017 ມະຫາວິທະຍາໄລຊຶກຸບະ ປະເທດຍີີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າການບໍລິການທາງສັງຄົມຂອງຍີີ່ປຸ່ນ (JRISS) ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບໜ່ວຍກູ້ໄພ ແລະ ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ມີການພັດທະນາລະບົບ EMS ຂອງລາວ ໂດຍສະເພາະມະຫາວິທະຍາໄລຊຶກຸບະ ແມ່ນໄດ້ສະໜອງການສຶກສາອົບຮົມກ່ຽວກັບການປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນກ່ອນນໍາສົ່ງໂຮງໝໍ ແລະ ການຊ່ວຍເຊີດຊູຊີບຈາກການກະທົບ, ໃນຂະນະທີີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າການບໍລິການທາງສັງຄົມຂອງຍີີ່ປຸ່ນ (JRISS) ແມ່ນໄດ້ສະໜອງລະບົບໄອທີເພື່ອຂັບເຄື່ອນນະວັດຕະກໍາຂອງ EMS. ລະບົບຕົ້ນແບບເພື່ອຫັນຂໍ້ມູນການປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນກ່ອນນໍາສົ່ງໂຮງໝໍ, ການຕິດຕາມສະຖານທີີ່ຂອງລົດສົ່ງຄົນເຈັບໃຫ້ໄປສູ່ຂໍ້ມູນຮູບແບບດີຈີຕອນ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນການປະຖົມ ພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນກ່ອນນໍາສົ່ງໂຮງໝໍ ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງໝໍຮູ້ລ່ວງໜ້າ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງສໍາເລັດຜົນ ທີີ່ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ແລະ “ໜ່ວຍກູ້ໄພ 1623” ໃນປີ 2019.
(ຂ່າວ-ພາບ: ຕຸໄລເພັດ)
Loading...