ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ຕະຫຼອດໄລຍະໜຶ່ງປີຜ່ານມາ, ພະແນກພັດທະນາຜູ້ປະກອບການ ແລະ ກິດຈະກໍາຕາງໜ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໂດຍເລີ່ມຈາກການປະເມີນພະນັກງານພາຍໃນພະແນກ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນແລະ ນໍາໃຊ້ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາພະນັກງານພາຍໃນພະແນກຕາງໜ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານລວມທັງ ສົ່ງພະນັກງານບຸກຄະລາກອນຂອງຕົນເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງເປັນປະຈໍາ ແລະ ສະໝໍ່າສະເໝີຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ກາລະໂອກາດທີ່ເໝາະສົມ ເຊຶ່ງຫຼັກສູດທີ່ເຂົ້າຮັບຝຶກອົບຮົມແມ່ນແທດເໝາະກັບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕົວຈິງ
ທ່ານ ພູຂົງ ສອນວົງໄຊ ພະແນກພັດທະນາຜູ້ປະກອບການ ແລະ ກິດຈະການຕາງໜ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວມີຄໍາເຫັນວ່າ: ໜຶ່ງປີຜ່ານມາພະແນກຕາງໜ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຫລາຍໆ ຫົວຂໍ້ທີ່ພົວພັນ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າວຽກຂອງພະແນກພະແນກຕາງໜ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫລື ພກ-ຜຊງ ໂດຍສະເພາະວຽກງານກ່ຽວກັບຜູ້ໃຊ້ດ້ານແຮງງານ ແລະ ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ເຊຶ່ງລວມມີທັງໝົດ 16 ຫົວຂໍ້ ທັງແບບອອນລາຍ ( online )ແລະ ອັອບລາຍ ( offline ) ພ້ອມທັງມີແຜນຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຕື່ມອີກພາຍໃນປີນີ້, ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນບັນດາກິດຈະກໍາເຊັ່ນ: ການຮ່ວມມືກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດີການສັງຄົມ, ສະຫະພັນກໍາມະບານລາວໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານ ພ້ອມທັງ ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນແຮງງານໃນປະຕິບັດສົນທິສັນຍາແຮງງານສາກົນທີ່ລາວເປັນພາຄີເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄ່າແຮງງານຂຼັ້ນຕໍ່າສົ່ງເສີມວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທໍາທີ່ສະໜັບສະໜູນຜູ້ປະກອບການໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ, ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາມາດຕະຖານສີມືແຮງງານມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊຸກຍູ້ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານປະກັນສັງຄົມວຽກງານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຮງງານ, ປະກອບສ່ວນໃນການສູ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດ້ານນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາຍພົວພັນແຮງງານແລະ ປົກປ້ອງແຮງງານເດຼັກແລະ ແມ່ຍິງດ້ວຍການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ
ຫົວໜ້າພະແນກພັດທະນາຜູ້ປະກອບການ ແລະ ກິດຈະກໍາຕາງໜ້າຜູ້ໃຊູ້ແຮງງານມີຄໍາເຫັນຕື່ມວ່າ: ຄຽງຄູ່ກັບກິດຈະກໍາ ຕາງໜ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານແລ້ວ ພະແນກຕາງໜ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການປະຕິບັດວຽກງານຕໍ່ສັງຄົມ ໂດຍສະໜັບສະໜູນແນວທາງ ແລະ ວິທີການຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ ການຄືນກໍາໄລໃຫ້ລູກຄ້າ ຫລື ເບິ່ງແຍງສັງຄົມຕາມພາລະບົດບາດຂອງບໍລິສັດ ພ້ອມທັງສຸມໃສ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ ໂດຍຮ່ວມກັບສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ 3 ຝ່າຍ ໂດຍສະເພາະສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານເປັນຕົ້ນ.
ໂດຍ: ບຸນຍັງ ພຸດສະຫວັດ