ມື້ທີ6 ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ທີ່ຫໍປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຫລັກ6 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2020 ດໍາເນີນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈາກເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບຟັງການ ສະເໜີ ແລະປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ 2 ສະບັບເພື່ອປັບປຸງບາງມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າ ແລະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.

ທ່ານສົມມາດ ພົນເສນາ ກ່າວເຖິງເຫດຜົນ ແລະຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າ ແລະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ສະບັບປີ 2017 ແລະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບປີ 2012 ເນື່ອງຈາກໃນມາດຕາ 34 ແລະ 35 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າ ແລະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ວ່າ ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການສໍາຫລວດ, ຈັດສັນທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າ ແລະວາງແຜນການປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະຟື້ນຟູທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ ແຕ່ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ  2019 ແລະມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ  098/ສພຊ , ລົງວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2018 ວ່າດ້ວຍແຜນຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2030 ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນເນື້ອທີ່ດິນ ທີຈະສະຫງວນ ແລະອະນຸລັກໄວ້ເພື່ອໃຫ້ເປັນເນື້ອທີ່ປ່າປົກຫຸ້ມ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ແລະທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າ ນອນຢູ່ໃນເນື້ອທີ່ດິນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ ແລະພັດທະນາ 30% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ໂດຍແມ່ນກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນທຸກປະເພດຢ່າງລວມສູນ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2019 ຈຶ່ງສະເໜີປັບປຸງບາງມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າ ແລະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ຄືມາດຕາ34 ທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າ,ໂດຍປັບປຸງວັກທີ1 ເຊິ່ງເພີ່ມຄໍາວ່າ ເຊິ່ງນອນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ດິນປະເພດອື່ນ ໃສ່ຫລັງປະໂຫຍກຄໍາວ່າ ທີ່ດິນທີ່ຢູ່ພື້ນນໍ້າ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ45 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2019, ສ່ວນວັກທີ3 ໄດ້ເພີ່ມປະໂຫຍກຄໍາວ່າ ຂະແໜງການທີ່ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດທີ່ມີດິນບໍລິເວນນໍ້າ ໃສ່ໜ້າປະໂຫຍກຄໍາວ່າ ແລະອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 31, 46, 47, 48, ແລະ49 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ.

ສ່ວນມາດຕາ35 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າ ແລະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ໄດ້ປັບປຸງວັກທີ1 ໂດຍເພີ່ມຄໍາວ່າ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍທໍາມະຊາດ ຕາມແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນ, ແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ ແລະແຜນຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງ, ການບໍລິຫານ ແລະການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ແລະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ໃສ່ຫລັງປະໂຫຍກຄໍາວ່າ ບຸກຄົນ ແລະນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ສາມາດພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າ ແລະ ເພີ່ມປະໂຫຍກຄຳວ່າ “ຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ ທີ່ມີທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ຍົກເວັ້ນທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າທີ່ເກີດໂດຍມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ ລວມທັງສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມປະເພນີໃນປະເພດທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ” ໃສ່ໜ້າປະໂຫຍກຄໍາວ່າ ແຕ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດນຳ” ແລະ ເພີ່ມຄໍາວ່າ “ບໍ່ໃຫ້ຖົມ” ໃສ່ຫຼັງຄໍາວ່າ “ຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 49 ແລະ 130 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2019 ແລະ ເພື່ອໃຫ້ກົມກຽວມາດຕາ 10 ແລະ 11 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະມາດຕາອື່ນໆອີກ.

ຈາກນັ້ນ ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ເຈາະຈີ້ມ ແລະໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາໃນການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ 2 ສະບັບນີ້ , ໂດຍສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈາກເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ ໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດໃສ່ ແຕ່ລະຄໍາສັບ ແຕ່ລະມາດຕາ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ , ຮັດກຸມ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະຫລຸບສັງລວມການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະສະເໜີໃຫ້ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາດ້ວຍຄະແນນເຫັນດີສ່ວນຫລາຍ.

Loading...