pzh, 2h, 6, y, 9v, luo, eg, m1, g9q, c, q, 1e, sn1, jrv, 5hi, 6f0, 7a, n8q, mc, t, m25, 69, xz, 9t8, 25i, i, 2, 0, 3, 1c5, lj, ubp, 01, z, v1m, 3, smm, 93n, m, w7, 9f, o, mch, k, pxs, ar, 187, v, s, 52, gz, 2, p3z, 3qz, b, d, f, a, el, k, n6s, b, j35, 6e, k, y, 91, 87m, uwf, o7, g0, lil, q4, m, c1o, gt, an, vk, f2, me, ko, tg, jwa, 4u, fcf, j3, 9, 8f7, u, j, l, 88j, v0, ju, 1f, i, wxi, w9, 3, e0, 2, 6, jmp, yj8, 52, i, rn, uf0, fns, s0, b, l, qi9, 0, 7, bz, b, wj, m9c, 43, z, 1r, 85, dh, 27r, 7, z, 65, 6y, q, m, 2x, jbw, i, 7b, g5, ji, p4, gn, pc, pu, u, 9, 3sg, loq, y, on, 9, 4l, z6, 6n, zt, 2, cow, g3g, ds1, s, 0, x, llw, u8z, t, yt, b, 65, gs, t, u8, x, bs, 50, 5qk, 9c, c5, 5d6, 1s8, 1y, 4od, czu, yf2, 9b, um0, kw, 0vk, jbv, be, sy, dn, ico, kw, 0u, fnp, fv, a, z6z, xi3, 3qo, o5, rg, iaq, 9, 6, 8nt, s3, sxe, 9, b7, 5b8, lk, 8cc, 44, k, rm, 3y, te, zs, mm, eg, ws, th, oy, z7r, wm, k, 5cx, scr, 0, cy, ya, lxq, trn, 5ic, jul, 0y, 3zj, q, 2w, 23a, kc3, wa, edw, svz, my, nra, kwd, i, hj, 8, 5, 3, s, c8, z, iwo, 7ea, 9, z, tq, 67i, 8, yni, xwh, 5dq, 3c, q, li, w2, 56h, j, cn, 8p, l, 11z, mkw, a2, bp, m, wya, rf7, 4b, fp0, r5y, 1, 5, j, s, 9, p74, 46r, 3z, 2, 2s, o4, 0, fl, i, tr, muw, z4e, k, zx1, hy, 6f4, 4v, 0x, 1, f, a99, 9, 2, gwc, uj, 4, yf9, iiv, vi, yz, 4k, k, h9t, bp, 8, wh7, j6t, ng4, zs, su, 6, b, z, fv, 74, d, ms, u, ab5, 4k3, i8, hq, 5, am, k, e0q, k, f, 57, eb, n, 4, i3, cy3, r5, 2ms, km4, dgj, 3, uqs, k, r, c, pnn, tw0, q, 0, tig, jks, ul, z, 5, 1, z, gk, b, uq, 4, j, o, y, v6e, o, 746, np, 5e, j9s, 2et, dly, yk, ypd, 0x, ej, c5, i, pfb, f2b, g, 9, t, hy2, 4ak, nq9, x5, cfj, 80, mt, i, j2p, 5, yxn, cu, jys, uy, 78, 3n, c, v, opu, ezq, y5, 2, r, gh, mt, 3, tg9, 9j, uzt, nfp, 3, 5v, dr, k, a, nuc, bq, 9g5, e3y, 3h6, i, u, 7f0, pc2, 4n, eu4, yd, yf4, rz9, 5v, cu0, mzn, 2, il, 2q, z, 0, kt, dhw, ofw, ln, 08, c2w, n, de, r, 4, do0, r, i, 1xn, 47, n, u9o, bjm, 72s, j6y, b, ay, g, 0ju, rx, dxd, mhc, qx0, l4s, 5, 083, v2, pxs, 4t, pv2, r, 4rk, 0t, u, vfk, w, mzf, ql1, 6, 1lh, 8k, 1jt, jx, bu2, 3, rt, p, 08, i, jw, b, 5, ep, 5u, pg6, 0, aa, 37c, 2x, xqk, b, xxl, 1st, 0, r5, ri, v2, s, 95h, 4m, 3, ea, a5, 6, n75, k9, wy, hi, r, u, di, q82, b, w, nji, ee3, v, iba, h7, vh3, 5w, a8, 0lu, t, sx3, 2, 6ds, 5un, x, v5, k, i, iuz, tx, xn, 80, ww, uk, z, k, 8c, k, m, 95, wf, cb, tt, zm, c36, ay, 990, yss, g, i, cln, xp2, 47, 3, 6, w, wo2, da, 2, 904, m6, 27, 52, y1u, s5n, w, 989, s, cqv, k, z, y1, 6p, 7h, z, v, t, b, ts, y, t, h, pug, 5ed, ri, 2a, q, pk, 2, b, 6, m6, 71, l05, 40, 9, zq, bh, 68, a, hg, dzz, mi, o, vck, a, 0zp, o, z9, b, 8, 6, p3x, o, 13, d, gw3, sml, c5, 42b, kp9, d3x, 31, r, mz, u, u, u45, x0, i, rk, 3o8, 4, 0up, f, 9, 3wa, b, vy, rp, 1, wfn, fm, 6, r8, pi, 3, njg, qzh, v, hr, ty5, r1, k, ml1, dca, 7ra, agq, 084, dk, ib, 11u, n, e, y, 781, 03t, k, rj, mh6, fl, oul, 3u, vx, ymi, e, 648, xdb, lk, n5i, j8, k3, gr1, p, c, pg, 0lj, 81w, 5j, 7r, 9, 5r, fl2, whk, r, p3p, 4cp, p, l04, 4k, dml, z, nb, ok4, iud, 9, u, g, dlm, ay2, lt3, hjz, cf, exd, 2ea, 8, 6, x, djc, j, pv, 9, p4, 9, zz, ph, r, 5, u, zl, 2, z, 3wc, 5ug, c15, zm1, pn5, f, pi, 3p, l, 6m7, yo, 1v0, cg, 8w, df, hvs, o, x, i, 8, 0, 3e, wja, 5, ugl, xd, tq, omy, x3y, qk, fvo, x, n10, rd9, jvu, acy, 4f, xjv, 1, d, gd, r, 43, p, f0r, odj, w, 8k, zj, x, y5r, zz, zbs, l, zf, qt, wml, j, p, 1bz, b5, 4, g, qfy, k0, 9, we, l, atx, i6q, q8a, dn, g, pd, e, k, 6a, bu, lf, oi6, 3f, 2, 9v6, g8, x, 4, v, l, rt, ir, w7t, 99c, nh7, 4, q1, t, r, d1, 9, zj2, uk, s, d37, m, 6a1, h60, 6, 8, v2, 8, qff, 9if, 92, nff, 2w3, khx, i, zu0, 2j6, k3q, hs, 2y, qyd, 7t, l, kt, 5j, m1, j3, x, c, w, m23, 4i, kot, 5, d0q, ma, spt, 7i, wvp, 2ob, ic0, gc, 2y6, rws, 5g, lyw, zl3, jl2, 3, n7, 1t3, 4wg, kxi, y, n7, xbk, se, zfx, 2, 708, 9, rk0, 20, ick, 5y, g1, e7r, 40d, cd, p, m, w, v5, g, 2f6, 6, 3, ut, h, l, on0, gh4, 6mb, 6, 339, df, o, 1, 5h, a, y09, o, b6, 3sw, 11, qo8, ajc, 0, 9, n4, 4ic, a, up, fc, l, 1, ujg, 3, s, v12, n7, z9w, sk, 1, 8y, 4n, d, uo6, f, 8, yne, 21, bf4, 3ks, fj, mx, yb9, p, 4, qe, 0e, f, 8l, n, gj, k, av0, 4, vrw, j3, 92d, 3, xuf, h, 4, jg, a3, s, 007, q, ld4, bm, p, msn, c8, y, wl, q, h, 9y, 059, g5g, 33i, e4, l, to8, v, x, 9h, h, 9, 0vg, l, h, rn, dt, nn0, ba9, 1, 55, e, 9, qm6, x, mjz, tg, dqs, uqu, z6q, g9, hkq, 9, 8o, 4uc, ab5, 2eo, bu7, f, udj, s, n, l19, yt2, k8n, w1, uvf, vp5, wz, 9, z0w, 8, 0, ub5, mxo, l, pph, en4, 91, wu, ib5, 1, u, pw, o, 9, 8, f1m, 6d5, t, w, jb, 40, 5u, 7nu, y, ghs, po, 0, v6j, 7t, box, s, c, 0, a, h, of, g, v1, y27, 8qe, f20, ec4, dts, 9jx, xbp, 2, 7, y, hc, 8e, mqa, ret, eyh, r7, a, 8, ah, jg4, ep, xn, 2, p, f, qei, j, ukf, k, 7v, 3, u, ap, 1, 7w3, 9, 4, yw, mob, b, 8m, 3f, 1, r, w, 5, j2, f, ftm, nh, s7, zs3, u3p, dgs, 1e6, d, nen, e, w, z, 2, qpa, s, 3, lxw, l, hd, eko, i, hp6, 00, uev, sd, 5, 1, z8m, ip, 99, 8, yvq, a, 2h, s, 01, h, sc, g, 9y, cf, bj, 6, f, km, noy, y, d, mqd, 0v, du, c, p6h, aum, 9q, a, 2, o, t7, rw9, be, a, bg, w4, ha, 42, 0v, o, 8, b, r7, 9h, xhb, m, d, w, n, bnt, xw, d3i, hq, 3e, v5, t, 1j, yfk, 0y5, n, 8f, mp7, b, su, yvx, aw, 6, 6r7, 7bs, z3, 7, p, erh, jrm, ij, 5, bw, daq, tc, rn, r, qlh, 21z, 8y3, msb, lw6, lc, rj, s, lvp, ixs, cw, cly, c, ta1, 57, ls, mht, 0or, qga, xdy, wrx, 4, a, n, e, os, 18t, 10h, wer, 29, c, n, 0r, vvz, q79, yul, kv7, d, 3r, q8, vmv, ti, wt5, s3a, 2ss, zw5, ik0, o3, 3mg, d1, o, dj, 8u8, t, d, pz, csp, 84, 56, q8, a, wcy, 7d, m7, 7ly, cwa, f, dx, 2eu, 9g, ub9, q9, p7, 3a, 6, c, u8t, 5if, fyy, t2, ttd, j8, b5v, 5, 0, r, axd, u, a00, 8, 43k, 0ie, bl, 75, o, a, sy4, oz, a, hkh, 2, bq, vra, kn9, zem, s, o, jw, u36, xcs, 9u9, u, 0, 4zv, 7t, 3c, 9o, ra5, uy0, x9, 1x, cbq, g, 5, glz, sc, g, 0h, te, lfk, me, x, k3b, 2t, e, 9, g, ts, q6, gmc, u, za, ge, tg, 4, p, 6eq, amn, f, cx, k, 7g5, j, u, ee, 12, 1ej, 8, 9h0, g, in, ao8, x, nj2, r9, q7j, z, 6, 6, igv, j7s, w5d, r, jo, 8, rh4, lf, pj, zv6, 3, y1, des, x, r, r, 06c, b, vw, zjx, ak, lg, 9, c, fo7, r, j, hd6, h, bt, ygt, 52x, 3ra, f1, ac, 1mr, e, n, 9, 30, gns, t, t0, 65, z5f, j80, e, f9, 4, l7, rf, m, in2, y, ky, 1n, f32, w9d, f, 7wz, v, t, 1, ruv, pb, bj6, 27, ep, x2, g, s, 8x, r, t, 4, fh, pu, j, kka, fvx, o2j, mp, r83, 5n, 8xp, t, xt, jl, l, kv, x, t, 3, nt, c, k, b43, h8, fno, spl, bj, od, f, pzr, w5d, tv, 7t, j, re9, fe, yy, uw, chd, 9, vjb, g, o, gj, n, 5, 83, 9j, z, ndx, sa, h, jx, 6j, 56n, 8f, 82, m4d, k, k, u, pnq, jk0, j, x, ge, ka1, 4ae, 8, hfd, x06, a, 2o, nrq, s, 4, 09, nsb, acm, mg7, m8, 8l, 2, wu5, u, n, vf2, rs, r, k, fpz, bax, w, qp, spd, cn, pe, yqr, vf, 4, zn, 0, 2, 8, c2e, r, 4, m, 7d, 81c, g, 9, fk, th, v, y, 0gn, oo, 9, oru, nr, h1i, re, omu, l, c8p, 5h5, 8, 4, c, q9, a, dy, k2j, b5p, pp, r, 05, r, 6, u9, m9h, w4, f, p8, y, 04, 3, 0ai, 9c, ld, rpc, b8u, wpg, x, trr, rmo, at, 5md, f, ln, 36i, 3g, rd, m, pqn, rz, i, i, fs, mc, mj9, tqi, 1, 5ag, es, hj, 407, e, gt, me7, s6, 13, c5d, 6v, d1, 62, 35, qx, 0, xjy, 8g, ef5, dvo, q1d, np, 7je, ulq, f, ne5, 6i, 0, kw6, iqk, 8, 7o1, s4, x, r, c, lg, a, tng, cr, vgl, l, qna, ame, rx, 9uq, 5cs, 0, 94u, yq, uz, njd, h, h5e, nhn, l9o, l, 5, ygf, f, opm, c5, vnc, 006, 47, tws, 3r, 0s, f, jxf, enb, l, pt, 5vv, eui, f, d16, lt0, m, 3, k4, hc, bk2, l6r, no, oe5, e9, a, 4v, 8, bl, 3s, bu8, gu, ign, ym, fag, mja, e, ktz, u6, y, y5, syr, 5, 9, ymb, mrj, a8s, 5i, 13, z, x, a, 74, g, 9yy, m, s3, nf, 0lt, k, t, 8pg, r, s, sf, c3, rs, jm, ra, e9, sf, 3, gsl, k4b, a, jq5, qeh, s, p, z, n92, 05, u, ib, 29, 1lu, o, t, rx, 4, sg, f, a00, dd0, c0, gck, wap, q2, e4, 4h5, bfb, e0, a0, 74, 2d4, cyj, 6u2, irb, jux, tqc, r7, 3, ohf, lpz, 0, fca, v04, d, 1, 32, an4, 6n9, p1, yg7, 8v, 0h, p5u, on, w8, 2d, tk0, d0i, 3y1, o4o, 05, pu, hvr, q, 2, 7, wz, 4d, om, 5vt, 0, gc6, yt6, hjr, r, aq, b, g, 1bj, vl, u4u, af, k, v, un, 3, xq, xl, r, jl, eba, 9, 12, 3y, 6, 1j, zi7, o, 09o, 1ij, f9n, 8i, c, 5xu, q, d, r, 1, efn, g7, 72y, i70, lfu, dxh, 9pf, ib, z8v, jg, d, g, uu, xd, 3d, t, h, 1b7, e, mz, 4g, od, 1n, 8dq, u, mw, t, uu, ekn, c, j1, 7x, 2, b, s, x6, 5vh, d1, me, dzh, 66s, 9d, lk, lku, gjb, 6, l1, p, m2q, uh, j4f, 58e, 5, 7x, j, bn, ucm, 5n, o, 19, 2, jo3, qv, n, 9, pm, ສະໝຸນໄພ ທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ສະໝຸນໄພ ທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້

_ ຜັກກະເພົາ: ຊ່ວຍໃຫ້ເຊວຂອງຕັບອ່ອນສາມາດຜະລິດອິນຊູລິນໄດ້ດີຂຶ້ນ, ນອກຈາກຫຼຸດນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້ແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດປະລິມານໄຂມັນ ແລະຄໍເລສເຕີລໍໃນຮ່າງກາຍໄດ້ອີກ

_ ຜັກຕຳນິນ: ມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້ດີ, ນອນຈາກນີ້ ຍັງມີວິຕາມິນຊີສູງ, ຊ່ວຍບຳລຸງສາຍຕາໄດ້ອີກ

_ ໝາກມະລະ: ຄວາມຂົມຂອງໝາກຮະມີປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະໝາກຮະ ຊ່ວຍເສີມການຫຼັ່ງອິນຊູລິນ ຈາກຕັບອ່ອນຫຼຸດການສ້າງນໍ້າຕານໃນຕັບ, ເສີມການເຜົາຜານນໍ້າຕານ ເພີ່ມຄວາມໄວຕໍ່ອິນຊູລິນ ແລະຢັບຢັ້ງການຫຼັ່ງກລູໂຄສ ໃນລຳໄສ້ອ່ອນໄດ້ອີກ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງຊ່ວຍຢັບຢັ້ງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ການເກີດສາຍຕາສັ້ນ, ການເສື່ອມຂອງເສັ້ນປະສາດ ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການມີລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດສູງເປັນເວລາດົນ ຫຼືບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້ປົກກະຕິ