ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ສັບພະຄຸນທາງຢາ ຂອງຜັກຂະແຍງ

ຜັກຂະແຍງໝົດທັງຕົ້ນສາມາດຕ້ານມະເຮັງ, ເຮັດໃຫ້ຈະເລີນອາຫານຫຼຸດການເບື່ອອາຫານປ້ອງກັນເສັ້ນເລືອດຕີບ ແລະ ໄຂ້ຮ້ອນໃນ, ຫຼຸດໄຂ້ໃຊ້ເປັນ ຢາຂັບລົມ ແລະ ເປັນຢາລະບາຍທ້ອງແກ້ອາການຄັນ ຂີ້ຫິດຂີ້ກາກ ແລະ ຝີໜອງ, ແກ້ອາການບວມໃຄ່, ແກ້ພິດງູແກ້ພິດເບື່ອອາຫານຊ່ວຍຂັບນໍ້ານົມຂອງແມ່ຍິງ, ແກ້ນໍ້ານົມແມ່ທີ່ມີລົດສົ້ມ.

ວິທີການນຳໃຊ້: ຕ້ານມະເຮັງເຮັດໃຫ້ຈະເລີນ ອາຫານປ້ອງກັນເສັ້ນເລືອດຕີບຕັນ ແລະໄຂ້ຮ້ອນໃນ, ຫຼຸດອາການໄຂ້, ເປັນຢາຂັບລົມ ແລະຢາລະບາຍ ທ້ອງ, ແກ້ອາການໃຄ່ບວມແກ້ພິດເບື່ອອາຫານ, ຊ່ວຍ ຂັບນໍ້ານົມໃນແມ່ຍິງ, ແກ້ນໍ້ານົມສົ້ມໃຫ້ນຳເອົາຜັກ ຂະແຍງສົດໆປະມານ 15-30 ກຣາມນຳມາຕົ້ມກັບ ນໍ້າດື່ມ ຫຼື ຮັບປະທານ, ແກ້ພິດງູ ນຳຕົ້ນສົດປະມານ 15 ກຣາມ ຕຳໃຫ້ມຸ່ນໆປະສົມກັບຕົ້ນຟ້າທະລາຍ ໂຈນສົດປະມານ 30 ກຣາມນຳໄປປະສົມກັບນໍ້າ ສົ້ມສາຍຊູໃນປະລິມານສົມຄວນ ແລ້ວຄັ້ນເອົານໍ້າດື່ມ ສ່ວນກາກທີ່ເຫຼືອໃຫ້ເອົາມາພອກຮອບໆບໍລິເວນ ບາດແຜ ແຕ່ຢ່າຟອກເທິງບ່ອນທີ່ຖືກກັດ, ແກ້ອາການ ຄັນຂີ້ຫິດຂີ້ກາກ ແລະ ຝີໜອງໃຫ້ນຳຕົ້ນສົດມາຕົ້ມກັບ ນໍ້າໃຊ້ລ້າງບໍລິເວນທີ່ເປັນຕຸ່ມ ຫຼື ຄັ້ນເອົານໍ້າຈາກຕົ້ນ ສົດໆມາທາ ແລະ ຕຳພອກບໍລິເວນທີ່ເປັນກໍໄດ້.