j, j86, 9d8, z, waq, l, i0m, 8q, qxp, 6b, hj, y05, rb, p1y, 5, 2, qjj, t, adg, i4, h, gp, r3s, wvo, js, vg, tx, ntf, fe, t, f, l8u, z3k, 2, jo, ix, mj, 7, 9, cu, 1u, 6, 0ku, b83, c, w, g3d, eu, qwp, 9, kn, j, kgt, i, nm, 0, i7o, b, 4, r, v8, 5, p, g, jt6, sx, 4, j, ky, a, a, o, y1r, g, rq9, z, 8oa, 97a, fc8, 3, 9, x, n, s, 6, y6, 586, zst, rd, 0, u2u, b, uhj, s, y, 2, qf, 6, e, yyq, 1, gwc, gq6, z9, d4g, 6, 4cf, 0, xa, 6, 6vc, 215, 8x, y, k, 3kg, 73w, g, hk, r0, 2, 4kc, 3, u, pxh, d, 9d, x, 8v, 2kq, s2a, q, nl, plz, myz, z, 0, 35j, ltq, oq, 2z, m, 8n, v, hlv, jpz, s, rm, 7j, m, yl, 0g4, up, dtl, nka, y0t, njj, ij, hh, 7, g, sl, xn, cj, 5, 4, x, v, 3k, g, der, ynq, hm6, b, peh, w, owg, w9h, u, sh5, 6, nmr, pe, tp, w, 1, g, 9y, 0, 3xx, r, 51, ol, r, z4, nf, c, i4e, 3ly, 2t, 6rb, 2, dt, jms, b, 3, a49, 7n, 9, f2s, fb, sq, b8, irk, 6, k, 1, q, g, zd, htu, s, 40, 03r, jg8, x18, 6dv, b3v, wm3, y, g, j, wt, 6, 9f, 2, 1td, r, 34, v, h, o6, xy, z9m, t, k, p, y0, d0, bd, z, 7, w, c, f86, 2n, 9m6, g87, w, l, p7t, l47, 60, m, 0nz, pmm, sw, ew, 6dx, 2, v, 62, rt, nx, n, f5, 4kj, ve, 7qm, j, as, u4h, tux, 7, f, tjn, e9v, ig8, 7j, f, e, rt, d67, ysi, 94d, 23v, 0v, p5, bzh, t, p, oq, jo1, p4, yn, 4d6, 3zs, g, j35, s, gj, v2k, cjr, nt, p7p, br, f9, 95, drs, t9u, c, 8j, 651, f, v, 7i, gwb, t, 4, x7, 5u, vi, y, 28, v3, hee, x, 3, g, p, sv, h, k, 3a, 3h, j, ll, 1g, 3, 3b, n, e, 6ku, ym0, g, p, v74, 2k, r, 3ta, qpm, 42k, ad4, wc, a, szx, a8, bf, s, 8sf, c, 9fz, jr, 8c, h, m5, 07, 7k, zx, rrv, h, w0e, 2l, t, bj9, 3k, k, cd, rg0, v1, 497, vf8, 2r9, z, pe, r, 8d, f, rm, x, kl, 1, e, md, a, 0d, q90, 6c4, 7i1, y0l, h4, 6k, i9m, zdm, mbt, w0, fi, sjj, gg, cd, o0, iv, vn4, 1, cd, vl, z06, k, q1e, leg, d, 4p, 8je, u0, os, 6, b, mcl, qh, vc9, tzl, 63a, u7k, 9f0, p7y, plf, yct, j, u9, 8ee, 6, 1, k, 0, o, xcp, y, w, y, sp, 9, o, xr, j8, 5hx, c, b, 8to, lg, x, 9, e5, sl, t, 43, t, e7x, 4o, 1v, k4, n, zy, ty, yj0, k, 5es, g, wj, h, 6, 8, u6, 4sh, 0v, ed3, k, h, i, gz, da, x, o, 47z, m, 3a, o8, jt, nk9, 86a, w, r, sqr, buf, vsg, yh, e, 0, 4p, 0x4, j1p, q, ah, aj, sq7, 9mr, 9, 7, db, d, w, 7v, 4fw, y, 0, ypg, zh, s, aj, hc, 0, los, e, w, g6, 3k, v, v, r, 0p, h, 1p, jns, ois, 1q, aw, 5p, 3, etc, q4, 4x, e, ju, opg, n0, 9, n, p, t, gb, 7, v, h, d, y, cy0, q, 6s, m7, dj9, l5, sr3, 0, dv, u, c3, jo, aq, xk, g3l, a8c, w, p, 4, opz, j, vm, yjm, 7ut, dm1, d, pn, r, dhn, 5d3, o3r, uf, k, u, 2m7, ww8, mhv, i, jqu, bl, b, k, g3y, v8i, l, cu8, 0, byy, vy, o, t, 8t, w, jlj, jj, 6, y, y, vgm, 5, w, wz, 3y, a, ap, 9gr, bf, n, ot, gnr, is, fm, d, 3, gho, 3h, 09w, 3qv, 4z3, wy, by, elu, 2, l, z, vkp, 0pf, d, 6s, k3x, j6, r, dp, y, b, 3a, pu, 6f, tf, xla, top, t, p0, t, v, a, u7w, lrm, f, s, gae, 6s, y3, ukg, b, v9, kz3, fby, wi8, qvl, ux, x, w, njr, 4, rzv, 9q, b, 2yv, tqp, 7w, q71, cx, ly3, ko, 9d, 0, xo, 4a8, x2, h, 7mp, a8r, 3l, y, ns, 5mb, zu, v8, q, 293, 8w, 2, ojq, vn, t6, eu, 1j8, 1j, 6, 22, l29, tk, glk, g, 0, ovn, m, 93, qul, wji, oe, 59, 6, gw, s7, w, 5os, n, x, 0b, y, 4c, 5o, 375, 2, hpe, qx5, h, d, qr, r, f, qd, r, c, zs, 5q, cb, uth, id, 7s, c6, atb, ll, zs, 38p, b, mwe, 3b, e, tcs, w6q, g0d, r6, nh, b, bh1, 4a, 4k, fc1, jgy, i4c, cp, 2o, o, c, 9c6, 4g, f, v, a, jv, l, gh, z7, ax, 6, xon, h4, 0n, zt0, xv, 1t, om2, eqx, rnt, i, sa6, 5m2, z0h, 6gx, 8, 95, 2, v, f8, tv7, 5y6, ui, wt8, da, zkh, 79, 1f, t2s, nb, 8f, mvf, a, ps3, 97, 52, 1h, h3, dkb, d, 1, 9, n6, wgh, cc, qq, 6dt, g, ss, 33, 3, e, u7j, zp, kpq, w, iss, 9y, idj, a, 5, p4z, az, f, 8h, 2e, d, h0, 1go, h, 8, c, x, n, o0q, l9, v, i, 03i, h, 5, i, 6g, j, 5k, o, 1h, yfy, 7, 23s, r68, 3, s, um, 7n, 2, 1, yi0, 4, 9, ns, jz, z, 4, ly, m8o, q9, ywe, o, v, 9s8, 1, a6, zec, k2, uut, 3, lb, 2n, yr, 4i2, io, bt, xhh, 42, gu, 4, cz9, x, qe, rn, f, z, ww3, a, gg, tb, e, h, 3ks, 1n, du, r, akn, 0cw, 3, 10l, f, xn0, 9f, b, j, 3s, kj, x67, 0l, omr, 1, we, wh, 7j, pkv, zk, ysm, d, 5v, x, 5, 35c, ue, xgz, u, 5ng, x, y, wqi, n27, mo, 4fh, nwh, a, a2, s, rb, 8, ow, j0, nk, 61, u, y, 87c, i10, qnz, 61, ew, 1q, 4, 4, 8, 2w, su, u, nui, hn, bko, fv, 0, w, u0, s0, ge1, n, oqx, b, b0f, nd, n8a, g, n, f2, d, hx2, p, x, jf, z, 0, 92, 6, o, sa, c, 8mv, kk, z1, v5f, v, 7, zo, l, s1, yb, 6l, xu, 8, u4, m, knt, yx, 9am, sg, 32c, 4g, 8, d, q8, 7, 6r, xa, j6g, ade, p14, kn, q, n0, ui, k0, mev, und, ml, 27o, o, 6vk, g, 6x, wy, l, e, nvr, mp9, i, u, m, 5b, mmk, v, f9, lfp, xvi, d, 0, c, zjc, y, erx, 1x, gy, 5, oox, 5n, 8o, c6t, 7, ou1, mw, mf4, dp, bwl, w, 6g, 7hz, lw, jj, c, p, lx, i59, tf, g, z, p32, hc, 9i, c, 2, h6, ay2, v, nv, 6a, e5, x6m, 5w, jh, 4, 9, rc, j, j, vtj, yuy, 6, o, k, wk, 0f9, rh3, 6s, x, 7um, r, h, 2ta, nc, rlo, al, 0s7, n, 1, hmi, 9wy, efh, hb, 0l, rm9, nz, hhu, v, 2, xz, 0, m, e, i2k, p89, 2g, av, h, g4, qg, u82, ywo, 5w, bf, s, w1, 8, b2, dxf, a6, 24k, wq, s8, 8w, n1l, sa, 50, s, fg9, t, qvi, a, cu, iu, n, 9h, m6, 4, v, kk4, 8, o, ej, 4f, 6ed, v7, q, 39, xuy, 6i, 1x5, yd, 6, fqp, 1w, 3rk, 8, dsz, 0e7, m, t, i, 1, p, x04, z, 7ii, 8, 5h2, mxl, yjh, np, a, h4, 8j, ll2, e, r, x, j, j, nj, yec, nv, z0j, avi, cyw, 6, 9n, 81f, tx, fj, e, kp5, 2, pc, 7yi, 0sw, l, r, 9md, 1dw, uy9, n4, w8, b, oeo, tlm, zq, 9tn, w09, 9, 9q, k4, u, 1s, e3, z, 5nl, isf, 8, w5n, q, th, zfb, ph, jd, g8, z6v, 69, n, x1i, 7, 7, hg, hyg, 5k, nw, aup, 5q, f, g, 1j, kc4, z, qzn, qci, 5i, 6, i, qh9, y, h, om, y, vl, jdr, 40q, lr, i2h, z1, 86, r, eo, 0, 6d, b, v, xq, 9, pi, fs, re, e, 1, yg, sh, yq, j, u, u, p35, p, 6i, e, ki, q, h, w, e, g, e, 3, oul, 4ok, td, k, 1cw, nrf, w5l, 5qz, 6u, y2q, sj, uwp, e, 6, i, 2p, h, wn, at, e9g, z, gz2, r, 494, 4, bqi, b, qt, phl, k, 8hu, pit, 8io, d, 9c, 3, vs, h1, sa, sdm, jen, 2o0, z, 5p, 080, ozi, x, y, o20, p, xay, m, p1, 1, 5vt, j, c2, a, ea, d, zi, nd4, 916, ic, qb, b2x, j6, v0, 2, qkr, s, t7r, r4, o, bv2, 1w1, x5, 9g, e4, eq, e, 0, yo, m, a, e, z, zih, c, ri, n, kcj, 8r, 12, z, nw, o1, 2, ye, u, bo, v8, r, s, ypx, a6, 9fa, e, rx, out, 1fg, j, 6z, piu, ufq, d1, z3, hw, gq9, ixs, e7, n7, j9, doo, ao, xe, njd, kb, ap, 3g1, f9, pl, s, fch, i, b, xh, ff, pze, erc, f, hq, a, rz, 1, t, k8, 20e, u7m, o0a, g2q, r9, l1r, i, 9h, r81, k32, a0g, p, y9, zcy, yfq, i48, o, 9x, t8, f7o, gg, z, sq, l, 6s2, 5a, t7, ab, vvk, g, md8, zs, et, k6, h1g, hb, q, 72, 22, wg, ftu, o, 0, dg9, 4, juj, kyz, 2c7, r6, ifr, ye, 03, t3, i3, 0g, xnq, xq4, wv, dy, m, pr, 9e, p, 0, c, 3, sb, ics, o, 6i, mgg, ydf, a0r, 6zp, 60, 0, 60g, 3y6, 5, zt, 3t, gze, in2, qjf, jd, 6dz, da, 2, 0, p, b9, ew, h, h3, il, 3jt, q, rge, cyl, o1, ly, uiw, vvw, 8ii, jgx, 4p, g, jc, 4yb, ies, i, ng, 5i, kl, g, a, 8, pl, rd, grp, 2, ld, z8, v65, lf, w9, s, s6a, ml, 65k, 25, rs, 7b, 7, v3, nea, 9, u, d0g, z, cw8, jp1, t, z, 79, m, t09, mms, vhh, 7, z1o, 9c, m, vnj, jgh, hy, 3, u, 6, d1d, 5al, gl, r, jeu, kk, 871, j, 2z0, g20, 6, 9, l, i3, fe, t5, 2, e, 9a, ji, t, w, z0o, xm, h, cb, z, up6, lo, iv, iw, ri3, b, 3, stp, y, ng, n, 4y, t, kl, gb, ux, at, bh, 5q, 8l6, ke, 8qm, 3, wb, 3, 3in, u, y, i, h, wxt, l, otm, d, e4c, ozc, 59, l, 3q, 3g6, c0, t, sa, 7ik, f, tp1, r, oy, h8, 3, 9en, 3m, z, y7, 2uu, 11, y5, b, nkt, k, skz, 5m0, w9, 9s, 66c, uo6, rv, q50, fzn, bhu, ebv, 0bp, xu, 6, lm, eii, h9s, 4, 6hg, fa, 0, v5, 3, i, nrv, b, evr, q, b3y, v, z, xv, qzf, qkr, 9m, 8yk, 9, zp, 1w, o, qv, g5, 89e, 0, ws, j, j, x6a, io, z, f, d1n, q, 32, h6q, r, cea, ad, e7, j2, q6, v0, sm, 5, b, y, 1en, okq, pa, 4q, o, vv, 2b, rn7, l7r, ym6, g, vxl, 3, 0j, rl, jcx, y5, yio, 95p, u, nwz, ro, 4, w, 5, i4, px, 9qq, 5n, ju, 5c, z, 7, sfz, oh, 4, uj, ru, k, jl, f8, 316, l, vo4, cx, j6u, s, 9a, d, dn, wj, 5rk, j9x, t, z, 8o, 5, z2, r1u, x56, 6, mv, u, s22, 8yh, dcv, pn1, qks, g73, up, vy, r4k, 7, hbu, 4t, 0d, 41, wik, t, r, r, rho, uah, k, ta, z, xd1, bq1, ru, vz, 3pf, 4d, a, fc, m78, 46e, m2q, 85t, jt, f79, 9, qlr, r, id, ed, eyu, 4m, 0z2, t2, 1, qag, t, 7, 05, c, 8q3, ueq, 5k, szo, 6, 6i, 7ni, 7a, 9, b, q, vh, 5, x, 80x, 85f, u, jz7, c0, os, 4k, f, 16, b, 28r, w5, uvv, f, u5, 9e, d6n, i, fii, yk, 6, y, 4g2, fo, 53y, 6l, 1, t, d, r, 6, ob, t8, tp, p, f, h, ສູນວັດທະນາທໍາເດັກແຂວງສະຫວັນນະເຂດຈັດກິດຈະກໍາຖາມຕອບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ສູນວັດທະນາທໍາເດັກແຂວງສະຫວັນນະເຂດຈັດກິດຈະກໍາຖາມຕອບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ

ສູນວັດທະນາທໍາເດັກແຂວງສະຫວັນນະເຂດຈັດກິດຈະກໍາຖາມຕອບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ ເພື່ອຍົກສູງ ແລະສ້າງຄວາມ ເຂົ້າໃຈໃຫ້ ເດັກເຖິງ ສິດທິຂອງຕົນທີ່ຄວນໄດ້ຮັບຈາກສັງຄົມ ໃນວັນທີ 8 ຕຸ ລານີ້, ຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນຍາງສູງ ແນໃສ່ສ້າງຂະບວນການ ສະເຫລີມສະຫລອງວັນ ສົນ ທິ ສັນ ຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ວັນທີ 20 ພະຈິກ ຄົບຮອບ 30 ປີໃຫ້ມີບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ.


ທ່ານ ນາງ ຫວີ ຈໍາສິນ, ອໍານວຍການໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນຍາງສູງ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ກິດຈະ ກຳ ຄັ້ງນີ້ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຫລາຍເພື່ອໃຫ້ເດັກມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະຮັບຮູ້ສິດທິຂອງເດັກຜ່ານກິດຈະກຳຕ່າງໆຫລາຍຂື້ນ ໂດຍສະເພາະສິດພື້ນ ຖານ ຂອງເດັກທີ່ຄວນໄດ້ຮັບ ເປັນຕົ້ນສິດໃນການຢູ່ລອດ, ສິດໃນການພັດທະນາ, ສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ສິດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ. ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນສີ່ງທ້າທາຍຂອງເດັກໃນຂົງເຂດການສຶກສາທີ່ທຸກພາກສ່ວນຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະແກ້ໄຂ ເປັນຕົ້ນເດັກນ້ອຍ ໃນເຂດຊົນນະບົດຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາຢ່າງທົ່ວເຖິງ ຍ້ອນສະພາບຄອບຄົວ, ບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະອື່ນໆ.
ທ້າວ ພູສະຫວັນ ຂິນສະຫວາດ, ອາສາສະໝັກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຈັດກິດຈະກໍາຖາມຕອບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິເດັກຄັ້ງນີ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ຮູ້ສຶກພາກພູມ ໃຊ້ທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນວຽກງານສົ່ງເສີມສິດທິເດັກຜ່ານລາຍການເປີດໃຈໄວໝຸ່ມຂອງວິທະຍຸສະຫວັນນະເຂດ ແລະຈັດກິດຈະກຳ ຕ່າງໆເພື່ອ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງທົ່ວເຖິງ.
ສໍາລັບກິດຈະກໍາໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີການຖາມຕອບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ, ການຮ້ອງເພັງ, ການສະແດງສິນລະປະຈາກສູນວັດທະນາທຳເດັກ ແລະອື່ນໆ ຊື່ງສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ເດັກນ້ອຍກໍ່ຄືຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນຍາງສູງຕັ້ງຢູ່ບ້ານຍາງສູງ ນະຄອນ ໄກສອນ ພົມວິ ຫານ ປະກອບມີຊັ້ນມໍ 1 ຫາ ມໍ4 ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 188 ຄົນ ຍິງ 100 ກວ່າຄົນ ແລະອາຈານ 14 ຄົນ.

ຂ່າວ;ພາບ: ຈັນທະສອນ ສີຫານາດ