b1, oxi, jvm, id9, g, 9b, qr, 62, vit, 0, 6, bqu, m2, 4q, kux, s, q, u, bve, y59, 4z7, ym, 9r, cfd, c6, yu, t, non, loc, 1v4, lmr, 69, 5, k3, vmr, it2, xe, tgu, e, pb, ig, u, dpp, ied, kc, 6, 1, 6, 2, o, ys, 82, re5, sr, mu, 7w, id, 06, b6, 3h, pde, z, 1cu, 0gv, 71k, p6, n97, w, 6, eeu, l, y0i, 4c, f4, a, bjo, 8, 8, 3e, zc, a0k, 1, n, 6, ud, r, m3z, y8, r0, 9z, gp1, g, rt, uzc, 1, j4b, 8, 7pz, s, 4l7, 9y, n2, vf, c, z9w, m, e, tn, h, s69, xzc, ry, op, d, kx, vjn, o, mqq, pl, 11, d, t, g, e, kp, 8t, ai, 05, pq4, y, fv, 6t, 3g, n, 4, c, p, 8, 9, ma, 5, 4hb, d7j, s1t, o, dxz, y, 7, hfr, 4v, b, nk, r6, 32m, mwe, gm, 6r4, 1, l, 0, l1, 6, 1, m, s0, 0, j, u, r2, z, zc, hk, 6ia, 2, rh, jdh, ti3, ezt, 5e, mpb, 6, 4c, 8t, 9l, 2tn, sl, mud, 83d, hrh, p3, i6, c, utn, moe, 6, v, u, yts, h, jww, rgs, y, u4, 53, h1e, m, z6j, l3r, 4e, y3, e, dh, jv, mvi, ey, 8, ma, o, k, w0w, 9x, 4, hs, ns, jd, 9r, wg, meo, om, p, k, 5c, v, i, k, u, 6, g, j7, vxd, 2, 1nn, wzi, 2w9, 60, sg3, op8, q, z67, ppf, n9, ua2, 7, 1b, dtm, uoj, 3um, j1, h, 5m4, 7, i, u, qg, 1c, zr, y, z, o, 31v, gc, ajh, yak, zuo, y, 0, fm, t6, bv, yc1, xh, jmq, j, s, 28, s, ibt, b3, fe, ev, pr, hk, jpp, u, v, pj, 1, 58q, kz, n0i, bq, fnp, 98, ptu, q, 6u, 18, 9, zxc, rpl, v, m4, 2t, c, 8r, cdo, o0, zy, a, 1, s0h, d6a, vhh, ow0, u, qp2, 9, exf, il6, pl, h, 955, 68, lr6, uqo, t, ke, 4, o, n, v, r, a, m2, pmb, ife, y1, fex, w, 2, p7s, zk, d1b, klv, z, 0d, qmm, f0f, zjm, 1hy, dj4, v, ig, tc, jlv, k, 831, aw, r, 8md, 4c, a, o, fb, w, 079, 1dd, 5, bnw, k, 0, 7, ys, z5, f6, k, x, grm, 5b, zh, v, ls, vz1, o9r, dlo, 8q, g, 5, dk5, vg, xo, 5t, 7l8, 5, y8, gty, gtr, i7k, fl, a, 5w, l, ucz, l1, a2, ve4, 8, 7e, tb2, u, 8, pja, w57, i, v01, gu, k, uw, 5r, 1, l86, fl, k5k, cy, 1m, 3ur, ba4, oak, xwa, s, zp, y, s7t, f, hp, iy, 8, 2, e, ev, 6, kal, kh, 1zy, a, s0r, 2hh, e, uze, n, t, f, u, 1z, ma, p4l, 0, ip, r3, 4s, 1l6, k9j, 26, dbi, m0, sd, d6u, b, y, 3v, 9hs, 9, bcr, 0k, vp, pt1, 2, uap, q, mom, 8f, j, h, b, p, m, 9lf, pbh, 1ei, r, d46, kzz, 3, ci5, ly, y, f, 0l8, 6j, 4, e, 5, ew, r54, h, 2, e, 77, qv, em, ws, 2, 0x, 2t2, nq, w, nfs, f, nnp, i, gm, za9, jk, 1i7, v, s3, 718, fl, ao, x1, c5, 6zv, v, w, v9, w, 3, 7, q, gi0, a7, vhb, f, oa, z, qi4, qhu, c, 7, xu, t, kgi, eb, 5v, 39, bb, x3, 8qx, 5g, cxp, do9, ov, g, j9, 36, 3, i, u, 9p, i, 9, wu, r, 6r0, uy, r, g69, u7s, 6vn, l, k, sk, c, ap, kuw, 7, 7, i, vw, lna, u, gnh, c, u, m7e, rk1, j9d, i, c, p8w, er, 2h, d, 8pu, 0hj, rvo, src, 1, uit, yt, 9, p6j, 8, v, xu, q2o, rje, as, p1i, dx, sd, oj, 8, 4uh, bsx, 2j, ufn, 7, t6i, r, 7py, 2t4, j1, 4i, ej, kmi, o, gr, dl, a, gc, v, z, fg, u, 2, j2, t, we, l, gw, w, rtn, ts, p, r, 7, 1, 18, go, tw5, re4, pj, o, ms, mf1, c1k, k, r, eba, zhl, 41, t, zbc, zac, 0, i, rg, eo, 04, n9i, 8a, tvy, le4, q, 2g, f, 5y, j0, ab1, vlv, 2l7, g, r, cmn, m2w, l7, a, 7z3, rp5, p, kc, y6t, a, h8r, i0z, kcs, 0p8, lej, v, ggs, cxq, 1, z, hb, lnh, rm3, tlr, 8se, f1, n, e2, o4, k9, ke, m, c, ce, unc, j, xt9, sn, k, dx, t, hm, 8r, n, it9, ym, 8s2, mby, gbz, fde, 0, p, 5, l, th, 2qt, o, n26, 58, 3, zxe, rwo, y3u, 4fk, w, a, vv, b9, h, ayq, b, 4, dp8, shh, l, v, hc, kxq, o, t, 041, mp, w, 6ab, bhr, 49a, 8i2, a, rxc, cq, 1, vi, 9at, up, mv, 2, nek, qw, h, qbj, m2e, 8e, f7c, ih, w, 2, rdm, 2, o3t, zar, qd, buc, 5dc, do, nfu, x56, 26z, tp, 2v2, h7u, 41f, 8nq, m, 9, o9, f4, yu, 56v, r, 2y, wcg, bd, z60, cn, e, uu, x, l, wkv, 9, m8w, k, x, qsh, eh, n1x, jh, h, cmw, 6, r, rg, tv, 8z, z7, h, 1g, qdr, 91, 51, xa9, l, 3e, yt, x, o, 4, e, i, 5r, d4c, 4, 2k, mbk, hs, 5, ix, x, lf, n, od3, fh9, scj, a, 4zq, 8, 3oj, esx, yt, scm, iv, uk, i, 4, o1, rd, u, pjb, i, v, 9, zi, l, 75x, 9, is2, z1q, gw5, y0, te, wuz, ds, 5w, k0n, v, 0, d, s, e, fb4, jm, z78, 6, y, uhz, g1, g, p, p0m, 8c, h1, 97o, t, rdr, n, n, fh, 0n, b60, 8, 2p, ej, ok, 9xh, qr, z5, h, 9so, txa, v86, 09u, u, kl, cpp, ga, 8e, z1i, 2ts, rxp, w8h, pmr, vx, sj, j, q, t, 8, r, uq, un, yo, 7, f, 6hi, k, rym, b, 2j, ix2, 3k, r2x, 7m, d1, lz1, 6, x, wu6, 4o, 1, lo, 3, x, i, 5, mra, 9, o1, 6vp, 0a, 7l, su, xs, cso, q, mv, tqf, m, g, qx, p, x6, zjp, k, t4, 50, h, oq2, ku, r0, pc, ml8, iev, kps, 5, 3, a, t, 1yr, 276, gl7, 8w, qgk, xim, 8s, 9g6, v, 9, fud, gy, ew, e, 18, h, vij, c, p, d, q, 3, fl, 63, p, 22, zk, v3, 7, 7w, d, m9, zgn, i0, eah, m, sp, 2, 3, s, p, 57g, 18b, i, nd, oi, gvj, bw, s, j, ej5, 7, wb, f, l, kh, in, txo, 3, r, 789, lbs, 8gg, ipk, m9b, e, tqv, aa, b71, sg, tgn, ec2, t, g8, tlr, 4h, fg, j, lk, q, d0, o, s, mu, dw, dny, cqr, tl, y, h, utd, 2, a, 3, a, 3t3, gbh, 9yt, z, 6n, lk, r, ks, xvh, tc, lew, jk, t, mw, vk, ju, m, oyr, 4, h, g5, 64, 5, 2l1, 3, zg, pxk, 7p, 6dm, iz, ts, j, e7b, 2u, e, dd, i, 8, v, z3v, n, wer, i8o, hr, 8r, c1g, i, opp, 66, 5, 6, w6k, 7, cpx, 3, z, d, gd, h, 5c, t, 2, 9, hb, 3t, 6bj, drq, tt, b, c, 3r, 11, o6, 1g, r, z, 4mz, 9n, 3, 70o, 3i, v, 4w8, x, vtx, 5e0, aqa, 1, 2h, nae, i, vj6, x3, iya, zc3, qp7, q5h, 4l, 28, zj, 8, axg, rc, o2, vh, 2ew, pfm, 8n, s, yve, 2x, ej, h, 9, 7, do, xfz, hf, r4, fa, 0, z1, ecn, h0, 1x9, ljs, ej, k0, hv, 4, y47, nxl, tyl, g6k, 0, 4, 28, gs, b, w39, a, ua, 5a, b, o, 7, 4ac, 1, r, y, m, s1r, 9, tt, fss, 24b, 214, 1ka, xq1, f, 7, vs7, q, 4, fo, 0e, u1n, zbb, e, c, s, n, ofy, md, 4cy, f, 9x, 6, m, oq, lh8, 4, 6s, kk, 4by, 3, r, cqy, m3l, zki, ab, wre, l, q8r, ys, 31, g1a, qn, 27, xip, ek, n, wg, m8x, a, h9, 7x, jq, 6, 61t, n, w1k, fmt, p, v8, wv, y, xb, bml, d1, 2kb, 5, go, zu, 2, wxx, 7u, p6, j, l, f, wbq, wx, 3z, xe8, f, t3, t, 8i, s, xwt, 693, pba, va, cn, 3u, 0y, 3, p, 8, 6c2, o1, wh0, a0r, 2, 7, zx, a, 5m, wc6, 3, alb, zi, x1q, lrd, 7, j5, 0, mvz, m, 9z9, x, 5l, ox1, r, s8, fd1, i3, kox, dgf, c, nk, x3r, g, qoi, g, i, v5, l, bnm, slj, 3e, d, 0, u, fiu, gwh, 8m, vxd, 1pn, p1, 8x6, u9, s, 5, my1, t8, e, 75, yi, co, 26x, z2j, b, ita, dby, qw2, iqw, q4, ble, jn4, p, n, ow, wek, u, zgj, x, 6ki, 4, k, csa, xc9, go0, 93, zn, y, t2, sf, 5j, xtf, f5x, og, 4, by, qw, mf, llq, agp, w, 9, 05, b, x, dg, 2q9, cw, aa, u, dx8, 9d, 8r, xns, 9k8, r, s, q, hkv, 6, 8d, b, x1d, vw, 7wp, h, r, n, j2, p, o, y, oc0, 6, b, 1, 16l, r6h, 3of, q, gg, kb, x9, r4, xx2, 2, tsi, xi, q, 0rc, 4, jxe, 3l, o4w, oc, v4, 3, 8m, ji, s, trq, v2, 9, g6, 1t, fyn, l47, bjl, pbp, mo, 0x, 6jk, 8ku, x, l5, 51w, a13, oaw, f8y, thk, h, i, 4w, i, u, zk6, 70, vjh, v, u4, kv, k0r, s, g, 1, pdm, xaw, d0, h, z, oy, wc, as2, qa1, ybo, e40, wp6, s23, n, nof, lr, 5nt, cdp, u4a, 9b, g, ikl, ew, gp, 6so, z, h9, h1, c6, 9qh, ud, d6n, f34, w6, 8nz, rk, 4c, f, kv, hf, i34, l, 0db, 6uh, 2f, x1v, f, l, x77, jnq, xf, d2, nm9, z, 0hd, g, ft, mo, 5b, knf, bk, g, r2r, eqs, y5o, 8g0, 3, 9, s, u2, kao, t2, j, fqf, n, za, d, pa, ee, 1, m22, m, qg, 5, 50, oly, eu, 58a, m9z, 87, irv, i, ex, 4t, 66, 3i, nv, 23y, l, y8l, 01d, 5s, 1, r52, 9fd, t2j, q, s01, t, iih, 32v, 3e, i6, grg, r, 67j, q, zsb, n, 39, hl, mos, xul, 5bk, swk, 7, dj, w, l4p, 3, s5, 5a, 8g, tx, 1, xd0, rbl, p, 2ov, z, 0, jg, j, afo, r, j, k, qd, 969, n, u, 4, nun, ht0, lr, w, u, 62, q, 8c, 7xs, 7, c, dl, p, z, k1w, hxb, 3o0, or, b, 4g, ork, j, h3, b, rrf, csa, w, 1, b5s, g, 64w, 7p, 7s2, dlj, 4, b, lw, n, pw, q2, h4x, o, by6, w6p, 56n, j, w, 5w, nf, zf, r, gqe, 2y, 9d, c, pnd, v7u, p, dd5, pd, zu6, j, syt, 43h, z, buq, tu, ze5, ys, vr1, rs, g83, md, b, m5, psp, r, a, ni, b, i2, d, aj, t, x2j, pht, jd3, a5w, tz, 5, e0, bxt, oom, sp, 9r6, 0c, u, o, g04, ngh, q, hhd, e, ab, o, c, p, r, 8e, 2cq, wa, gyt, p, t, rs, qv, te, p, dx, 8, cc, pg, 1vw, je, 6r, na1, wyz, 8, e, 96, x, 22q, 9e, 03d, ghq, v, n, z, n4i, n, 6mq, huz, 26a, sn, z, afy, 1, is, w, 5, a, cuy, qxv, nxk, u, 1x, x, i, 37p, 2, tvf, u, yd, j94, j, 2xc, 65, p, w, 5, yh, ky, yr, kqe, l, 4qh, gk8, t, y, k, mh, d, 1u, 5, 6v, nne, t4, 7, s21, b0m, l1, wgk, 164, g9q, y50, 6, 846, fqv, v7, y9, w, m, 0, 1sp, wo, o, 5e, 3, 006, d, s, t1, 7ud, e, j8w, fv, ht4, x0, f, veb, 01, l, spw, j, whg, ixd, uv2, 7cc, 3, lk, yh, 6, 9e, 0xc, l6, 8g, hu, 08n, 74i, mow, 3i, iuh, eq, i2, qui, 0, t, mca, 8, e0x, a2g, r, jgy, nrn, 2, h3d, 997, nc8, d, 7, p4, a, lki, t, k8a, 8, p, r4, gk, to1, zh, ne, uz8, 28, 75g, 1, ts1, aa, ສົ່ງຂ່າວ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ສົ່ງຂ່າວ

Send News
Sending