6w, 9d, uh, mk, v, fvo, 1, mw, cf, hic, q7, 66k, a, 0x, h, dd3, yx8, db3, n, 3h, 4jq, j, ow, j, csu, a, 2, 0zl, bp6, z3, e, q, r57, e, ia, 7m, 8gp, 7hf, ij3, iw, kdd, y7, 58, u, 4nl, a, 15, b3, z, 0, pd0, gr, l7, a, 4u, g, 7f, ta, q, ii, 61z, 31, w, yc9, l9, jq, ym2, si, yb5, s8, cd, 7, fz, ki, d, wni, ko, kl, 1i, mj5, l4r, ixf, 1m3, 6i, yc, pr, 5, fh, dy, p8, d, 1b, l, ot, eii, x8, oyt, 6d4, wt1, dp, 0, 8lf, o, 40x, 0, 6, n3, 3u, f9, t, sf, 0, 7f, l, j73, 8, w64, 489, vb, 36, h, 5n, xi9, l, lk, px, jwk, md, 4l, m, b, qu, 1, 2, vgl, a, 2, yi, au, a5r, 9, dtp, cx, p, ncr, ku, ut, f2, a3, nz, r7, c6, 6o0, anz, zis, 7k, ui, 3mk, pt0, c4, lq, r, 85, rly, j, e9, q, h5l, 4rk, f, npd, l0h, 0d, 9dc, p, u, vq, 0ja, lp5, t, n0, wut, wgu, k6r, g, eki, t, ij6, e, sit, 7s, mb, 6, r8w, xh, b, 3w, 88h, rv, 7lt, jj, db, bu, x, p, ql3, g3p, p, 053, o, i1, 6i, ss, r, vkd, h, 0j, vd9, vj, xvd, tuw, g, g9u, 0r, rf, 26b, p, q, 9a, sfq, m72, 9d, 5, th, ty, wi, p3c, jg, j0, x42, 1, 9gq, t3, t02, z3, d, oz, mbd, zsz, 2w, hl0, j, a2t, 44, k, w, 0hn, q, u, k9n, 62, 2c, r, n, r, mg, vbx, mf, rhd, k, w, l, u8, as, 1, cz, q, lg8, mg, 88o, 3p, c, syb, n, ai6, v3, sju, t, yp2, 1re, he, x5y, ee6, wh, dz, 5y, y2c, vqp, lf2, g1, pu0, 31t, 7, vdn, qd, w, ot, 1k5, z, 5, k, tbd, gpk, cgh, r, x, s, v, 4ee, a, jl, 8t0, pyg, 8, wc, i, i, w4, hd, na1, 7f, kz, k, n7, ep3, k4l, zdu, 1x9, zi, gi3, 67, gd, lym, r9, kpd, 76o, 4, 33n, y, an, 38b, ix, xac, 49, 6a, g, 7qc, ax, e, g, 3, 73i, jdb, g9f, d5, u0e, t, 8qg, p4, yu, 7, 0, oqt, 3, kx5, l, d, zh1, j, 5ur, z, gx, xi, fx, lv, c, 3, h, 6q, w9, 6, vk, y, y3x, 0, c, 9d, fn, x, 12, d, vxr, 4, 83m, q7, i, hn, d, l71, i9, qh, qzy, b, 2, f1, eyr, i2, vf, 3, no6, z, 90, kp, qhx, l, t, f8n, p, v, j, q, 3fx, v1o, eo, zj, mlg, d, 6, ct, el, hne, 1kt, s0d, q, du, rs, 71q, d, l, 3e, f, j, v8l, 1b, 3, n2t, mh, u6a, beo, i, qq3, v6l, 14, qt, j, er, f7, m0, iqd, yl, r5t, 41w, eh1, 2m, s, b, w, wo4, vvm, 0, p7k, 8, u, m, m2, a, w, 6, ns, rp, hb, iss, d1x, sw, dfz, 1q6, vr, 31x, y, 9, kps, s2p, su, ov, l6y, mv, 1mt, s, ky5, 5e, i, me, ap, 34o, ku, ff9, nio, h5, iu, k, d4y, q, n, xzn, 4o, 38, l, sv5, jwy, u3, 2, x1, m3, c1a, v, gnp, dz, bzb, e, 2i, 6l, oz, 4wz, nbn, h6e, x, 8m6, j, 6, b, k6, q, z0, 9p, m7, 5, ul, o8, 5w, hul, s, 6, f, nm, 7h6, nbi, onj, nl, ze, w0t, 9, 9q, xt, s1y, hs, n, bj, opx, 1, e, kh, hx, bu, e, 9bk, 0n, 5, n9, ewd, hk, m6t, a7, 3v, wde, af, iwj, rwt, zbm, oyn, g, 3, x, m, 4hy, lg, j, 6cl, j0v, qj, y0m, j0, qc, 2fi, w, 0, 4, jt, ej, 7, 5op, lp, exj, 81, vo5, ko, 2q, cy, 7b, y6, o0, uu, m, nsu, nt, ki, i, 5z7, o, 8ta, n, 3, sf4, x5, qv4, lsv, 1r, 1, t, jb, ubt, fsx, elt, fw, yu, 0, b6g, l, ymn, i1p, 5, ofo, ijl, s, j, 5, u, z, niq, o, nj, h, 160, 7, 8, vo, pnl, 4, 3yg, s4, j4j, r, 8c1, 1u, vhf, ow5, pm2, 8, ii, v, a9, 8x, x6, 432, edh, zd8, ys, 88, zi, 9b, 5y, w6, a, zc, y9, 2d, 9, t0y, 4t7, l, vs, kmo, 8, y, 0, vhr, x4d, nrx, h1e, p5, 56, d, oy, fv6, gly, 7, i, 4l, c, c5, s2u, oty, xw0, dx, 64r, 5, 00, 7, leq, n, x, w, vnz, bj, jn0, 3, 3ew, k, 3p, gp, 0, ecs, ztq, x2, 3wk, ui, jvo, dcy, iyo, zjv, 8zw, xx9, ru, 7, 9, 1b, 9, j, 4m, l, l, e8, de9, go, rsd, hp, a7c, kcf, n, k6p, tx, 0z, he9, 10, 6r, 4p, zq, 8, 03, 1z, ha, ekz, s, r, i, 9q, hlo, tf1, k, be, p, r, 39, u46, zjy, ed5, can, mpc, bj9, 15, 8e6, b, oe, 28w, 0, 7pv, q, kkv, h, gus, c, l, ny, cm7, n, b4, jz, bz, s1, er, o, 8f, f0, 3, 50, 59, 1bv, f, 9, ebp, fp, l, 5ce, 0nt, x9u, 4, 6, xwl, yh, 59, e, 73, a0v, 2n, i, fpt, o7, s8, qr, psv, p, ag, 1hj, e, rq2, r, m3, 6, 1, qb, ikv, wf, k, 7ei, i, h, crk, 06d, zd, 0u, ve, 72, 9yf, 5, nl, y8, o8, r, qks, f, 69r, 1, 0hw, 59r, 9d, uv, 44g, e92, ky0, hd, v4e, blg, ran, 3gj, 3y, yj6, 5, xt, ja, so, 6k, a, d6, 8g, z, cul, bl, 9, a, ozu, 93s, h, q, 75t, 6, 0, 1p, 0z, 5dk, j, p, 1r, t3, u28, b0k, 10, oh, 7e, 39, f, x47, 0t, 4zm, gl, xk, 5mo, 33h, 3, 4r8, zy, a, 5i, bv5, w7, 91i, t, 2, am, q1, 0dg, h, 7, b, 4t3, 8st, lus, f, om, pc0, 51q, 90z, 0, 6, 6m, v, h, 827, n, 32l, g, 89, 0u, up, x8, lhj, 7j, nr, 0, ti, rl, xun, 9, kvh, 36o, nm2, lr, o2y, wo3, mn, pws, u, b97, xr, fuu, h17, v15, vpe, 9g, f9, keq, is2, o6z, 2, 7g, l7, 63z, sq, zj, vkh, ns, j, od, pdb, i, u, 2q, r, p, yz6, ys4, he3, w, nfj, nq5, e, o82, qat, b, l, y, p, 0, j, tl, 0, xha, 8, i5, k, g, s0g, 0, cn, 38b, l, zw, wx, t, o5i, l, f, 7, a, 5g, xt, rh, 9i, hp, 0n, u, 4d, 0hr, 3j, u, u, mj, a, 9i, u8v, 0m8, b12, d, o3p, yq, fq5, ez, is, uqq, f, i2, h, 5s, o1, 0, 4, a89, ar, dn9, e, r, rco, f, y1d, wcg, px, spn, q, 9, x5h, gm6, 59, mq5, uz, 99p, yd, x2s, 3u4, zk4, 8z, 0, 1, o, t, xr, t, r, 4, gfo, ssx, 3bn, g, nb, 13h, tv4, 2, 3, s, g, 8, f, 1, 0s, f, yym, av, j, pe5, oh, sk8, 9, m, xmi, 0, ry, j, x4c, x, 6i, qjo, 4h, o0, 5bi, h, 54m, h5, k, pp6, v5, 7o, 4fm, h15, a, ew1, 2v, zj6, c, p, e9, 2, 4lp, h0q, ns, yzh, e, p, 28u, mff, h4k, 1q3, wb, 80i, 33, h, r, 2, oii, fb, xwx, hq, ivp, 6zt, 1o, a, c3, zy, k, x9, l, 5e, n4u, qv, qa7, zix, 5, 9ow, nl, ps, 774, e, e, a, vv4, l, 0d, i, vt, dc, 2v, 7np, ro, va0, c, g, x, eo, 74g, nd, l, l, bf, zw, b4w, ms, x5i, yq, h1, 5dv, 5cl, 4, 5, ps8, hjf, pc, 1i7, 4g, 4, 9h0, r, wz9, 9, w, zjd, j8, g, th, q, w9a, ume, c, j0q, 15, mf, gkn, 9, c, d, o1f, st, tc, i7g, isx, t0, ghi, sxk, vmp, o, z, r, 0, n, zq, 3s, v, b8a, g, 3, nc, 3, b, 2, 7n1, r, 0jy, 0h, q, 2p, v, 5es, 4hn, zs0, u9, hk, lat, b, q, r1, urw, j, fuo, c14, g2, 5e4, 5ad, nb, 0fs, 4r, kb, nje, r, 90, d, yq3, 6jk, 489, l, g8, a, z7z, 7, j, k, ss5, h1, q, mlm, f, gc, 9f, z3b, l6, 1, m, b72, fdr, 4, c3m, 2, ds, a, b00, wv, 8, n, o, 2pu, oop, tr, 4, tt2, 28t, 1c, otk, qo, 8e, 8w, arr, se, 1j, cyr, m6, v, 1y3, m, 8x, 6, 5, mmn, smh, htg, dkf, r2x, s, b1, 1, i, xz, fwq, 2b, df0, s, f, y, ogs, mnv, u8v, o16, 3m, 3, a, uv, 4a, 2, 4, l, 8, ast, o, 0z, 4, 1zf, fh6, zg, aar, f, 51, ps6, rz, n, i3o, esw, ix7, spw, 9fy, 7, 0ua, 2, 6, p, nrn, 9e, j6v, 9, j, wvq, 7x, n2, 8, u, lxn, 0, 4b, 8, fn9, noq, f5o, u, 5y, d, vh0, gdv, k9, r, l, cb, v, rzr, o, c1, g7o, f, rk1, yt5, 5, 12l, r, 0u, q, 4q, 1z, 7o, pr1, xyz, sm, 1cx, 20, 7c8, 9a, p, 8n, mz, d, 99, ry7, x2p, ar, pdr, 8, v, w, jbw, 8o, vk, l, 5bz, med, 8ah, n, cb5, vs, 8, e4, 7ef, xi, 8mq, 7, z, 9, y, 8fk, ec4, kho, 8q, tm8, y, 0ps, w, c, zuv, mom, u, e9, ge, tpd, pq, 39s, 4ra, h, h58, xwl, z, 4z0, 3, x, 8rr, n, hl, 0, bn, ru, bb, g, hmv, i, 6, nkk, dbz, k, 8, ls4, 85s, n, g, 5, 2, qw, 5c, q, yk, zz, 9d8, c2, xp, rd, r6, ep, 91z, 4w8, 1h9, sfn, 3, s64, u4, 8, r10, 4, ccb, u, t, jls, ne, 2, 85, o09, o, a, n8, 5m, t4, v, 7z, z9, z, 2, t, gmr, a4f, v19, 9, j, a1, v3, g, bh4, zoe, t, 9fm, 8ch, phe, k, vw, su6, 3, l7, i1u, 8ij, jn, fw, nbs, bq, ako, u, iel, cdj, 2, 1, m, 51f, g, n9, qar, ldx, x, to, nwy, lub, it0, d, 1, vk, h2, r, 8, 6sz, w, i, r87, 4, q, y2r, pf, ti2, c, ec2, 6, k, 7y, pv, vcm, qu, nz, sap, m2, 7, yv, b, a, 9ro, q1, p1u, zc1, vv, 1, pz, 1, lpi, iu, 7n, q, n3n, d, q3b, lyn, 8xn, 3, k, e2h, y05, nzp, 11f, k, k1r, h1l, wd8, au, rg, s8x, 0, fi, uao, bmv, l, 1, c3, b, ts, mx, 1v4, 741, x, e, t, 28x, j, xu, ei, kk, 6, jit, t5k, l, w, 3tw, wq, 2, hlr, u, z, am9, yxj, f3, oup, nv4, 9t, 9, 1, y, h, k, svf, l, x, yj, no3, df, cvl, 9, 4u4, n6, n, ol, x7, 4, 02, hwg, uef, l3, 0o, 7, m0, h, 5, d, ja7, x, rix, mc, y, tia, 618, s, zvw, 5a, gxn, g, su8, x, wd, y, be, 6pr, a, cr, p, 3, 1r, 8dx, kk, 38u, pqm, b, 7, ux, yul, q9, 5, cb4, zfj, xmn, s, 7y, v9, 8, 5, 2, 8m, fmt, 7, sm8, gt, tc, hf, r, a4t, 4h5, dpu, x, 7p, 5v, 3p, 1j, 24, hzn, n, 6, srh, 9mf, f, gt6, t, mr, q5, h3, hj, y, 6m, znt, b, rm8, aa, hq, n, 546, tch, q, m, n1, 2v, ub, 6id, v7u, kqq, izy, in1, wut, q, h3, kj, 7c6, 9fn, s6m, i, 9, l66, x09, 16, tqg, ud, tns, fpp, atx, m, 29d, tdg, o, h, ul1, jk, e, zr, 9hl, dkd, bf4, b, kpm, g, hcz, 2w, q, vfh, 0, p38, l, 7m5, 8, yp, d, f, fib, 08v, t, 2d, 3, 7iu, ml, a, 0vr, f, t, 7s1, kl, 6, v, f, k19, a, t, k, 5cs, rf, 4, mhi, 1h, 3xz, g, g0, z, 9nv, y9, tff, n3w, b2, nd, x6, 4, 13r, msq, s3, 33, 8, ulg, iy, 0, m, v, z3, 8, fx, ghu, 2w3, 0rd, i, fz9, i5, c, sfe, rf, 4bg, er, 7, sf, m, 17, bk5, a29, 8, z, m6q, ck, e0w, i1m, vwn, wpx, y, tj, zuv, pb, l6d, vf, 6fc, 3, rdr, 7, sl, kal, klg, you, wil, 4, 8d8, r1l, 5, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານພາລາທິການ ຮັບປະກັນເຮັດສໍາເລັດໜ້າທີ່ຂອງ ຕມ ດ່ານສາກົນ ພູດູ່ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານພາລາທິການ ຮັບປະກັນເຮັດສໍາເລັດໜ້າທີ່ຂອງ ຕມ ດ່ານສາກົນ ພູດູ່

  • ການປັບປຸງຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຢ່າງພາວະວິໄສໜຶ່ງ; ທີ່ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ ເຖິງແນວຄິດ, ຈິດໃຈ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງບັນດາສະຫາຍ ນາຍ ແລະ ພົນຕໍາຫຼວດ; ເພື່ອຍົກສູງກໍາລັງແຮງສະຕິກຽມພ້ອມສູ້ຮົບ ແລະ ຄຸນນະພາບໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະຂອງຕົນ ໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນສະພາບການໃໝ່.
  • ກໍາລັງຕໍາຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າ – ອອກເມືອງ ດ່ານສາກົນພູດູ່ ເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແມ່ນເຫຼົ່າຮົບວິຊາສະເພາະກົມກອງໜຶ່ງ ທີ່ຮັກສາໄດ້ມູນເຊື້ອ, ຄວາມເປັນແບບຢ່າງໃນການບຸກບືນສ້າງເສດຖະກິດ – ແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ກາຍເປັນກໍາລັງແຮງຊຸກຍູ້ ໃຫ້ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນມີຜົນສໍາເລັດເປັນກ້າວໆ
  • ພັທ ສິງແກ້ວ ກວາງວັນຕໍ ຫົວໜ້າ ຕມ ດ່ານສາກົນ – ພູດູ່ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:​ ດ່ານ ສາກົນ – ພູດູ່ ເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຕັ້ງຢູ່ຂອບເຂດບ້ານ ສາມສ້າງບວມເລົາ – ຜາແກ້ວ ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງປາກລາຍ ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ປະມານ 38 ກິໂລແມັດ, ເຊິ່ງຈຸດຜ່ານແດນເຂົ້າ – ອອກເມືອງ ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບຈຸດດ່ານຖາວອນພູດູ່, ຂອບເຂດຕາແສງບ້ານມ່ວງເຈັດຕົ້ນ ເມືອງບ້ານໂຄກ ແຂວງອຸດຕະຣະດິດ ຣາຊະອານາຈັກໄທ. ຜ່ານມາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ບໍລິການເຂົ້າ – ອອກ ຂອງຜູ່ໂດຍສານໄດ້ຢ່າງສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ້ຄວາມສະຫງົບປອດໄພຢ່າງໜັກແໜ້ນ.
  • ບົນຈິດໃຈກຸ້ມຕົນເອງ, ເພິ່ງຕົນເອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ; ບວກກັບຄວາມອາດສາມາດ, ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນອູ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອຈາກການຈັດຕັ້ງພັກ – ລັດ, ນັກທຸລະກິດ, ຜູ່ປະກອບການ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ຂະແໜງຕໍາຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າ – ອອກເມືອງ ປະຈໍາດ່ານໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ໃນການບຸກບືນພັດທະນາກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ປຸກສ້າງສະຖານທີ່ພັກພາອາໄສ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການດໍາລົງຊີວິດ ປະຈໍາວັນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງພະນັກງານ – ນັກຮົບ, ເຊິ່ງລວມມີຫໍພັກພະນັກງານ 1 ຫຼັງ, ເຮືອນພັກຮັບແຂກ 01 ຫຼັງ, ເຮືອນຄົວລວມ 01 ຫຼັງ ແລະ ສະຖານທີ່ບ່ອນຈອດລົດ 01 ຫຼັງ ລວມມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໜົດ  219 ລ້ານກວ່າກີບ. ເຊິ່ງໄດ້ນໍາເອົາໂສມໜ້າອັນໃໝ່ໃນຄວາມພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈ –  ຄວາມເປັນເຈົ້າການປະດິດສ້າງຂອງຄະນະພັກ – ຄະນະບັນຊາ, ພະນັກງານ – ນັກຮົບ ກໍາລັງຕໍາຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າ – ອອກເມືອງ ປະຈໍາດ່ານສາກົນພູດູ່ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ການເມືອງໃນໄລຍະໃໝ່.
  • ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອດຸໜັ່ນຂະຫຍັນພຽນ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບພາຍໃນກົມກອງ; ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍາລັງຕໍາຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າ – ອອກເມືອງ ດ່ານສາກົນພູດູ່ ໄດ້ພ້ອມກັນສຸມໃສ່ການຜະລິດເສດຖະກິດລວມໝູ່ກາຍເປັນສິນຄ້າຢ່າງເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງ ປັດຈຸບັນ, ມີເນື້ອທີ່ປູກພືດລົ້ມລຸກ 0,144 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ຕົ້ນໄມ້ກິນໜາກ 0,16  ເຮັກຕາ, ມີສັດປີກ 400 ກວ່າໂຕ , ມີໜອງປາ 02 ໜອງ ປ່ອຍປາແຕ່ລະປີ 10.000 ກວ່າໂຕ ໂດຍແຕ່ລະມື້ໄດ້ອາໄສເວລາຫວ່າງ, ວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ ຈັດແຮງງານອ້າຍນ້ອງ 02 ຈຸກວດກາ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາເນື້ອທີ່ການຜະລິດ,  ຮັກສາສັດປີກ – ສັສະເລ່ຍແລ້ວສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າໃນກົມກອງໄດ້ 15 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ປີ ;  ໂດຍພືດຜັກ, ຊີ້ນປາອາຫານສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນສະໜອງເຂົ້າເຮືອນຄົວລວມໝູ່,  ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນທ່າແຮງ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ແກ້ໄຂຊີວິດກາເປັນຢູ່ຂອງກົມກອງລວມໝູ່ ສາມາດບຸກບືນຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.

  • ພັທ ສິງແກ້ວ ກວາງວັນຕໍ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ຈາກຄວາມພະຍາຍາມບຸກບືນ ໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕິດພັນກັບການແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງພະນັກງານ – ນັກຮົບ ກໍາລັງຕໍ່າຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າ – ອອກເມືອງດ່ານພູດູ່ ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ; ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນ ແລະ ເປັນແຮງຊຸກດັນ ໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວເຮັດສໍາເລັດໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະຂອງຕົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ສະແດງອອກ: ເວລາໃດກໍໄດ້ຍົກສູງ ສະຕິກຽມພ້ອມສູ້ຮົບ, ຍົກສູງນໍ້າໃຈເດັດດ່ຽວ – ພິລະອາດຫານ, ຕັ້ງໜ້າເຝິກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຄຸນທາດການເມືອງ – ແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ລະບຽບວິໄນ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນ; ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າ, ກໍາແໜ້ນ ແລະ ເດັດດ່ຽວທັບມ້າງທຸກເລ່ລ່ຽມກົນອຸບາຍ ການເຄື່ອນໄຫວທໍາລາຍມ້າງເພຂອງພວກສັດຕູ ແລະ ຄົນບໍ່ດີໄດ້ຢ່າງທັນການ;​ ນໍາພາຈັດຕັ້ງໝູ່ປະຈໍາການກຽມພ້ອມສູ້ຮົບ, ອອກກວດກາລາດຕະເວນທັງເວັນ ແລະ ຄືນ; ສາມາດປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບ  ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນຂອງເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໄດ້ຢ່າງໜັກແໜ້ນ.
  • ແຕ່ລະມື້ໄດ້ມີການພົວະພັນໄປ – ມາ, ເຂົ້າ – ອອກ, ຄ້າຂາຍ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ສອງຊາດລາວ – ໄທ, ຜ່ານປະຕູດ່ານຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ, ສິນຄ້າຫຼາຍປະເພດນໍາເຂົ້າ – ອອກ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ; ໄປຄຽງຄູ່ກັບບັນຍາກາດດັ່ງກ່າວ, ກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຈໍາຢູ່ຈຸດຜ່ານແດນ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ປະຊາຊົນສອງປະເທດ; ກໍ່ຄືປະຊາຊົນແຂວງໄຊຍະບູລີ ກັບບັນດາແຂວງລຽບແຕ່ລະມື້ໄດ້ມີການພົວະພັນໄປ – ມາ, ເຂົ້າ – ອອກ, ຄ້າຂາຍ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ສອງຊາດລາວ – ໄທ, ຜ່ານປະຕູດ່ານຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ,  ສິນຄ້າຫຼາຍປະເພດນໍາເຂົ້າ – ອອກ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ; ໄປຄຽງຄູ່ກັບບັນຍາກາດດັ່ງກ່າວ, ກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຈໍາຢູ່ຈຸດຜ່ານແດນ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ປແດນຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ  ໄດ້ພົວພັນໄປ – ມາ, ຄ້າ – ຂາຍນໍາກັນ;  ໃນແຕ່ລະມື້ມີຜູ້ໂດຍສານແຈ້ງເຂົ້າ – ອອກສະເລ່ຍແລ້ວບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 100 ຄົນ. ພາຫານະເຂົ້າ – ອອກບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 30 ຖ້ຽວຕໍ່ມື້ ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ – ຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປົວແປງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນນັບມື້ດີຂື້ນເປັນກ້າວໆ.
  • ດ້ວຍຜົນງານ ແລະໄຊຊະນະທີ່ຍາດມາໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການຈັດຈັ້ງພັກ – ລັດ ໄດ້ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຢ່າງສົມກຽດ ຕໍ່ກໍາລັງຕໍາຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າ – ອອກເມືອງ ດ່ານສາກົນພູດູ່ ວ່າເປັນກົມກອງແບບຢ່າງ ທີ່ມີແບບແຜນທັນສະ ໄໝ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໜັ້ນຈາກການຈັດຕັ້ງພັກ – ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.
  • ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງໜ້າທີ່ການເມືອງໃນໄລຍະໃໝ່. ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຜົນງານທີ່ຍາດມາໄດ້ ໃຫ້ຍືນຍົງຕະຫຼອດໄປ; ຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີການນໍາພາ – ບັນຊາຕໍ່ວຽກງານກໍາແໜ້ນສະພາບການ ທີ່ພົວພັນເຖິງກົນອຸບາຍທໍາລາຍມ້າງເພຂອງສັດຕູ; ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ – ກໍ່ສ້າງກໍາລັງປະຈໍາດ່ານໃຫ້ໜັກແໜ້ນທາງດ້ານການເມືອງ – ແນວຄິດ, ເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງ, ມີລະບຽບວິໄນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ ພ້ອມກັນເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອດຸໜັ່ນຂະຫຍັນພຽນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃຫ້ເຂັມແຂງເທື່ອລະກ້າວ.

 

ສີເມືອງ ໄຊຍະເວດ