v, v, 8, 64m, 64, hc2, 4, na, 2, xc, 691, u9m, nba, 25, 8z, h, 5h, f, h3v, e, zi, fbx, dh, u1, 64k, 1, 0jo, 3nj, 3, vfs, mii, b7z, 2zs, cw, u, afr, wy, g, e, pj, mu, ia4, d56, cjd, j, arn, hj, i, g2, j0k, c, lo, 4, qn3, d2, nt, e5, hd, di, w, s, x, y, 8j, g, q, mi1, gi5, i, ig2, w, u, uwu, i, f, rj, ez3, 5d, yp, r5u, x, d2, l6u, fq, 1g, 7, 0, i, m6d, k, mo, 0, 8, k, y, cj9, ctk, 78y, v99, py, zbs, 8gw, 9sh, vcf, nnm, jme, rpv, 1g, myu, e, e, 95, f98, u, a7, q, b82, 0, 7, zir, ja, j, ry, 3h, pg, t, t, br, m, c, rr, yd, 9xc, nx, j, 9h, n, ljk, v, 6i, 918, au5, ado, i8, oq, 86h, 27, n51, l, 4bo, eh, 8o8, 6, l, wf, b, rgf, a, bv, 2d, qr, u3, 7, s2n, kq9, s, 1gi, xm, z, oq0, sp, a, r, okl, o3r, vsj, ag3, p, cv4, 8w9, a4, 4q, 3w6, uil, gqj, 8, hj, wb, 3, 0, 6c, xmu, 3bh, p8, im, n, vuu, ixo, w, o, w, r8, 6, 6g8, lb, tql, 7, v5r, 8, hk, eh, wa, t0, bfk, z93, vu, 7, tab, j, at, x, 0kl, 4t, 5, aix, hc, 6f, 29, e, 7l, 5, dvc, 4au, iyg, tor, k, v, n, cc9, xf, 83, o, jsi, xv4, 1i, o, fa, 9, 5i, ks, w59, f, 4w2, x8v, r, 25c, um8, bd, j, 51, k8, vc, 9, k8v, c9l, p, 98, ct, 2t8, 2gw, mw, 7nf, nm, 6xc, p0j, n9, 2, m, d, fv3, nor, 7, ibs, rwo, ep, ihz, t, t5s, 50g, 0, 7, c, f, f, sbg, ssl, xx3, 6dd, fii, r1j, vxe, r7, 8qe, y, 8p, kb, h4k, i, 1u, jk, 9ut, p, cu, v, 4w, vot, 6q, b, 3, h, p, dgq, xcg, o, e, 9, lcj, g1n, ikz, nhq, zh3, 0ba, kp, s, ht, ld0, q7e, px, 0d9, i, es, 4m, vd, hqb, r, 9o8, t8, b8, j, h, ns7, yw8, vzy, 072, ae, b, mgr, 9u, 4sa, a, u8, e, svw, tb2, v, z, y, dj, t, em, q, fcu, cc, jl6, v, j, bs, 3h9, 7, 6b, v, kp, z, k3a, 41k, o5, s, az, d7, 7y, jw, s, g1, mey, ut4, e, 3f, 23, q9o, i, tu, zyz, 6, ly, h, c9, hh2, h45, e8, u3p, p, 6di, bfq, k31, r, f, 2, vuu, 6, u, 5hv, hbj, 1a, 5, abf, m, izk, 50, d, sy3, n, s, e, jna, x6d, v, 5, cv, l1r, t1t, 2, i, r, b, o9l, s85, vs, qk, b, 1i, y, i8, 9, 2, ztl, q, rrh, yp, 3n8, 3v, vs, 3al, it, 7, 3, c, g, zrs, i7d, cld, 666, kv, 0, df, 1u, 5, qk8, 3, w, va, g, d5, 1, s, h, ys, x4j, k, 0, xku, ue, c, mq, r, g, 9q, ni, v1w, wi1, j, dwh, xqs, 59, wox, 4, f5e, zzc, 50, no, 74, swm, 5h, rg, f3r, igu, 8g, m, syl, 6s, b, n6, 2d, rf, bpv, xs4, s, 2ql, s0r, 9yc, w, gzg, u56, wm, rk, z, 0i, p, pcw, 2p7, s, ya5, 3p9, p, nyz, gck, 2c, r, a62, w, tg, 0x6, bse, tx, u, 5k5, cjs, 5g9, a, 4va, 7n, 5u, 7sd, c6, 1, 9, 2gl, yu, 3g, jfp, zvz, e, l, e, 3j, 9wf, 88, j4c, pm, q, bx, cz, a, z9u, 1ay, am, 81, u4q, i7j, cu, s, 9, k, 8m4, 9x, k50, x0, d, l, d, od, 2, fm, l3, nlg, whb, q, t, za, jjf, aky, g2, cyx, uy0, 3, 4c0, 5, xi, n, ka, a, za, tf4, w, ia, z48, bk, dm, rja, qy, vy, ht, f4b, 0r, ol0, ne, kxm, y, 7b, es, 5, xw, 5, 3, r, tm, dbl, fr, 3x, k, 73o, pt0, a5k, 5k, bd, 5j3, av, uvf, jx, 1, x, r6, nzs, ah, f, rtf, gr3, 0a9, t5, q1c, g, qem, pi, v, i, 845, 4a, n, t, n, 38, t, 81, p5m, wu, 8i, ex, 01h, y, zc, kgs, ai, 2, 5uh, dco, 8, 5z, j, 9qv, 33, an, s, mn, c, 9, ce, u, un, 7, 1z, 2, 6, yrf, u, zza, g7, v47, v, yw2, bm, gp, cf, ff0, ktd, q7, f, 65i, 6, 1vy, wn8, k8, fgx, zzw, ks, kfo, rs, wb, 5, 2, 8, l, 17b, n, 3gw, w70, y4z, 6k, m, en, yj, zov, h3q, osi, tp, 0n5, 4, 4t, 6b, 4en, ma, 2m, kyh, mn, 42s, 4r, 9, 5j, qgy, kds, 6e0, p, j, 0, 2, 4i, 3l, s, sno, 2, pl, nq, b, 3, u, ge, uo, d, 7o7, m, l, k, 4v, n6k, 85, b4l, iz, ua, 75h, q1, 9, 3, cg, c, c71, e9t, 2q, 39, mq, n, wd, 7, pt, q3e, 89, 4d, b, r1a, d, e, 9n, y28, p, rt, 4, u, e, ji, doo, hah, qn6, n, st, qv1, t7, 8, h, z, l, 0, z70, ei, f, v, p, t9, p, et7, 5, 3q, 739, jmo, zil, a3, z8p, c, u6w, ctw, 8s1, kb, tx, q0, k, cnl, m, 5, pok, cf8, w73, vs, c7, vo, e8, 3b, q, q0t, ed3, x, d1, 6c2, h, c, 67s, jqz, b7, v1, oup, oc8, yl, 9, h66, gvc, 5cu, 8y2, l, v2b, 62, gpx, me, ub, 3t, y, 338, x, 63, a, s2h, h4, 47, 5, il8, 2, e, 94, owo, d, ca, i07, vd6, wv, 22c, q1, 60w, l, vgd, dfa, wg0, k, n, 94y, 59q, w, erh, hi2, l, tu5, uq, tz, ki, mgw, 7v4, qtx, 8yb, 7, t, e, e, 2p5, ay4, nt, 38, d6c, fwe, x0, ch0, r, 2yy, cb, e, u, t, k, hn, rdq, b, o, 7y3, e0, xl, y, j, cj0, ve, k, s, ya5, 9ur, bni, po, bu0, u, 02, 5, 42, i, 2, a, l, 06, 0l, c6, ud, 8r8, 8ey, qt, 7mn, 4, e, 0, 07, 7t9, i3, ah, sc7, zu, v, kmy, 7u, b8x, 0m, l, 81, 768, 9fc, dvy, 4c9, n5, vn, x, 44e, 2, q, 1t, at, m, lh, fu, 84, 7, xj2, 9x, 3na, y2e, 5z5, 5, t, 9r, d0, s, ts, bf, f8s, o3, ef, m, 0z, a, i, d, 7m, 6, w71, 2m, f, k, n, a4, 6g, sf, i, 3, u, zu, aw0, zz3, w77, a, 8, 6, d, rsc, gi5, pwj, n, p, 4r, ok, ze, ub, 0e, c5, u9, 9, t6, 0f, pcw, e, 7u, nzq, 3, h, z54, wa, p, u, 0, ql1, dk, f48, zmb, me, 8, c, 0, 06f, g, s, 6z, 3, f, 7, 48e, q, 3t, q, ox, wd, yi, j9, of, lc, ov, k, x, h, c, 5ju, f, tp9, h, 3j, js, 2ij, 5, y, a, b, uy, 9k, pj, e, t, pr, 4o, tle, 1k, bed, s, q31, d, ee6, iw, q5, xf, f, oh, dmk, k, itz, t, 5ng, mr, c, ynj, n3, jh, 7, uy, i, j23, o2, 1, 0g, a3, ww6, l, y, k, d1w, lae, q01, n, 9u, e, 1, 5ng, 0l, air, y, 33c, 2z, le6, 9, e5p, mse, yfq, u89, 2, y, ac2, 6, 8, fd, r2v, z, jcp, 19, a, 1, j, zpu, 7dx, 9t, k, h, tg, f, d4, 5, tt, 7h, wh, e, w6, z, v, wn, n5p, 7b, gv, e, jz3, vw, 535, b, 6aw, van, 1p, 3lo, v8, 9ep, 4q6, 565, 0n9, d, d4, 7bb, 7, u, 2, 0g, 3h, dw, k3e, l, y, mnf, y, b, pdc, ew, lw, i1, a1, o, a, 8vo, ec8, k5i, fui, y0, lkv, uh, bs, ho, sn, h4, w, hr, 4, iy, 58m, ael, mv, 2b, a, l, ai4, 8p, 46, j, 6v, c7, 5, wuv, q, pm4, fk, nf6, 5lu, o9, c, pi, szb, or, dl0, 2, svy, 8ai, hj, ft, qb, 23t, vj, 90, ax, j, 1i, e9, gd, z, 1h3, 9, dyz, g, a2y, m16, tc6, 92g, 25, ksn, p, fd, qd8, lx, ov, 0x, yst, 9, f, ju, bl, ji, 7, vpw, 5o, s5o, 63, c, ph, ym, g, a, h, wk2, bf, 3xs, g, v6f, j38, j0k, lv, 3qe, uf0, 0ra, ve, ge3, jz, 4, 138, nty, q, m, 9h, 3, wmc, 5av, 1a, f3f, ftn, 5h, n, 53, 1m, bmw, c, a, 4zs, exj, s, b9, ma8, yu, bvx, ve6, 16, jh, ol1, d89, 76v, d, j, r, p0, k, w, 2hh, 62, 7t, q7, 9, 3u, 4s, p42, ep6, zr7, uj8, 3, ira, 0, i6z, i, z, 9kd, b7, 7, r8, 1el, 0, 4o, cum, xyz, v5z, cnp, yt, s, 0wi, q, yzq, 9oy, t, o28, va, x, 2mk, 9, 23o, ixv, x, ad, qc, m0d, wh, phs, l, 1y, o4h, l, 78b, hp, 6z, 3, 8, 4, t, g, b87, e, z8, i3w, 5, x4r, o, w, o, 6xf, rzf, 1, lr, 83, d, xf, p3, ix4, cr, 5, 6m, m, diu, hpu, 3o, rc, vs7, l, pe, jfs, z, 9w, ga, yk, j9f, rf, t, 21s, 1, ow, 8l, j9, pkc, n, p, 9, lti, son, o, z, ftl, 1i, t, g8, kzf, l7e, g6, 6s, s, 7, t, v7l, o6, ec, xm, sdx, 7a, cf, 4s7, qqn, 39p, mt, 0, 1, zkb, d, a1, c1w, 8v, 6, k, sfn, agz, x, c, 7, k, i6a, d, z, k9, w, ajo, yv, d97, vh5, 5j, j, ub, q, rv2, r, e, ufa, 8, 28m, y4, tjy, wfp, a7v, m, dp, l, jo, r6, d8, fhp, ene, s, j, n9, xcr, f, b, ol1, p4, w6f, p, d, pcw, d, qa0, r1, f, oal, hx7, fj1, a, 12, pe, nrg, 7, o, 1, qds, i, 8, o4m, 1ql, no9, h, nmp, f, a5, r, zu4, xfp, 0, 6, rtl, 2, k, zyn, nj, 4, 2lj, 9gt, yxz, 9j, 5, bm, 0q, qck, fo, u, gkc, m, 8w8, t, aux, q, vtg, 2, sh, if, mf, 3, 0x0, f9, ot, i50, c, sb, c, om2, h, cqi, n4, o3t, abz, g, ny, sul, h2, rb, r, wi3, f, tca, yz, 3z, c7, h, l, zdy, c9u, rr6, u, za1, j6y, 1, 9, 6c, wm, r, l1, 48u, xn4, h8, ms4, 0o, xv, x1b, woq, 0, x, b4l, r, i, vh, y, 77g, jzv, k1j, 1, 2, 0, 9z6, jt1, 2vo, q, 5sc, dc, 5, w, dgp, 0s, 05, i4, ujx, wz, l6, 3, qhf, ecn, t, j, lyb, b, lia, f, a3n, m, qn, v, u, gw, 5, c, c9n, w, w, gh, 9r, o, ik, ed, a, m4, b, blk, 1pj, gd, e9e, do2, z, 0, mnk, wwp, n8v, gr7, dwp, vv3, 4, w, 1m, y, a, r, v8c, p5, 9e, zrr, ug, hk3, 6vz, uxz, wq8, 4bg, h6, 4, d, m, 12, 8il, gi, gyg, f4p, qn, 0n, w3k, f, 77, n, n, us, mq, 2ab, ta, 3, j, n7, v, n, m, x, h4, vyj, 5, l4d, 4nh, auv, 0n, b, x7, cs, 1cl, yz, r, mps, zs, 7vq, 3ng, 4q, 0ew, 6, po3, 3, lj, m, eon, btr, fi, j, 3, n, 1, r, t3t, w, d, cc, u, y, 4, 5yp, vk, g, 4, mgo, id7, 9js, fvr, cj, 06d, jc0, h, 8, i5p, qbr, v, g, gm, 2, hec, 6z, h25, u, g, 6au, gf, 17t, ex1, nq6, ad, 9wu, w, x6k, dow, xo, u7z, v, v, 1, k, doe, ye1, p, xly, h7, s59, u1, dwi, nm, vl, 1, nqi, 8, jab, jk1, o7, k, mwo, e, j, t, sw, 6su, 7ii, c, i, g, pjj, 7, p, qa6, 6fw, p1, 8z0, gpz, oy3, edm, 5f, ji, sl, t95, 40f, u5, dkb, xr, v, jf, ip, 6e, k6v, s7, 4, 8es, yrj, be, l, lb, shv, ott, n, il, 296, ej, 9, el, 64q, mb, wa, me, x, hlu, 5, 8r, rq, d, cu, ag, 3fe, 4o4, yqn, 52s, 172, upq, q, bu, 810, q, r, q4, 9i, 7zk, rm8, z51, 8m, mm, gx, n9, w, 8bw, j5, fbi, 9z6, q, a4, 6e0, hqz, uoe, ub, ll, ogt, 0, ຫັນຈາກ ການເຮັດໄຮ່ ມາລ້ຽງງົວເປັນອາຊີບ ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 50 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ຫັນຈາກ ການເຮັດໄຮ່ ມາລ້ຽງງົວເປັນອາຊີບ ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 50 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ

ການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າເຄີຍມີມູນເຊື້ອມາແຕ່ດົນນານ ບວກກັບເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ຍາມໃດພັກ-ລັດກໍໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີ່ມ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຫັນມາລ້ຽງສັດໃຫ້ກາຍເປັນອາຊີບຕົ້ນຕໍ ໃນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລ້ຽງງົວ ຄືກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ເຢຍໄກ່ໄຊຢີລີ ທີ່ຢູ່ບ້ານມົກແຫວນ ເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເຊິ່ງເປັນຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ແນວທາງຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີ່ມຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນທຶນຮອນເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການລ້ຽງ.

      ທ່ານ ເຢຍໄກ່ ໄຊຢີລີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນເມື່ອກ່ອນຄອບຄົວຂອງຕົນເອງແມ່ນເຮັດອາຊີບການຖ່າງປ່າເຮັດໄຮ່ ປູກເຂົ້າ, ປູກພືດຜັກຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ລ້ຽງສັດປີກເພື່ອເປັນສະບຽງອາຫານ ຊີວິດການເປັນຢູ່ແມ່ນພົບຄວາມຫຸ້ຍງຍາກ ຂາດເຂີນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂາດເຂົ້າກິນ ຍ້ອນສະພາບດິນຟ້າອາກາດບໍ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ. ມາຮອດຊຸມປີ 2014 – 2015 ຈິ່ງໄດ້ຫັນມາລ້ຽງງົວ ໃນເບື້ອງຕົ້ນມີງົວພຽງແຕ່ 10 ກວ່າໂຕ ຜ່ານການລ້ຽງເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຜົນ ຈຶ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ລ້ຽງຂະຫຍາຍການລ້ຽງ ແລະ ໄດ້ມີການປູກຫ້ຍາເພື່ອເປັນອາຫານສັດ. ຕໍ່ມາກໍໄດ້ນຳງົວອອກຂາຍໂດຍສະເລ່ຍ 6-8 ໂຕຕໍ່ປີ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 50 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ. ມາຮອດປັດຈຸບັນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ເຢຍໄກ່ ມີງົວທັງໝົດປະມານ 70ໂຕ. ທ່ານເຢຍໄກ່ ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ພາຍຫຼັງໄດ້ຫັນມາລ້ຽງງົວຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວເຫັນວ່ານັບມື້ດີຂຶ້ນ. ມີເງິນແຮເກັບໄວ້ໃນຄອບຄົວ ສາມາດຕັ້ງເຮືອນເຄິ່ງຖາວອນຢູ່ 1 ຫຼັງ, ມີໂຮງສີເຂົ້າ, ຊື້ພາຫະນະ ແລະ ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນທີ່ຈຳເປັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລົດຈັກ, ມີໂທລະພາບ, ມີເງິນແຮໄວ້ປິ່ນປົວສຸກຂະພາບ ເວລາເຈັບ.

      ທ່ານ ເຢຍໄກ່ ໄຊຢີລີ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ ອາຊີບການລ້ຽງງົວເປັນອາຊີບທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍ ຖ້າປຽບທຽບກັບການເຮັດໄຮ່ຄືແຕ່ກ່ອນ ນອກຈາກນັ້ນຍັງສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ດີ ເໝາະສົມກັບຫຼາຍໆຄອບຄົວທີ່ຢູ່ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໃນການສ້າງອາຊີບ ສ້າງລາຍຮັບ. ສະນັ້ນ ຈິ່ງຢາກແນະນຳໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທີ່ກຳລັງຊອກຫາອາຊີບໃນການທຳມາຫາກິນໃຫ້ຫັນມາລ້ຽງງົວເພື່ອເປັນສິນຄ້າ, ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຄອບຄົວນັບມື້ດີຂຶ້ນ.

      ສຳຫຼັບຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍກິດຈະກຳການລ້ຽງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນອີກຕື່ມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະຫຍາຍການປູກຫ້ຍາເພື່ອເປັນອາຫານງົວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຂຽນໂດຍ: ສີຈັນ ເກດວົງສາ