ກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບວິຊາການກ່ຽວກັບການເຊື່ອມສານວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທໍາ ມະຊາດ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ ຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2020 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີ ກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025), ຮັບຟັງການສະເໜີກ່ຽວກັບການເຊື່ອມສານວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທໍາມະຊາດເຂົ້າໃນແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ແລະ ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພ ພິບັດ ແລະ ຮ່າງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າ ດ້ວຍການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ.
ນອກຈາກນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮ່ວມກັນຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອມສານວຽກງານຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາປີ ແລະ 5 ປີ, ແຜນຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ ແລະ ທັນກໍານົດເວລາ ເນື່ອງຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດເປັນຕົ້ນ: ໄພນ້ຳຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ອື່ນໆໄດ້ເກີດຖີ່ຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຊີວິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ສະເພາະປະເທດເຮົາ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະ 2-3 ປີຜ່ານມາ ເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມຢູ່ພາກກາງ, ພາກໃຕ້ ແລະ ພາກເໜືອ ຈໍານວນໜຶ່ງ ລວມທັງພະຍາດສັດ, ສັດຕູພືດ ແລະ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ, ການເຊື່ອມສານວຽກງານດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນພາວະວິໄສ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາ ສາມາດຮັບມືກັບໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງທັນການ.

Loading...