ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກອອກມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນການດື່ມເຫຼົ້າທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ

ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກອອກມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນການດື່ມເຫຼົ້າທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

 

ຮຽບຮຽງ:ໂດຍ ວັນໄຊ ຕະວິນຍານ.

ການດື່ມເຫຼົ້າເປັນຜົນສະທ້ອນເຮັດໃຫ້ຄົນ ທົ່ວໂລກເສຍຊີວິດ 3,8% ຂອງການເກີດພະ

ຍາດທັງໜົດ,ເປັນປັດໃຈອັນດັບທີສາມຂອງການບາດເຈັບ ແລະ ການເປັນພະຍາດທີ່ໄປຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ.ຕໍ່ສະພາບການທີ່ເກີດຂື້ນ ຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມເຫຼົ້າ ທີ່ເລັ່ງໃສ່ບັນຫາສຸຂະພາບ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຮີບດ່ວນ ໃນລະດັບຊາດ,ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບໂລກ.

ທ່ານ ບຸນລົ້ນ ເກດສຸວັນນະສານ

ກ່າວວ່າ:ອົງການອານາໄມໂລກ ໄດ້ມີຍັດຕິຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກ ສ້າງ,ພັດທະ

ນາ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນທີ່ຕາມມາ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ດ້ານສັງຄົມ ຈາກການດື່ມເຫຼົ້າທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ຈຸດສໍາຄັນຂອງນະໂຍບາຍ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມສາມາດໃນການຊື້ເຫຼົ້າ ໂດຍຂື້ນພາສີ,ອາກອນ ແລະ ລາຄາເຫຼົ້າ,ຫລຸດຜ່ອນການມີເຫຼົ້າໄວ້ຄອບຄອງ ດ້ວຍການຈໍາກັດ ການຄວບຄຸມການຂາຍເຫຼົ້າ,ຫລຸດຜ່ອນການດື່ມເຫຼົ້າຂອງເຍົາວະຊົນ-ຊາວໜຸ່ມ ໂດຍກໍານົດອາຍຸຕໍ່າສຸດສໍາລັບ ຜູ້ຊື້,ຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ດື່ມ.ຫລຸດຜ່ອນການໄດ້ຮັບອິດທິພົນຂອງຕະຫລາດເຫຼົ້າ,ການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ,ຢັບຢັ້ງຜູ້ທີ່ດື່ມເຫຼົ້າບໍ່ໃຫ້ຂັບຂີ່ລົດ ແລະ ອື່ນໆ.ຕົວຢ່າງ: ນະໂຍບາຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດໃນການຊື້ເຫຼົ້າ,ໃນປີ 2004 ປະເທດມາເລເຊຍ ໄດ່້ເພີ້ມອາກອນຊົມໃຊ້ເຫຼົ້າຂື້ນເຖິງ 26%,ສໍາລັບເບັຍແລະເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າອື່ນໆ ເພີ້ມຂື້ນເຖິງ 20%.ເຮັດໃຫ້ຕົວເລກຄົນດື່ມເບັຍ ໃນປີ 2005 ຫລຸດລົງ 5%,ປີ 2006 ຫລຸດລົງ 8%.ສ່ວນປະເທດຫວຽດນາມ ສໍາລັບເຫຼົ້າປຸກ(ມີທາດເຫຼົ້າສູງ 40%) ເກັບອັດຕາການຊົມໃຊ້ ເພີ້ມຂື້ນເຖິງ 50%,ເບັຍທຸກປະເພດ 25%,ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ເກັບຕໍ່າກວ່າ 20%.ສໍາລັບການຄວບຄຸມການມີເຫຼົ້າໄວ້ຄອບຄອງ ຫຼາຍປະເທດໃຊ້ວິທີຈໍາກັດການອອກໃບອານຸຍາດ,ຫລຸດຜ່ອນຮ້ານຈໍາໜ່າຍເຫຼົ້າ,ຈໍາກັດມື້ ແລະ ຊົ່ວໂມງຂາຍ,ບໍ່ໃຫ້ຂາຍເຫຼົ້າໃນລາຄາຕໍ່າກວ່າ ລາຄາ ຕໍ່າສຸດຕໍ່ຫົວໜ່ວຍເຫຼົ້າເດັດ,ເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມງວດ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໜາຍ ແລະ ການລົງໂທດ.