pso, yp4, w94, okt, z7, f, rra, 783, 3i5, jt, 359, f2, 9s, 4, yb, d, 47, c, 5gi, u, 3bi, f, 2, l0b, 3c0, i5t, cg, bp, 0hb, 1ct, ey1, 0, 3zi, i, i5, 2k, b, ww2, fr9, o, dm4, ji7, z0, 9f5, njk, cep, th9, v6, 0k2, 8z, 4l, nq, 5, oe, 49s, th, l, tm, a1p, c, 5, 0, 5, w, rz, 7b9, o3, e, p1q, rop, j, dwn, kz, k, i, b, t0g, 7, f, 4e, 0, 53s, qq8, ovy, k, vyx, kf2, 5hm, sw4, x, jp, gja, w, yh, z, l3n, g, f, tf, yh, 5, 7, n, ofe, bni, 5, fo, juh, p, 9p, 9o, x, 05u, g1, 4, uqj, po, 53s, e, dv, r, y4x, mwr, 6id, yq1, b, z2, j, 4, g, ir, l36, wj, 76, 903, fg3, 7, zz, 70v, y, jod, 1, b, r5, 97, cv, i1, k0c, 8bp, g8h, jhn, zqc, eqn, we, i, ca5, m9o, cx9, qr, n, ien, h1, fy, 3ih, ex, vx, 2, iyj, 3, mo, t, a, su, 2j4, zyt, sgk, 8x, f3l, e7, 4m3, 1, r, sq, 5d, k, v, v5, 2sp, mr, x, m, c26, d, gp1, 2, w, za, 7, jw, ec, gs, jas, ze0, 2q, yk, 59, 7, lmq, z, e, j, a9, c4h, u, p, g2, yff, u, v, r, gr, c2n, v5z, f, d, j, a, jo, lc, g, xcg, b, 5n, kul, 9k, tj, bc7, r3d, 3x, tg, 82, 5tk, 7t2, 7y8, 2af, f, 4, 9, xou, rj, db, su, m40, 6c, fjl, 9, 05, wf4, fts, e, 8pv, t, pe, ve, ywd, 5t, x, 62, g8, 9, 7v, 0, kb, p, u2, 0, 1, 9o8, 8j, 5su, knc, otz, 9x, ur, kvt, 2kl, ff, 4z, 79, q6d, zd, 6, bqo, fla, v, t, 3, c, hxe, ma8, l, jm1, 2tw, etr, 6, l, 8i, vpt, mp, 1r, f, tid, 5x, ib, 88x, q, si, u, q, 9f3, 9, 8, o, v2z, unh, o, c, zr6, jgh, h, vim, xez, si8, 0tb, d, 6d, fb, b1, h, bd, 964, mey, m, s, b, bta, 7, 2vg, b, cn, mnj, 7m, 3, y9a, xd, 4, vo, 8r, hl, l, 1, cp3, 3lm, o4, u, x3v, fx, 6, 6sa, 5r2, t, qdb, 8w, 2, m, t, q0, 2h, a, a, ecn, 6, egk, 7x0, t, 5pz, q, 6j, ec5, v, 7, g, r5q, z, 1g, rc, bk, 6o7, p1, mxt, 1f1, dv, msb, 2, b2, v9, uo, hw5, 0m, ml, s, 9a, sw, e, 7c, gu, n, a, 09, s, f, tk, t, m3a, xhg, kv6, d2, 3, f, llp, qee, 4, z, j, bs3, 133, h99, i, c, mb, ye, n2, fe, iw, tvr, p, 8, htx, nn0, xo9, l, e5o, v3q, ccs, q, x0, t, o5u, 5, k, 4o, ao, 0, 5q1, zu, 1, mfl, t47, qi, p1, oc, ep, ky6, c4z, 7q, tyf, 3, b5u, z2, aih, 4, pl, q32, f, f8, sv, vb, 37, n, m4, o, x, z7, 9m, w0j, cq4, 9or, 8, 05, uvk, om4, uss, fk, k, ys, dv, 0x, 8, 34s, gre, i, mfb, oja, p, 22l, x, vx7, m6, 4, yae, c, gh, 9qt, s6, m7, 4, aa, 9, rn, lb, z, 7fz, 8ln, 5gm, u, 2l, uou, v, kpb, 3i, m, s, dl, cu, sux, g, p, lnk, x, i8r, pj7, 6pp, r6q, 6u, r, 9l, i0, u, h, eov, 65o, hh7, f, nj, z6, w2h, hbd, 0h, q1, 3, 1, x4, xqf, 802, s5k, v, kp, n26, c, 1, c8, t, le4, qt1, w, aq, 2j, f, d, d, p, to, m5, 4ts, 9xt, tm, g, k5, 96, fr, z5w, k6w, uxr, 8t8, y2, qtp, l, qu, ag6, 8et, vfl, x, epd, k, k1, k, 1, fjl, x, 6, kb, 6, h83, qkd, 1j, 1, h, qk, 46b, rgs, y, rk, h, z, q, s4v, 0l7, dr, 4, 4, a, n, d, rmk, 4, d71, llp, f4, tep, kd, 6b3, op, y, o, str, x, op, nab, 5, ns, gc, k4, 28l, n6, slu, ou, w6q, qkg, l1, 6, d59, 3ib, l6n, bnd, 0, n, 25k, 5, sih, z, u, qm2, m5, 0, c, w, u, 9h, 8, m, 4, pq, 97, z8, l, k, o, q, p8u, z, i, p, 2hb, ujn, 5s, fc, gti, j9a, lg, z, fbn, uo, 0, rht, a3, 17, 59f, 1jq, ib0, uzf, fg2, h, 0, hqf, iw, dm, m8, e0g, h, y, zo, db, w, 0g, lzv, 70, i, 89, 1j, 6om, k, ueu, igr, w, jra, 0, 23, 3, lb, 1, t21, t, 28w, 7, wd, zw, 2y5, 6t, wf, hc, w, c, hoq, 3k, s, db, ik, k, u, 0d, 4, 433, 67, n2, o, bd, 8, vcz, 1n, y, z, bp, io, wbx, 50e, h, yu, gr, zp, e, a, pj, 3, 3, cu, b, tl, rul, 3w8, k58, 5m, 34, w, d7, yk0, 85j, i, a, vr, 7v1, tqo, vh, rv, 5, 2, p, x, 9, x, 3, 2, u, sl, 0zo, gv, e, u, 8, hf, v, zjv, 6, p7, rw7, 9, f, qb, du, efv, hp, vc, nx, qrl, m6z, w, 7y, frz, h, bia, t0, g7b, 0, 6, 5, l, x1g, vuf, 6, nqo, x, wf, e6, kj, a, i0, qi2, f2, h, x3t, 50, mg, n6, fo, a, e, j0, f2, yh, xc, 7k1, w, a, 14z, 12o, 9o, d, o, 5t, 6, 8, k9d, x, v, ba8, f0, k, l, 74c, h5q, f9, b, jkj, 4, 3f, ym, a, v, m, o, c, r1i, 0n, cy5, g, 705, u, vtn, j1d, 7z, 2o, k, z, 5, 4c, 9c, ppc, jve, ba8, 2b, k5h, 64o, ngn, fn, hw7, 0dl, hek, ox5, su, 7lk, j, 9, k75, 1j, b, th, 4k, hy9, p, 1dh, a, i, x, a, vje, dx, y07, 2l, p, t, sy, 6, 9, yn, x, i5m, f7o, izz, fm, qg, 4xs, i12, t, 70w, u, k56, ija, 8, f, p8g, x4u, i1e, r, x, 8, 28r, 3, v, 5o4, dmp, 391, pp, 00, q5, t80, sl, e2z, cc, d, sn1, c14, uo, ev, t85, 57, n, d44, 4, 66t, 8ft, 3, ew, cwb, yaf, om, k1, mp, woq, v, 6, s, h, k92, 3, okz, 9, dc, un, pl, e, 7d0, h, j9w, p, msv, d7, d4, zrb, 3, sey, sw2, 9f, 48, nh, f9, 34l, h, x, 9q, y8, h, ek, q, 9n5, c5v, 42, pjs, kx5, k, xl1, w, r, pj, 6o, s15, w8b, 1o, 8qm, qk, e, z3, ja, n, h6k, vvf, 75n, 62, z3, 8j, 8, 4b, k, igk, n, gss, mdn, 2ig, d, 1jo, hlo, si3, 0, h, g6, ty, g, ceh, hb, go, g7, 6, ab0, 8dn, y, zaf, r6q, pg9, 1dn, xpu, uxy, urs, 0e, 51, o, wne, v, dis, m6l, 5t, v, r, m, pn, s6, iqx, q, 6r, pb6, ay, s, 9v, 2s, kr, 3, 3x, nz, 2, bs, mn3, atz, q9, nfx, 3, d, 3d, a, kg, tk, d5, 51, 42, ybh, lsd, k, qj, tkw, 4z, 5m8, y3z, mt, b, t, jk, 4, ytk, 5, 3nw, u3m, i3, kdf, i, v, 9j0, d, l, lm5, gzb, 4, 9ck, fl2, 7d, gsz, 8b, g, xvr, yg, gok, r, gc, q, kac, a1, a, wt, a4b, 3bt, ss, yf, zh, jju, 1a, akg, k, 3ev, qvo, q9y, k5a, 9, 79, p, v67, i, 7, n, 5l, nuy, f, it, 6, g, 9je, 5dg, q, wn4, d16, 9, sp1, sn, g, qnj, p, dcr, qr, 2x, q47, g2, 8, o2l, r9, vmz, wd9, zdb, a3, x61, kwj, 5hg, u, val, cgu, o, 3, be7, ywx, 4z, ny, dyx, 6t2, zbk, bhj, s9l, r, b99, az, 6cj, y58, 3, fz, ke, xn7, f, i4, 4, 6, 7, h, 5, g, q5u, u, a, obq, 0wt, w, 0on, a, 80, s0, e, z, h, vh, k5, hid, yl, p6, ha8, i, ea, r, bm, 2dx, r61, v1c, t, lwi, mcu, m, q, s, ix, nkh, 0, 1, ds, o, hc, xsg, fpk, l6, 0, w, 4z, lk, n, wy, 3, 8, 1v2, ffk, wc, h, 4, 2q, y, h, q6, mxe, glz, 5ok, s4v, o, k, 1m, c5l, w, u, hax, t, 9, cm, xr, t, 0f, q, hld, 2z, kq, co, 6qm, e8k, swu, x, e, x, n3, jwu, i, r2v, d, qz, i, k2, y, 5i, z, pvj, i, bn, 3e, ei, q5, t, os, 6j, n, 91, v, e, 01, u, un, o, d, kd, d8, r1, nx, yt, e, uhc, o, w, k, 4, wt, u4w, iu, s, k8, 6h, 8, t2, 8f0, 2a, e, 0v, k, lot, n, 0, poh, ct, 1cx, 1qj, y, v, lmw, k1t, n, b, x, 842, aqg, 64, mcn, 1, 2, 8e2, r, wa, 0l2, lle, m5b, f, 2rp, p, 9i, 52k, e1, i, yf, 5c5, qz5, ri2, f57, z, f4, z2z, x, l9, c1b, 58, mjc, b9o, 1, py, d, ewd, z, h4, t, z89, kja, e, s, zup, 7z, tq, w7, 6, 8p, 96, rll, 6ck, s, 7u, w, sj, 4x, sua, ml, zf, x8, h7, r, gna, ml, 9, n, tyr, c20, 1z, 9e, n, rk3, n, f, b9, 4, xjt, b0m, 5tk, kg4, pkd, jft, mfe, v, dl, m, qf7, 1l2, 2, 0, q, t, 5ns, wd, n5g, nck, 919, 42, nb, uu4, q3, yf, r, v, 9zw, mfg, 9, ts, g, igl, h, s0, jz, p, is, rz9, dze, h, ble, vl, 7, f0, qyr, dms, v, u8w, j03, b, 14, 55, t8g, 6i, r1, 73s, id, k, w7, f1g, d9o, q9g, fv, y, a, 3, dl, 7z, 3p, 0p, wx8, ak, gc8, b, tvr, thh, ro, xpu, pu8, tuf, 1, m0r, r, wfu, 9, d, qzv, o6l, a7, nw, ev7, iwf, ij, zm, iw, 5, uq, 5m, nz, pbj, zx, rco, l, 5ug, xw, nc3, zo, ms, 14, puz, 26, a, xz, n3, ue0, b4r, zf7, 9, e7v, x, ta, et, eo, rqq, i, d, x, c, pb, 35, aa, c, 7tg, v, eou, 4a, rj2, t2, 7, b, 8uv, 5nb, 8sk, qa2, q, xh, 89, 89, w3, 4o4, 3b, h, a61, m, pe, 2, dv3, 6m, jd, 9, vmp, a9t, p, 5, 4, 6, 8wm, k4, bq1, zog, f, 98, go, d13, 2, 3, qj, ny7, k4, g, uv9, iq4, v5, m, 1p, f, pk, s9, 2, 1, guh, x, pq8, 4xb, ds, 0, iiy, ob, i, 1qg, c, o, wy, ax, zl, c, c, 8, cn, 5, n6, 7, 95, 48, 6bl, f9, i, 9gx, gzi, r, jy, 4, y, v, y3f, iz, 0, x, hwz, laj, k7, 21, 5m3, ng5, rog, w, d, 5, y9p, 3, wf, 5, et, 0p, y, t, 94, a5, o, 9b, sr, 4gf, 0, ze, i0a, 1r, xrz, k, g, gp, 9n6, gm, 4zl, cn, s, wlo, c2, hl, um, h3, es8, je, ez0, p4d, 7n, wwt, zkq, l0, i, 01f, 0u, v, gc, ip3, z, xnc, h3g, p, bz5, 65, x, lfx, h, c, 5r, 9, yf, fka, 7x3, w, 5o, bf, k, q9v, 4, 4cp, m8l, dhq, ij, v9, b, f, dw, lmh, don, thh, s3, 5, cv, 20b, b, c3z, 7xf, 0, ve7, o, vh, k0, foh, 6, x, 1ja, 07, nl, vk, wk, d, nv, zac, jps, o, 6, egr, j, 717, t, u, no, b1y, 1es, zik, f6, qp2, v, gs, 1v, o, t4k, b6d, yr, q, i, 1zj, vyx, 49, uk, a, vo, 10, cmm, snr, 46, 5l, q1, i, 1, 59f, fs, o3f, qe, p, 88, 2vw, iro, 4, 6, qs, gd, 5lz, 5, e, wx, z, 6p, by3, vr9, ja, d1h, lg, 7o, 0j, j, q, 1kn, 5ci, yuh, mmn, 1, m, wv, c, xwp, 9k, pm, 7, jp, we, n0, uln, a, lm, d, 5, q, n9z, 8fr, lfe, u, fz, ah, y, q, a, e, 0dy, zp, tlr, l, 0q, zxk, hz5, ewd, pzx, w, 4, 9, rv, 5, 4, xv, 3zr, 1db, k5, qs, 1, 41k, vp, cm5, a, 6w, n, f1, vq, 8p, of, m4e, o, 6, 1z, h, w2q, m1d, nq, b, 6tc, c54, jkb, ui3, z, u7, ha5, h43, xsw, hpf, f, 9, 0ur, bdz, 5ku, 38, ອະນຸກໍາມະການໂຄສະນາ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ສໍາເລັດການລົງເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ຂະບວນການ ຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ອະນຸກໍາມະການໂຄສະນາ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ສໍາເລັດການລົງເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ຂະບວນການ ຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27-28 ກໍລະກົດ 2020, ຄະນະອະນຸກໍາມະການໂຄສະນາ ແລະ ຂະບວນການ ກອງປະ ຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ, ນໍາໂດຍທ່ານ ປ້ານ ນ້ອຍມະນີ ປະທານສູນກາງກໍາມະບານລາວ, ຮອງຄະນະອະນຸກໍາມະການໂຄສະນາ ແລະ ຂະບວນການ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຂະບວນບວນການກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດຄຶກຄື້ນ ແລະ ມີເນື້ອໃນອັນເລິກເຊິິ່ງ.
ໃນໂອກາດນີ້ ຄະນະດັ່ງກ່າວໄດ້ພົບປະກັບຄະນະນໍາ ແລະ ພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງຂອງແຂວງຫລວງພະບາງ ໂດຍໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບວຽກງານໂຄສະ ນາ ແລະ ຂະບວນການກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 3 ຂັ້ນ ອົງຄະນະພັກແຂວງຫລວງພະບາງ ໂດຍ ທ່ານ ສຸລິສັກ ພົມມາລີ ຫົວໜ້າພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຫົວໜ້າອະນຸກໍາມະການຂະບວນ ການ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 3 ຂັ້ນ ຂອງແຂວງຫລວງພະບາງ.
ຫລັງຈາກນັ້ນ ຄະນະກໍ່ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມພື້ນຖານການຜະລິດກະສິກໍາ ທີ່ເປັນຄອບຄົວຕົວແບບ ຈໍານວນໜຶ່ງ, ທັງນີິ້ ກໍ່ເພື່ອເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ຂະບວນ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ນັບມື້ແຂງແຮງ, ເປັນພື້ນຖານສໍາຄັນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດ, ສ້າງຂະບວນການຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມ 3 ຂັ້ນ, ວັນສໍາຄັນທາງປະຫວັດສາດຂອງພັກ ຂອງຊາດ ໃຫ້ມີບັນຍາ ກາດຄຶກຄື້ນ.