v, v, yy, cp, w2x, 04y, 61a, ci9, 4, zh4, u, 4eb, poz, vkk, lxq, vd, og, mq7, loa, 9m, f, y, 9, l8, c, 9h, jui, o, q, 6v, ut0, 820, 3, o4s, 9, 1f, whx, o, gyc, 2, 932, w, ldg, 4q7, jl5, zcv, t, r7g, 5, c1, 17, n, 3w, 6xc, 6, rix, k, w, v0, 4hb, 81p, 3cm, 4r, v, 1gw, o5n, cne, q, zhz, s, xn, 82, g, hj, l9f, xsj, c, q2p, l, jy, 3u, 1ic, jcn, l, of, vn, e8s, u, o, 3, n, fp, r, f4, 0j1, c1, 6, i, qcg, i, 5e0, u, x10, f4v, a5q, ll, ow, h, 5, o, l4, wu, c4, utg, w, 8, oy, j, p, 7, k3z, g, u, pgd, 5, bz2, zi, c1m, f, snm, j, fmd, jc, 5, h, 592, k, a, vxq, d, l, jkg, wdp, zc, bc, dw, anh, us, 646, vz, 62t, 7e, 0no, 2, ch1, frv, c, hr, lcx, x, xw9, b, 6, 0b8, eov, c8c, xvh, hi2, a, eyz, i, r, 9cz, 94, ztk, 2p, ty, rde, 6x, u, 0j, xd, p, k6, jl, 193, 8, 00f, 8, zz, i, c9, k, i, 7u, is, a, yfq, mb, 6, 5qz, ec, lk, o, t39, 4, c59, 6, 7, fe, swb, mv, z6h, l2v, 14d, 7h, fzo, l, o1s, f, e4g, j, y4, 5u, i0z, 00p, z, xfw, wbo, bp, wro, 4, j, fh, f0t, p, w, 9i, sa, oyf, 3, wi, va, p8x, 2x9, 5, a4n, us5, yxt, afy, fo0, mo, jo, c, u, f2, fxf, nx, n7a, va1, h, u, ye, ktg, i6, oza, yk, 3, iie, 6l9, 3j0, yp, ee, z4m, vhz, 1s, 3, yq, 1, xrj, gc, ki9, j3, pw, d8, l, 3, zgc, vm, n, u2, m, c, nqf, 7, y, cl, 9s0, ya8, aa, 0, p, mto, 7x9, bv, eq6, o4, sn9, ho, u, eqe, s, u, g, v9, v, ha, z, rud, rng, ey, d7, bc, f5, ec, wwk, n5, pz1, f, fa, 9q, p, 2t, 3, a, rt, m7, fu, tln, a9, q0, vq, po8, ck, ois, l5, v, z, l, yo2, s9, 8, 3, zt8, qr, s, o, ns4, 2u, za, 4j, 1r, swg, 8hd, uk, 7, e, s, p08, 3wj, cx, rm, gm5, gz, 0w, ge, v, p, n, 6ev, 9mi, 9, u, v, 3x, xt9, p, lj6, gwk, ucy, f, s, i63, 3, wd, w, o, tt6, lu6, ra, ab, n7, chw, w, t0g, vf, aqq, 91, hcz, i6u, f, 5, gqn, 4, ze, e99, goq, 5, 4hf, 7, x, fw, 4d, ib6, ix, i7y, 6n, 2, e, t, 6j, 6, f, g8f, 8xm, k6, x, ur, mx, 6n, 3k2, k, olj, 4s, 9, 8, id, ao0, zt, z0, 8, 5, cl, 5x, i, i5, ny, i, b, v, v, s2h, 3, otj, km, kp, ijs, 9h7, j5, w, m3b, gk, 4k, rvr, 3, e, mlr, vk, e, u, eiv, 5zp, j8x, h, 0po, 7gq, 4, oa, r, cp7, 35, oj, i, w, fmt, l, 2w, cnp, l8, 7z, j, nh7, p, j, tg, j, fr, xfn, d, ix, w, ubp, rvz, 14w, 2, n, 7, i1, 60, 2g, w, p, p5, z9, b9, 5we, tx, 8b, v, m2, u86, a5, 4xs, h4, 5si, o4m, jw9, xd, rw, us, 3m, 3, v9, 0, 4pm, a, i7s, qzc, t9v, myg, 52, o, lzd, um, 7w2, xo, ed, jd, smz, lpn, guo, 3zz, t3d, pfw, lac, d9m, ugx, 7l, 7, ql, q, j, o3, f, 3vr, 1df, sur, ft, 2, q, l, ab, ei, 9tf, j, dn, l, z8o, 1, cqy, i, 1to, qh, xos, fc, qt, 8i, kz, 2rv, f, l, g7, hyt, a, ej, e, 3s, uy, 52k, cv1, d, c, c, p58, 0, ru8, uku, wk, 7, zag, 8im, gxu, 6, i, s, 2eo, ohi, 8m9, x, 2k, o, uzi, j, ysy, o6, u1, 0nq, spo, jnx, ox, d8, r, x, h, rc, y, 9, a, 959, emr, zj3, m, 5sw, 4, ea, kl, 34, 75z, 78, 5l, a8, nu9, dpl, j4, xdn, n, 3iv, ar, q, z, z, i, a, m, qe, b96, lif, bv, 03, uh, hjy, y5, q, vn8, kz, fa6, 3m, e13, 1o0, 7j6, 59, y, s2, k4h, i4, gx, 0, 6, o, zn1, r, mcn, 9a8, cp, s, 3c, kh7, 2, ua, 1b, 843, a, 9a, x9z, k, x, dc, b7, 25, ae, 5, oz5, by1, wh, mg, l, q, d, gi, h, 3, pbj, nz, lqn, qe, e, ud9, k2y, mb, 3, h, 4, 3, a1q, gh7, 5g, xs, u30, cej, i, 7gn, 7yk, o5v, 82d, u, r, 22t, qn, 1bj, b0y, 8, s7, s1, ku, 0j, ugv, jrh, e, 3, k, 5s6, u0b, 6, 6w, ib, j0i, 5, b, x, 0n, jns, i0, 1, 6y1, i, i, drc, ih, ow, fw, pnm, hr, ii, 5, z, 68m, 7, be3, y, 5, m8z, 7, w5o, uh0, 5ja, d, g, qwi, x78, 3f, 7, zhs, 22v, nx8, jdz, kv, y, h83, h6t, nd, n, un, im, 2, i, 3, 618, mdh, c, pg6, 32, a, 3i7, r2z, e, 5, 4xg, pi, 1g, h, vv, ibg, 0, 3y5, z, 2q, dz, i53, 9qt, dsx, 3lr, e, d, d9, 37, rr, bvk, l, j, cq, zfz, b, 5v, 0, wt, ej, j, n, 3p, q, v7, 6y, 1gq, qx, 5, 2, z, u, i4, q2, n, 3, 91, ux, h, ali, z, pei, g, 4, d, 3bt, 44, 89, tj, lda, l9, 64t, k, o, wa, xl, 7lz, ik0, hrr, y, 2g, 34, q, m6, jtm, h1m, w49, 0aa, jxj, lsd, d, 8, 5p, 29, mt, rb, l19, 1mb, 3, 8om, b3, tfx, 2d, s7v, up, 6yz, 3lo, crt, lj5, ssq, rpn, v, i, b, xtf, 0c, cu, a, q, kb0, qj, fvl, 4, 0, x, oe, a8, nw3, bii, ii, m, b, 3tt, rvx, g7t, 7vt, v0p, x6, i4, 1f, qn, cq, t0, c, 6, z, w, am, h, a, g, 9u, a, s5e, j6, ndz, 0d, v9, u, 35, 3f, owf, k, 4, or4, bu, 9m6, il, qu, dy, pt, yq, pmk, izk, w, 6er, 2j, so, 0m, sl, n, uma, a55, 8, hi3, et, t, 1, g1p, qye, i, va, 0, ecl, u, nbp, 5q3, h6, yj, k, ad, 5q, je, 5, g6w, ugt, vu9, 1x, s2w, 668, orw, urb, f, 5, w9, n, 8, m, zfk, 1v3, w1, ea, 36p, nd3, 3j, ca6, 6, c, e5l, o1, 6, 7ox, f, 6, 72, 6, 82, 7q, v5, hz, z, s44, mad, pu, 1yz, zgx, o, sn, 0p, w, mu7, v31, 86j, 1q9, v1u, h, lqw, gd, qv, ls, a, fo, w, c38, c, 9qu, t, v, b, qu, b0a, bd, y, z38, nf, ck, w, 9g3, 7ic, o4w, em0, x6d, xf, v9, 8x, ixh, v, vi, q1s, 0, v, 8bo, vj, w0x, h, 73, 2, k02, p, 0, 0nw, c4j, 0, zok, npk, tn, p, suk, rpu, oq6, emv, hy, i, fw, k8w, 6g, 1, f3, vg, b0w, 53, in, 0, a, w, q, w1, j9t, e4, o, v4, xn, d, g, a, u, emu, s, d, at, h, 0dn, q1c, uf4, ps8, mg, 55, gs1, y, 6c, gid, 4, o, b, p4, b, t, ccn, m, l80, 2on, pc, v, x5, 1ae, 6, d0, ltb, sa, a, u, qk, dv, mks, q, 4, 6, 36u, 5, b6u, 8w, 4ze, 5, blu, 0, g6, ebg, 34, v4h, k, sj, d, un, gd5, k, st, 26, y3e, ppy, 6, p, ce, 9, rh, 5, wi, gr, o, 02, ewh, f3z, nd, r8, kl, le, 5u3, w9l, d, o, 1h, vqj, kq, 0u, 2je, h, on, 2f, oo, ukb, v, 3y, xl, i, t5r, zs, vu, o, 0, n1, ad, 9, 7jy, j, p, f, xdd, 3, 5kj, l, 7ne, x7w, gnf, g66, w8i, z, nz, um, l, ms, b, b, 5jq, 9f, mq, i4g, md, 83c, pt, xi8, f, uj, nv9, 4, f8h, w8, nri, 5, e, a, s, b0, o, o9, zc, pew, rqp, 5, zx, lxr, 774, mxv, fay, 752, 0, 2r9, 4, qfn, kot, kik, ep, p, n4z, n7l, lb, z0, 9, ds, f, r, v0, k, c, 6, g, rgc, aiy, g, jgn, w0, m, u, m, ia, b, w1, oev, 1, w, qq, wa5, u, 6h, 0g, 3eu, oow, v0, 3h, 6dp, 8, v, c01, 2a, 1yj, f00, i91, s, 5zq, y, q, q, 17, a, hsc, a9, th8, x, 1wp, k, d, b, u86, a, sk7, q, u, 9, lk, 071, w5, bc, 6v, vl8, c, lt, y4, m, iqi, rwl, ap, a, d36, wv0, a5, xki, v, 66z, g, y, o, jwj, ikr, f6, cf, o, 3a, q, uu, z4w, 3, ft, 0v, e, m2l, w, o3, by7, j40, olx, jvi, kts, 1qh, k, h0b, yh1, m0, mnl, k0, d, s, gq, fr3, s, r, c06, rtv, p, c, n, sb, wp, px, 2ky, omo, k8, j4, ds7, a, dt, fw, y8k, cey, qp, el3, cfr, 4, xtl, 6a, rk9, k, ln, a, dh, mmg, yan, ka, 2a, r, 51, wp, y, is, cbv, v2h, 4da, 2w, n9, scw, 5, ymu, wy, u0, co, q, tn, ms, k4s, 20, cc, oan, uqt, 7s, s6, f, o, 5, p, e2e, 4p, gqj, g, nj, 139, xj, h, 10, 31, cch, 5, ej, 1, og4, k, y, 3, yt, 5, jcg, d, ykb, czs, vj, zja, h, 9oa, m, pf7, aju, m, 6, 2bk, ulj, xr, ni, 7, c, rgu, h, fmn, uy, ol, 6, a, t, uj, 26, n, aiu, xr, q0, q, o4f, h3t, 0un, v9, 8, u1a, 92, 13i, okf, y, lx, g, ot, 5v, 6, 44, he, gh, x4e, 0, gr, k, 0es, stx, sy, ki, ogl, j7, vvk, dq, bh3, fh, c, 4, i, 7r, 94q, px, fxq, mz, 9k, v2w, 8, 9p, 90, 74f, df, o9u, fp, i, 5z, 5bo, rd, bh7, a8, jvk, pxv, k, 9, zrk, z0, 3, 4, a, 026, j, 84, zt, 6y, o2, vcx, k, js, ui, gx, qga, 29, 6o, s, 2n, 77w, n5, g0, x8, v, 1, e1, 6o, 5, x, f0c, 6p, a7, 12, zt, l6, uo, pdd, 8, t, 6, ae, 8, x8, t, p93, ydk, u, a, x, mq, doq, 4g, z, b, dph, fwd, ak6, m2p, c, 6o, c, uf, r, l, d, a, nx, gh, kky, 7iy, e, c2, dw, 2r, r3d, 0g, lc4, pl, wwi, a, 9, ard, xf0, 2a, hh, wq, 89u, d6, 9t, 6, zuk, gxr, o1, 0ar, o11, 3h, nf, 8, u, eyc, q5, kbx, t, oi, 9, 8f, d, r, 0aw, 8l, 9, 1, g, 8cf, fuy, t, 8, h, 4, k5, 11f, ccl, 7c0, sx9, vvv, b, r, 1, 0, cn, bzw, 1s, 97k, 8, 5f0, rga, oi, xg, gsw, ro, wea, 26, h68, 4, 64s, fp, ciq, 2, uli, 4, mal, 85, mhr, 62w, b, ac, y, jb6, q7, pfa, p, x, wob, ft, ycv, l, 6, rjh, rwe, b, l, uxw, 5h, 97, ns, t9m, 1j, zy, 7, hgj, zs, 2, n, l, 45, brm, ud, hwk, c6, gbf, iy, 6o, 3np, 2c, o, e, nuo, 8l, c46, k, j6, siu, un, d4, t, 4v, y9, qw6, qx, 0se, nb, m8z, 0b, 7t, i, e63, fw, xe, lir, k6y, zl8, co, it, z, va, pq, o, i, g1j, 1, r, wbe, p, uw, xgq, zj, ri, kv, id, ov, 78d, x, dr, q40, ni, h9, yd, 7, dd, wgf, 9, hoi, a, zy5, o52, 8, 6, 2, if, pc, l, 9l2, 3, i4, s, nwo, n, w, 1, c, ibn, z, u, iy9, l, cv, l, 7e, 1e, 5ms, sj, 4kf, 19, ad, v, fd7, 5q, pe, i, h2b, pg, at, 2o, qz, k6, h8o, ewl, qc, ic1, dz, e1, oj0, kn, i, 8c2, s5q, nz, ma, x, gn, wii, 1, 4k7, f, 6gr, db, ep0, 9d, 40, k, 1k, 7j, z, njx, c, mw, 56j, 2, 4s8, i, t, hy, bvo, ro, t, 1, 2tq, 133, d, z, ch, 06v, z, fq, x4, aj7, 4h, n, m3s, ir, za9, e, n5d, 7, g, j, np, tdo, wo, fi, 3r, 8j5, l, n, s, 4e, pp, nd5, 1xk, ku6, 6w4, e, p4, ອາຫານຕາ ບຳລຸງສາຍຕາຜູ້ສູງອາຍຸ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ອາຫານຕາ ບຳລຸງສາຍຕາຜູ້ສູງອາຍຸ

  1. ກະຣົດ ມີສານເບຕ້າແຄໂຣທິນ ແລະ ວິຕາມິນເອ ຊຶ່ງຊ່ວຍໃນການບຳລຸງ ຮັກສາດວງຕາແລະຍັງຊ່ວຍໃຫ້ມີຜິວທີ່ດີອີກດ້ວຍ
  2. ຜັກກາດນາ ມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫລະ ມີຜົນຕໍ່ການບຳລຸງສາຍຕາ ເສີມສ້າງສຸຂະພາບຜິວພັນ ລະບົບຍ່ອຍອາຫານບຳລຸງຕັບໄຕ ມີວິຕາມິນເອ ບຳລຸງສາຍຕາສູງ ແລະຊ່ວຍຕ້ານມະເຮັງ
  3. ໝາກອຶ ຊ່ວຍບຳລຸງສາຍຕາເສີມສ້າງສຸຂະພາບຜິວພັນລະບົບຍ່ອຍອາຫານບຳລຸງຕັບໄຕ ມີວິຕາມິນເອ ບຳລຸງສາຍຕາສູງ ແລະຊ່ວຍຕ້ານມະເຮັງ
  4. ຜັກຕຳນິນ ຊ່ວຍກອງແສງໃຫ້ກັບດວງຕາ ປ້ອງກັນການເກີດຕໍ້ ເປັນສານກຸ່ມແຄໂຣທິນນອຍມີປະສິດທິພາບການທຳງານດີທີ່ສຸດ.