ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ອຸດົມໄຊ ກຳນົດ 5 ເປົ້າຫມາຍວຽກງານຈຸດສຸມ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ປະຈຳປີ 2018

ວຽກງານພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງແຂວງ ຖືເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ບັນລຸຕາມທິດທາງແຜນ ການແລະລະດັບຄາດຫມາຍທີ່ວາງໄວ້ ດັ່ງນັ້ນ ທາງແຂວງອຸດົມໄຊ ຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມ ໃນການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2018 ຢູ່ 5 ເປົ້າຫມາຍໃຫຍ່.

 

 

 

 

 

 

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຕົວຈິງຂອງເອກະສານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2018 ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ເຫັນວ່າ: ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ກໍານົດວຽກງານຈຸດສຸມ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງແຂວງ ຢູ່ 5 ເປົ້າຫມາຍໃຫຍ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ບັນລຸດຕາມລະດັບຄາດຫມາຍ ໃນນັ້ນ ເປົ້າຫມາຍທີ 1 ຄື ເຮັດໃຫ້ເສດຖະ ກິດມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,ຫມັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສ້າງໄດ້ຄວາມສົມດຸູນຂອງການເຕີບໂຕ ໂດຍການສຸມໃສ່ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຕາມ 4 ພື້ນຖານເສົາຄ້ຳ ເສດຖະກິດ, 2 ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນຈາກພັກ ລັດ ແລະ ກໍາລັງແຮງງານຈາກເອກະຊົນ,ສ້າງເງື່ນໄຂອຳນວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ທຸກເຜົ່າຊົນ ແລະ ເພດໄວ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ,ສົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາເອກະລັກວັດທະນາທຳ ອັນດີງາມ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາ ຊົນບັນດາເຜົ່າ, 3 ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ທັງຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ,ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດຕ່າງໆ ຢ່າງທັນການ ແລ ກໍ່ສ້າງຄືນສິ່ງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ, 4 ສ້າງພື້ນຖານງົບປະມານຂອງເມືອງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ,ຮັບປະກັນການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເມືອງ ໄປຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ( 2014-2019 ) ທີ່ກໍານົດໄວ້ມີຜົນສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດຫມາຍ ແລະ ເປົ້າຫມາຍທີ 5 ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງລັດ,ສັງຄົມ ດ້ວຍລະບຽບກົດຫມາຍ ໃຫ້ມີຄວາມສັກສິດ,ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະ ຍຸຕິທຳໃນທົ່ວສັງຄົມ.

ບັນດາເປົ້າຫມາຍທັງຫມົດນັ້ນ ທາງແຂວງອຸດົມໄຊ ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະກໍຄືບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ພ້ອມກັນເລັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງແຂວງ ປະຈຳປີ 2018 ນີ້ ສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດຫມາຍ.

ຄານມະນີ ຮຽນດໍຈັນ