ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ອຸດົມໄຊ ກໍານົດມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານລາຍຮັບປະຈໍາປີ 2018 ນີ້ຢ່າງລະອຽດ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານການຈັດເກັບລາຍຮັບ ຖືເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນງົບປະມານ ປະຈຳປີ 2018 ບັນລຸຕາມລະດັບຄາດຫມາຍ ດັ່ງນັ້ນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດບັນດາມາດຕະການຈໍານວນໜຶ່ງຂຶ້ນມາຢ່າງລະອຽດ.

 

 

 

 

 

 

ສໍາລັບບັນດາມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດ້ານການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ກຳນົດຂຶ້ນມານີ້ ກໍເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ຕົວເລກລາຍຮັບບັນລຸຕາມທິດທາງແຜນການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຄື 131 ກວ່າຕື້ກີບ ໃນນັ້ນ ລາຍຮັບພາຍໃນ ໃຫ້ໄດ້ 116 ກວ່າຕື້ກີບ,ຈາກສູນກາງ 14 ກວ່າຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນ ປະກອບມີ: ເອົາ ໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມດ້ານການເມືອງ ແນວຄິດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດຖະກອນ ຂອງຂະແໜງການເງິນໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ,ແທດເຖິງກວ່າເກົ່າ,ຍົກສຸູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີລະບຽບວິໄນ,ເຜີຍແຜ່ບັນດາລະບຽບ,ກົດຫມາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ໃຫ້ກວ້າງ ຂວາງ ເພື່ອຍົກສູງສະຕິຮັກຊາດ,ເສຍພັນທະໃຫ້ແກ່ລັດຕາມລະບຽບການ ແລະ ກໍານົດເວລາ,ເຄື່ອນໄຫວຄຸ້ມຄອງ,ກວດກາ ແລະ ຈັດເກັບລາຍຮັບການນຳເຂົ້າ ສົ່ງອອກສິນຄ້າໃຫ້ເຂັ້ມງວດ,ຫັນວຽກງານ ຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ການຄຸ້ມຄອງດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄຫມ,ເກັບກໍາ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນບັນຊີຊັບສົມບັດຂອງລັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະຊັດເຈນ,ນຳໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນລະບຽບ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ,ຈັດເກັບ ແລະ ຂຸດຄົ້ນທຸກແຫລ່ງລາຍຮັບທີ່ບົ່ມຊ້ອນເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ຫມົດ,ຊຸກຍູ້,ຄຸ້ມຄອງ,ຕິດຕາມກວດກາ ການເກັບຄ່າທຳນຽມ ຄ່າບໍລິການ ລາຍຮັບວິຊາການ ນຳບັນດາພະແນກການ ເຂົ້າງົບປະມານຕາມລະບຽບການ,ເສີມຂະຫຍາຍການນຳໃຊ້ໃບເກັບເງິນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຖືກຕ້ອງ,ເພີ່ມທະວີການປະສານງານຮ່ວມມື ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບຕອນດິນ,ສຳມະໂນຕອນດິນ,ສຳປະທານ,ສັນຍາຊື້ ຂາຍດິນຕ່າງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງເລັ່ງທ່ວງຈັດເກັບພາສີທີ່ດິນ ແລະ ພັນທະຕ່າງໆ ເຂົ້າງົບປະມານ,ຊຸກຍູຸ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພາຍໃນແຂວງ ຖືບັນຊີໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ,ເພີ່ມທະວີການປະສານສົມ ທົບ ແລະ ສະເໜີກັບກະຊວງການເງິນ ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແບ່ງປັນລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທຸກຂະແຫນງການຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ ນຳພາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຈັດເກັບລາຍຮັບຕາມຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີ, ເກັບລາຍຮັບໄດ້ແລ້ວຕ້ອງມອບລວມສູນເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ຄົບຕາມຈຳນວນ ແລະ ທ່ວງທັນຕາມເວລາ.

ບັນດາມາດຕະການທັງຫມົດນີ້ ຖືເປັນແຜນງານທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນປີ 2018 ນີ້ ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ກຳນົດ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ແນະນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຄັ້ງວັນທີ 27-28 ກຸມພາ 2018.

ບົດຈາກ: ຄານມະນີ ຮຽນດໍຈັນ