ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ແຫລ່ງຂ່າວຈາກ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວຽກງານການລົງທຶນ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍລວມແລ້ວ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ເມື່ອທຽບໃສ່ທິດທາງແຜນການຕົວຈິງ ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ ເນື່ອງຈາກຍັງມີຫລາຍບັນຫາ ທີ່ກົດໜ່ວງຖ່ວງດຶງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂຄງການລົງທຶນ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມລະບຽບການ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້.
ອີງຕາມບົດສະຫລຸບລາຍງານຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຫັນວ່າ: ໂຄງການລົງທຶນ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ແມ່ນປະກອບມີຫລາຍຂະແໜງການ ເປັນຕົ້ນ ໂຄງການລົງທຶນ ທາງດ້ານກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ພະລັງງານ, ບໍ່ແຮ່ ແລະ ອື່ນໆ, ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍັງພົບຫລາຍບັນຫາ ໂດຍສະເພາະ ຂອດການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາການລົງທຶນ ໃນນີ້, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຍັງບໍ່ທັນເອົາໃຈໃສ່ໃນການແກ້ໄຂ ແລະ ມີຄຳເຫັນ ຕາມຄຳຮ້ອງຂອງຜູ້ລົງທຶນ, ອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນກ່ອນ ຈຶ່ງປະກອບເອກະສານຕາມຫລັງ, ຂາດການເອົາໃຈໃສ່ໃນການກວດກາເນື້ອໃນ ຂອງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ການແຈ້ງຂຶ້ນ ຫລື ດັດແກ້ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ, ບາງໂຄງການ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃບອະນຸຍາດໃນການລົງທຶນ ແຕ່ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດ ໃນການດຳເນີນກິດຈະການ ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດກ່ອນແລ້ວ. ພ້ອມນີ້, ການຕິດຕາມ ກວດກາ ບັນດາເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງຜູ້ລົງທຶນ ຍັງບໍ່ທັນລະອຽດ, ຊັດເຈນ, ເຊິ່ງຕ້ອງມີການຄົ້ນຄວ້າ ພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການໃຫ້ລະອຽດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແຕະຕ້ອງຕໍ່ກັບເນື້ອທີ່ທັບຊ້ອນ, ເນື້ອທີ່ສະຫງວນ ແລະ ອື່ນໆ, ຕິດຕາມກວດການການນຳເຂົ້າ ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ.
ນອກຈາກນີ້, ໃນການດຳເນີນໂຄງການໃຫ້ລະອຽດ, ຂອດຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ບາງຂະແໜງການ ແລະ ເມືອງ ຍັງຂາດການສະຫລຸບລາຍງານ ກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເຊິ່ງຍັງມີຫລາຍໂຄງການ ບໍ່ທັນມອບພັນທະທາງດ້ານການເງິນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດວໄວ້ໃນສັນຍາ. ເວົ້າລວມແລ້ວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບວຽກງານ ການລົງທຶນ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ, ບໍ່ໄປຕາມລະບຽບການ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ກຳນົດໄວ້ ລວມທັງການປະສານງານຍັງບໍ່ທັນຈອດກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການລົງທຶນຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ພົບບັນຫາຄືດັ່ງກ່າວນີ້.
ຂ່າວ: ຄານມະນີ ຮຽນດໍຈັນ