ວັນທີ 7 ສິງຫາ ປີ 2020: ອົງການ USAID ຮ່ວມມືກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ (UNICEF) ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເພຶ່ອປັບປຸງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ທີ່ອາໃສຢູ່ເຂດຊຸມຊຸມຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ ແລະ ຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ. ອົງການ USAID ໄດ້ມອບທືນຊ່ວຍເຫຼືອ 2.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃຫ້ແກ່ອົງການ UNICEF ສໍາລັບແຜນງານ 5 ປີ ຄາດວ່າຈະດໍາເນີນການເຮັດວຽກຕົວຈິງໃນເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2020.
ສປປ ລາວ ມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍໃນການປັບປຸງຊີວິດທີ່ດີຂື້ນຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່. ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ ຫຼຸດລົງຈາກ 905/100,000 (ປີ 1990) ຍັງເຫຼືອ 197/100,000 (ປີ 2015). ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ແລະ ເດັກອ່ອນ ຫຼຸດລົງເຖິງໃນລະດັບເຄິ່ງນຶ່ງຖ້າທຽບໃສ່ປີ 1990, ຫຼຸດລົງຕາມລໍາດັບຈາກ 46 ມາເປັນ 40/1,000 ຄົນ ຂອງເດັກທີ່ເກີດມີຊີວິດ.

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພສະນາການ ສຳລັບເດັກ ແລະ ແມ່, ເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ ຈໍານວນໜຶ່ງຍັງເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດທີ່ສາມາດປ້ອງກັນ ຫຼື ປິ່ນປົວໄດ້ເຊັ່ນ: ສາເຫດຂອງພະຍາດໃນເດັກເກີດໃໝ່, ອັກເສບປອດ, ຖອກທ້ອງ ແລະ ຂາດສານອາຫານ. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານໃນເດັກນ້ອຍຍັງຊັກຊ້າ. ອັດຕາສັດສ່ວນຂອງເດັກເຕ້ຍ (ລວງສູງທຽບໃສ່ອາຍຸ) ໂດຍສະເລ່ຍໃນທົ່ວປະເທດແມ່ນ 33% ສຳລັບເດັກອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ, ແຕ່ວ່າ ຍັງພົບຫຼາຍກວ່າ 40% ໃນກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ (ກຸ່ມຄົນລາວ – ໄຕ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ, ຄອບ ຄົວທຸກຍາກທີ່ສຸດ, ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີການສຶກສາ).

ອົງການ USAID ມີຄວາມພູມໃຈຈະສະໜັບສະໜູນຕໍ່ກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ບໍ່ປະປ່ອຍໃຜຜູ້ໜຶ່ງໄວ້ເບື້ອງຫຼັງ ໂດຍການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ ໃນການໃຫ້ບໍລິການສຸ ຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ຢູ່ຂັ້ນພື້ນຖານ”. “ໂດຍຜ່ານແຜນການນີ້, ພວກເຮົາຈະເຂົ້າເຖິງສຸຂະພາບແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນເກືອບ 80,000 ຄົນ, ແລະ ເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ ຫຼາຍກວ່າ 32,000 ຄົນ ຢູ່ໃນ 12 ເມືອງ ຂອງ 4 ແຂວງ: ອັດຕະປື, ຄຳມ່ວນ, ສາລະວັນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ”. ກິດຈະກຳໃໝ່ນີ້ແມ່ນຢັ້ງຢືນເຖິງການຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງພວກເຮົາກັບ ອົງການ UNICEF ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາລາວ, ເຊິ່ງເປັນການປັບປຸງຊີວິຄວາມເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວໃຫ້ດີຂື້ນ.”
ໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ການລົງທືນດັ່ງກ່າວນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຊຸມຊົນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ມີການສືບຕໍ່ການໃຫ້ບໍລິ ການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການທີ່ຈຳເປັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ມີອັດຕາການເປັນພະ ຍາດ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກເພີ້ມຂື້ນ. ນອກຈາກນີ້, ການສຸມໃສ່ຊຸມຊົນທີ່ດ້ອຍໂອ ກາດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະ ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ທີ່ເກີດຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຢູ່ພາຍໃນປະຊາກອນເພີ່ມຂື້ນ.
ໂພຊະນາການທີ່ດີແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 1000 ວັນທຳອິດ, ນັບຕັ້ງແຕ່ການເກີດລູກ ຈົນເຖິງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 2 ປີ, ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນການສະໜັບສະໜູນການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານສະຕິປັນຍາຂອງເດັກນ້ອຍ. ການປະຕິບັດເຊັ່ນ: ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 2 ປີ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ ຈາກການຕິດເຊື້ອທາງລະບົບຫາຍໃຈແບບຮຸນແຮງ, ພະຍາດຖອກທ້ອງ ແລະ ຂາດສານອາຫານ.
ທ່ານນາງ Pia Britto, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNICEF ປະຈໍາລາວ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມຍີນດີຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັບອົງການ USAID ເນື່ອງໃນໂອກາດພິເສດຂອງສັບປະດາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຂອງໂລກ”. ລາວຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ “ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສະ ຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ຂັ້ນຊຸມຊົນ, ພວກເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວຈະເພີ່ມຂື້ນຢ່າງໜ້ອຍ 50% ໃນປີ 2025”.

ນີ້ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນງານ, ທີ່ ອົງການ UNICEF ຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ, ແລະ ບັນດາອາສາສະໝັກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການດູແລສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໂດຍສຸມໃສ່ການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ. ແຜນກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍເພີ່ມການຄຸ້ມຄອງດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນເມືອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລະການສຸຂະພາບຂັ້ນຊຸມຊົນ ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ແມ່ ແລະ ເດັກ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ. ຄວາມຮູ້ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຄົວເຮືອນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດູແລສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ການກິນທີ່ຖືກໂພຊະນາການ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໄປຄຽງຄູ່ກັນ.

ກ່ຽວກັບອົງການ UNICEF
ອົງການ UNICEF ເຮັດວຽກໃນບາງສະຖານທີ່ ທີ່ຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດພື້ນທີ່, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເດັກນ້ອຍທຸກໆຄົນ, ຢູ່ໃນທຸກແຫ່ງຫົນ, ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີຂື້ນໃຫ້ແກ່ເດັກທຸກຄົນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການ UNICEF ແລະ ວຽກງານທີ່ເຮົາເຮັດເພຶ່ອເດັກນ້ອຍ, ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງເວບໄຊ www.unicef.org. ຕິດຕາມ ອົງການ UNICEF ໃນ Twitter ແລະ Facebook.

Loading...