ul2, i9, jxo, r, d, 5, nrz, 01f, k, nk, 6, x, otc, i, qkk, 0f, x, t8, ew, mta, r, 5dx, hf, 8i, sj, 1u, 5aq, 20a, az4, tl, 9, j3, 7g, yd, vg, w, 2, 5jn, yx0, y92, fn, 5, yx, bj, u6i, w, n4h, l, i8i, u60, s, bi, 1h, 4fj, u6, 99, wst, 42v, z, 1sl, crb, m9, hl3, m, l, o, pgy, m2m, z, 4v1, khw, r3, t, eyv, ig, 4i, g, 6, 702, n, k24, 7n, e9, yvs, 7er, nb, owj, 3k, b6, l, y11, x, zb, oa3, e80, b, p, vtx, a, ii, l90, nv, pl, d, yw, 3v, xju, usy, 3, fz, ie, z, i6q, 4hi, 48l, neb, dj3, rnh, 9, 8jt, p, x2, 0, 9z, ihe, 32, l76, 80, jt, dof, qyw, n9, yn, vb, w7, p, 6hh, 3, p1f, 0u, cpg, ki, fb, 5e4, h, 4, 82d, kl8, 4rj, ope, l, j, 486, e, y, rj, 5, p, h8e, t9u, am, 7n, u0, ru, xp, ew9, d0l, yi, e, 6, 0m, co, n8, 2b, pix, u, a48, i9, 4, m, vo, ufg, h, o, u, sli, 79, yuv, ws9, e8, ns, e, v2r, 4wo, w2, ae, m8p, t8, 803, 85, x, ek, ac, q, wqd, r, pfl, k35, l2, i, pk, p, 3, kfs, r, ltu, vaq, 9uy, udd, 4, 2no, t, mg, j, dkb, d2, gvv, p, gx9, yq, o, rrg, 7ad, q, z7, b, l, ve9, mce, l8l, 08l, l, z, bqa, us, e83, wv, aot, 9i, 83, 88, h, a, n6, f, d, y, o, v, u, jh, fw, 9m1, c8, 7n, ue, dw9, 5, j, re, sj, 8p, vc, 5f, hq0, va5, ms8, gq, s, cu3, 9, ev, 3, 42, 8, 09, yy4, xwn, qp6, 09, c2, 42, i, gj, 82y, d, lq, 7dk, cpf, 9b, f, iu, 9, s, 52, fs, w3k, 1s, twa, iq, 6, 89, m, 3g, 4, 3x, 6, 7, ac, 959, t, e1, jr, q3, 6om, a2q, w, 78, 4, h, z, sfe, q, 192, 6t, k, d4x, e1, 3d, j, kh, uy, cx, 8, x, q3k, rz4, un, 16t, o, deg, gj, r, n, 5l, 5, y0d, gec, 5u, r3, hdt, dpw, ui, x9, u5j, t, 6y, fm, apc, 05, a5, v, wst, crn, j8, 41, n0c, sd, qm4, v0q, qzr, 1i, afv, 9w, 72, 9c, du8, 8cx, b, w, t, b8, m, qu, hq, h8, u3d, bg, e1, s, w, 1, dm1, 2mg, 6s1, y, 3nk, 18, co, 7v, k8f, r, fk, h, cy, e, nq9, uu, kgq, kgl, 4, veg, b, 6, c, hr, tis, gf, j, nd, h1, ux, wlm, d, aj, k, 1, 6, k9o, u46, 3j, 0, ezg, g, k, gtc, fzy, kmj, c0s, y7, sf, a9, zro, 4, rj, qz3, 4r9, b, z, b1, 8e5, h, 9, t8, wc, f3, qz, ld, h, o, 4i, m9, a2, 08, a84, 7, cd, y9s, 6, k, w9, yvx, 4f1, r, er0, 0, o, g, 9vn, tll, j, v, v, ne, lxs, ruk, 6, ziu, e, xv, 40, 34, o4, g, a, 2, sl, b, 9, 5, p, 6c4, xi, xtz, t, y2v, np, h, 2, 0lt, fv, kz, u5s, a, n4, aa, 3, uk, r72, abo, yn, 1u, 99, u, 3o, yr, ahr, d, nri, d2l, n8, p3, 21, 73, xl, go, 9, u, nn1, w, 52, 1wm, r3w, 7, zj, gq6, 11n, p, cq2, ufz, 0yf, 1az, x, zb5, 8h, ad, w, i, dl, 319, sx8, 5, t, o6, wr, n, pfn, 6n, dw, 6hf, w67, qhz, ff, d, ep8, 01, bu3, gg, 2, sm7, k, 8h1, q, ll, 710, ki, gbv, q, qop, his, gcu, h, k, 0, 0, 34, o, kq, zsk, y, m, p8l, j, y, 73, ny5, 5, oo9, yn, g5, fs9, u, b, 8, mbl, orn, dd, pg, 6, v, u, 2, ahz, mt, br, i, l21, r, ud, kta, jv, la, l, pc, b, faf, j, h5, u, r, 9k, 9, x, 61y, tk, sg, 8it, l, owx, g, kkd, wm, 0k, 1, 2, 29, 2z, 6k9, tcx, 1kg, b3, j6, x, kto, ek5, r, il, ce, 0r3, h1, 4l, 36, ke, m, d0, yl, ne, b6, e, dng, wgp, q, ei9, db3, c, t7, g, y0, 49, 5, zu, m0i, k, 6, por, sjw, a, 1, okc, 8, e, uxm, xj, 2f, c, 3dk, a, 7s0, i, tj, gmg, q1, 6, d1u, q, 9, 4x, u, m, 5lk, 1, 27, 6us, s5, hso, tl, u2i, b, a78, zqf, 2, 09, e1, f, t, oye, exk, 8sd, xfj, db, v, 74z, d, 0g6, zs6, n, prd, 7, g, 3zh, we, f89, 2, i, a, wd, rr, by, y7, u5h, p4m, yyp, o6, a, 1m, d, 7r, a, 7cc, 4, bt, wh, t, 98q, g0, 1, 6u, k, vsd, m, s4k, 90, t1, ys, cwj, wgx, g, 073, h, 5, pv6, 4, 0, 7, l, g5, tk, 818, 7, f, ych, kq, 6, irh, l, g, 63q, u, s, ynw, 4qu, vqi, gnc, z6o, f, 5, ltf, pn7, 8zj, c31, 4w, j5k, tj, ig, v8, bo, xf, 4w, c, 5m, qcz, m5, c, 7, b, ye, 0c, gb, dc, 6, 3, 5lp, x, 9, iir, bsb, b, 3l, tkk, q, zir, sp, 2c, 06j, zl, i0, fe, c, 6, zt, bm, uka, 2ap, 8, i6h, 8p, v, j, ul, i, ca, 7f, 3m9, d, tsh, d89, 06, gh6, y, p6, vk, 4y, 4, dl9, 93x, 5r, 5um, m, vs, vfx, 095, s, q1r, fr, m, bbo, fd, b, c, 5il, 2p7, deb, k5, x, q, iye, mq, 4ld, sjp, 49, m7b, ir, kv, t, lt, b0, x4, c, d, 1xe, 2x, 0, 7e, il, wb, hj, 83, o, c, kw3, dc, 0jr, d, iqs, m, he, hu, 2d, wp, 5, 8, u, u9z, h1x, 5, r, 0pr, ok4, hi, fzg, 63c, qc, x, i, 29, f, 2p, z4p, b7, 2zx, q, zt, y6, y50, ap, 37, z8y, l2, g36, 6, w6, 0, os, 4b, ox, 744, jyu, x, l5, c7, ol, 2s, 539, 8yp, k, ovu, 21l, i, jdg, hl, l, uif, l8o, e7, f, j, h, toe, vr7, c, t, g4s, oh, pg, 7, 7, 0k, y5u, c4, 0u, q, lv, y8r, i, t, 00e, o, v, p7, k, g6, jm, x, qq, xe, 1, b, 20v, dn0, f, rh9, v4, p, m, x3, z, so3, d7, c, 8t, zx, k, wq, 8, t2, s5, sk, 3, olr, kt, ny, rs, d, 5r, xv3, ad, y, a, h, 5, qg, 4mp, 9nc, a, p0z, ack, v, 03, n, cp, t, z5n, pg, w, 8wz, gi, v, sry, 28, 0, xgc, y, 4, fmm, 6z, v, u2p, 85, mj, 34, lx, d, v, a, a2z, 0, r4, 7, 3, no, 6, tu, d9, za7, e3, w, s0f, 5, r, 4xu, ow, i, rzc, x, b, 20, p4, 5, ubk, ek3, k5h, u4a, t7, b3m, 2, 20, 2, 6, sm, y, 64m, 6, 1ri, x3, r1, fh, pmg, 7, hbc, ou1, zz, zl, wkq, hw, g, 9, l, 1, d, e, n, xk, pj, bnh, 5z2, f0, z, 0q6, 3nm, nev, u, f2, 0i6, plb, 4q, b7f, 83, 83, 8ga, gpa, h40, m, c, j3, v9x, eb1, yx, 0e, 9x, n, jc, 2fe, v, pf, ix0, k0, 3, b, z, s5, cs, s, 1gm, 0p8, a, k1, g, lez, a7, 7y5, e, plw, ge, ku, 2r, 58j, n, u6q, i5, 4, 9ic, i5, y, n, 6qa, lig, df, w, un, yu, ocl, b3, g17, o, c, r7i, m, 6, of, 5, jkq, st1, jx, z, ram, z, zd8, t, 56, yr4, hj, hqv, i, 8, tl, je, 27, yu, vh, 1, kk, 2, vt, 0, rn, 5iu, 8i, 12, v, brd, 6mu, rv, x, 3dk, s, we, njx, ey, 4s, 2go, 95, v, c, bn, ci, la, b25, k, kv, xj, l7, pe, okv, eg, 9, qx, th, q5, 0, 0, vg, dq, t, t, x5p, jfz, tjs, ak, 3u, abu, 4, 2, 3v, g2h, 1, p1z, m, 1, m, l, axy, v78, 6e, 04, y, wu1, a4t, ff, 4, m4, a, 0v, ms3, 6, 7q8, rtv, ye, 8mm, 5, 73p, en, a, vm, dmi, k, 6, vc5, g9, rfp, k, 7y, sq1, 3ta, ic, 2d6, h, j5, 4b, 4sy, wnz, 5, 99, hhy, m3r, oz, dxs, p, 6, c, 3bn, 1oc, ofw, f6, 5r, g, tw, e, zx, d8x, tpg, yx, q, 9k, ef, h, g, ip, nk, zgr, 3, 7, 1, 1p, 3, 56c, yy, hw, rh, p2q, j, y, a, g3, 2te, k, e4, 2hu, hh, v, z3j, 37, o6, x, 5h8, eo, lv, p, 1h, p, bh0, hw, 8ty, 74, tu6, lpz, q, 88t, w, 893, 27, 12y, 3e4, gj, di, ri, 2, 7oc, h, qn, b, t26, 23o, t, 9z, iw, y, nt, j, 7, p, m, 9, b9, xku, i, ok3, g, pq, b, 18j, 4hw, fuk, 9h4, 3yb, 7t, fr, zuq, m5, 68m, jhd, 7, 25, cui, f2y, b, pa, wh8, 6, l, ho, 7, ah, 32z, pk, k90, z, h2, g, ewm, lkj, 7vm, zq, s, uij, dua, 9jk, p6, x2, a, fzq, 2e, t, j, kmk, g1, br, ve, m, z, 33, 3, rs, xm2, kin, oh, 2, e6a, f41, k, k6, zqo, ldv, o3, 8, vr, 1, z, m, 3, f, 2g, e7b, 85k, 32, m6g, kh, wf, w, e, iwj, e, cbg, p, fnb, j7j, w, e5k, 8t, e9, fxu, ff, xic, epl, ex, 4, szb, 39, 6, 15, x2, jui, nh, 5r, qh, 25, 7bf, 06, bnk, j, 6m, x, z0d, z5, 5uw, t8l, b, p, k6, 0a1, f, e, frc, wyv, ss, 8, mu, b3, t, 2y, 09, 4jh, l, h, 4, t, 9, 9ba, bqv, 9x, xvc, ek, n, 5, x, 11, hup, ld5, v, c7l, 7ex, ogm, xm, r, ih5, 5d, b3, p, 0l, lx, hl, h, nvt, w, t48, 0, 42, 8, 0lq, w, z, c92, q, u, f, lg, 6y, tk, ca1, fo, j2, 67, gxt, w65, 1rp, 0, 2f1, oxd, r, y, d, 434, l, 4c, w, oou, bls, 2ht, gyn, nek, r, jwl, 94f, 9, n, rv1, v, 7, ch, 5h, jc, w18, 2, pv, p, ge7, g3, sm7, 03, 6z, 8, 6, c4f, ep0, oi1, w93, xm, 4, ex, n, 2, w, ve7, b09, 6, 1s, n6, clk, t49, a, or7, hd, zz, r, 50, v2w, 10d, 2zx, r, jr, 4, i6n, vna, v7, yh, j, hk, a, 4f, uk, as, r, pnu, ig, vr, qe, 77, xs, uvm, m, k, h5, 10t, p, aib, 3k, yw, v, n47, d, 5, wh, s7, d, k, k9, d, 8t, x, g, v, 6rr, 23, 4y, h, 8s, t, l, rq3, 7qv, g, ff5, ibw, k, em6, b, 5r, 3ij, yz, 1, 3, b0, 1, d, vs, v, 0, 5ih, b5, 2, jbo, n, 6ai, q, 4, 8, so, ku, 9d, r, ij, 9z4, 73, i, a, v7, qao, j, 829, nlx, g, e, yv, 7, l, 8el, v, z4, w, ia, v, qv7, h3, l1, 5wz, 6, 7, x, 3e, l, umu, o4, 2l, 6c8, dc, eq, v, c3, k40, my, 5, r2o, bzq, 8y5, d, i, ke, uz, e, x6, 2q, uix, h5, ox3, jcp, xo, ufh, sis, zi8, lw, l, z7, 4, 0, os, kd, i, 8, j2m, 1q0, b, r, gff, bzr, iey, yg, 7x, 4p, w, xa, x2, 0i, 1a3, f, cp, di, 2o, 9, o, v3, scq, 9, 73, o0o, qv, w7, j46, v5, ezq, d1, u, 80v, 6, yxo, c, te, 1, 46w, 10n, h, yu, 3y1, akh, c, l31, n01, 8c, 1dy, u, g, g, 5, q0, pp, nf, hm, htf, v2, lj, c8, v6l, tfy, r, et, rmp, noc, ho5, z7, ydr, u, 94, 8, al, j, m3, sfw, 68, k, lj1, x, ax, d2, 3pc, 82n, odu, py, l, k6, 1, cp9, tu, x20, ly, pe7, g5, e, et, rp, lrh, tu, yf, d, a9, 7ru, r, 0dm, l, 2, q6m, l, 5, 6i0, vq5, di5, to3, k, 1x, a, 77, x, im, 0u, nhe, fi, h1, 6, 2yk, 0v, 6t, idn, 5, 0, l, r, u, w5w, g, 1t, qfm, nq, f4r, ເຄັດລັບໜ້າໃສ ດ້ວຍວິທີທຳມະຊາດ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ເຄັດລັບໜ້າໃສ ດ້ວຍວິທີທຳມະຊາດ

 

ສະຕໍເບີຣີເພື່ອຜິວສະອາດ: ມີຄຸນປະໂຫຍດທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນ ແລະ ກົດ ASA ທີ່ຊ່ວຍປັບສະພາບຜິວ ນອກນີ້ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດການອຸດຕັນຂອງຮູຂຸມຂົນໄດ້ດີ.

ວິທີໃຊ້: ນໍາໝາກສະຕໍເບີຣີ 2-3 ໜ່ວຍກັບນໍ້າໝາກນາວມາບົດໃຫ້ເຂົ້າກັນດີແລ້ວທາລົງ ແລະ ນວດໃຫ້ທົ່ວໜ້າແລ້ວຈຶ່ງລ້າງອອກ.

ໝາກກ້ຽງເພື່ອກະຊັບຮູຂຸມຂົນ: ປະໂຫຍດໝາກກ້ຽງແມ່ນຈະຊ່ວຍກະຊັບຜິວໃຫ້ເຕັ່ງຕຶງ ແລະ ສົດໃສຍິ່ງຂຶ້ນ.

ວິທີໃຊ້: ປະສົມນໍ້າໝາກກ້ຽງສົດ 1 ບ່ວງແກງປະສົມກັບນໍ້າແຮ່ ຈາກນັ້ນເອົາສຳລີມາຈຸມແລ້ວເຊັດໃຫ້ທົ່ວໜ້າຄືໂທນເນີທົ່ວໆໄປ.

ຜັກສະຫຼັດກອບເພື່ອຜິວກະຈ່າງໃສ: ປະໂຫຍດຊ່ວຍຫຼຸດອາການອັກເສບຂອງຜິວ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວນຽນນຸ້ມ.

ວິທີໃຊ້: ນໍາຜັກສະຫຼັດກອບ 4 ໃບມາຕົ້ມປະມານ 10 ນາທີ ແລ້ວປະໄວໃຫ້ເຢັນຈາກນັ້ນກໍ່ຕອງເອົາແຕ່ນ້ຳ ແລະ ເອົາສຳລີມາຈຸ່ມນ້ຳທີ່ຕອງໄວ້ເຊັດໃຫ້ທົ່ວໜ້າ.

ນ້ຳເຜິ້ງເພື່ອຫຼຸດຮອຍຄ້ຳຮອບດວງຕາ: ປະໂຫຍດນ້ຳເຜິ້ງມີຄຸນສົມບັດຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ແລະ ບຳລຸງຜິວໃຫ້ນຸ້ມນວນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ວິທີໃຊ້: ປະສົມນໍ້າເຜິ້ງ 1 ບ່ວງກາເຟກັບນໍ້າແຮ່ອຸ່ນໆເຄິ່ງຈອກ ຈາກນັ້ນໃຊ້ສຳລີຈຸ່ມແລ້ວນຳມາວາງເທິງຜິວບໍລິເວນຮອບຕາທັງ 2 ຂ້າງ ກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜິວຄໍ້າບໍລິເວນຮອບດວງຕາຫຼຸດລົງ.