ທ່ານ ເຫລັກໄຫລ ສີວິໄລ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆເຊກອງ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ອົງຄະນະພັກແຂວງໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2020 ວ່າ: ໃນ 6 ເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດນັ້ນ ລວມີ:
1. ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ສົມດຸນ ແລະ ຍືນຍົງ.
2. ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນມະນຸດມີຄຸນນະພາບ ສາມາດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ການບໍລິການຫລາຍສີສັນ ມີມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນ.
3. ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນດີຂຶ້ນ.
4. ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາໄປຕາມທິດສີຂຽວ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
5. ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມື ການເຊື່ອມໂຍງ ການເຊື່ອມຈອດພາຍໃນ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນເຂັ້ມແຂງທັນສະໄໝ.
6. ການຄຸ້ມຄອງບໍລິການລັດຕ້ອງມີປະສິດທິພາບ ສັງ ຄົມໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງສັກສິດຕາມທິດການຄຸ້ມຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການປະຕິ ບັດ 6 ເປົ້າໝາຍ ໄດ້ກຳນົດ 8 ແຜນງານບຸລະມະສິດທີ່ສຳ ຄັນເປັນຕົ້ນແຜນງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ, ແຜນງານພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ແຜນຜັງເມືອງ, ແຜນງານພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຕິດພັນກັບຕະຫລາດ, ແຜນງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ການຮ່ວມມືກັບເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ ການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ການປ້ອງກັນການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່, ແຜນງານພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ປະຫວັດ ສາດ ວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວກະສິກຳ, ແຜນງານຍົກສູງຄຸນນະພາບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ ການເງິນແຫ່ງລັດ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝຕາມຍຸກ 4.0, ແຜນງານພັດທະນາພະລັງງານ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ແຜນງານຈັດສັນທີ່ດິນຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ແລະ ການປ້ອງກັນໄພພິບັດທຳມະ ຊາດ.
ຮອງເຈົ້າແຂວງເຊກອງ ຢືນຢັນວ່າ: ຖ້າ 6 ເປົ້າໝາຍ ແລະ 8 ແຜນງານບຸລະມະສິດ ປະຕິບັດສຳເລັດຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນ 7%, ມູນຄ່າລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຈະບັນລຸ 2.821 ຕື້ກີບ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຈະມີລາຍຮັບສະເລ່ຍ 2.300ໂດລາສະຫະລັດ. ຂະນະທີ່ຄອບຄົວທຸກຍາກຈະເຫລືອ 7.244 ຄອບຄົວກວມ 28,5% ແລະ ບ້ານທຸກຍາກຈະເຫລືອ 95 ບ້ານກວມກວ່າ 48%. ນອກນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ 22.000 ຄອບຄົວ ແລະ 190 ບ້ານໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທັງໃນ ແລະ ນອກລະບົບ.

Cr: ລໍາເງີນ

Loading...