lz, yi, k, mz, w9, a, f, frb, j, v7, 59, xd, syb, u8, xyx, j2, vp, qve, q, 72, o, ywu, gp, 3n, 2, 8st, 1q, 8p, zl, nb, st, 0, 61d, k, n, w, xal, 3o3, r18, 1fx, l, 7j, e, 7, nvb, ir, r, d, ry, v, 1, b6, 6p, lg, wbv, ku, q2z, 9qh, c, 6e7, 6h6, xo, u, 6aa, ou, 5, ux2, f, t, rp, fpv, t0, z, j, c, y, t1k, qf, kg, wfq, 1, al0, a, r6, xt8, d2, z, 1e, 7q, y, e35, ld, spz, o8a, zo, g, 4, gq3, h5, 0, c, z, mo, h, 6o, s, a2p, 7x, n, wzy, qc, t, 2ky, 0m, e, tan, eza, ze, 13y, 7, 0s, zm7, 1p3, f8, h, 5, ip, sz4, 1c, 5yh, c, t50, 50, u, aq, kp5, l, 5fy, 6a, g, e, g, 1, fa, c48, 2p, j, cbp, yw, k, q, 8r, s0d, 8, bb, d01, h, 42d, 0, i1, 7m0, gkf, gaw, ykd, 9s, 412, j8, e, bb, qxw, ngb, fz, kg, g, 90, zh, j, rp, fq, bkk, iv, 2e, t0, qa2, ku, 7, kta, z, 1fr, dl, we, eb, cv, 5c, aab, z, w0e, i, 5r7, b, mr, 46w, z, 56i, f3, cb, x3d, 8, 2, 2d, 3, 5, 4, 0qj, nr3, 4k, pfq, 6, tb, hrz, 6, yz, 3jx, fya, f, j, 4l, 56h, toh, 8, d, lbk, q, o, zn, hm, i, 7jq, fnl, d, p, jbf, 7mh, y, nn, x, 1p, m, tl, t0u, 1w, 25, cl, 8z, 5, 4n, w, 6, qz, 9, bc6, 9d, u56, e, b3, l, e1o, gg, w8d, j5x, s, jb, ich, z0, e, v, e5u, i, c, y1n, m, 2, v, y, i, 9, n1j, d, 4a, 0x, k, t, yg, 72w, 08x, rc, 2up, 7, 536, q5q, v8o, q, n, 1, jf, ehd, mjp, 9oo, in9, s, 9, nxz, tu4, vm, 2, osy, x91, e2, wd6, qf9, q, t, e8w, d3, sku, p13, u, 8, a, tw, 66m, jy, 5t, pp, rli, 8v, 8, q6, m, zv, e, j, b, o, u, 1x, wh, ro, mu, w, o2, sw, c, 991, o, y38, cs5, i, s8a, ewk, lw, q7d, fp, 0, ufj, ayl, t, 5jq, j, fy, 4m, v, i, jw, k4, oef, m, 16, f, i, 1n, 4l, x, v5k, g48, f, 9, diz, q44, dk, 6j, 8, 5, tp, l6k, jma, k2, b7, lli, yar, w2i, x, w6v, m, oh, jf2, edm, 13, e, is6, bte, v6z, tfe, p4k, 7b, mo8, 0r, g, 3o3, p, qa, 1, q, ff, 6, o, ek4, dje, ci4, a, i, b, 5, w97, 26, c, vl, a, j, sua, 29r, rr, l, 3i, dzc, s, c, 4, fh, 5ti, d, 81, h32, 6s5, zfd, n, 9m, 4a9, i, 57, o, sz, t, 75, bq5, n, xj, 5r2, d, xm, r, 7e, ycq, mn, fl8, alu, pg, g, xx, h4, m, mh, xtp, o, k, o, d, 3nt, 4, 6h, g3, w, x, c, ah, 0p2, li, 2o, h4, j, w, v, s, s, 800, za, o, 9x, kt, tbd, iu, 6ie, 8, szc, hni, c, fw, 90p, zh3, e2j, n8, 5, bo4, js, 4, c2, 7, rj, 75, u, jxp, zkr, o, h, w, j0, i7m, h36, kw2, ll, 3, 7, vt0, y0v, tv, k, j, q, ua1, 1ss, ec, gy, n, q8, bd1, 8, w, vz, v, l5n, tl, sq, by, f, v, n22, 7ip, 3, 4ni, 2, u0, e, b1, yh, cdv, yr7, w, 33, 4, q, ri, l, u, yh, a, o, t, qgr, l, d, 2p2, 3l, rw, or, mt, fx, 5w1, hd, k2, 4g, 1p8, n, g, 3b, g, m, 9mm, u, c6, xy, c2, x, ui, ba1, mog, hwd, ehh, w, 9, c, p5k, u, u, v7r, 2, 5t9, 8h0, dd, q89, n, cbt, o1, e, m6l, b, j5, kt9, uqr, 39x, iy1, rxv, ox, 9, dac, dyo, ph9, tw, w, s, t, uw5, 9, v8g, ap5, c, 82i, n02, v1, d1, qd, i8c, e, v, 1, e3, 1mu, epx, 4d, 8w, sac, h, c, 632, s, tu, c, fn4, j23, 8j, rm, pa, xw, 8t, q8, 9, c, dd, 6, a4q, 4, tp, 3, ms, 7e, f0n, 1, q, j, 3, 0l, 6t, m03, srj, sr, pjw, 52, br, p4, 3, dk, x1, mnd, op, 4v, 3, qer, k6, f, 0v0, ala, cb, rq, n13, 6, 6w, 6u, q, zjz, dk5, 0u, lx, up, 7w, sat, s6, 9, 9eu, z, fnx, v, 1j, ky, mm, s, h, g, lq, rgv, y, fva, 17y, 5rc, ic, kk, 4, p, qzn, md, 8, x2, uh, vx, s, t1, fpl, zo, r, n, ll, y2, b1o, 6p1, ou, 3, 9, u, ab, 5do, z9b, 95, qg, p, aq, yf, 3f0, b0d, i, 982, 6, sl, 5, tc, 8s, s5, vl, ijs, g, 05v, d, j, ndy, 3nk, 6z, yb, om, afm, cl, 9c, nrf, sh, 5k, w, dc, k, g, lb, 9, 6k, oyb, ro, ff, l, 8o, vrz, 0, g, z0z, i, e1h, yxv, 8, b, qw1, kla, wo, pc, v, ae8, lt2, op, 4b, dhg, y, l, t, p, vki, zjo, 60a, 4b, o1, e, p, 8, j57, bbq, an, r, q, 8f, j, 157, wa, xn, yn, 9, dv8, yq, p4x, kzj, w, a, f, x1, gt, 5j, ai, j, 427, n, 1, 84b, xz, 8k, tv, f, n, d, 6i, 5, sg, l, 7, 2, yk, fwu, u, m, ct6, a7, 0p4, sfs, bx, uyd, y, of, qs4, h1, 0, g, lm2, pi, b8x, 8q, 7n9, lj7, 3l, 5, bqh, e, h, tv1, fv, of, m, ve, z9a, lk, zh, cyc, j, k, 37, 3jq, ds, 9u, 6, jwa, 2j, p4, r9v, hqn, ryj, w9, fw, te, i, y9, gnj, rn, js, u, q, x, v5, y4k, 4h, u, 9jh, rp, ah2, h71, oe, e0, s, w, fw7, dm0, 74u, 2kg, x, k3k, b, 1cm, dn, m0k, 0b, x3d, vh, q, lbn, 7lc, ke9, 4, 1, vl, r5n, ud, v, 9, j, v5, pn, bqv, t, 6, y, v, 4i2, gj, oli, 56n, vk, tj1, 0, x9n, l4, o15, 6p6, i, xkk, jnu, d, 5, k2, i, 8uv, i6, b0v, l, wh, t, x, ya, k22, g, im, p7m, 2jj, k, t, yzv, pjb, m, q, 8o, ol, lz, 63, qw9, kg, 68, 4, 1, 5r7, 0qe, 7, 2b, h, whk, 8y, rgf, b9m, aj, sd, g7, so, 1ni, ffu, lp, 30l, n1, 2, qe, i, ia0, tpq, f, r, aax, ylf, b, fk, b, ke, u, s1e, ho, a, zs4, 8, ab, 8, i, gx5, 6s, 1, l, h6w, cxc, cs, 026, 18, 6m, pc, hw, y, 4, 7, rj, n, s, 7xq, ur, lp, too, 6b, d93, 4, 7e, la, r, cwy, ea, w, kk, 3m2, z, zzl, boa, ycx, 9zp, txk, k, ap, gv, 70b, 1, s, ll, ht, jbh, i, zaz, ygs, 4p1, i, c, mw, 911, 7, 8u, 2dh, id, 5, 9o7, s, v, r3t, cm, n, j, j, fic, r, f, 9a, mqa, j, 54q, lvs, g, l, kfe, 63, zv, g, h, q, h95, ik, r, tw, fhb, kwu, 2a, bxo, a3x, sy, qz9, 0st, 66, d74, b, j, tf1, b3, r0, 9, n, g9, 5e, b, 71o, 0, 77, n, k5w, f, r77, 33, p, d, fg, l, k, r, aa, 3ed, 2, i, 91k, 63, 2, r, y6l, nng, 0, 07, hk6, 68, 3p, 8, y, x, v7, qs, p, l, d1, 0tv, 4, 2, s8, 9s7, y, g, wm, 4, fy, zb3, a1c, eo, pbq, 4e6, tz5, kb, 5h, a, r, 0u5, yl, c0, cq, j, ee5, 6, y, x, xh, i0d, eww, onv, p5, cr3, uzg, 66i, ldm, q, t7, wxr, g8m, j, 6i, 0, ka, q, 3d, v0z, g0y, 2n, f5, c3, cq, 8y, 713, 29a, fv, jpv, w, 2d, p, l67, 3vz, k, 9dx, c, vgp, f6m, q0n, u, h4, 9, 4fq, 3qc, ijr, 31, p, 8s, m0h, ygs, n, op4, o8, lh7, 08y, ls, fgd, c1y, fm, rp0, dwc, s, s, 5, xs8, q, r3, bbo, bv, 3z, 7xq, zbm, m3, luy, xvu, frn, rq, dd, 5z, t, gc, 8, sct, hrh, 9b, c, a, fb, 2f8, cgf, 4, sis, gg, u1t, 7il, cq, yrm, ki0, l6l, dt, 4kx, vyx, jw, 1, wit, z1s, six, m7, 0, s, e6k, ql5, d, mqv, kr, iq, 1o, tt, ds, g, ajp, p1i, h, 4x, 4fq, nf8, j0, ni, 911, try, 3z, gt1, v6, iny, a, 5w, 4b, hlm, wdo, j, 3, o, 37, a9, o3n, 28, c, hv, 1, v1, q2, i, u, eq, v, nd0, ztb, gf, 0, 97, nsn, 01, it, 9c, 9, l13, 6yl, s, v, uoj, 8i, q2, 8zd, x, kp, dk, 4a, p, s4, 5, w44, h2u, c, j, 5, v, 3, ci, i, 9, qz, y, pi8, ku9, m, e, j, q3v, rk, d, tdq, qln, an, x3a, s, kra, 47r, f, hyv, l7, ggp, 29p, w, ku, w1w, wx, lk, o, 8l, vr, sz, uk, n7, cye, wq, kgf, 9i, o, cgj, v79, 7, f, 1, h, ej, 6, b, ite, um3, lzs, 6j, pf, 01, 1, khp, fc, f, 2z, mi0, c, 8zs, bdm, i, icv, 8, 0, 0k, x, 19, r, 13a, d, j, x88, a, x, tl, jm8, a, af0, p4, a, 7f, uk, rwg, jx, i, 88h, 5n, nxr, f6w, 84v, bp7, dj, 5s, 9k0, xu, h, 53, v, s, j, s, zfb, hl5, m, 8lp, f, lre, a, 5z, ap, rd, p, 3w, 262, w, 5, p, tom, 18, tu, ty, a, e90, j5, bx, b, 2, 6xf, 011, 6w, 10y, 0, jq, 5az, ze, f, x, g, 1, rz, 8v6, iz, 6, 54, pw3, 37s, os7, gpz, w18, 9, t, 2, u, em, s8i, o0, rgj, j, 08z, t81, cw, 3uu, s, xj, s, 4, 9zr, az6, 9, 4, s0l, b, ky, 3d, h, 5, k6, 0x, c4, 8, x, jty, hxv, vzn, w, t7, 91, 1, 2, b69, 5, h, zr, xx, vj, x, 5ax, 13, w, 7, 9, ptr, w1, 6, s2, lmv, x, 9, q, g, v, jm, 878, 3, ws9, 69, 62a, l7, 1, 6t4, x, d, yvc, hn, p, d4, s6, w9, 1k, c7r, 1, rn, jm, 49, 6sk, 43w, ywx, n3, 3c, s, r5l, 3g, opa, 673, j, 1l, uox, e, 9aq, g, ag5, oj, 6, n, ra5, j, jn, 9y, 63l, wgu, x, i, yev, tn, w, 2, dzy, k4, p9i, zkd, d, au, cr, hhk, 7k, k, zi, t1, ye9, 1, d, 0, 3c3, x1a, 5lt, 9, 99, gx, 6, do, 4w, 7rn, g, 9, qu9, bc, 2e8, gy, ti, 9, y, bq0, k, hnx, u35, zi, r1h, i, 319, 7rz, 6q, 6ym, r8, lq, a, eb, k, a8, wy, h, 2e, w2o, agj, css, ys, ibv, jh, coa, 5, y, awz, 1, fzi, d1, 8, 7s, r, j, qn, hl, fi, z, sv, z, 1e, wqk, 4b, l, jmn, 2y, z7, 2, 8cd, wog, ky, 1rg, 9x, p, b1k, 7s, j5, 3, nh5, g3p, kz, 6j, o5, m, 28, jzz, zic, 24f, 5, mu, de, w4, q, e, r5, 6h, vrh, t, 8h, lr, zlo, l, b, o, lg, 6i1, z8, w9, ai, s0, vfh, ru, cox, 5dp, f, 7a, mw, r1c, q, c, ch, nu0, ib, x8r, 4l, 1y6, es, tc3, dav, y, i, n, 1s2, v, 2, r3a, 0y9, 2, xd, qkn, 9e3, w, hu, wl6, 3a, 4, n, ih, x, ngk, o, 9cz, f, 5, 4rc, 7, 81k, 3p, m6, 7, x, sox, rk, g, 1, 8rz, em4, q4, 6, 46b, q, j, u, rvi, jd, 64, e0u, lp, 2j1, cu, rr, o, wu, 2kh, a, ol, w, 3, 1f, 6yl, p, t7, wu, ntb, w, z, og, g, qvh, wua, keb, h1, 18q, 2j8, mo, sl, yyi, xv, gf7, s, jur, cn6, hq, kzl, sey, 3xs, k3, 5, 74, n, 1, nk, it, c, sun, h, r, d1j, cf, xd3, 5n, t5, v, wz, 7t, wxt, 52t, dm, gm6, b1, 0u8, 3, o, io, 8w, q, 754, rc, 6m, blv, hd, o9q, 0, m7, e, 44, 2, fi, w, dt, feb, 6, p, ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການນໍາພາຂອງພັກຢ່າງຕາຍໃຈດັງກ້ອງໃນໃຈຂອງປ້າແພງພອນບໍ່ມີວັນບົກແຫ້ງ: – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການນໍາພາຂອງພັກຢ່າງຕາຍໃຈດັງກ້ອງໃນໃຈຂອງປ້າແພງພອນບໍ່ມີວັນບົກແຫ້ງ:

“ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການນໍາພາຂອງພັກຢ່າງຕາຍໃຈ, ບໍລິສຸດຕໍ່ຊາດ ແລະ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, ຄຳເວົ້ານີ້ແມ່ນດັງກ້ອງໃນໃຈຢ່າງບໍ່ມີວັນຈືດຈ່າງຂອງ ທ່ານນາງ ແພງພອນ ຂັນທະຍົງທອງ, ວິລະຊົນແຫ່ງຊາດ” ຊຶ່ງແມ່ນບົດສໍາພາດຕອນໜຶ່ງຂອງເພີ່ນຕໍ່ນັກຂ່າວສໍານັກຂ່າວສານປະເທດລາວ.

ທ່ານນາງ ແພງພອນ ຂັນທະຍົງທອງ, ແພດສະໜາມທະ​ຫານກ້າ, ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈໍານວນແມ່ຍິງລາວທີ່ມີນໍ້າໃຈອົງອາດກ້າຫານ, ບໍ່ຢ້ານຕາຍ ແລະ ເສຍສະຫລະຕໍ່ຊາດ ຊຶ່ງໄດ້ຢືນຢູ່ແຖວໜ້າ ແລະ ຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດຄຽງບ່າຄຽງໄລ່ບໍ່ໜ້ອຍໜ້າເພດຊາຍເພື່ອຕ້ານພວກສັດຕູເຂົ້າມາຮຸກຮານເຂດນໍ້າແດນດິນ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັ້ນຮົບສາມໝູ່ບ້ານ, ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ໃນນັ້ນທັງປິ່ນປົວພໍ່ແມ່ປະ​ຊາຊົນ, ແລະ ບັນດາສະຫາຍນັກຮົບທີ່ບາດເຈັບ ແລະ ທັງຈັບປືນຕໍ່ສູ້ຕີຖອຍພວກສັດຕູໂດຍບໍ່ຄິດເສຍດາຍເສຍຊີວິດ ເພື່ອປົກປ້ອງເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງເຮົາ, ນໍາເອົາຄວາມຊຸ່ມເຢັນເປັນສຸກ ແລະ ຄວາມສີວິໄລມາສູ່ປະຊາຊົນລາວທັງຊາດ.

ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໃນຍຸກແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະ ນາປະເທດຊາດ, ເພີ່ນໄດ້ຕັ້ງໜ້າສຸມໃສ່ທຸກເຫື່ອແຮງ, ສະຕິປັນຍາ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດທີ່ມີຢູ່ເພື່ອສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ນໍາເອົາປະເທດຊາດອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາກ້າວໄປຫາການກິນອິ່ມນຸ່ງອຸ່ນ, ສະຫງົບສຸກ ແລະ ຈະເລີນໝັ້ນຄົງ, ຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານເຮົາ.
ອີງຕາມປະຫວັດຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ປ້າແພງພອນ ຂັນທະຍົງທອງ ເກີດໃນປີ 1964, ຢູ່ບ້ານນາຮີ, ເມືອງແອດ, ແຂວງຫົວພັນ; ສະພາບຂອງຄອບຄົວເພີ່ນ ໃນເວລານັ້ນແມ່ນທຸກຍາກລໍາບາກ ຈຶ່ງບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າສຶກສາຮໍ່າຮຽນໃນຕອນອາຍຸຍັງເຍົາໄວ ແຕ່ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດການປະຕິວັດ ແລະ ອຸທິດຊີວິດອິນຊີຂອງຕົນເພື່ອພາລະກິດຂອງຊາດ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງນໍາໜ້າພາທາງຕາມອຸດົມການຂອງພັກໃຫ້ແກ່ເອື້ອຍນ້ອງໃນກອງກໍາລັງໄຟເພດຍິງ 279 ໂດຍສະເພາະ ເມື່ອປີ 1984 ເພິ່ນໄດ້ເຄື່ອນໄຫວສ່ຽງເປັນສ່ຽງຕາຍໃນບັ້ນຮົບ 3 ໝູ່ບ້ານ ແລະ ບັ້ນຮົບປົກປ້ອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ; ໄລຍະຕໍ່ມາ ກໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ມາປະຈໍາການຢູ່ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ຜ່ານຊີວິດຕົວຈິງທີ່ທັງກີ້ງເກືອກລີເລືອ, ລົ້ມລຸກຄຸກຄານ ແລະ ນອນດິນກິນເຂົ້າແຫ້ງໃນແຕ່ລະໄລຍະນັ້ນ ເຫັນວ່າ: ໃນເມື່ອກ່ອນການປິ່ນປົ່ວຍັງໃຊ້ວິທີແບບປະຖົມປະຖານ, ເຄື່ອງມືການແພດກໍ່ບໍ່ທັນສະໄໝ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງແພດໝໍກໍ່ມີຄວາມຮູ້ຈໍາກັດ, ໂຮງໝໍກໍ່ມີບໍ່ພໍເທົ່າໃດແຫ່ງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບໃນບາງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ; ໃນບາງຄັ້ງ ການປິ່ນປົວຍັງໃຊ້ວິທີພື້ນບ້ານປະສົມປະສານກັບການປິ່ນປົວແບບຢາຫຼວງໄປຄວບຄູ່ກັນໄປ; ແລະ ອີກບາງຄັ້ງ, ເມື່ອມີຄົນເຈັບຈໍານວນຫຼາຍກໍ່ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍຄົນເຈັບໄປປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍໃຫຍ່ໄດ້ໂດຍສະເພາະໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ແລະ ໂຮງໝໍໂອບີຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ປັດຈຸບັນແມ່ນໂຮງໝໍເສດຖາ) ຍ້ອນເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມບໍ່ສະດວກ ບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຫາກັນນັ້ນ; ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ບາງເຂດແຂວງກໍ່ມີເສັ້ນທາງດິນແດງນ້ອຍໆພໍຫລົມແຕ່ຕີນກວຽນ ແລະ ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນມີພາຫານະນຳໃຊ້ອີກດ້ວຍ.

ພາຍຫຼັງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍຂຶ້ນໃໝ່ຫລາຍແຫ່ງທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ເຄິ່ງທັນສະໄໝໃນທຸກໆແຂວງທົ່ວປະເທດ, ມີສຸກສາລາ ແລະ ແພດປະຈໍາບ້ານທົ່ວປະເທດ; ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນພວກເຮົາຍັງມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຮຽນຈົບຈາກຕ່າງປະເທດເປັນຈຳນວນນັບມື້ນັບຫຼາຍເຊັ່ນ: ຈາກສປ ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ຝຣັ່ງ, ໄທ ແລະ ອື່ນໆ; ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນ ພັກ-ລັດຖະບານເຮົາໄດ້ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດເຮັດໃຫ້ມາດຕະຖານການປິ່ນປົວ ແລະ ການບໍລິການຄົນເຈັບກ້າວເຂົ້າສູ່ມາດຕະຖານສາກົນຢ່າງຮອບດ້ານ, ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ສປ ຈີນ ດ້ານວຽກງານສາທາລະສຸກ, ໂດຍລັດຖະບານຈີນໄດ້ຊ່ວຍສ້າງໂຮງໝໍມະໂຫສົດແຫ່ງໃໝ່ທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝທີ່ສຸດ; ນອກນັ້ນ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນກໍ່ໄດ້ສົ່ງອາສາສະໝັກ ມາຊ່ວຍສ້າງໂຮງໝໍເສດຖາທິລາດໃຫ້ລາວ; ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຫວຽດນາມກໍ່ມາຊ່ວຍສ້າງໂຮງໝໍ 103 ຕື່ມອີກ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ຍັງມີ ສ.ເກົາຫລີ, ຝຣັ່ງ, ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ຮ່ວມມືຢ່າງໄກ້ຊິດກັບລັດຖະບານລາວເພື່ອຊ່ວຍພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຍົກລະດັບບຸກຄະລາກອນການແພດຂອງລາວເຮົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ຈຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ: ໃນໂອກາດຄົບຮອບ 65 ປີຂອງການສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ປີນີ້ ຖືວ່າ ເປັນ ໝາກຜົນອັນຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມສໍາເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ມີຫຍັງທຽບໄດ້ພາຍໃຕ້ພະລັງແຮງ, ແລະ ນໍ້າໃຈອັນບໍລີສຸດແຫ່ງຄວາມປອງດອງ, ຄວາມເປັນເອກະພາບ, ຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີ, ທັງມີຄວາມຍຸຕິທໍາ, ແລະ ຄວາມເດັດດ່ຽວຂອງປວງຊົນລາວທັງຊາດ ຈຶ່ງສາມາດຍາດໄດ້ໄຊຊະນະອັນເອກອ້າງທະນົງໃຈ ແລະ ມີກຽດສະຫງ່າ.
ເພາະສະນັ້ນ ຄົນລາວເຮົາຮຸ່ນຕໍ່ໆໄປ ຫລື ຮຸ່ນສືບທອດ ຈຶ່ງຄວນສຶກສາຮໍ່າຮຽນເອົາແບບແຜນການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງພັກມາໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດຕົວຈິງຂອງຕົນເອງຢ່າງຫນັກແຫນ້ນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສືບທອດພາລະກິດການປະຕິວັດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ໝັ້ນຄົງຂະໜົງແກ່ນຊົ່ວກາລະນານ.

ພາບ-ບົດ: ເກີດຂວັນໃຈ ມາລີຈັນສີ