ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ຕາມການໃຫ້ຂໍ້ມູນຈາກຂະແໜງປູກຝັງທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຄໍາມ່ວນໃນວັນທີ 15 ສິຫງ 2023 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ : ຈໍານວນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບຈາກນໍ້າຖ້ວມ 10 ຕົວເມືອງທົ່ວແຂວງມີ 167 ບ້ານ,ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບມີ 8.215 ຄອບຄົວ . ເນື້ອທີ່ນາປີ 2023 ຕາມແຜນການ 89.848 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປັກດໍາຕົວຈິງ 84.668 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ຖືກຖ້ວມ 10.060 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ເສຍຫາຍ 3.323 ເຮັກຕາ, ພືດລະດູຝົນປີ 2023 ເນື້ອທີ່ຕາມແຜນ 12.745 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກຕົວຈິງ 13.785 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ຖືກຖ້ວມຜັກຕ່າງໆ 196,16 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ເສຍຫາຍພືດຜັກ 10,16 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ຖືກຖ້ວມມັນຕົ້ນ 2.409,42 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ເສຍຫາຍມັນຕົ້ນ 1.176 ເຮັກຕາ , ດ້ານກົນຈັກກະສິກໍາລົດໄຖນາເດີນຕາມ 708 ຄັນ , ລົດໄຖຟອດ 02 ຄັນ , ໂຮງສີເຂົ້າຂະໜາດກາງ 20 ໂຮງ , ໂຮງສີເຂົ້າຂະໜາດນ້ອຍ 167 ໂຮງ , ຈັກປັ່ນເຂົ້າເສຍຫາຍ 05 ເຄື່ອງ , ເລົ້າເຂົ້າເປືອກເສຍຫາຍ 559 ເລົ້າ , ເຕົາຢາສູບເສຍຫາຍ 47 ເຕົາ .
ໃນນີ້ເມືອງທ່າແຂກຈໍານວນບ້ານທີ່ຖືກຜົນກະທົບມີ 31 ບ້ານ , ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 927 ຄອບຄົວ , ເນື້ອທີ່ນາປີຕາມແຜນການ 14.623 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປັກດໍາຕົວຈິງ 14.623 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ຖືກຖ້ວມ 736 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກພືດລະດູຝົນຕາມແຜນການ 1.025 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກຕົວຈິງ 564 ເຮັກຕາ ; ເມືອງມະຫາໄຊ ເນື້ອທີ່ນາປີຕາມແຜນ ການ 9.600 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປັກດໍາຕົວຈິງ 9.024 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກພືດລະດູຝົນຕາມແຜນການ 550 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກຕົວຈິງ 523 ເຮັກຕາ ; ເມືອງໜອງບົກ ຈໍານວນບ້ານທີ່ຖືກຜົນກະທົບມີ 09 ບ້ານ , ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 284 ຄອບຄົວ , ເນື້ອທີ່ນາປີຕາມແຜນການ 15.980 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປັກດໍາຕົວຈິງ 15.980 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ຖືກຖ້ວມ 380,9 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກພືດລະດູຝົນຕາມແຜນການ 702 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກຕົວຈິງ 564 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກພືດຕົວຈິງ 386 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກມັນຕົ້ນຖືກຖ້ວມ 0,42 ເຮັກຕາ ; ເມືອງຫີນບູນ ຈໍານວນບ້ານທີ່ຖືກຜົນກະທົບມີ 43 ບ້ານ , ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 2.541 ຄອບຄົວ , ເນື້ອທີ່ນາປີຕາມແຜນການ 8.950 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປັກດໍາຕົວຈິງ 8.950 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ຖືກຖ້ວມ 2.188 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ເສຍຫາຍ 1.119 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກພືດລະດູຝົນຕາມແຜນການ 398 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກພືດຕົວຈິງ 711 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກມັນຕົ້ນຖືກຖ້ວມ 188 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ເສຍຫາຍມັນຕົ້ນ 88 ເຮັກຕາ ; ເມືອງຍົມມະລາດ ຈໍານວນບ້ານທີ່ຖືກຜົນກະທົບມີ 15 ບ້ານ , ເນື້ອທີ່ນາປີຕາມແຜນການ 8.800 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປັກດໍາຕົວຈິງ 8.500 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ຖືກຖ້ວມ 675 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກພືດລະດູຝົນຕາມແຜນການ 1.400 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກພືດຕົວຈິງ 2.968 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກມັນຕົ້ນຖືກຖ້ວມ 188 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ຖືກຖ້ວມພຶດຜັກຕ່າງໆ 186 ເຮັກຕາ ; ເມືອງບົວລະພາ ຈໍານວນບ້ານທີ່ຖືກຜົນກະທົບມີ 11 ບ້ານ , ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບ 164 ຄອບຄົວ , ເນື້ອທີ່ນາປີຕາມແຜນການ 6.800 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປັກດໍາຕົວຈິງ 4.760 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ຖືກຖ້ວມ 142 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ຖືກເສຍຫາຍ 03 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກພືດລະດູຝົນຕາມແຜນການ 210 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກພືດຕົວຈິງ 1.285 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ຖືກຖ້ວມພືດຜັກຕ່າງໆ 0,16 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ເສຍຫາຍພືດຜັກ 0,16 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກມັນຕົ້ນຖືກຖ້ວມ 09 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ເສຍຫາຍມັນຕົ້ນ 05 ເຮັກຕາ ; ເມືອງນາກາຍ ຈໍານວນບ້ານທີ່ຖືກຜົນກະທົບມີ 07ບ້ານ , ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບ 477 ຄອບ ຄົວ , ເນື້ອທີ່ນາປີຕາມແຜນການ 2.025 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປັກດໍາຕົວຈິງ 2.025 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ຖືກຖ້ວມ 517 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ເສຍຫາຍ 149 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກພືດລະດູຝົນຕາມແຜນການ 1.420 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກພືດຕົວຈິງ 1.577 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກມັນຕົ້ນຖືກຖ້ວມ 363 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກມັນຕົ້ນຖືກເສຍຫາຍ 97 ຮັກຕາ ,ດ້ານກົນຈັກກະສິກໍາລົດໄຖນາເດີນຕາມ 100 ຄັນ , ລົດໄຖຟອດ 01 ຄັນ , ໂຮງສີເຂົ້າຂະໜາດນ້ອຍ 100 ໂຮງ , ຈັກປັ່ນເຂົ້າເສຍຫາຍ 05 ເຄື່ອງ ; ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ຈໍານວນບ້ານທີ່ຖືກຜົນກະທົບມີ 21 ບ້ານ , ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບ 993 ຄອບ ຄົວ , ເນື້ອທີ່ນາປີຕາມແຜນການ 8.800 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປັກດໍາຕົວຈິງ 8.448 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ຖືກຖ້ວມ 1.386 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກພືດລະດູຝົນຕາມແຜນການ 860 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກພືດຕົວຈິງ 860 ເຮັກຕາ ; ເມືອງໄຊບົວທອງ ຈໍານວນບ້ານທີ່ຖືກຜົນກະທົບມີ 08 ບ້ານ , ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບ 107 ຄອບຄົວ , ເນື້ອທີ່ນາປີຕາມແຜນ ການ 9.700 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປັກດໍາຕົວຈິງ 8.245 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ຖືກຖ້ວມ 111,50 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ເສຍຫາຍ 13 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກພືດລະດູຝົນຕາມແຜນການ 3.450 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກພືດຕົວຈິງ 2.096 ເຮັກຕາ ; ເມືອງນາກາຍ ຈໍານວນບ້ານທີ່ຖືກຜົນກະທົບມີ 22 ບ້ານ , ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບ 2.812 ຄອບຄົວ , ເນື້ອທີ່ນາປີຕາມແຜນ ການ 4.570 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປັກດໍາຕົວຈິງ 4.113 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ຖືກຖ້ວມ 3.924 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ເສຍຫາຍ 2.039 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກພືດລະດູຝົນຕາມແຜນການ 2.730 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກພືດຕົວຈິງ 2.815 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ຖືກຖ້ວມພືດຜັກຕ່າງໆ 10 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ເສຍຫາຍພືດຜັກ 10 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກມັນຕົ້ນຖືກຖ້ວມ 1.849 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ປູກມັນຕົ້ນຖືກເສຍຫາຍ 986 ເຮັກ ຕາ ,ດ້ານກົນຈັກກະສິກໍາລົດໄຖນາເດີນຕາມ 608 ຄັນ , ລົດໄຖຟອດ 01 ຄັນ , ໂຮງສີເຂົ້າຂະໜາດກາງ 20 ໂຮງ , ໂຮງສີເຂົ້າຂະໜາດນ້ອຍ 67 ໂຮງ ,ເຂົ້າເປືອກເສຍຫາຍ 559 ເຮັກຕາ , ເຕົາຢາສູບເສຍຫາຍ 47 ເຕົາ .
ຂ່າວ;ພາບ: https://www.khammouanenews.com