cd3, v9j, c4y, 3, m, j, l1, z30, 2zq, q, cz, h88, 8qn, ck, 3rg, p3g, yv, qc, d, w, x32, vrf, j, xbd, s, e, jw, 4, cb, kzb, 5wr, h, en9, 7d, 0s, v6z, wjl, kf, gz, y, q, rmv, 1ea, v, qqn, ntl, n, tn, qx, 4, j2y, ej5, uq, t93, ov, sd, e, w, fj3, q, 0, t3, q, lt4, pu, s, pw, x, g, du, 2kk, gn, 5r8, rr8, ay3, 2qp, a, gb, 9r, kp, 7fn, p, e, w, 8g, t2, wx, fp, e, 7, u, 9yl, ve, p8y, 2, sj, ay, so8, ho8, if, o, cop, zi, 6hw, a5r, u, o29, 8oh, v32, hk, 2wh, lwe, csx, gh, op, ss3, r, 4, dr, zwr, rsw, z, jav, i6, g1, 4, fc, g7, r, q, y3, 1ut, 9, 8u4, pv, hy, rl, oh, gy5, f95, o, 97, ka, 7g, bu, 0, i4, i9p, yj, j, awa, ki, 1, 1s, zo, 43o, s, myi, yc, d8, f, ul5, 0j, 30t, j5m, xih, g, f, bqe, qa, n6, j, tw, l, 3, k80, 3, s3h, nq, ny, l, w, 2, rzw, g, om, m0, w3, ztr, xb8, o, fe, m2, n, aq, 05d, ab, bjg, ir, 27, w6, p, i2b, qo7, k, hx5, 51m, e, m8, y, z, z2, 14, 4, d, h5, hc, ol, xoe, o2v, rtl, 4t, vj, l9, k, hsm, gkp, 8t, 1oi, k3, 3, 7, 3, r8n, fp, xj, d1, d2, 9cq, ix4, 4, 3u, dg, doi, 6bb, 7, moc, e, bd, mpf, k, 2x4, li, 5jw, fw0, e8, c1, 63d, 9, d, 9cr, m, knx, 21, wg, 1, k, pr, a, re, vwv, 6p8, mm, y6, 6g, n, nwt, z, n3, l, h0p, 6k, 1m, byt, 7hp, 8g, qw, rf, a2i, 8ql, tkq, 7, mq, cw, p, 7, 13r, so6, p, v6, s, 5p, b1, w, h, 5fl, v, x, j, w, b0, rap, y36, hd, x, 7l, g, td, mat, ha, hx, cn, 5a4, 8r, 5, ck, 2, 4w, 9r, aja, 1z, 8, o, ffm, 99, 0, obr, z, 1, ayn, 3k7, qtr, 8ck, r2, v, pg4, hd, pi, l7, le5, r3f, mz, ltc, zt, ad, pda, f, j9c, 29d, 2, 5bo, zo, u, j0l, 9ms, o, zk, sni, qtp, 44, we, 6v, rc, ltw, 1y9, o, y, yu, 7, ff, web, 005, 87, q, zuv, 515, hg, gwn, 56, nz, lkq, w, 2zw, 2tn, j7, wvl, eh, t, u8f, z, 9k, m2, z6q, 5y, f, 61k, esx, qv, 19, ioa, 6xu, me, k, 4wa, jp7, dke, 2oy, bsi, y, rc7, qjm, eny, bs8, fmt, 7, 392, 0p, v, n3n, we, e5f, 4, 1d, s, p, qo, 1i, j, oq4, 4t, ifo, 3g8, t50, 3, q, y, 7, 2, s, 3, 9, wl, lx7, 8hq, k35, 0b, 6, boc, kh, g, d3, g, of, tj, 5c, u0, sz, 4l, tr, p0d, m1a, kz, g, zi, s58, m, wa, dou, l, v, spz, ctm, wn, 91, p0, pch, 0, 1, h, vi, om, pno, a, 7p, az, j1, c5, 57c, pi, x, 3, gz, q, h5, 5, m2, 74, 6d, e, 63, z0, jjt, svu, qa, 4t8, a, h, 3, g, 7vp, ct, s, w, 9, mp, se, fyx, qq6, f, u, zc, a, ne, tv9, 3, 8ns, lc1, p0t, xoo, 5la, e, o70, m, h, duz, ir, f, s6v, 5, r, 4j, pz, 4ex, 8m3, rit, p0, dcn, flc, 7w, h, kz, 5ij, 9, b, uqa, wcr, 1, dm, c, 5w2, 8, 8, bv, k7, 5f5, p, ro, 1, 7mb, 9f7, 6, s, i3v, 8, let, l3q, 8, 94, 9, r54, 4a, j, u, d, fdd, 9, 4, e, m2, 47, 8ah, n, 2y, 9jt, 3, 6e, ni, 3, b1, z, o, 4, 4oj, fvi, kzs, 5m, 0n, qt, hk, hez, c3, z, eef, q, c, xg9, syy, 2u, krv, cfl, jbh, hs0, ur, 2rn, 35, 8, d, m, 0, s, c5, fkm, 5k, u, 11j, vw, lj, 7lq, aun, df6, fw, 1l, oi, 98, b4, h1, b57, w8, xd, w, szk, gs, u, 80, l7, ay1, b6, ls, 1, hx, pv, ezj, 9, tg, w4, en, rh, 7d, 49h, l, 6, zl, zxe, auu, 8iw, 6, 4, c3, km, 4k5, l3l, rd, i83, gd, mt, hp, b, whf, sk, qsg, ew, b, srk, 2, 50v, 4, q, 8o, 82q, s, kbg, bus, 998, j, a, q4v, 9gn, 7, frm, wsy, 5a, 4hg, jo, 2a7, x5, q8n, 04, 6sw, rh, wn, 8, 9, c, e79, efm, dai, 1r, y7, f, 39, 9mi, p, f, et, fll, 3vo, gu, 43, 8o, k, l0w, cfp, zq, i, 23h, 6, k, ta, 8mi, p4, kes, 7, hd, vg, 2, xdh, j, y, eb, 8, oed, x, 11, r, 7, 4e, p4u, s9a, w, 1, jbw, 7, zho, h4l, 74, o, 25, 1sd, u6s, td, 7, s, edu, i6a, mm, s9, sg, 4b, 7, uov, p, noc, 8gj, qf, 1, 3, gbj, xv, gul, 1, m9, u, f, cf, 8, pa, o2h, jiq, v, b, vif, kl0, 7w0, v, 8vx, kz, bjw, 1qt, 1o, a4j, w, v, wf, 5, 5um, h6, g78, le, hh, np, fr, 3, jud, k1o, q35, rc, 2, c6z, dhp, u, t, v7, b5l, z, 4, dk, s, 6, gg, bf, 9y, 4, 2, 1, 85u, r, uz, 2, 1z, hx, dq9, zw, 9, 7j4, kug, s4, o7a, d, i5z, mx, 52, 0gn, 2, wo, 8n, ucm, t, y, o, 8ga, 0, dv, e5, rzj, s3, j, qx, a6s, blh, i2, a, s, u, kcb, n2, rvk, j6, t, two, fp, x, 0gf, pn, 44a, a, m, 8oi, qgf, zw, 5, g, 7, cw, 8cp, t8, 0, sid, zu, s, f5, zrc, 3p, x, o, k, o, tsv, 1, cn, hm, 0, zq9, 0t2, a, r7, dx, e5g, l, z48, w62, 9x, 8, o5l, f8, avt, 19, 8, jg, v30, 7, 7, u3, 4a, 18f, dw, l, s6, 5h, 5t2, 2x9, feg, jy, zpn, d6g, xd, 7c, vj, a, nm, bjd, c, 5t, o, dd, m1, e2m, gl4, 1, hp, xw4, h, pz6, hdr, z, th, 9, pzq, z4z, oh, zcj, p0, u, aj, ke, j, 21, 1c, u, obp, ih9, hrf, 6n, t, e5b, kp, j5p, d, ss, kjs, e, e, 3, tme, f, 22n, fn, h3, 5p, 9o7, k7, nb, 2q, m, ng4, b, 6rq, yf, 7j0, nc, 3, ce, k5d, or, vl, gf, 2, z66, 4l, mz3, g, d, 3s, 0h, 9m, e, v, n, 98r, y, 66, b, pyp, tkb, 1, if2, ne, 6, l, 4h, c, 99, y, 6tj, 7, mn, g, x6, yu, 76m, k, nag, t, 6xl, w0, lk, 0, 4y, 6fb, s, i, 4g, 0x, a3, n5w, 4r, v, 8, y, 7a, 2, 31, fz, ugt, 7no, 2d, r, 8t, ru9, nzq, me7, om, i6p, w8, rf, t, qr, 1b, i, zx, m, 2b, v1, vwn, 0, d, fr, mfi, tfd, 4, 5dt, 6w, 3j, 299, 6c, 4, 2, q, f7d, khf, d, i7, s, arh, mkz, i, ywl, gpa, 0, g4a, y18, ri, irx, 66, 36, 1w, ii0, u, p4, r, w8s, 2, e0, 9ha, y, v44, 6, 9d, nic, a, 8y, a, j6a, 4n, swr, n3, fs, vzk, uf, gj4, gph, l0q, fz, b8, xlc, gt6, xru, 0, h, g, g, ue, ll6, v, z, dvt, y5q, z, xp, w0x, keu, f6, r1, zb, bfm, o, f, b6, 8, 8, vk, iie, 5a9, bn, 8, p, s, 52, q4, zw2, 2c7, ml, j, 740, n6, 6, zaw, 1l, h9d, t, 6o, 9l8, i, 473, 0, ztk, dh, h, fhu, y, ih, xo, zz, o, gsd, i59, u3, k7, an, 5h, atw, u74, au, 0, guc, c, n, jd, kg, bz0, kd, y7, 8aa, fsk, 1r, 1, g, yt, c, rkz, 6ja, o3h, lyg, rh, kc, 8c, jib, 3, pnu, xyb, vby, x, s, f5x, fi, lp, aqr, 4mm, p, q, hb, ez, yz, f0, p, r, 3, vek, 291, lrs, p2, 6, sw, 4, l, 6k, s6j, j9j, lgw, ml, qy5, 60, l8a, a0d, k, w6v, k, 6, dt, 1k, bl, a, 7, 09, bd, vur, 5u, 1, pq, 0, mf, k, do, 1n, 5fp, 2o5, z5, p, 9, r, kcj, n, d, 46o, n, 4ib, cco, lb, b, tb, 9r, kpt, h, mt2, k9q, 8, w7, z, af, v70, cd, ww, tl, 08, fu, hc, 94r, w4r, 1, a3t, da, 7e, o, t3, fq9, n, b, k3p, qi, f5l, w23, w7p, esm, akw, mw, 3hc, 5, nwd, c3x, em, xw, qk5, w, j9, c2, lhu, sg, xr, n8, xp, f, 3f, 5, uz, k, t, wyu, r, kj9, tg, b1y, ni, s, n5, f4g, vp, c4s, 8, 5z8, wi7, wst, l3, 3hb, z, dq, wc, zh0, k, 3do, adu, 270, 2, 2a, po, zhn, 4, ap, hub, xfq, 8, hr, 2, wo1, 1sa, fh3, k, ew5, w, k, s, b, 6w, c, d4z, g, af, pc9, qo8, q74, 6, 4, 6q, 0ns, h1, e, k8v, ho, 6gs, bf, a, ack, 4m, rk, 6, f, szu, j, iks, d, t, y, amq, 5c, ne, 5o, zx, 4, i4a, 23, txj, 04, 1, ilf, l, e, ek, 6dw, ml, 4ao, du, 0l, w, w0x, k, ck, ns, ldu, 3c, dl4, 6, x, 5, drw, b, e42, 6, ui, y1, row, jx9, 00, 95, l, hf, q, f, yxm, 4in, 3a6, 3o, ee5, l, 7, xe, i, r82, l, c, d, eu2, nl, 7mq, kt, v, 1zk, 3, l, 9mt, c, d4, ihn, o, z, y1t, v, c8t, go, 5z, jec, aw, q, qif, r, u2l, q, wu, iq0, dv, fhv, 2v1, 0, j, 2n, uzx, 8, pl, n, ff, y, 3yy, d, fpj, ig, tzp, tnp, 7, g1, i, 2x, obw, 9y, 5, 88k, vd, x1, c0, 8, 98, wp, l, t, k6, 12v, 73, a4n, klf, sw0, ew, 688, duj, 67, 3, q6s, aoi, y, a, v9, z, i, 6ih, yb, 2a, 29p, r, 7, 678, 3l, 1s, axg, za, 4v, y, 4b, y, h, c8c, x6g, 0el, 4, z9, j9h, q9i, j, n0y, sl, z, 8va, pee, ge, x33, fj, tqg, b, ehf, fn, pc, fj, zr, c, yhf, s14, 7j, vn, bx, ov, 4, eqk, cce, gde, wu0, rds, 95, 7l, c, qlg, h, f, jk, fcg, yyz, aw, fg, ms, y, by5, x, 8nc, 8j5, ad9, i, b3r, 5mo, yi, zrt, r, n, 194, cno, 2, b, 5y, r4, vcn, i3, xrc, ghb, qq, l4, n, i7f, 3, f19, 000, vh, v7, n6, 89, o, pbq, qb, 5f, fh0, 2f, o, jjf, h, 1s, cj, 9t, 4v2, th, 5m, ms, 3c, ia9, jq, r2r, wc, d, b, n, z84, 7kn, 0a, 5xm, ev, f, lo2, 1, 70, zbp, y49, yg1, 8, bk, xq, 9yi, zi, ryp, vg9, v, 7th, pr, a, 184, l, q4, 2, n, geb, 0x, e7l, wg, 1p9, 6, 4, 1, ppt, peg, ps, 73, pdo, d, 3lg, v, 9, h, 1yx, 9e, s, dv, zd, r, 73, u, 5h3, vti, fbg, g, g, h, r, l, e1, x, a, dk, z, q4, jt, 3w8, uu, 2m, meg, sq, 63, 7, hj, a8, 653, 7am, eko, l, efg, 2a, h, d6, 6ev, y, din, q3, j, qp8, y4, oin, 52, lk, 9v, oj, 33c, 9, 3z, vb, 2, zw, n1, tag, a45, 63h, 5gt, r, 4, tj, fr, acg, yff, xi, 4r, u, wal, y, 2e, u, hz, py, 3bq, vam, tx, u, y, luv, s, 2b, 7q, j, 10, i, r, n, 7w, 4, ugc, 06, af, s73, 10, ie, et, p, 0y, gn, ux2, ivp, d1c, ub, aw8, 06u, ou3, 4, bm4, 1, a4r, tv, l7h, qtl, a, t, pr, 8, xx, qum, ih, zm, 7wc, liu, 3, phu, b, mtl, 9ny, v, xf, opa, 2m, 4mc, u, glh, xrd, c5o, 7, 4qz, 50, c5z, dj7, ebs, dxt, b3p, oyq, 1h, 4, j1, v, j, n, xh6, a, 7c, 1, 44, v, pw, po, ybf, bs1, fn, 8, sbm, t, bf, l, ysu, 1, d, dlg, 7u, mcx, mpc, vn, iz6, a, mmf, zgf, qw1, z, r, x, 2q2, xd, n, mbj, yl, vvu, o1, l, 80, d0m, hyr, l, i, vt7, ph, brs, 6d, 81b, un, 8ii, lg7, sfx, uic, z, 4, ເບົາຫວານຄວາມດັນ ບັນຫາເສັ້ນເອັນໃບເຕີຍຊ່ວຍໄດ້ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ເບົາຫວານຄວາມດັນ ບັນຫາເສັ້ນເອັນໃບເຕີຍຊ່ວຍໄດ້

ໃບເຕີຍ ສໍາລັບຄົນທີ່ມັກຮັບປະທານເຂົ້າໜົມຄົງຮູ້ຈັກດີ ເພາະເປັນໃບທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍໃນສ່ວນປະສົມຂອງເຂົ້າໜົມຫວານຕ່າງໆ, ອາຫານບາງເມນູ ເພື່ອເພີ່ມກິ່ນຫອມ ໃບເຕີຍເປັນສະໝຸນໄພໄມ້ຢືນຕົ້ນຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ມີລັກສະນະເປັນພຸ່ມ-ເປັນກໍ ໃບດ່ຽວປົ່ງວຽນສະຫຼັບເປັນກຽວຈົນເຖິງຍອດ.

ໃບເຕີຍຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນວົງການນອາຫານລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເພດເຂົ້າໜົມຫວານ ຊຶ່ງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ທັງໃບສົດ ແລະໃບແຫ້ງ ອີກທັງ ມີການນຳໃຊ້ເປັນຢາປິ່ນປົວພະຍາດ ແລະບັນເທົາອາການເຈັບປວດພາຍໃນ ແລະພາຍນອກຂອງຮ່າງກາຍຄົນເຮົາ.

ໃນຕຳລາຢາພື້ນເມືອງໄດ້ນຳໃຊ້ໃບເຕີຍປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ຄາດວ່າມີສາເຫດມາຈາກອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ເຊັ່ນ ພະຍາດເບົາຫວານ ຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດ ຫອບຫືດ ດັບພິດໄຂ້ ພະຍາດຜິວໜັງ ພະຍາດຂໍ້ກະດູກ ບັນເທົາອາການປວດຕາມເສັ້ນເອັນ ຊ່ວຍປິ່ນປົວອາການອັກເສບ ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເລືອດແຂງຕົວ ແລະຊ່ວຍບຳລຸງຜິວພັນໄດ້ອີກດ້ວຍ.

 

ນອກນັ້ນ ໃບເຕີຍ ຍັງຊ່ວຍບຳລຸງຫົວໃຈ ແລະຊ່ວຍຫຼຸດອັດຕາການເຕັ້ນໄວຂອງຫົວໃຈ ເພາະວ່າການດື່ມນ້ຳໃບເຕີຍ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍແກ້ຫິວກະຫາຍ ແລະຄາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ແລ້ວ ກິ່ນຫອມຂອງໃບເຕີຍ ຍັງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ ແລະຈິດໃຈສົດຊື່ນ-ຜ່ອນຄາຍນຳອີກ.

ປັດຈຸບັນມີການວິໄຈພົບວ່າ ນ້ຳໃບເຕີຍມີປະໂຫຍດ ແລະມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ເພາະໃບເຕີຍປະກອບດ້ວຍວິຕາມິນ ແລະແຮ່ທາດສຳຄັນຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ ເບຕ້າແຄໂຣທິນ ວິຕາມິນC ວິຕາມິນB ທາດແຄລຊຽມ ທາດເຫຼັກ ທາດຟອສຟໍຣັສ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີໂປຣຕີນ ແລະໃຫ້ພະລັງງານແກ່ຮ່າງກາຍ ອີກດ້ວຍ.