ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງກັບໄພພິບັດໃຫ້ຊຸມຊົນເຂດເນີນສູງຢູ່ອຸດົມໄຊ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ່ 9 ກໍລະກົດ 2019 ນີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊມສູນຝຶກອົບຮົມ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ໂຄງການສ້າງຄວາມທົນທານຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນເຂດເນີນສູງ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ  ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ສັງຂານ ທ່ຽງທໍາມະວົງ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງແລະການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ  ແລະທ່ານທີໂບ ຮ່ອງເກ ຜູ້ອໍານວຍການ ອົງການອອກຊຟາມແບນຊິກ ເພື່ອຄວາມສາມັກຄີ ປະຈໍາລາວ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ແທນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ກະຊວງແລະພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ໂຄງການສ້າງຄວາມທົນທານຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃຫ້ຊຸມຊົນເຂດເນີນສູງ ຢູ່2 ເມືອງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ແລະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດພາຍໃນອີກບໍ່ດົນ ກ່ອນຈະສິ້ນສຸດໂຄງການ.

ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການນີ້ ໄດ້ສ້າງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການດໍາລົງຊີວິດຂອງແມ່່ຍິງ ແລະຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ເຂດຊຸມຊົນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດເນີນສູງທາງພາກເໜືອຂອງລາວ ຕໍ່ໄພອັນຕະລາຍ, ຄວາມຜັນຜວນ, ການປ່ຽນແປງແລະຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອໃຫ້ຊຸມຊົນແລະອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ມີຄວາມສາມາດແລະກຽມຄວາມພ້ອມແລະຕອບໂຕ້ໄພອັນຕະລາຍຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການດໍາລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນ, ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງແລະນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງຂອງຊຸມຊົນ, ມີວິທີການດີຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການດໍາລົງຊີວິດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.  ໂຄງການນີ້ກວມເອົາປະຊາຊົນ  ເຂດເປົ້າໝາຍ  33.233 ຄົວເຮືອນ 44 ບ້ານ ຂອງເມືອງແບງແລະເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ  ຍ້ອນວ່າໄພນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນປີ 2013 ຖືວ່າເປັນໄພພິບັດຂະໜາດໃຫ່ຍ ໃນຮອບ 40ປີ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ເສຍຊີວິດ 16ຄົນ, ແຕ່ສະພາບໄພນໍ້າຖ້ວມແບບກະທັນຫັນຂະໜາດນ້ອຍ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ດິນເຈື່ອນແລະໄຟໄໝ້ປ່າແມ່ນເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆຕາມເຂດພູດອຍໃນແຕ່ລະປີ ເຊິ່ງໄດ້ທໍາລາຍຜົນຜະລິດດ້ານກະສິກໍາຂອງປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ດັ່ງນັ້ນໂຄງການນີ້ຈຶ່ງໄດ້ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ລາຍໄດ້ ແລະຄວາມສາມາດໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມວິຊາການດ້ານຕ່າງໆ ແລະສະໜອງແນວພັນສັດລ້ຽງໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ເຊັນ: ແນວພັນແບ້ ຈໍານວນ 250ໂຕ,ໝູ, ເປັດ, ໄກ່ ແລະແນວພັນພືດຜັກຕ່າງໆຈໍານວນໜຶ່ງ. ເຊິ່ງໄດ້ຊ່ວຍປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ຢູ່ເຂດເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ໂຄງການສ້າງຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະການປ່ຽນແປງອາກາດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນເຂດເນີນສູງ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານທຶນຮອນ ຈາກອົງການ ອອກຊຟາມ ແບນຊິກ ເພື່ອຄວາມສາມັກຄີ ຈໍານວນ ຫ້າແສນກວ່າໂດລາສະຫະລັດເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 2017 ຈະສິ້ນສຸດລົງ ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2019 .