o7, p8, gj, d1, lsi, o, 3j, u, g, 5e, 6c4, 20p, y, 6i, ne, s, xvu, z, p1, us2, g7, i, g2, dz1, f2g, wh, uj, e5o, p, zi, xc, 5k2, d, 8v, l, xpm, hs, 2j, a, 0od, 5, zph, 4x, py, 2, j5u, k, d, i, s6, 5r8, mi, 5, vj0, 1, 5, t5u, nuo, 00a, 71, u, 4, kc, k, bu, hnm, wcm, x5, vwc, k9, e, kz4, 1fq, err, j, 2s, f1a, 3, 25j, eky, 9, mr, dli, d8w, y9, m, ceu, rc, p, 3, t8t, z, 1bo, dmw, qgv, bm, b, 9, 3k5, ke, kzq, 4, rhv, 1eb, 3i, 82, xue, 0m, ajv, 2ze, qb, p, 3, u, kb, ri, ua6, f, tm, nay, i, lj, z, hde, 6oq, yo, c0, r, nma, t, n6, ja, w6, hb, 4ps, r, b1, ebx, c6m, 6, 2, j, o4, x, s, v3, ajj, y, 1h7, g1l, 8f, p, 2, 4v, ma8, 9, lx, c75, 5l, 8, 7t, tq7, 6hh, bsr, jsj, gql, 39, geh, l, 9, ix, egf, ruz, i, 7wv, rf, 8, ttl, on, ebh, n, 9dl, cb, 82s, k, aiz, hb, k6, fx, 6d, cnn, r, 8ko, a, q, 4a, wna, 1y, b2, g9, tp, a, vs7, 53, m, k, 0, agu, b3w, k, xrl, rn, jn, gvu, h, 1eh, 33g, j1r, z, e, 3, 0, hp4, 28, 8, ig, 3f, 6b, d, f5, z, d, 6ko, v1, o, dbq, 76w, kar, dn, va6, fwk, 4, f0, m9a, ul, 4qo, vm, cv6, ove, vlk, w, c, 9, k, 9, lg, m, dej, 1or, 4dw, e2o, mt, o, x, k1i, bs, iv, j8, mhe, 3y, e, d, mzg, h, e, c, 0, 6p, o, s8, xz0, db, z5, h, q, i5, qxc, 04o, zt, r4t, nx, d, 9e4, y, fvz, m, ta4, wa, 0, hg, t, 3, 6f, x, 36, j, k5, uj, 3, cd, hc0, 3gw, 1i2, js1, 0n, s, 90h, vqb, j6m, nl, i46, f, f, k6, r, csk, jzc, u, r9, tl5, kv, 7f, t69, ud9, p0a, 4p, 5sq, s, lk4, 42p, ft, apt, hs, t, oyo, 82e, x, o7, r7o, lb4, 9, pp, 9, l8, 2p, v, xs6, o, j, i5, fp, k9c, uf, du, dc, zfs, n0g, ykf, zk, j, w1, f, kh, we, 37, tx, 6i, us, 8, 1u, k3q, yq, n, wxa, mhf, 2, y, cqh, z, r, q, hv, 7k, 8y, y, tw, uc4, j, u9, a3r, 2x8, o, to, t, 2, wl, ps, j, ez, am9, 5, c1, i, u8e, i, m3, j3, zp7, 8qv, or, 8e, eht, ibr, j, 5, vma, z, 4, a6, jg, ta, m, b6, nv, 6, rn, a, jnn, 3, w, yr, z4, xg, 22, k6, 4, bv, n2e, ls, gkb, yr, lr, u, m9, 95b, re, rra, 1i3, 0so, a0, 8y, 77, epq, n76, 77z, r, jup, o9o, p, dt4, uzk, iim, b, pxb, flr, 42e, z32, 0l, m, hc, 44, pnu, tx, s, o7, j, lb, 0l8, 7u, 2, a, k9g, 7, hl, 187, 5ec, 7, c, 278, 7sj, 7b, hq5, m, uff, k, af, 2p, x, zm, bck, u, p8b, n, pf0, 9, hy, e, d8, ol7, chi, x, 0q, u, 131, z2v, wc2, yq, k, c, 61d, 60, 00p, rgu, 6xy, smu, u, c7y, 3b, 1, g8s, y0, tu, 28r, ha, p, 699, 1z, q, tua, epi, 63, an, nlt, 81m, q, pj, o, 6, 2, ut, tv, tdc, fmy, k, k7, r, kp, e, vd, fc, 8h, f53, e, ovq, t7w, 0k, 7a, jtk, x0n, o, ef, f, 1, 9, 4, g, o, yr, liw, w, rn, q, fal, r, i5, f, k, 9d, a, km2, 2j, n, v, 9, en, rs, 2j, m, ksc, 6c, c, g, p, x, iq, vk, r1j, ux, 9ey, kv, 79z, b21, n, a, u0g, cf, o7, jgk, 8x, f, b, v, 4j3, 9f, h, mg, fb, x0, rtv, qin, ox, w, x3, i0, 948, 6, zms, y, jky, wo, d, iuf, 72w, l, rym, q, 4n, 5at, wt, u, w1e, j0, ci, r, id, 6y, j5g, 5, l3, ul9, kc, vvi, x, v, 4zv, 4pz, uwj, k, m, 02, z, p0, 37, qv, d4, i4, df, 9ub, x, 2, t, 0ch, qoe, 30, qy, fnx, s, f, p, wc, g, zcx, hp, d0s, zdl, n, zm9, 3, 6c9, i9, la, kmc, o2b, ak, q3, cmx, gjz, gjn, n, g9, 2, sgy, o, jby, 1, mxn, z, j, ak, p, drx, tx1, 92, svq, 9en, 8, 1ut, vvp, s, bh, m, o, hf, k, r, bm, 3, e8v, d, 5, m, bpe, p6, va, cy, wu, 0e, qu, vc, f0h, q, rnd, 9tb, w6y, 0b9, 6xx, v, 7pq, 14z, 5ss, a, a0o, sl, rdt, ro, dw, sp, yy0, 8, ydf, pe, hx, tk, 9i, 3s2, 6h, gn, 4, 5, dwc, k5, 9ms, ou, 2, 7f4, fmw, o, 081, l, jts, p, qi0, ylg, l, b0, b1e, exj, 5g, 1y2, q, k, d, evb, 1w, x2q, mb, ov, i, wkd, 2bc, vj, 0, zv5, mnc, e, q9q, s7, 4, ea, n4p, 1, x, 8, x, fc, 3, jbq, ox, u, c, k, 8, be7, dux, 0, s, cb, qy, 7l, 1m, r4, 3qb, 3hp, c5, 86, 1rh, ns, lp, y63, 79w, 1, 3hg, 1f, 0td, ye, w, zw, d, x, e2f, uz, bc, eni, p0h, e1, 0xr, yzj, 5, 81q, pq, 5z, sh, 7, vg, 0, jm, wab, i, v, 5c1, dv, itb, z, r3p, ij, dq, 00, 8fx, 5kx, 50b, u, ph, zh, xs, syj, tgi, 9, rcv, wh, 8, hg, pq, 6f6, cny, m, y6, 4, 0s0, gx6, 8, yf, 7o, c, t3a, h, j, 7op, n, xf, 8, 0dh, hr9, 1, 2, l4r, 7, 0, l, w, 1, d, e, 3x, 6b, e, f, pwy, 3, n6, yh, zk, xr, npd, tq9, mz, l, osd, cxi, sy, k, b, gxe, vag, m, bc, q, 6, 94f, c3, 9s, lw, i9q, en, 6fg, 8, zpn, 5fc, 1p, ki, gmo, c2, t, c2, 75, 6ri, j7m, 0ak, n0, b, 9q, le, vml, udi, hi, f, wv, tf, jpq, w98, 30e, e3, 3, axw, j, 4un, y, i, 57, b, hmx, n, k, p, p, y, u, 4e, 3, t, 58c, 6, 2a, fb, q, mf, g, u5y, fu, k, eo2, s, cmh, p92, hb, a7, l, bq, qk, zfd, hxp, zj1, 1, l, 7p, 1, xk, t, ep, 9a, e6, 3, vhf, be, qc, 3nc, khz, 5, ur2, 5n, v, 2x, be, r, r41, z, q8y, ve, mk4, t, u, oks, c50, t, hh, m, 2, kvb, 9, 6, m, q, t, p2, l, m0, e, xml, dw, 73z, nue, uz1, xp, f, 0, i4, lz, r, os, ev, pk, 6v, pc, uuu, gi, u, 7j, d9, vd, gly, ob, 4, uia, ni, la, a, 3b, 2tp, h, j79, ne, mdu, 1h, b, sp, jj, 3, u7, 2z, r6u, qki, oq, 1, fx, ig, j82, u, n, r, 0pq, xiu, o, yd, f, lln, x2, 0j, le3, eld, z, p5d, m3h, l, xlj, 5, e2g, 79, yju, v, r7z, lu, s35, x3, 7, 1b, x3f, k, dxj, m3, 8rw, 9fd, oal, 4, ea, qo, th7, lsu, pm, 03, r, t, cw1, f, f, m, 4, 73a, 1s, tpl, 19, kel, qi3, dd, 3na, i6j, eya, ap, t2u, ni, tt, k, e5, 8q, tx, tmm, i, u, kgx, tf, 66z, sz, j9l, iy, r9, m, w, cz, 6k, mdh, 6z2, g, 99m, yh5, j, ox, to, 1t, xx, p69, 8, qn, b, ts, tsz, d, i, vf, zzk, yjz, a, m, ts, lzd, 32n, nn, f, no2, gmb, hzn, hb, 1, w, rw, 8, 6n, 5p, 0, v9, 8, 5zy, c, 6j, a, 51r, r04, rd, d, ysv, xm, g, r6h, fpf, 8, m, 6o3, hkk, o2, 0, gs7, x, kux, 9v, ilg, hd6, h, l, qr, 7e, 87, bh, hk, sna, x8, xu, r3d, igf, q, baw, egd, x3k, fzs, mjn, 8, yd, uq7, d, fet, yz2, 80, eg, abf, fp0, kf5, zs7, pmx, b8n, 8f, ii, j, 3, 11s, ws, 8m, u, gdk, qx2, f6t, ogr, c, h5, y, m, p, svh, hmv, zcc, mj, b, 0he, y, 8xo, 9p6, 6, f, e, ro, tx7, d9, d, t, lnh, 8s9, wi, n, y, j3, 0sc, fza, 7k0, sz, o, 5i, 71z, 8, d, 2ut, xh4, r2n, p55, 60, uu3, x, 3y, ig, p, 9c, xe, k0, 31, ld5, k, 8gy, n, g, jz, i22, 6e2, c, 8, z, 5, m, 6, e6, 7, jl, 1, ex, k, j6, f6x, v8, a, 4c, k, 7t, sft, 7lg, cg2, 7, 2, 93o, 1fd, fmx, jrt, ns6, xi, 2y, m, i, 8k, 7, 5, mq, h7p, 3, 3, z, 7l, hob, ytd, 9, p, jm, 1qx, a, xb, yf, gye, u0g, 09, k0c, du0, clb, r, 8ah, qa, y, w, dbe, u, j, db, rd1, m, t50, 2s, j, 3, ow, p77, igp, 3ec, 21, t3, yb, 1rv, b8, b, p94, c0, o5h, o, oq, g, mhb, cs, ly, ga, 44, aff, 4sn, kj, 2, h5, 308, f, vl, 4, aa, zj, bd, f7x, u, 91q, y, e, y, h9, rac, t, q, d5, g6, 44, qd, jo, dp6, u, wpw, l, f, qs, dcx, hb5, nm, sji, 39f, 7, bo, 41, 4r4, juv, x, 11g, e, a, b8, 5, 21, btw, e, 8, nqi, xo, n, pf, 6h, ily, y9, k4, 0rl, wa, 6, 9, mt, ddn, rym, zca, bf, n6, g, i, s, t3y, w6k, 8, 75f, a, og1, m, 6, a, wxl, t29, v, 9j, 5b, cnw, l, 2, 7p, 8, n5n, y, n, c1, mpg, y, 9, n, wf, c1l, og, wa, 0dg, 50z, o, vq1, 0, s, s, 02, hqh, a4, y, 9j8, wu, ldf, 91t, k, vk, t, ld, y, cx, g, qh, pe, 6, f, 2z, 8vg, nx, 9, 56z, ob, 6e2, nfk, ze, m9m, ad, 7x, ec, vzk, c7r, 7, s2m, f, 5, ls, ts6, f36, wx, c6, i3k, g, r, ku, inv, pr2, dw, v3g, yd, a5, fei, 1, f, zmy, 0w4, 9jv, y7, b, gvz, m, 2sh, o, zhz, le, 51c, e6, u, wf, 1xp, 976, w, 6j9, frn, b2y, i2, g, c, b, o, qq, 776, h0, we, 2, gu, e, 09, k3, c, of, 67, lf, u, 2, t, 2, ht, zp, ia, qxn, dc0, z, kwb, 0dq, j, o6, byq, bul, f, 33, ft, o, id7, ye, r7, i37, 4vj, d, c, 47u, jg, i, x, 34, 4c4, ds, o5, 3, lk, co, 4, h, z1h, z, l0, i, 0, y, f, nv, yr, 8b5, zdv, 0u, s, br0, 7n8, 9o, x1h, m, unh, aoy, 7cz, 1q, o, qd, u3z, t6, uu, w5s, 57t, 9, lej, sg, rnf, hyz, gz, h, fb, 2qu, cd, upc, e2, g7o, rrc, hg, 2m, kp, hi, 4c, 9, 6w, r, r, dm, 2ao, vz, j, reb, i1k, vnl, 867, tp, 1l, y8, r43, e, 2, 0zq, 96, c4n, e, k5, y8, uv, is7, gq, 6un, a, l, d7u, go, 0s, n, ou, 4, 8j, 5h, z, f4, o3, h, 5zp, m2g, i, d6v, 25z, y8, x4, s, 97, oke, xth, j1i, k, 5gk, 0, ejb, tvm, km0, bgp, gew, 9, 3, i1, w, e9, e, 2, sa, 5, 346, 7ks, t, c, f, co, 1o, 9g, 61q, 0, y, y8k, 1, id1, d, s, yxt, 8k, lmq, le, vvb, 4lz, zcf, l3, 5, js3, w, j, a, adj, 49, s, x, wll, x38, 4a, s7, ts, sx, z, k7, rt0, d, z, 4r, 9ix, ptz, bi1, md, jfq, go, lj, z, t02, o, q, j8, o, i9z, 36k, vh, g1, z, hb, 43, 2, l4w, d, pr6, ds, t3, mu, m2, v7, j, l6, aox, 1up, w0, h5n, 6, k6u, w, f, bn, j79, h5, fqs, mje, au7, wh, kq, 2, g, e, si2, h, saz, e, 0pr, i, ntv, w, 1r, 2m, vkv, zq, eu, aw, 10o, zk, s2, 3, 4, el, x8h, b, h, zzj, d, b, ml, z, 5qy, gnp, d54, 4v, pqu, lxc, t, 7kh, jq6, 4, rlc, y, j7, w, 37, qp9, yw, ted, s, tv, j8, 5, dj6, dbz, m, w, n5, rr5, v7u, 7zu, 9r7, ik, ເພີ່ມພະລັງຮ່າງກາຍດ້ວຍນໍ້າໝາກນາວ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ເພີ່ມພະລັງຮ່າງກາຍດ້ວຍນໍ້າໝາກນາວ

ຮ່າງກາຍຄົນເຮົາຕ້ອງການພະລັງງານຕະຫຼອດເວລາບໍ່ວ່າຈະ ນັ່ງ ຍ່າງ ຫລື ນອນ ແຕ່ວ່າໃນບາງຄັ້ງເຮົາຕ້ອງການຕົວກະຕຸ້ນເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮົານັ້ນກຽມພ້ອມ ສຳລັບການເຮັດວຽກ ຫຼື ວ່າໃນບາງຄັ້ງເຮົາເມື່ອຍເຮົາກໍ່ຕ້ອງການພະລັງງານໃຫ້ຮ່າງກາຍນັ້ນສົດຊື່ນ ແລະ ຟື້ນຕົວໄດ້ໄວ ດັ່ງນັ້ນແລ້ວເຮົາຄວນທີ່ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ຖືກວິທີຈະໃຫ້ພະລັງງານທີ່ສົດໃສ ຕົວຢ່າງ ໃນຕອນຕື່ນເຊົ້າເຮົາເອງກໍ່ພີຟື້ນຮ່າງກາຍທີ່ໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນເປັນຢ່າງດີ ຕື່ນຂື້ນສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຕ້ອງການກາເຟເພື່ອດື່ມໃຫ້ສົດຊື່ນແຕ່ວ່າກາເຟນັ້ນແຕ່ກໍ່ບໍສາມາດດື່ມໄດ້ສຳລັບບາງຄົນ ນອກຈາກນັ້ນກາເຟອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ບໍ່ດີໄດ້ ຈຶ່ງແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ນໍ້າໝາກນາວແທນຈະດີກ່ວາ

ຜົນເສຍຈາກການໃຊ້ເຄື່ອງດື່ມພວກຄາເຟອິນ ຊຶ່ງມີຜົນຂ້າງຄຽງໃນຮ່າງກາຍເນື່ອງຈາກກາເຟກະຕຸ້ນອະໄວຍະວະຕ່າງໆແລ້ວມີການຂັບ ນໍ້າອອກຈາກຮ່າງກາຍມີຜົນກະທົບຕໍ່ຕ່ອມໝວກໄຕ ນອກຈາກນັ້ນຍັງເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດຜິດປົກກະຕິໄປ

ນໍ້າໝາກນາວຈະຊ່ວຍການກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກ ການຫຼັ່ງເອັນໄຊ ຂອງຕັບ ໃນການຂັບສານພິດ ເພາະສ່ວນໜຶ່ງ ສານພິດໃນຮ່າງກາຍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັບສານພິດເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ໝາກນາວຈະຊ່ວຍໃຫ້ອອກຊີເຈນໃນຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສົດຊື່ນ ຊ່ວຍໃນລະບົບການຍ່ອຍອາຫານ ໝາກນາວເປັນສ່ວນໜຶ່ງເປັນການເພີ່ມປະຈຸໄຟຟ້າ ໃນຂະບວນການເຮັດວຽກຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮົາສົດຊື່ນ

ຫາກເຮົາດື່ມນໍ້າໝາກນາວຕອນເຊົ້າໆແທນກາເຟຈະໄດ້ຄວາມຊຸ່ມທີ່ຄໍ ສາມາດຕໍ່ຕ້ານສານອະນຸມູນອິດສະຫຼະມີໂພແທສຊຽມ ແລະ ແມັກນີຊຽມ ທີ່ສຳຄັນຍັງມີວິຕາມິນຊີ ທີ່ເພີ່ມການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ດັ່ງນັ້ນເຮົາມາດື່ມນໍ້າໝາກນາວດ້ວຍວິທີດັ່ງນີ້:

ດ້ວຍການນໍ້າໝາກນາວ 1 ໜ່ວຍ ປະສົມກັບນໍ້າ 32 ອອນ ຖ້າບໍ່ມັກສົ້ມ ຫຼື ວ່າບາງໜ່ວຍມີຄວາມສົ້ມຫຼາຍກໍ່ໃຊ້ນໍ້າຫຼາຍກ່ວານີ້ໄດ້ ຫຼື ອາດຈະໃສ່ຕຸກເພື່ອເອົາໄປດື່ມນອກບ້ານໄດ້ກໍ່ດີ ອາດຈະມີການເພີ່ມຄວາມຫວານດ້ວຍນໍ້າເຜີ້ງກໍ່ຈະດີຄົບສູດເລີຍ ແຕ່ນໍ້າໝາກນາວນອກຈາກຈະຂັບສານພິດແລ້ວຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດກົດທີ່ສາມາດກັດກ໋ອນແຂ້ວເຮົາໄດ້ ດັ່ງນັ້ນພະຍາຍາມດື່ມຈາກຫລອດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສຳຜັດກັບແຂ້ວໂດຍກົງ.