ເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍແຮງງານ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ່ 23 ມີນາ ປີ2021 ທີຫໍປະຊູມໃຫຍ່ຂອງເມືອງ ເປັນກຽດເຂົ້າຮວ່ມມີທ່ານ ບຸນປອນ ມູນຕີແອງ ຮອງຫົວຫນ້າ ກົມແຮງງານກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມີທ່ານ ຫມູພອນ ໄຊປັນຍາຈິດ ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ເຂົ້າຮວ່ມມີຫົວໜ້າຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ພະນັກງານກົມກອງອ້ອມຂ້າງ ມີຜູ້ອອກແຮງງານ, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ພາຍໃນໂຮງງານຈາກບໍລິສັດພ້ອມດວ້ຍພາກສວ່ນກຽ່ວຂ້ອງເຂົ້າຮວ່ມ.
ໃນພີີທີທ່ານ ບຸນ ພະລັງສີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງໄດ້ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຈາກນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮວມກໍ່ໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍແຮງງານ ແລະ ດໍາລັດ ນິຕິກໍາຕ່າງໆເຊັ່ນ ດໍາລັດເລກທີ 76/ລບ ລົງວັນທີ 28 ກຸມພາ 2018 ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍງທາງດ້ານແຮງງານ, ແຈ້ງການແນະນໍາກ່ຽວກັບການປັບຂຶ້ນຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າຂອງຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ ສປປລາວ, ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີສັງຄົມເລກທີ 4182 ແລະ ເລກທີ 4183 ວ່າດ້ວຍການກໍານົດວຽກທີ່ອັນຕະລາຍທີຫາ້ມໃຊ້ແຮງງານຊາວໜຸ່ມ ແລະ ກໍານົດວຽກເບົາສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງງານໄວໜູ່ມອາຍຸລະຫວ່າງ 14 ປີແຕ່ບໍຫຼຸດ 12 ປີ ທັງໝົດນັ້ນກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມໄດ້ຮັບຮູ້ກຽ່ວກັບລະບຽບການ ແລະ ວີທີການ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍງທາງດ້ານແຮງງານ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

 

Loading...