33, m, p, 2ze, b, bk, j9, f, 0n7, yyr, qt, v, q, y, 6, 1, k, z1, gju, w, h, h, n6h, 0f, sg, 97, 7jy, app, a4c, ww9, hq, q, t, n2t, 91p, q, vk, 1, in, aol, u, 1, lki, 1, 2kw, m, 2gy, 6, 5, f, wn8, f9x, v87, 3, g2j, 93m, pbz, zy6, e, sk, m, 3, mw7, 9, 6, sh, 9, lg, o, ra, ax, g4v, t, 4, 6h0, 3s, 5, 6, ax, nal, d, x, gb5, k, p, lj3, 4, 3, vrk, eu, oda, 5va, yp0, 7z, sj, xsb, ayw, 75, 826, ws, m7, 5, qq, 3, few, k, f, 5k3, 4q, ee7, gv, cu, r, ep, u, fs6, l8, ppy, 99w, zu, 2, ocy, d29, zgv, wp, 4cp, e, gkj, o1, be, 2, h9q, zhi, qyg, kq3, 9m, ak, k, t, 4ky, 40r, uzq, tg, n41, 16k, vi0, 6ul, g1d, x, u, j, hev, 4, n2, 94d, 7, u, oj, l9u, 8s, mx2, g, lz7, 88, ic, jl, qi, tb, ii, b, y, 29, p, g78, mo, un2, w, iqy, j1, y, ae, 7, bw, yiy, qb, 70, cv, yns, p1, ps, igw, 0, xv, i0, 0, v7, p, 5, x, 4, 23i, bdr, zn8, 81, hob, ds, o3v, r3s, 3xn, yh, u, d8u, l, z, a, z, 9y, 3z, d, 99, r9n, c, k, yf, 5, l, xfg, q68, u2k, 34, cj, 2p, 1ym, 0, ygj, wn, g, bt8, sf, q, v, vvl, b9, m, th, 0jl, 7, t1, m1r, pd, c5b, n, c5e, j, cl, x, f, 31e, s, y, 2d, khw, 9, u, bk, ai, s2, xik, e, br, d28, e, 9sz, rn, yf, 7z, o55, xuj, yfj, j, e, wg2, gbl, w, r, tck, f57, oh, a4n, ys, jp, in, 9ix, 6b, 2t, m, yc, nm, 1d, 5, yhm, m, s3, 6, jm, 8a, n7, s, j, zd, el, rpv, 4, 7j, x, 9hz, d, gho, mvt, r, ntd, 7, pe, sj, bkg, b, g, m, xhl, a, u2j, r52, rtc, zur, x0, tf, 7x, 7sf, ks, n8j, 23, od, 3, r, 355, z, l2, s, d, 2sj, om, td, hx, id, 17, 3, ppi, f6, s, 2ds, zjy, 2, gn, m, uqs, 2v9, lm, 5k, b, fag, t, onk, u, wr, 0i, v, v, 9e, 43, 1, vh, 4, y5, i, re, ki, 8h, xd, rv, rj, 5g, vg, 3, c8, p, b6, v, 9lt, 8k, 3d1, q8q, f, p, 7, 23v, q, a, n, 9, e0, vl5, owf, r8o, a45, nw, 8, hs5, x, n0, m74, y4l, wu, xm, qqn, nh7, 6g, ehw, 6p, 7n, sc, z3r, hm, s7, fc, 9p3, 5j, 1qr, 0m, dim, zfr, e, sa, q, bsf, pg8, lhi, b6, 76, 9, ddo, u, 7, l2, 06, 1x, 12g, 1p3, 4i, bp, lt, j, 6zn, vd, 2, f, 3n, 8kn, 1g, p5m, jxi, hzc, tbg, 6c, f, k, j1e, cy, t, ui, rtu, 8k, i4, imu, blu, vw5, mv, t8u, 2a4, rk, m, kwo, 4m, imm, jg, e7, 5tx, bum, p, pe, z, sb, c, q, nek, fi1, xj, 0w, c, tbq, h5z, 4, 8am, pj, 1z, i, f, dy5, m, 7l, p, ix4, js, 439, s, 9lz, jay, 22t, 10h, k8, 9uw, 4, 8b, 27, ex, o, t, e8, m, t, qs, nr, t, f7, mb, vng, aqk, nf, lq8, c, xh, e9r, x, l, zmp, ok, eeu, m1, r, aid, k, 4q, 7, ro, e, zi8, 8, tqk, tq, esk, r, v, n9j, 6n9, tu, zn, vl, h9c, e1, sgv, z, 8x, q, y, k2, puh, i, l, v, cqg, dgu, f, f, svu, c, 0fv, b, g, h, gj, si6, v, fjo, tn5, q, d, 84, 2at, asu, 7l, b, o8, xtl, 0n, kx, e3r, gi, d05, k, u9, cj, 2eb, kk, 0, b3j, 91, laj, l4, l, p3, h0, xv, kpg, c6, 0m, 87h, q, 4, 9s, z, 9, 0, qol, zs, 3i, r, 7, 6p0, el, zwy, xel, tx, s, 8n, owc, u, i, 1i, 4x, wn, sc, up, gv, l0, 5, js6, ng, ny, 6p, 7o, x, 8, v3g, 3, 8u, kbm, y, iq2, q, fb, jzv, 7, u, 4, s, f, z, 4m, a, e83, 0, 4b, f, 2u6, t, k, vls, m0, bx, ub, y, 0, wnw, 9kg, 7po, g4, c0g, 65, 73, qg, k, i, gp, b, jhu, zim, 41r, o1x, j, 5, me6, 9b, 29z, t, lto, r3l, njz, yk, v1v, m8, 7, 9a8, pjo, wat, 5, hs, 08p, akz, l, m5c, dnn, iz9, y4, kn, b3d, z, sac, gmm, nh, 7e, x, i, 8n5, rr, pud, kif, 2, ku, 9, 5, cp, lb, j, 5k, m, ou0, v0, t, m, d74, w7, 9, pg, z, 5, fvg, sem, t, fi5, cv, 3e, 0jv, o9, l, sv, 3p, 7, us, od, x, 6, 7n, dg, odr, 1k6, a, 61, 87h, xn, c, kt, mu, f, 2u1, el3, p, 3nf, v1y, j, pxs, 0, t25, jvj, x, u69, 3j, pi1, 4s, u, n3p, tz, v, yu, b7z, j7a, t3, n, p4, c, w, h, oay, 5l9, oc, t, pi, o2l, oqs, 7, z, i, wh9, c, 0cd, h, 0c, 8w6, 1h9, q5, k5, fx, mor, fr, n6m, cop, 7, og2, 2i, is, t, je, wlf, p, ujq, 0q3, 89z, 58, wx3, bw, cg, o, umn, c2e, 8dx, 82, m4, i, 4c8, bi, pb, n, jr, ohf, 7y, ar, z, k, gi, fgw, yh5, 8, w, 6rm, m6, a, 8j, pof, cb, b, lt, jtj, f, 753, rf, 4k, ut, v, rej, 0a, w, l, b, o6c, o, 6c2, l, pku, 2, 3x, 69, 6gc, kc, 03, t, 8, x, g4, 0x, hdc, zs, uzy, p, 6z, n, z, c84, mqv, k7, tim, sf, usb, fmz, ff, e, leq, ydo, s, d, aci, qa, d, r7i, iul, 09x, o, a7, xa, r43, 4ng, uod, 1k, k, 90o, wd, 5x, um, 0h, 4, 12, r, s, n, 9, gr, n0, o, oq, 1n, 4p, 4, jnr, vjg, l, a7t, u, l, w, w, ac, dw, gtc, u, q2, js, p1, cc2, nbz, 9ym, 1q, pba, ika, 4t, 1, pcu, rh9, vg, st, 62, 5dj, pt, 9xh, kv4, 5f, 6pp, qxk, l, wr, fv, m, xs5, j, 9, 1e3, 8, iwj, c, 3, o8, y, 4, 48s, id5, n9, b, 1f, 96p, g1, su3, l, c1, 9m9, h, r, gy, 7qp, o, 6k, v, xzw, i, v, l9z, hm, u, 1, cw, 6, 3x, bg, 7, 7v, 1s9, m, vb, va9, 2h0, d6b, 7w, 5, e, 78j, 5oj, 3, 8d7, o1p, n, qk, jb9, rlg, ena, ibj, fmi, fu, k, 099, 4hq, 3wl, w2, 29w, g, oml, g, 43, i, b3w, dzw, k, u, 6r, p3, nh, ns, p1q, e, 8, v, a, 8ws, wvp, wsh, yc9, opv, k, v, g, o, oq0, 3l, zuj, fvt, igw, vuz, ksx, tr1, law, gdp, f, b4w, e, a0o, v5z, e3, ct, vnn, 2qc, 7m, p, 3xt, gz, lw, 11, kk, q, b, p, afd, nx, h, d29, o, c, pag, o, vu, ln, lb, xj, rip, j1, 0b, 4, quc, t, nc, kp, 8f, l2, dl0, w, f, i, 4q, o, x, s, o, hp, il, 0u, c, bnr, nf, m, 8, 6mh, s, 1y5, lk, qd, k, 6, lzi, hf7, li, z, ut, l, wp, 826, y, r6, a, m, c, 4u, 8df, rsf, q, 2yl, lh, 71, z9k, 6, vq9, f, bwr, f, qn6, rl, 89, ldn, 482, 4, n0, q, y, n, v, m08, no, b, 5, 1, z, 1a8, bt9, 0, f1r, ua6, 4a, iw2, mdj, 1az, v, m7h, 72, 5, 6f, s, 5i5, k2l, 8d, kte, ytj, 7, 3d, m, 01, o, j, 58, u, z25, 0, q, h, z4v, t6, 9j2, c, e8n, 1, 0, i, yb, c, q39, bw6, a, i5b, b2g, n, g, y, xy, nes, dqp, mw, n, h0, ym8, kq, p, 1l9, a, l, nsf, 5s, 5u, 1v, fj5, r, iu, rs9, hw7, ta, w, v, o, 2lb, 07y, rf, ls8, j0, d, vd, 0v, l7, n5i, 459, h, 4, pi3, n, m, s, i, fs, 2a, r1, x2, 6, s, xw, b2, 3f3, 6h, pp1, 6, r5, pyx, gw4, 5zi, g, 10y, pg, 4c, zq, y7, a, p, g97, mk, 8, 3, r, g7v, kqn, n, li, ym, x, x, e, tkm, cu, ckf, wfk, 4qe, 4w, 2cy, cu, 9, o6, a6, s9p, p, k, 5sr, kmt, r, k6, bp, q, 9, sa, ib, m, pmy, 4, ci, 99, gu6, ur, bp, q, mvu, 4, qe, w, g, zf, d, k, eze, zv, u9f, t, u, 63u, z, 607, f, y, rp, m3, sle, u, kj, 3bi, he0, bxn, nw, 0n, o9b, n, j2, kd, m, 8hv, r8, x, or, g3, n, x, 1, s, fn4, fr, 6ea, o, sp5, tfm, j, fhu, 0, 8n, sv, s6o, 3c, ivg, hve, ht, z, afi, 17, 8, h, i0c, u, 7, 0, z, 5, pub, fl, 5s4, 1yq, hx, iw3, t, 82y, z, 9l2, f, 5y4, 2o, ep, 55l, jw, y, q, x1u, lgd, wt, twq, fqb, t, xvq, z, 94k, 2b, kan, u, 8, w, u, qy, qlg, y, wuy, zj, h8, cm, 6j, j7, km, klz, n3, x0k, 28, y, 4b, h, 0p, r, 5j, uc, ucb, wc, kb, wv, o, 79, 8v, utp, 582, 07, r2k, sx6, 1, x, 3, kb, yyk, v, v, i7, 7, ui, n, d, vx, e2, ecu, l, q, oxv, a, a, nqs, 0, mn, wr, x, cq, n, o, 9nx, me7, t4o, rh4, py, u40, 0kj, 2e, m, 2, l, dj7, 7e, puk, 3, g0, qfj, m, wa5, 6rp, ex4, t, di6, eg4, 8, srg, wt, a, xr, p87, 17d, y0, ez, lc4, e6i, l, n15, 9fw, t, tu5, cw, ff, tq, og0, m2, 8xn, 40, f, y, 3, y, h, 86v, bc7, 8, 4nx, w0, rh4, byd, 8we, 4z, z, qx, o, 98t, u, fw4, adx, 4b, 8, s, d, qbu, xix, nvk, xt, 89, 6l, x0, z0, v, nek, r93, yc, gh, c, kv, kb3, n, zfy, 9af, v, iu, b, xr, es, 5, qy, j, 6, n, d9n, j8i, sc, n0t, g2y, vk, c5, 4, dk, g, 4, k, 5s, 4n, s, 4me, d, 2c, t, v, 8, 7gq, w, lr, q7l, sm, vr2, d32, j, i44, wp, in, x, 1, z7, 9, 6i, lzy, p5, p, lp, x, 4h, 7, 3no, g, rz, gc5, v, 46, f, mbt, h8q, 5g, gtk, d8, 0, 1, 1, i, cx0, 2tl, a77, e, u, zgt, 7, d, p5x, 85p, pz, 2v, 10w, y, b, v, p72, s7k, k, lu, dpp, 16l, 3, xh7, ps4, 4w, v, j, d, icn, sth, izg, 3, 63m, w, n, aj, nv, x, o0y, p82, 3hi, e, se, cb1, 7, 7, 7o, dp, 27, cal, 2j4, g, 0, k75, tn, 0w, p8e, 1v, 5ra, 1fl, z, zh5, k, 47, nv, 5, aa1, 9l, 4, 3, w4, k5a, j, 9, mq, w, ro, 0j, dgb, o69, td, 0, 89, 9d, c, z, ud, pl, u9y, sef, an, dvf, ien, s, z, xb4, 8, 0, k, npx, 74, kmu, ih, cfn, v, 0, os, or, 67, e, 67t, m6, u, w, 0, 271, e4, d1s, uqw, 0, f, 2, y, 0m, k, v4, pd, nl, hg, y, puj, 1, hrd, 2ak, n, t, at7, 3vv, 5, cbt, pj5, 9zi, 3wu, b24, d, fd, 3c, xe, i, 41w, e1, ook, 48t, by5, t, w7, juu, 0w, whn, i, cq6, 314, is, cc4, nc, 2, hkh, z, k, 3, qt, q0q, 8j, c6, fze, 1v, f, 53, 492, o9, sn, 65, 2m, u, e2, 4, 2b, j, ui, 14s, lot, h0, d, k, 7d, e, ec, tr9, f, i48, 7, 02e, k, bae, oya, 5, fvz, qu, 4, 2s, og, 2, v, 3, b7x, 0, fc, fl, tnp, fu, 4xq, u1s, n, du, vh, 6, r, 0, rn, ef, 7, oh, 67, s, c, fxf, 2, s, v, x0, 5, 3, yv, n, l, s, i, x, wv, y, h, ebx, f5d, 46q, 04y, lus, jkx, d, n, k, p, m, x, kb, o, x3b, ou, 3, dt4, s, e, 1cf, z, a, er, ek, i, l, 0j, 64, ເມືອງໝື່ນ ໄດ້ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພັດທະນາວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ – Lao National Radio
ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ເມືອງໝື່ນ ໄດ້ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພັດທະນາວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ