ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ ສຸມໃສ່ໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ

ເພື່ອເປັນການບຸກທະລຸຮັບປະກັນໃຫ້ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ ກາຍເປັນເມືອງຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນ ບັນລຸ 450 ກິໂລຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປ ໂດຍການເອົາໃຈໃສ່ແຫ່ງການສ້າງ ຂະບວນການຜະລິດກະສິກໍາ, ປົກປັກຮັກສາ ລະບົບຊົນລະປະທານ ນັບທັງຫົວງານ ແລະ ຄອງເໝືອງໃນແຕ່ລະແຫ່ງໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ທ່ານ ຄໍາພອນ ສິງງາມ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະຈຸບັນເມືອງ ໄຊຍະບູລີໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ປະຊາຊົນມີການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຕິດພັນກັບການ ຍົກມູນຄ່າເພີ່ມຂອງດິນ ແລະ ຍົກສະມັດຕະພາບການຜະລິດໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ລະບົບຄອງຊົນລະປະທານແມ່ນໄດ້ຫັນ ແລະ ປັບປຸງຄອງເໝືອງດິນ ເປັນ ຄອງເໝືອງຊີມັງ, ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ ແລະ ຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນມີຊົນລະປະທານທັງໝົດ 253 ແຫ່ງ, ໃນນີ້ຊົນລະປະທານປະຖົມປະຖານ 201 ແຫ່ງ ແລະ ຊົນລະປະທານຖາວອນ 52 ແຫ່ງ, ສາມາດຕອບສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ການຜະລິດໃນລະດູຝົນໄດ້ 3.055,23 ເຮັກຕາ ແລະ ລະດູແລ້ງໄດ້ 370 ເຮັກຕາ, ປີຜ່ານມາສາມາດຜະລິດເຂົ້າໄດ້ທັງໝົດ 26.758,6 ໂຕນ, ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຊົນລະປະທານ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດເຂົ້າແລ້ວ, ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນມີການປູກພືດຕ່າງໆ ໄດ້ 17.043,72 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 79.757,73 ໂຕນ, ໃນນີ້ ໄດ້ສຸມໃສ່ຜະລິດເປັນສິນຄ້າອັນພົ້ນເດັ່ນທີ່ໄດ້ປູກຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ: ໝາກສາລີອາຫານສັດ 5.010,50 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 27.056,16 ໂຕນ, ໝາກເດືອຍ 4.670,30 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 16.346,05 ໂຕນ, ນອກນີ້ປະຊາຊົນຍັງໄດ້ປູກພືດຜັກ ເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າ, ເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນການປູກພືດຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມ, ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ປະຊາຊົນຍັງນິຍົມການຫັນການລ້ຽງສັດແບບທໍາມະຊາດ ໄປສູ່ການລ້ຽງແບບເປັນກຸ່ມ, ເປັນຟາມ, ທົ່ວເມືອງມີຟາມໄກ່ພັນໄຂ່ 18 ຟາມ, ມີໄກ່ 46,500 ໂຕ, ຟາມໝູ 3 ຟາມ, ມີໝູທັງໝົດ 5.247 ໂຕ, ຟາມລ້ຽງງົວ-ຄວາຍ 3 ຟາມ, ມີທັງໝົດ 106 ໂຕ ແລະ ກຸ່ມລ້ຽງສັດໃຫຫຍ່ມີ 52 ກຸ່ມ, ມີສັດ 2.389 ໂຕ, ກຸ່ມລ້ຽງໝູ 176 ກຸ່ມ, ຈໍານວນ 9.868 ໂຕ, ກຸ່ມລ້ຽງສັດປີກ 23 ກຸ່ມ, ມີ 217.800 ໂຕ ແລະ ກຸ່ມລ້ຽງປາ 4 ກຸ່ມ, ມີ 854.000 ໂຕ, ຖ້າທຽບໃສ່ 5 ປີຜ່ານມາທ່າອ່ຽງຂອງການລ້ຽງສັດໄດ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນ.

ໂດຍ: ອຸ່ນເຮືອນ ໂພທິລັກ