ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຮ່ວມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ຈັດກອງປະຊຸມການລິເລີ່ມໂຄງການສະໜອງທຶນໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນວັນ ທີ 15 ພຶດສະພາ 2024 ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ກິແກ້ວ ສີງນາວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ມີຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈາກແຕ່ລະແຂວງເປົ້າ ໝາຍເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ບຸນຈັນ ກົມບຸນຍາສິດ, ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ : ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ກົມປູກຝັງ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ແຜນງານສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (UN Environment Program) ໄດ້ຮ່ວມກັນສ້າງບົດສະເໜີໂຄງການສະໜອງທຶນໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໃນ ສປປ ລາວ (GEF Global Financing Agrochemical Reducsion and Management (FARM) Programme) ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF). ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ມີເປົ້າໝາຍແນ່ໃສ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ກັບປະຊາຊົນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ວິທີການຈັດການກັບສັດຕູພືດແບບປະສົມປະສານ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ, ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນຢາປາບສັດຕູພືດແບບຊິວະພາບ ໃຫ້ເປັນທາງເລືອກໜື່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ຫຼື ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງສູງ ແລະ ເພີ່ມກາລະໂອກາດໃນການສ້າງລາຍຮັບຈາກການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອເປັນການຈັດການກັບຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກພາຊະນະບັນຈຸຢາປາບສັດຕູພືດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.
ທ່ານ ກິແກ້ວ ສິງນາວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີຄໍາເຫັນວ່າ : ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF) ໄລຍະເວລາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 5 ປີແຕ່ ປີ 2024 ຫາ ປີ 2028, ມູນຄ່າໂຄງການ 4.000.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິດບັດຢູ່ 5 ແຂວງເປົ້າໝາຍ ຄື: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຊຽງຂວາງ, ອຸດົມໄຊ, ຫລວງນໍ້າທາ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ ເພື່ອດໍາເນີນງານ 4 ແຜນງານ ດັ່ງນີ້:
1. ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນວຽກງານຢາປາບສັດຕູພືດເຊິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິກໍາຈໍານວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍກະສິກໍາ, ຍົກດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ຂຶ້ນເປັນກົດໝາຍ, ຍົກຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຝຸ່ນ ຂຶ້ນເປັນດໍາລັດ ແລະ ຈະໄດ້ສ້າງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍຈໍານວນໜຶ່ງ ລວມເຖິງ ຄູ່ມືການດໍາເນີນຄະດີ ກ່ຽວກັບ ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມສ້າງເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາຢາປາບສັດຕູພືດ ທົ່ວເຖິງແຕ່ລະເມືອງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ.
2. ການສ້າງຕົວແບບ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວິທີການຄວບຄຸມສັດຕູພືດທີ່ປອດໄພ ຊຶ່ງເປັນທາງເລືອກໜື່ງໃຫ້ກັບຊາວກະສິກອນ ໃນການປູກຝັງ.
3. ເຜີຍແຜ່, ປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຢາປາບສັດຕູພືດ ລວມທັງການກໍາຈັດ ແລະ ທໍາລາຍພາຊະນະບັນຈຸ.
4. ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ.
ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການສະໜອງທຶນໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເຄມີກະສິກຳ ໃນ ສປປ ລາວໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ຄະນະນຳ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ມອບໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ້:
1) ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຈາກກົມປູກຝັງ ເຮັດວຽກຢ່າງໄກ້ສິດປະສານສົມທົບກັນກັບແຜນງານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ(UNDP) ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ.
2) ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງລ້ອມ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍສົມທົບກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ຈາກກົມປູກຝັງ ເພື່ອປະສານງານກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;
3) ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ໃນຂໍ້ຕົກລົງ ໂດຍສະເພາະຄະນະວິຊາການ ຈາກກົມປູກຝັງ ແລະ 5 ແຂວງເປົ້າໝາຍ ຈົ່ງຍົກສູງ ແລະ ຖືສຳຄັນຕໍ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເປັນບຸລິມະສິດໜຶ່ງ ໃນການຄຸ້ມຄອງເຄມີກະສິກຳ, ຢາປາບສັດຕູພືດ ຖືເອົາໃນການສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍລະບຽບການ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານດ່ັ່ງກ່າວ ໃນ ສປປລາວ;
4) ໃຫ້ກົມປູກຝັງ ສົມທົບ 5 ແຂວງເປົ້າໝາຍ, ເມືອງເປົ້າໝາຍ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍລະບຽບການ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ປະຊາຊົນ ຊາວກະສິກອນ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງຢາປາບສັດຕູພືດ ໃຫ້ນຳໃຊ້ຢ່າງຖືກວິທີ ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ຜູ້ນຳໃຊ້ ມີຄວາມປອດຕໍ່ຜົນຜະລິດແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
5) ໃຫ້ກົມປູກຝັງ ສົມທົບ 5 ແຂວງເປົ້າໝາຍ, ເມືອງເປົ້າໝາຍ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນ ຊາວກະສິກອນ ປູກພືດທີ່ເປັນສິນຄ້າໄປຕາມມາດຕະຖານອິນຊີ (OA) ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ດີ (GAP) ແລະ ກຳນົດພືດທີ່ໃຊ້ສານເຄມີໜ້ອຍ ຫລື ບໍໃຊ້ສານເຄມີເລີຍ.
ຂ່າວ: ອະພິນຍາ