ວຽກງານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແມ່ນມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍອີງໃສ່ຈຸດພິເສດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ທ່າແຮງອັນບົ່ມຊ້ອນຂອງແຂວງເປັນຕົ້ນ: ທ່າແຮງດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຄະນະພັກ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ ເຊິ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ທຸກທ່າແຮງເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ບົນພື້ນຖານຖືເອົາການພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງ ສ້າງຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາແຂວງຄຳມ່ວນ, ກຳນົດ 32 ແຜນງານ 127ໂຄງການ ແລະໄດ້ຫັນເປັນໂຄງການລະອຽດຕາມຂະແໜງການຕ່າງໆ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງແຂວງຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບສະເລ່ຍ 6,69 %ຕໍ່ປີ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ 5 ປີ (GDP) ບັນລຸ 37.571 ຕືກີບ, ລາຍຮັບສະເລ່ຍຫົວຄົນ 2.199USD/ຄົນ/ປີ ເພີ້ມຂຶ້ນ 277 USD(ທຽບປີ 2016).
ສະຫາຍ ບຸນຈັນ ໄຊປັນຍາ ຫົວໜ້າພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ X ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງຄຳມ່ວນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງວຽກງານຂອງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃນໄລຍະ 5 ປີ ມານີ້ ການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການປັບປຸງຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ ເຊີ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຂອງແຂວງ ກວມເອົາ 20,35% ຂອງ GDP. ອັນພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນ ຄົ້ນຄວ້າແນວພັນເຂົ້າໄດ້ 4 ແນວພັນ ຄືເຊບັງໄຟ 1,2,3 ແລະ 4, ການປູກເຂົ້າ, ປູກພືດເປັນສະບຽງອາຫານ, ການປູກພືດອຸດສາຫະກຳເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການລ້ຽງສັດ ໂດຍຖືເອົາຄອບຄົວຊາວກະສິກອນເປັນຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ ຕິດພັນກັບການຕັ້ງເປັນກຸ່ມການຜະລິດ, ສົ່ງເສີມຮູບແບບການຜະລິດ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຕັກນິກໃໝ່, ນຳໃຊ້ກົນຈັກ ແລະ ແນວພັນທີ່ເໝາະສົມເປັນຕົ້ນແມ່ນ ແນວພັນເຂົ້າອາຍຸສັ້ນ, ແນວພັນເຂົ້າທົນນ້ຳຖ້ວມ, ປະຊາຊົນໄດ້ຮຽນຮູ້ເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດຕົວຈິງຢ່າງເປັນຂະບວນເຊັ່ນ: ການເຮັດນາດຳ, ນາຫວ່ານ, ນາຢອດ, ນາໄຮ່ໃຫຍ່ ນໍາໃຊ້ກົນຈັກເຂົ້າໃນການຜະລິດກວມ75% ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ແລະ ປົດປ່ອຍແຮງງານຄົນເທື່ອລະກ້າວ, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ສຸມການລົງທຶນຂອງລັດ ເຂົ້າໃນການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການຜະລິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະບົບຊົນລະປະທານທົ່ວແຂວງມີ 229 ແຫ່ງ, ນຳໃຊ້ໄດ້ໃນປີ 2020 ມີ169 ແຫ່ງ, ມີຄອງເໝືອງ 574,66 ກິໂລແມັດ,ທຽບໃສ່ 20216 ເພີ້ມຂຶ້ນ 19,84%. ໃນນັ້ນຄອງດິນແດງ 260,08 ກິໂລແມັດ, ດິນຈີ່ 188,95 ກິໂລແມັດ ແລະ ຄອງເບຕົງ 125,63 ກິໂລແມັດ. ສາມາດຕອບສະໜອງນໍ້າໄດ້ໃນລະດູຝົນ 19.500 ເຮັກຕາ, ລະດູແລ້ງ 12.000 ເຮັກຕາ, ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພວກເຮົາສາມາດຜະລິດເຂົ້າສະເລ່ຍລວມໃນແຕ່ລະປີໄດ້ປະມານ 282.170ໂຕນ.ໃນນັ້ນ, ອັດຕາສ່ວນຜົນຜະລິດເຂົ້າ: ນາປີ ກວມເອົາ 84,43%, ນາແຊງ ກວມເອົາ15,32% ແລະ ເຂົ້າເນີນສູງກວມເອົາ 0,25%. ສະເພາະໃນປີ 2020 ຄາດວ່າຈະສາມາດຜະລິດເຂົ້າໄດ້ປະມານ 341.367 ໂຕນ ໃນນັ້ນຜົນຜະລິດເຂົ້ານາປີ 274.800 ໂຕນ ກວມເອົາ 80,50%, ເຂົ້ານາແຊງ 65.859 ໂຕນ ກວມເອົາ 19,29% ແລະ ເຂົ້າເນີນສູງ 708 ໂຕນ ກວມເອົາ 0,21%. ຖ້າຄິດໄລ່ຜົນຜະລິດເຂົ້າເປືອກ ຕໍ່ຄົນແມ່ນໄດ້ປະມານ 787 ກິໂລ/ຄົນ ຖ້າຄິດໄລ່ທຽບໃສ່ອັດຕາການບໍລິໂພກເຂົ້າ 280 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ (ເຂົ້າເປືອກ) ແມ່ນສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ຂາຍເປັນສິນຄ້າ.
ການປູກພືດ ເພື່ອເປັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ: ໄດ້ສຶບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກ 94.333 ໂຕນໃນປີ 2016 ມາເປັນ 153.193 ໂຕນ ໃນປີ 2020 ເພີ້ມຂຶ້ນ 82,82 % ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ແມ່ນເກີນຄາດໝາຍ 21,18%, ໃນນີ້ ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ: ສາລີຫວານຈາກ 11.777 ໂຕນ ໃນປີ 2016 ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 12.595 ໂຕນ ໃນປີ 2020 ເພີ້ມຂຶ້ນ 6,95 %, ມັນຕົ້ນຈາກ 6.916 ໂຕນ ໃນປີ 2016 ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 28.190 ໂຕນ ໃນປີ 2020 ເພີ້ມຂຶ້ນ 307,61%, ອ້ອຍຈາກ 18.452ໂຕນໃນປີ 2016 ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 25.720 ໂຕນ ໃນປີ 2020 ເພີ້ມຂຶ້ນ 39,39% ,ຢາສູບຈາກ 1.343 ໂຕນ ໃນປີ 2016 ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 5.022 ໂຕນ ໃນປີ2020 ເພີ້ມຂຶ້ນ 273,94% ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ 871 ໂຕນໃນປີ 2016 ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 8.395 ໂຕນໃນປີ 2020 ເພີ້ມຂຶ້ນ 863,83%.
ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ: ກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນເປັນລໍາດັບໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການຫັນປ່ຽນຮູບແບບ ແລະ ວິທີການລ້ຽງ, ຈາກການລ້ຽງແບບທຳມະຊາດ ໄປສູ່ການລ້ຽງແບບວິທະຍາສາດ ແລະ ຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ, ໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນມີການຂະຫຍາຍຕົວດີ, ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ, ການສະໜອງ ຊີ້ນ, ປາ ແລະໄຂໄດ້ 26.785 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ 2016 ເພີ້ມຂຶ້ນ 30,81%. ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການບໍລິໂພກ ຊີ້ນ, ປາ ແລະ ໄຂ ສະເລ່ຍຕໍ່ຄົນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ51,50ກິໂລ/ຄົນ/ປີໃນປີ2016 ມາເປັນ 61,18 ກິໂລ/ຄົນ/ປີໃນປີ 2020. ໃນນີ້, ຄວາຍ 79.124 ໂຕ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,74%, ງົວ 146.002 ໂຕ ເພີ່ມຂຶ້ນ 23,68%, ໝູ 73.195ໂຕ ເພີ່ມຂຶ້ນ 13,99%, ສັດປີກ 1.491.784 ໂຕ ເພີ່ມຂຶ້ນ 64,22%,


ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແມ່ນທ່າແຮງອັນລໍາຄ່າ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປົກປັກຮັກສາ ພັດທະນາຕາມເຂດອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ, ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າຜະລິດ, ປ່າປູກ, ເຂດອານຸລັກສັດປ່າ, ເຂດສະຫງວນແກ່ນພັນ, ຊື່ງໃນປີ 2020 ມີເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມ 1.101.479 ເຮັກຕາ ເພີ້ມຂື້ນ ຈາກ 64,87% ໃນປີ 2016 ມາເປັນ 67,51% ໃນປີ 2020.
ເພື່ອປະກອບສ່ວນຢ່າງແຂງແຮງ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງແຂວງ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2025 ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຢູ່ໃນລະດັບ 7 % ຕໍ່ປີ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໃຫ້ບັນລຸ 57.435 ຕື້ກີບ, ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 3.335USD/ຄົນ/ປີ. ໃນນັ້ນ, ຢູ່ໃນຂົງເຂດຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີການຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍປະມານ 5,75%, ກວມເອົາ 17,24% ຂອງ GDP. ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ບັນລຸຕາມ 3 ເປົ້າໝາຍ 10 ແຜນງານ ທີ່ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ວາງອອກ ບວກກັບ 7 ແຜນງານ ແລະ 16 ໂຄງການ ທີ່ແຂວງໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງທີ່ມີໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ:
1. ສຸມໃສ່ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ຜົນສຳເລັດໃໝ່ ທາງດານວິທະຍາສາດ, ເຕັກນິກວິທະຍາ ເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ນຳໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ, ຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ທີ່ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບເປັນມາດຕະການຕົ້ນຕໍ.
2. ຍົກລະດັບການຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ພືດຜັກໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານທີ່ດີ (GAP) ເພື່ອເພີ້ມມູນຄ່າການຜະລິດໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ຮັບປະກັນການພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.
3. ປັບປຸງ ແລະ ຟື້ນຟູລະບົບຊົນລະປະທານ ເພື່ອເພີ້ມເນື້ອທີ່ການສະໜອງນໍ້າ ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ ທັງ 2 ລະດູໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຮັບປະກັນໃນການຕ້ານແລ້ງ-ຕ້ານຖ້ວມ, ເລັ່ງໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານດ້ານຊົນລະປະທານ, ຫັນຊົນລະປະທານເປັນຊົນລະກະເສດຮອບດ້ານ ເພື່ອຍົກສູງສະມັດຕະພາບການຜະລິດ; ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ນຳໃຊ້ກົນຈັກເຂົ້າສູ່ການຜະລິດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
4. ປັບປຸງ ແບບແຜນການຜະລິດ ຂອງຊາວກະສິກອນ, ກຸ່ມການຜະລິດ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ຄອບຄົວຕົວແບບ, ເພີ້ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງ ສັດຕະວະແພດ ເພື່ອເຮັດວຽກປ້ອງກັນ ແລະ ປິນປົວສັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຮັບປະກັນໃຫ້ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຝູງສັດໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດໃຫ້ເປັນສິນຄ້າ ດ້ວຍການລ້ຽງແບບເປັນຟາມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

Loading...