ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເປີດການນໍາໃຊ້ລະບົບການຊ່ວຍເຫລືອການຕັດສິນໃຈແບບອອນລາຍເພື່ອຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ໃນວັນທີ 19 ມັງກອນນີ້ ຊື່ງເປັນກິດຈະກຳໜຶ່ງຂອງໂຄງ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະດິນໃນເຂດລະບົບນິເວດຂອງປ່າໂຄກແບບຍືນຍົງຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF) ແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP).
ທ່ານ ນາງ ແຄດເທິຣິນ ເຟືອງ (Catherine Phuong), ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະຈຳລາວ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ “ລະບົບການຊ່ວຍເຫລືອການຕັດ ສິນໃຈນີ້ສະແດງເຖິງບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີນະວັດຕະກຳ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແລະປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງພາຍໃນແຂວງ ແລະ ກາຍເປັນຕົວແບບຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ແຂວງອື່ນໆຕື່ມອີກ”. ການຄຸ້ມຄອງ ປ່າໄມ້ ແລະດິນໃນເຂດລະບົບນິເວດຂອງປ່າໂຄກແບບຍືນຍົງຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວ (SAFE Ecosystems) ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດ ຖະບານລາວໃນການຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າສະຫງວນໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງໂດຍການພັດທະນານະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ ແລະກົນໄກການປະສານງານທີ່ຊັດເຈນ. ລະບົບການຊ່ວຍເຫລືອການຕັດສິນໃຈ (DSS) ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ຂອງລັດຖະບານສາມາດວິເຄາະບັນຫາການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແລະປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງໃນເວລາທີ່ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການລົງທືນແລະກິດຈະກຳພັດທະນາພາຍໃນ 15 ເມືອງຂອງແຂວງ ເນື້ອທີ່ 2,177,400 ເຮັກຕາ ໂດຍພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທືນຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດຈະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການຄຸ້ມຄອງລະບົບການຊ່ວຍເຫລືອການຕັດສິນໃຈ ແລະໃນການປະສານງານການປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບປະສົມປະສານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານສາມາດສະໜອງໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ລະບົບນີຍັງຈະຊ່ວຍໃນການສະໜັບສະໜູນການສ້າງຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ພາຍໃນແຂວງ.
ທ່ານ ວາລິຍະ ສີຈັນທອງທິບ, ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ລະບົບການຊ່ວຍເຫລືອການຕັດສິນໃຈແບບອອນລາຍ (DSS) ຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແລະປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄຸນະພາບໃນການຊຸກຍູ້ຍຸດທະສາດພັດທະນາພື້ນທີ່ສີຂຽວຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະເປັນການລິເລີ່ມການຕັດສິນໃຈທີ່ໃນໃນເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອອອກແບບແລະສົ່ງ ເສີມການລົງທຶນ.
Loading...