ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ການປ້ອງກັນໄຟໄໜ້ລາມປ່າ ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງໜົດທຸກຄົນ

ໂດຍ:ວັນໄຊ ຕະວິນຍານ

ຄືດັ່ງທີ່ທຸກຄົນຮູ້ນໍາກັນດີແລ້ວວ່າປ່າໄມ້ເປັນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ອຸດົມສົມ

ບູນ,ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຄົງຕົວ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ເພາະປ່າໄມ້ເປັນບ່ອນສ້າງພຶກສາຊາດ,ແຫຼ່ງສະບຽງອາຫານ,ຢາປົວພະຍາດ,ເປັນແຫຼ່ງວັດຖຸດິບໃຫ້ກັບສັງຄົມ.ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໃສ ແລະ ແຜ່ພັນຂອງສັດປ່ານາໆຊະນິດ,ປ່າໄມ້ເປັນບ່ອນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທາງທໍາມະຊາດ-ວິທະຍາສາດສັງຄົມ,ນອກຈາກນັ້ນ ປ່າ

ໄມ້ຍັງມີຄຸນປະໂຫຽດຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນການຮັກສາດິນ-ຮັກສານໍ້າ,ດັດສົມພູມອາກາດໃຫ້ສະໜໍ່າສະເໝີໃຫ້ແກ່ການຜະລິດດ້ານກະສິກໍາ,ປ່າໄມ້ຍັງເປັນບ່ອນທ່ອງທ່ຽວພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນອື່ນໆອີກຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນເຮົາຢ່າງຫລວງຫລາຍ.ຍ້ອນເຫັນໄດ້ບົດບາດຄວາມສໍາຄັນຂອງປ່າໄມ້.ໃນໄລຍະຜ່ານມາ,ພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ວາງນະໂຍບາຍ,ອອກກົດໜາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້,ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ,ອອກຄໍາສັ່ງ,ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ໃຫ້ເປັນປ່າດົງຕືບໜາ.ແຕ່ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນແຕ່ລະປີຍັງມີປະຊາຊົນຈໍານວນນຶ່ງຢູ່ໃນຫລາຍທ້ອງຖິ່ນ ລັກລອບຕັດໄມ້ເຮັດໄຮ່ບວກກັບການຕັດໄມ້ແບບຊະຊາຍຂອງນັກທຸລະກິດໄມ້ໃນຫລາຍກໍລະນີ ຊຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍຕາມມາຄື ເກີດໄຟທໍາມະຊາດ,ແຫ້ງແລ້ງ,ນໍ້າຖ້ວມເກີດດິນເຊາະເຈື່ອນ ຟ້າຝົນຕົກບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະດູການ ອຶດເຂົ້າ ອຶດປາ ກະທົບຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກ ດັ່ງທີ່ເຄີຍປະສົບຜ່ານມາ.

ເວົ້າເຖິງບັນຫາການຖ່າງປ່າເຮັດໄຮ່ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານເຮົາໄດ້ມີນະໂຍບາຍ,ອອກກົດໜາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້,ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ,ນິຕິກໍາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອຫລຸດຜ່ອນ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງການຢຸດຕິການຖ່າງປ່າເຮັດໄຮ່ຢ່າງສີ້ນເຊີ້ງ ຕິດພັນກັບການມອບດິນ-ມອບປ່າໃຫ້ປະຊາຊົນຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ໃຫ້ຫັນມາເຮັດອາຊີບອື່ນທີ່ໜັ້ນຄົງ ແຕ່ເຖິງປານນັ້ນກໍຕາມ.ໃນຫລາຍປີມານີ້, ຍັງມີປະຊາຊົນຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍຢູ່ເຂດຊົນນະບົດພູດອຍ ຍັງບໍ່ສາມາດປະລະອາຊີບເຮັດໄຮ່ຢ່າງຊີ້ນເຊີ້ງໄດ້ເທື່ອ.ຈຶ່ງອານຸຍາດໃຫ້ເຮັດໄຮ່ຂຸດ,ໄຮ່ໝູນວຽນ,ໄຮ່ຄົງທີ ຫຼື ນາຂັ້ນໃດ.ເມື່ອຮອດເດືອນ 4-5 ຂອງທຸກໆປີຈຶ່ງພາກັນຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະຈູດໃຫ້ເປັນຝຸ່ນຂອງດິນ.ຕໍ່ກັບການຈູດໄຮ່ຂອງປະຊາຊົນເຮົາຈໍານວນນຶ່ງນີ້ ສັງເກດເຫັນວ່າຍັງຈູດບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການ ມີແນວຄິດມັກງ່າຍຂາດນໍ້າໃຈຮັບຜິດຊອບ,ເວລາຈູດໄຮ່ ຈູດສວນບໍ່ແຜ້ວບບໍ່ຖາງອອ້ມຜືນໄຮ່ຂອງຕົນກ່ອນຈຶ່ງຈູດ ເພາະຕາມຫຼັກການແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງແຜ້ວຖາງກັນໄຟໄວ້ 5 ແມັດຂື້ນໄປ.ຈຶ່ງພາໃຫ້ເກີດໄຟໄໜ້ລາມປ່າໄປທົ່ວທີບ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍໃຫ່ຍຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ມີຄ່າຖືກເຜົ້າໄໜ້ເສຍຫາຍນັບບໍ່ຖ້ວນ.ມີບາງທ້ອງຖິ່ນໄຟໄໜ້ໂຄກດົງແລ້ວຍັງລຸກລາມໄປໄໜ້ເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງຂອງປະຊາຊົນເສຍຫາຍນໍາອີກ. ນອກຈາກໄຟໄໜ້ລາມປ່າທີ່ເກິດຈາກການຈູດໄຮ່ແບບບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລ້ວ,ກໍ່ຍັງເກີດຈາກການເລີ່ນເລີ້ຂາດສະຕິຂອງຄົນເຮົາ ໃນເວລາເຂົ້າປ່າໄປຫາຢູ່ຫາກິນ ມັກດັງໄຟປີ້ງ ຈີ່ ຫຸງຕົ້ມອາຫານການກິນ ຫຼື ເວລາສູບຢາແລ້ວບໍ່ຄວນຖີ້ມກິດກອກຢາໄປທົ່ວທີບ ຊຶ່ງອາດຈະຕົກໃສ່ໃບໄມ້ແຫ້ງຫລົ່ນຢູ່ຕາມປ່າ ອາກາດຮ້ອນອົບເອົ້າ ແສງແດດກ້າຈະພາໃຫ້ເກີດໄຟໄໜ້ລາມປ່າໄດ້ງ່າຍ. ດັ່ງນັ້ນ ການສະກັດບັນຫາໄຟໄໜ້ລາມປ່າຈຶ່ງເປັນບັນຫາສໍາຄັນ ແລະ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງໜົດທຸກຄົນ ເບື້ອງປະຊາຊົນທີ່ເຮັດໄຮ່ ກ່ອນຈູດໄຮ່ຈູດສວນຕ້ອງແຜ້ວ ຖາງແລວກັນໄຟອອ້ມຜືນໄຮ່ຂອງຕົນ.ເວລາຈູດບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ໄຟ

ໄໜ້ຕາມລໍາພັງ ໃຫ້ເຝົ້າຕິດຕາມຈົນໃຫ້ໄຟມອດໜົດຈຶ່ງໝີ,ບໍ່ຄວນຈູດໄຮ່ໃນເວລາທີ່ມີລົມພັດແຮງ ຫຼື ເວລາທ່ຽງທີ່ມີແດດກ້າ ແລະ ໃຫ້ກຽມອຸປະກອນມອບໄຟໄວ້ພ້ອມ.ໃນກໍລະນີຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ຈູດໄປແລ້ວ ລົມພັດເມັດໄຟໄປຕົກໃສ່ປ່າບ່ອນອື່ນກໍໃຫ້ຮີບຮ້ອນແຈ້ງອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ຄົນອອ້ມຂ້າງໄປດັບມອດຊ່ວຍໂດຍດ່ວນ.ບັນຫາສໍາຄັນອີກອັນນຶ່ງ ອໍານາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ສົມທົບກັບພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງໄດ້ສຶກສາອົບຮົມປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈແຈ້ງຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ

ຂອງພັກກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້,ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້,ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນແລະ ລະບຽບຂອງບ້ານລວມທັງມາດຕະການປັບໄມຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ໜົດທຸກຄົນເຫັນໄດ້ເຖິງຄຸນຄ່າຂອງປ່າໄມ້,ສະໜັກໃຈປະກອບສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມໃນການສະກັດກັ້ນໄຟໄໜ້ລາມປ່າຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ພ້ອມທັງແຕ່ງນັກວິຊາການ ແລະ ອາສາສະໜັກເວນຍາມໃນຍາມຈູດໄຮ່ໄປຄ່ຽງຄູ່ກັນນັ້ນກໍຕ້ອງປັບໄໜ້ໃສ່ໂທດຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໜາຍ ຄໍາສັ່ງຢ່າງເດັດຂາດ.

ທັງນີ້ກໍເພື່ອປັກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ກໍຄືຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ,ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດມີການເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງອຸດົມສົມບູນຂຽວງາມເປັນຊັບພະຍາກອນອັນລໍ້າຄ່າຄູ່ກັບປະເທດເຮົາຕະຫລອດໄປ.